Dorpsfeest is toe aan grondige opfrisbeurt Agrarische stand toont honderd jaar landbouw Holten Holtens Nieuwsblad. WEEK Pimpelavond krijgt buitenlands tintje DEZE Smidsbelt centrum van Agrarische dag OLM Holten U ontvangt een fraaie BON Beplanting voor mini- rotonde Motorrijders gezocht voor Triathlon £mm Bar-dancing „De Waag" Recreatiewerk met thema vervoer AVO tevreden met opbrengst Recordpoging leegtappen en bierdrinken Geslaagd Open huis dorpshuis Kinderopvang Vakantie fietstocht Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 juli 1991-43ste jaargang no.30 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Schieten Aan de buitenkant is valt er weinig te zien aan de muziek koepel op Kalfstermansweide, maar ondergronds is er door de vrijwilligers van schietvereni ging De Eendracht de laatste maanden veel werk verricht. In september moet de nieuwe schietruimte, met maar liefst acht banen, gereed zi jn. Uitwisseling- De Holtense Kattima Jan- nink wacht een fantastische tijd. Haff augustus vertrekt zij samen met een Nijverdalse vriendin voor een uitwisseling van een jaar naar Canada. Het interessante het programma, dat de Rotary daarbij biedt, was doorslaggevend voor baar deelname. Toegegeven, het is psycholo gie van de koude grond, maar je hórde Jos Kamphuis dins dagmorgen denken toen hij als gast van de dag in het ochtendprogramma van Ra dio Oost het Holtense dorps feest mocht promoten, toen de verslaggever vroeg of het dorpsfeest op dinsdag nog op een of andere bijzondere wij ze geopend zou worden. „Nee, eigenlijk niet. We be ginnen gewoon", was na een stilte het wat aarzelende ant woord van Jos. „Vandaag dus alleen kermis?", was de conclusie van de radioman. „Ja, alleen kermis". En daar zit 'm volgens veel mensen nu net de kneep. Het dorpsfeest is een beetje doodgebloed. Jos Kamphuis erkent dat ook ruiter lijk. „We zitten een beetje in een dal momenteel en we moeten kij ken hoe we het dorpsfeest weer attractief kunnen maken. Zoals het vroeger ging, met drie heren in een net pak op een rij, is niet de oplossing, maar misschien moeten we toch weer eens kijken naar een of andere missverkiezing. Het zijn nog maar wilde gedachten, maar met aantrekkelijke prijzen is dat nog niet zo'n gek idee. We moeten er wel voor zorgen dat het dorps feestlevend blijft". Van een samen gaan met het Keunefeest in sep tember, zoals in een van de regio nale dagbladen werd aangekon digd, is geen sprake. Het dorpsfeest blijft gewoon in de bouwvakvakantie. De kermis zuchtte dinsdag bij ope ning van de kermis onder de hitte. Slechts enkele enthousiaste kinde ren klommen in de Calypso om zich in de brandende zon te laten rondzwieren, terwijl de botsauto- 'tjes ook al vroeg kladizie had. Pas later op de dag, toen de temperatu ren wat dragelijker werden, trok het bezoek wat aan. De aangekon digde rupsbaan moest verstek la ten gaan. De eigenaar moest on verwachts in het ziekenhuis wor- De jeugd leefde zich op de Holtense kermis uit in de botsauto'tjes. den opgenomen. De dorpsfeest commissie wist op het laatste moment nog een zweefmolen te contracteren, anders had er een lelijk 'gat' ontstaan in de kermis. In de Fienpreuverstent werden de eerste pilsjes al vroeg in de middag getapt en dat ging de hele avond zo door. Tot en met vrijdagavond kan men nog terecht op het Holtense dorpsfeest, met vrijdagavond als afsluiting de wielerronde. De minirotonde in de Larenseweg krijgt een midden-beplanting, zo dat het voor de automobilisten duidelijker wordt dat men een ro tonde nadert. Tevens wordt gestu deerd op de veiligheid voor de fiet sers op de rotonde. Hoewel de fietsstrook nu inmid dels opgewekt rood is geschilderd, wat visueel al een hele verbetering is, voelen veel fietsers zich nog on beschermd. Nog te vaak gebruiken automobilisten als uitwijkroute, om zonder al te veel terugschake len de rotonde te kunnen 'nemen'. Wethouder H.J. Westerik zegde toe, dat men elders in de regio zal kijken hoe daar de veiligheid van de fietsers is geregeld. Door de ge ringe ruimte rond de rotonde zijn de mogelijkheden evenwel be perkt. Volgens adjudant Oberink is het ongeluk vorige week, waarbij een jonge fietser werd aangereden door een automobilist, een taxatiefout geweest van de autorijder en had het niets te maken met de rotonde. „We moeten eerst maar een kijken hoe het loopt, voordat we aanvul lende maatregelen nemen. Vol gens mij is het een kwestie van wennen" vindt de politieman. MAC de Holterberg vraagt de me dewerking van enkele motorrij ders, die op zaterdag 10 augustus mee willen werken aan het welsla gen van de Triathlon. De motorrij ders zullen worden ingezet voor het vervoer van de wedstrijdlei ding tijdens de wedstrijd. De tri athlon strat 's middags om 14.00 uur. Wie de beschikking heeft over een motor met duozit (en voetsteunen) en als het even kan ook nog de beschikking heeft over een reserve helm, kan zich aanmelden bij D. J. Schooien, Weverstraat 31 tel 6 25 28. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was het een regelmatig terugkerend feest: de grote landbouwten toonstelling in Holten, waarop boeren en burgers uit de gehele regio elkaar ontmoetten. Na de oorlog kwam er de klad in, ook al omdat de voorlichting aan de agrariërs door middel van radio (en later tv) en niet te vergeten door de eigen agrarische vak- en dagbladen veel effectiever kon worden aangepakt. Daarnaast werd de mobiliteit van de boeren steeds groter. Zij zien er nu niet meer tegenop om voor een grote tentoon stelling van landbouwwerktuigen naar bijvoorbeeld de RAI in Amsterdam te rijden. De burgers werdden van de laatste ontwikkelingen op agrarisch gebied op de hoogte gehoduenb middels het jaarlijkse open huis, dat onder naam ,Dag de boer op' elk jaar veel bezoekers trekt. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de OLM afdeling Holten wil het afdelingsbestuur voor één keer de oude tijd laten herleven. Donderdag 1 augustus staat Holten in het teken van de Agrarische dag. Van 's morgens tien tot 's middags vier uur kan men op en rond de Smidsbelt kennis maken met honderd jaar landbouw in Holten. Het afdelingsbestuur heeft bij de organisatie van deze dag de mede werking van vrijwel alle leden. En dat is ook wel nodig als men het uitgebreide programma bekijkt. „Holten heeft een goede naam op te houden als organisator van landbouwtentoonstellingen. Te genwoordig komen wij als boeren standorganisatie niet zo vaak naar het dorp en zijn de burgers vaker bij ons te gast. Daarom willen wij nu iets terug doen, en als je iets or ganiseert moet je het ook goed doen. Tenslotte bestaan we hon derd jaar," verklaart Ep Krikkink een van de organisatoren van de OLM Holten. De OLM rekent niet De dorsers uit Dijkerhoek demonstreren ook op de Agrarische dag dat zij het oude handwerk nog niet verleerd zijn. ten. Ook een oude dorsmachine zal te bewonderen zijn. Langs de kerk zal een hoefsmid die dag zijn tenten opslaan en wordt een demonstratie gegeven van dorsen met de klepel, waar voor de dorsers uit Dijkerhoek te kenen, die vorig jaar tijdens het molenfeest al lieten zien het oude handwerk niet verleerd te zijn. Klederdrachten Voor gebouw Irene komt een po dium, waarop de plattelandsvrou wen uit Espelo en Holten zullen optreden. Het eerste optreden is om 11.00 uur en het tweede om 14.00 uur. Veel belangstelling wordt er ook verwacht bij de kle derdrachten show van de kleder- drachtgroep uit Schoon-Heeten, die om 13.00 uur en 14.30 uur voor Irene hun mooiste costuums zullen tonen. Bij regenachtig weer wor den de optredens verplaatst naar de zaal van Irene. Hongerig en dor stig geworden, kan men vervol gens terecht in de tent die op het parkeerterrein naast het kerkelijk bureau wordt opgezet, waar de plattelandsvrouwen als gastvrouw fungeren. Men kan daar tevens te- ^MÊÊÊÊ De oude stoommachine is de blikvanger van de Agrarische dag. recht voor het proeven van oude streekgerechten als Kruudmoes en Balkenbrei en Boerenjongens. Mechanische straat Het grote parkeerterrein aan de Boschkampstraat wordt het ter rein van de veetentoonstelling, waarop niet alleen allerlei kleinvee en siervogels, maar ook het mooi ste slachtvee tentoongesteld wordt. In de Boschkampstraat komt dan nog de mechanische straat, waarin men een uitstekend overzicht krijgt van de mechanisa tie van de landbouw in 100 jaar. Het geheel wordt omlijst met muziek van een boerenkapel. Om vier uur is de Agrarische dag ten- Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. alleen op de toeloop van de vakan tiegasten en hun kinderen, maar ook op de belangstelling van de Holtenaren, opdat boeren en bur gers elkaar op ongedwongen wijze nader met elkaar kennis kunnen maken. „Wij staan er klaar voor" zegt Krikkink. Blikvanger De agrarische dag wordt om tien uur geopend door loco-burgemees- ter H.J. Westerik. Burgemeester Van Rappard geniet dan nog van een welverdiende vakantie. Blik vanger op de Smidsbelt is de oude landbouw stoommachine uit 1924, die in vol bedrijf zal zijn. Daarom heen wordt een tentoonstelling op- gebouw met stands van verschil lende organisaties, zoals de bijen houdersvereniging, de Stichting Coördinatie Landschaps Onder houd en de Stichting Kerkuilen. Een agrarische dag is niet com pleet zonder oude ambachten, zo als een mandenmaker, rietdekker, klompenmaker en stoelenmatter. Voorts zullen aanverwante bran ches zoals de Coberco en OLM aan wezig zijn met een stand. De com mercie is op deze dag buitengeslo- Voor de eerste Pimpelavond, die gehouden wordt op 30 juli, kunnen teams zich inschrijven voor de wedstrid spuitvoetbal, die die avond gehouden gaat worden in de Dorpsstraat. Teams van vier spe lers en een keeper zullen met een brandweerslang proberen een zwa re medicijnbal in het vijandelijke doel te spuiten. De brandweer van Holten zal assistentie verlenen. De wedstrijd begint om 20.30 uur. In de pauze zal er een demonstratie zijn van de Hollandse Herdersvere niging. De muziek wordt verzorgd door het orkest Toledo en het rand- begeuren bestaat uit spelletjes, een barbecue en andere stands. Ploegen voor het spuitvoetbal kunnen zich tot 27 juli aanmelden bij 't Klavier. De Pimpelavond op 13 augustus wordt een Internationale avond, waarop Holtense inwoners van buitenlandse origine de bezoekers kennis zullen laten maken met ge rechten uit hun thuisland. De or ganisatoren hebben inmiddels al veel positieve reacties gehad, on der andere van de Koerdische vluchtelingen, die met begelei ding van de Stichting Vluchtelin genwerk Holten op die avond pre sent zullen zijn. Daarnaast komt er die avond een buikdanseres en wordt een soud- mix-show gehouden (de Karioka- show), waarbij iedereen uit het pu bliek de mogelijkheid heeft mee te doen door middel van de geprojec teerde tekst van het lied op een groot scherm. iedere vrijdag geopend. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia BV. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel.053-31 7289 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 einde, want om vijf uur begint het leven van alledag weer, want dan is het melkenstijd. Het Recreatiewerk op de Borkeld gaat alweer z'n vijfde week in. Het thema is Vervoer. De leiding is in handen van Jan Piebe, Anke, Han- ny, Marianne en Brenda. Zoals gebruikelijk is er van maan dag tot en met vrijdag kindermor gen om 10.00 uur en kleuterkwar tiertjes met de Flinstone's om 19.00 uur. Verder is het programma als volgt: Zaterdag 27 juli: open avond, 20.00 uur. Zondag 28 juli: kampdienst, 10.00 uur, thema wegwijzers. Maandag 29 juli: spelcircuit, 14.00 uur; volleybal (vanaf 12 jaar), 19.30 uur. Dinsdag 30 juli: barbecue, 18.30 uur. Vervoersgeluidenspel, 22.00 uur. Woensdag 31 juli: knutselmiddag, 14.30 uur. Donderdag 1 augustus: families pelshow, 19.30 uur met mogelijkhe den van playbackacts. Opgave voor 12.00 uur. Vrijdag 2 augustus: vossenjacht, 14.30 uur. - De nationale AVO-collecte heeft in Holten een bedrag van f 4.793,65 opgeleverd. Met dat geld wordt ge probeerd in het kader van de 'Inte gratie Gehandicapten' deze groep uitzicht te bieden op een beter be staan. Camping de Holterberg zal vrij dagavond een poging wagen om in het Guinnessbook of Records te komen. Campinghouder Willy Ve neklaas wil dan met zijn campin- gasten binnen een tijd van zes mi nuten een vat bier leegtappen en opdrinken. Voor het leegtappen van het vat staat het record mo menteel op 4.59 min. Voor het ver volgens leegdrinken van de vele glazen bier is nog nooit een record poging geregistreerd, zodat Venek laas goede hoop heeft het dat re cord erkend zal worden. Om alle glazen bier binnen de ge stelde tijd netjes en wel naar bin nen te kunnen slaan, hebben rond de veertig campingasten zich als vrijwilliger aangemeld. De record poging vindt plaats 's avonds om 21.30 uur op het camingterrein. Onze oud plaatsgenoot Gerard Rutgers slaagde aan de Landbouw Universiteit te Wageningen als [andbouwkundig ingenieuw bij de werkgroep landbouw/plantenteelt en graslandkunde, afstudeerrich ting produktkunde. Dorpshuis de Boschkamp begint het winterseizoen op 6 september met een Open huis, waaraan alle 'bewoners' van het dorpshuis him medewerking zullen verlenen. Het Open huis duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Direct na de zomervakantie zal huis aan huis het programmaboek je van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk huis aan huis in Holten worden bezorgd. De kinderopvang in Dijkerhoek zal ondergebracht worden bij de Stichting Sociaal en Cultureel werk Holten. Voor de leidster bete kent dat, dat haar salaris gelijk getrokken wordt met dat van de peuterleidsters in Holten. Tevens zullen de tarieven voor kinderop vang op den duur in Holten en Dijkerhoek gelijk getrokken wor den. Ook deze zomer organiseert MAC de Holterberg weer een vakantie- fietsticht en wel op zondag 28 juli. Het ritje is geschikt voor iedereen en speciaal voor de vakantiegas ten in en rond Holten. De route, met een lengte van plm. 40 km, leidt geheel rondom Holten, gaat over goed berijdbare wegen en laats de mooiste plekjes van Holten zien. Onderweg zijn weer enkele 'pitstops' en 'sherrystops' ingelast. Gestart kan worden tussen 11.00 en 13.00 uur vanaf het nieuwe club huis van de MAC, het Stuurhuus, Beusebergerweg 27a. De deelname kost 5,- per persoon (all-in).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1