't Kan vreumd goan' in Markelo bi AcU-MEyBfeEjL SffyOOBABSOLUTE pji|| Uit buiten Holten Bijzondere stand maan en planeten HOLTENS NIEUWSBLAD Jaaragenda rriezenveen krijgt- predikaat .uitzonderlijk' m nee ^"'.^ermenseiTtiiSn voor meubelen naar Vriezenveen Dijkerhoek de hele dag op de fiets Nieuwe serie succesvolle openlucht-voorste11ingen Ook Holtense atleten bij atletiekgala machtigveeu nïe st missen! Recreaj winkel! rukt ojl Zeker mensen 16.000 m2 grote showroom: de qrootste en Twentel Levering Iranco in geheel Nederland. met trouwplannen i MEUBELEN Westeinde 660A - Tel. 05499-6 13 76 - Vriezenveen Derde plaats zeskamp voor Twenhaarsveld DONDERDAG 4 JULI 1991 MARKELO - De succesvolle se rie zomer-voorstellingen in het openluchttheater wordt dit jaar voortgezet met een uitvoering van het blijspel ,'t Kan vreumd goan'. De regisseurs Herman Vru- wink en Hendrik Ooms stellen: „Het is een bijzonder geschikt stuk, dat helemaal past in onze opzet om Markeloërs en vakan- tie-gangers een plezierige avond te bezorgen". Kern is een kolder-verhaal dat oorspronkelijk in het Duits ver schenen is, later vertaald werd in het Drents en door de Markelose groep weer overgezet werd in on vervalst Markelo's. Maar het is allemaal best te verstaan door iedereen die niet zo goed op de hoogte is met de Twentse spraak. Tien spelers en een handjevol technische medewerkers zijn al maanden bezig om de uitvoerin gen die voornamelijk in augustus plaats vinden, voor te bereiden. Later komen daar nog figuranten bij. Het schouwspel zal zeker ook worden opgeluisterd door de aan wezigheid van diverse dieren. Ui teraard zullen ook muzikanten deel uit maken van de voorstel ling. De toneelgroep die zich jaar lijks bezig houdt met de open luchtuitvoeringen heeft inmiddels een grote ervaring gekregen in dit genre terwijl het regie-team Vru- wink/Ooms in de zes jaar van de samenwerking precies weet op welke wijze het spel gepresen teerd moet worden. Door de gunstige resultaten van vorige jaren en financiële steun van de gemeente kon het open luchttheater de Kösterskoele ook nu weer een aantal verbeteringen toevoegen aan de accomodatie. Vorig jaar werden alle zitplaatsen vernieuwd en nu wordt hard ge werkt aan uitbreiding van de tech nische voorzieningen en de inrich ting van een nieuw toiletgebouw. De Kosterskoele is nu ook telefo nisch bereikbaar zodat de aanwe zige bezoekers on geval van drin gende zaken opgeroepen kunnen worden. Sail Rijssen Scheepsmodellen van oude zeil schepen, Nederlandse platbo dems, visserijschepen, windjam mers, sleepboten en enkele moder ne schepen zijn te bewonderen van 3 juli tot en met 30 juli in het Rijssens Museum, waar in de expo sitieruimte van havezate de Oos terhof onder de titel Sail Rijssen een expositie is ingericht. Expo sant, en tevens bouwer van deze schepen is de heer G.E.W. Otten- burg uit Goor. De scheepsmodel len zijn tot in alle onderdelen na tuurgetrouw afgebeeld. De ope ningstijden zijn: maandag t/m vrij dag 10-12 en 14-17 uur. zaterdag 14- 17 uur. Speelgoed en Blikmu seum Onder de titel Huisje, boompje, beestje, is in het Speelgoed en Blik museum in Deventer tot en met 1 september een expositie ingericht van speelgoed waar mee kinderen hun eigen wereldje kunnen opbou wen. Al eeuwen lang leveren speel goedmakers hiervoor de huisjes, boompjes en beesten. Op de ten toonstelling zijn diverse dorpen en boerderijen te wonderen. Er is een zeldzame 19e eeuwse boomgaard met fruitstalletjes opgesteld. Ook is er een vitrine met arken van Noach. Uitsluitend met deze vaar tuigen, gevuld met de diverse dier soorten, mochten in vroeger tijden de kinderen van streng Christelij ke huize op zondag spelen. De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Kasteel het Nijenhuis Gedurende juli en augustus zal op de dinsdag en donderdag om 14.00 uur en 15.15 uur een gratis rondlei ding gehouden in het kasteel. Nor maal is bezichtiging van het kas teel alleen mogelijk via telefoni sche afspraak en tijdens de twee open dagen per jaar. In het kasteel is de collectie oude kunst van de Hannema-de Stuers Fundatie on dergebracht. De collectie moderne kunst is permenet tentoongesteld in de 'bouwhuizen' op het voor plein. Deze zijn, evenals tuinen en park, dagelijks vrij toegankelijk van 11.00-17.00 uur. Het komische spelt Kan vreumd goan' gaat in premiere op 31 juli terwijl de volgende uitvoeringen gepland zijn op 2, 3, 7, 9 en eventueel 14 augustus. „Wat later dan normaal", vertelt regisseur Hendrik Ooms, „maar dat hebben we speciaal zo gedaan om de sfeervolle belichtingsmo gelijkheden in het spel in te pas- Geldig op: donderdag, vrijdag en zaterdag sen. Dat kan het beste wanneer het niet zo laat donker wordt. We zitten nu al te duimen voor een 'droge' speelperiode, maar ver deeld over drie weken lijkt het ons een goede kans op een paar mooie zomeravonden". Bij de Adriaan Paulen Memorial in het Hengelose Fanny Blankers Koen-stadion kwamen ook twee Holtense atleetjes in de baan. Voor een tienduizendkoppig publiek na men Sharon Blokvoort en Sanne van de Spek deel aan een 100C meter wedstrijd voor pupillen meisjes en jongens. De beide meis jes van de SV Holten eindigden in de middenmoot, maar wel met per soonlijk recordtijden van 4.05 min. voor Sharon en precies 4 minuten voor Sanne. Woensdag 10 juli staat in Ommen de Bissinghloop over 3,5-5 en 10 kilometer op het programma. De Volkssterrenwacht Phoenix, Vordenseweg 10 Lochem geeft voor de maand juli de bijzonderhe den die naar verwachting aan de sterrenhemel te zien zullen zijn. Planeten: de avonden van 13 en 14 juli geven een bijzondere samen- stand aan. Op 13 juli zal in het noord-westen een smalle maansik kel staan waarboven de planeten Jupiter en Mercurius. Op 14 juli is de Maan wat meer naar het zuid westen verschoven, waarboven dan de planeten Venus en Mars staan. Jupiter en Mercurius staan dan nog in het noord-westen. Zonsverduistering: hoewel (he laas) ze niet vanuit Europa te zien zal zijn is de totale zonsverduiste ring op 11 juli belangwekkend ge noeg om te noemen. Het gaat om één van de belangrijkste zonsver- duisterignen van deze eeuw. De maximale totaliteitsduur, waarbij de maan het zonlicht precies af dekt duur n.l. ca. zeven min. De sterrehemel: rond midder nacht staat de Zomerdriehoek hoog aan de zuid-oostelijke hemel. De Zomerdriehoek wordt gevormd door de heldere sterren Deneb (in de Zwaan) Wega (in de Lier) en Altair (in het sterrebeeld Arend). Volkssterrewacht Phoenix is ge opend voor iedere belangstellende op dinsdag en zaterdagavond, aan vang programma 20.00 uur. Groe pen na afspraak ook op andere dagen. Inlichtingen: tel. 05730- 53885. Uit de krant van donderdag 27 juni j.l. ENSCHil irginrichtj ?nteerde ers te heli :hede, hc<! )e zogena:! tadgenotei! cctor voorl ndere sect! EEUOPA UEAFW EWl" Iff ff (Van cèn orm ENSCHEDE! len rukt op: voordeligste van Opslag voor latere levering. ente blijk en groots c iepositie v3 iraat in od als t iger gewoM het r ir de bel lering van 1 rote steil en door 0 epositie eü iwonertalj i als n zagen hul oor food i t maar djf or deg al met 3 misme nl t een doorga, n in de weg j reden tot ji eerste tw^fl ciering (vJ raf niet ml de overhai De nettcf" i 10,1 miljol 133 JULI 6 juli: Koningsschieten. 7 juli: concours LRV De Bergrui- ters. 16 juli: Hoolteroamd. 21 juli: Erwin-autocross. 23/24/25/26 juli: Dorpsfeest 24 juli: Woensdagavond-auto- cross. 30 juli: Hoolteroamd. AUGUSTUS: 1 augustus: Agrarische Dag Hol ten op Smidsbelt. 6 augustus: Hoolteroamd. 10 augustus: Triathlon Holten. 11 augustus: Holterbergrit (motor toertocht). 13 augustus: Hoolteroamd. 17 augustus: Jongveekeuring Kal- veropfokclub Holten. 20 augustus: Hoolteroamd. 23/24 augustus: Sploderfeest. 26 augustus: gemeenteraadsverga dering. 30/31 augustus: jubileum sv Hol ten. SEPTEMBER: 7 september: Vrije Markt. 8 september: Motocross op de Zuur berg, alle klassen. 10 september: afdelingsavond NBvP Holten. 12 september: Wijnmarkt. 13/14/15 september: Groot Keune- feest op Kalfstermansweide. 21 september: Erwin-autocross. 22 september: Trekkersiep. 23 september gemeenteraadsver gadering. 28 september: Holterbergherfst- toer. 29 september Klassieker-toer- tocht OKTOBER: 5/6 oktober: Nacht om Holten. 9 oktober: afdelingsavond NBvP Holten. 17 oktober: 100-jarig bestaan OLM Holten. 17/18 oktober Zaagmolentrofee. 18 oktober Jubilemconcert HGK. 24/25 oktober: Zaagmolentrofee. 26 oktober: Holterbergloop. 28 oktober gemeenteraadsverga dering. 31 oktober Zaagmolen trofee. NOVEMBER: 1 november: Zaagmolentrofee. 2 november: Najaarsconcert HMV. 8/9 november: COC met De avond van de 7e juli. 11 november: Sponsorloop sup portersver. sv Holten; afdelinga vond NBvP Holten. 15 noveTnber: Najaarsconcert Hol- tens Mannenkoor. 25 november: gemeenteraadsver gadering. DECEMBER: 16 december gemeenteraadsver gadering. 17 december: kerstviering NBvP Holten. 18 december: Volkskerstzang 20 december: Kerstconcert Hol- tens Mannenkoor. JANUARI: 6 januarinieuwjaarsreceptie NBvP Holten. 18 januari: Holterbergcross. 28 januari: jaarvergadering NBvP Holten. APRIL: 4 april: Voorjaarsconcert HMV. Zwem- en poloclub Twenhaars veld behaalde woensdag 26 juni tijdens de laatste wedstrijd van de onderlinge winterzeskamp voor re creatiezwemmers, die gehouden werd in het openluchtbad in Steen- deren, de derde plaats met 96 pun ten. De eerste plaats was voor Brummen met 109 punten. Ook bij de einduitslag kwam Twenhaarsveld op de derde plaats terecht De wisselbeker kon voor de tweede keer in successie uitge reikt worden aan de zwemclub uit Brummen. Iedere vereniging, die had deelgenomen aan de winter zeskamp kreeg een beker behoren de bij de behaalde plaats. De einduislag was: 1. Brummen, 765 pnt.; 2. ABS- /Bathmen, 678 pnt; 3. Twenhaars- veld/Holten, 610 pnt; 4. Duikelaar- 'Laren, 585 pnt.; 5. ACZ/Steende- ren, 519 pnt.; 6. Vorden, 513 pnt In tegenstelling tot vorige jaren nam de jaarlijkse fiets-puzzeltocht van de buurtvereniging School- kring Dijkerhoek dit keer een hele dag in beslag. Hieraan namen 115 leden deel. Tussen elf uur en half twaalf werd er bij het Bonte Paard gestart, waarna het via de Oude Molen in Bathmen richting Lettele ging waar bij De Driesprong gele genheid was een hapje te eten. Daarna stapte men weer op de fiets voor de tocht richting Heeten en Okkenbroek. Tijdens de 25 kiome- ter lange tocht moesten bij drie controleposten spelletjes worden gedaan die resulteerden in de vol gende uitslagen: Dames: 1. Rianne Markvoort; 2. Janny Hoefman; 3. Truus Brinkmans. Heren: 1. Ab Wegstapel; 2. Jan Ulfman; 3. Henk Hoefman. Jeugd: 1. Monique Podt; 2. Peter van de Worp; 3. Suzan Hoefin an.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 7