Boeldag HMV blijft steken in de regen I' ui Zwemvierdaagse krijgt toch nog vrolijk slot J achtspringen klapstuk van concours hippique Okia achterop in NK-klassement Vasters geeft toe op looponderdeel Eervol resultaat Zwennie Vincent Grote opkomst bij concours De Eik Weer weer spelbreker voor duiven HOLTENS NIEUWSBLAD 370 deelnemers trotseerden kou en nattigheid Bart Willems blijft Björn Meinders voor Miezerweer houdt het publiek thuis DONDERDAG 4 JULI 1991 Tijdens de vierde clubcross van MAC De Holterberg bleef Bart Wil lems in de 80 cc-klasse plaatsge noot Björn Meinders voor. Derde in deze klasse werd Maikel Roeter- dink Ondanks de vele regen had den de Imhof-leden veel werk ver zet voor een redelijk berijdbare baan, waarop in de 125 cc-klasse Arwald Nijland eerste werd voor Berry Pol en Gerwin Tuitert. Jo- han Pieper ging als eerste over de streep in de 250 cc-klasse gevolgd door T. ten Dam en B. Rozendom terwijl Henk Schol ten in de 500 cc- klasse de sterkste bleek. Hier werd Paul Bennink tweede en Henk Bak derde. In de enduro-klasse eiste Herman Veenstra de eerste plaats voor zich op waarbij hij Hennie Geerdink en Dick Stam achter zich liet. De volgende clubcross is op woens dag 10 juli wanneer om 18.00 uur de inschrijving begint en de training om 18.30 uur start. Voor de tweede keer dit seizoen moest Orleans als startplaats voor de duiven plaats maken voor een andere. Het weer was weer spelbre ker. Deze keer gingen de 122 ingekorfde duiven van Orleans naar Roye, een afstand van 385 km. Om 14.00 uur vond de lossing plaats en het was Henk Jansen, die om 18.03 uur de eerste duif klokte. De gemiddelde snelheid bedroeg ongeveer 95 km per uur. De uitslag luidde: 1.8.20. H. Jansen; 2.9.17.18.26. F. Meester; 3.27. G. Koetsier; 4.6.7.31. J.G. Jansen; 5. J. Aaftink; 10.11.15. H. Wansink; 12.19.25.28.37. E. Ve neklaas; 13.23.24.33.36. G. Kwin- tenberg; 14.40. F. Klooster; 16. M. Lodeweges; 21.30.32. W. Aaftink; 22. J. Veldhuis; 29. R. Bannink; 38. T. Schuppert. De Landelijke Rijvereniging de Bergruiters verwacht op haar jaarlijkse concours hippique, dat komende zondag 7 juli wordt ge houden op het paardensportter rein op de Borkeld ruim 300 com binaties aan de start van 48 ver schillende verenigingen. Het ochtendprogramma begint om 08.30 uur met de springrubrie- ken B-klassiek en L-klassiek, ter wijl in de dressuurringen dan de B en L dressuurproeven verreden worden. Na de middag zal het programma vervolgd worrden met de diverse rubrieken springen en dressuur voor de zwaarderde klassen. Als klapstuk en tevens afsluiting van de dag dient het jachtspringcon- cours voor de klassen M, Z en ZZ in de hoofdring. Parcoursbouwer A. J. Terhurne uit Haaksbergen zal zorgen voor inte ressante hinderenissen, terwijl ook het prijzengeld niet wordt verge ten, zodat het een spannende wed strijd voor deelnemers en publiek belooft te worden. De toegang tot het concours hippi que is is gratis. in in. mum*™"" Voorzitter Jan Schuppert van de supportersvereniging van HMV prijst zijn waren aan op de boeldag. Het miezige regentje, dat zaterdag morgen onafgebroken uit de hemel viel, zorgde ervoor dat de traditio nele boeldag van de supporters van HMV slechts mondjesmaat werd bezocht. De eerste uren liep het nog redelijk, maar daarna was het gebeurd en stonden de verko pers er verloren bij, zich verwar mend met warme koffie en dito halve rookworst. Zelfs een vrolijk muziekje van HMV, voor deze gele genheid getooid met sombrero's, kon de stemming er niet in bren gen. E nals er al publiek kwam, bleef men niet zoals gebruikelijk gezellig een praatje maken, maar zocht men al snel de warmte thuis weer op. Om half vier kon de poort dan ook worden gesloten. Toch was men niet ontevreden over de verkoop. „Vergeet niet, dat we tegenwoordig het hele jaar ver kopen. Elke vrijdag is onze winkel in het pand Aanstoot open en als we er niet zijn, wijst het telefoon nummer in de etalage wel de weg. Veel moois is dan ook al lang ver kocht", zegt voorzitter Jan Schup pert van de supportersvereniging. Toch bleef er nog genoeg tweede handsspullen over om een groot terrein mee de stofferen. Vooral de ouderwetse twijfelaartjes deden het goed. „De jeugd is daar dol op. En mooi wit geschilderd zien ze er nog leuk uit ook", aldus Schup pert. Voorts werd er in de vroege ochtenduren door de 'beroeps' al goede zaken gedaan. „Die liepen om acht uur al langs het terrein om te kijken wat er van hun gading bij was. En bij het openen van de poort om half tien wat het roef: zo naar het gewenste stuk. Daar kom je als particulier nauwelijks aan te pas". Wat overbleef waren veel, heel veel bankstellen, bedden, stoelen en ander kraam, waaruit aan het eind van de boeldag studenten uit Lo- chem nog hun keuze mochten doen. Ook de kringloopwinkel in Rijssen mocht gratis geschikte spullen meenemen. Wat overbleef kon vrijwel zo in de grote container die al klaar stond op het terrein van de Encko. Met de NK-aspiraties van Okia wil het nog niet zo vlotten. Op het tweede toernooi om het Neder lands kampioenschap in Roosen daal moesten de Holtense heren diep in het zand bijten. Ook de jeugd en de dames raakten verder achterop in het klassement. De heren startten in de 640-kilo klasse tegen Vorden met winst en tegen de westelijke vertegenwoor digers Monnickendam en Water- west werd gelijk gespeeld, waarna de beslissing steeds in het nadeel van Okia uitviel. Alleen tegen de Noormannen werd daarna nog ge wonnen, waardoor men van een vijfde naar een zesde plaats in het NK-klassement zakte. Eibergen verdrong hierin Vios Bison en staat nu op de eerste plaats. Ook de Okia-dames (die in de ploeg van de Halfweggirls) lever den punten in, ondanks het feit dat ze van koploper Heenwegladies een trekbeurt wonnen. Hiervan profiteerden de dames van Teems. De jeugd van Bathmen/Okia trok in de 520 kilo-klasse voor achttal len weer maar met zeven jongens en zakte hierdoor van de tweede naar de derde plaats. Door het drie puntensysteem is hier echter nog van alles mogelijk, hoewel koplo per ver is uitgelopen. Het volgende toernooi is op 7 juli in Vorden. Standen: 640-kilo klasse: 1. Eibergen (44); 2. Vios Bison (41); 3. Watergang (27); 4 Heure (24); 5. Vor den (23); 6. Monnickendam (21) en Okia (21); 8. Jagerslust (15); 9. Noormannen (0). Dames: 1. Heenwegladies (29); 2. Halfweggirls (22); 3. Teerns (20); 4. Jagerslust (11); 5. Bekveld (6); 6. Monnickendam (2). Jeugd: 1Heure (40); 2. Nibbilc (29); 3. Bathmen/O kia (26); 4. Vios Bison (24); 5. Olden Eibergen (22); 6. Eibergen (20); 7 en 8 Jagerslust en Kaasboys (3). Bij de, met de hulp van medewer kers van de Holtense triathlon- stichting, uitstekend georgani seerde 174 triathlon van Wychen, moest Janny Vasters haar tweede plaats in het OTC-klassement voorlopig prijsgeven. Haar zwem en fietsonderdeel waren zonder meer goed, maar op het afsluiten de looponderdeel verloor zij toch vrij veel tijd. Haar tijd van 2 uur en 24 minuten betekende dat ze nu derde staat in het oostelijk kam pioenschap. Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. verleende bouwvergunningen: - aan N. G. Traanman voor het verbouwen van een garage/werkplaats met bovenwoning tot woning. Deventerweg 57; - aan E. G. H. Kok voor het verbouwen van het stalgedeelte boerderij bij Haalmansweg 2; - aan H. W. Veneklaas voor maken van douche en w.c. bij Landuwerweg 11 - aan W. Dierink voor aanbouw keuken bij Erve Joost 25; - aan E. J. en A. J. B. Keuterman voor geheel vernieuwen werktuigenberging bij Dorperdijk 6; - aan J. H. den Toom voor vergroten van een schuur bij Winkelbergweg 3; - aan B. T. Hollegien voor bouw volière bij Hakkertsweg 15. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecre tarie. Ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO bestemmingplan „Dijkerhoek" (7e wijziging). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij voor nemens zijn met toepassing van artikel 14 van de „Voorschriften be stemmingsplan Dijkerhoek", gebaseerd op artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, genoemd bestemmingsplan te w'jzigen ten be hoeve van de bouw van een woning op een gedeelte van een perceel grond met de bestemming „agrarische doeleinden, categorie AG (agrarisch gebied)" gelegen aan de Hakkertsweg. Het ontwerp-wijzigingsplan artikel 11 WRO, vervat in toelichting en plankaart, ligt ingaande 8 juli 1991 gedurende één maand ter gemeen tesecretarie, kamer 6 (leeskamer/bibliotheek), voor een ieder ter inzage. Op deze planwijziging zullen de voorschriften van het geldend bestemmingsplan „Dijkerhoek" van toepassing worden verklaard. Be langhebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende bovengenoemde termijn van eén maand schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij hun college in te dienen. Hinderwet Terinzagelegging beschikkingen. Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 25 juni 1991 vergunning ingevolge de Hinderwet ver leend aan: 1fa. Bemei, Industriestraat 36 te Holten. Tot een nieuwe, de gehele inrichting (constructiewerkplaats van kleine constructies van staal) omvattende vergunning. 2. Aannemersbedrijf Paalman-Tempelman B.V., Maneschijnsweg 32 te Holten, Tot het oprichten en in werking hebben van een aannemersbedrijf. 3. Mengvoedergroep Holten B.V., Larenseweg 48 te Holten. Tot een nieuwe, de gehele inrichting (opslag van ondergrondse tanks en aflevering van vloeibare brandstoffen) omvattende vergunning. De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 8 juli 1991) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder) aan de Kei- zersweg, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage gedu rende de hierboven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. de aanvrager b. de betrokken adviseurs c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het be roepschrift is beschikt. Legesheffing kadastrale informatie. Daar het gemeentelijke kadasterbestand in het geautomatiseerde sy steem van de gemeente is opgenomen, heeft de gemeenteraad in de legesverordening tarieven opgenomen voor inzage in het gemeentelijk kadaster. Nu de desbetreffende verordening koninklijk is goedgekeurd, is er een einde gekomen aan de gratis inzage in het kadaster. De leges bedra gen f 3.00 tot f 16.00 per inzage en/of uittreksel, e.e.a. is afhankelijk van ae soort informatie die u wenst. Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, t.w. van 8.30 tot 12.30 uur kunt u zich voor informatie vervoegen bij de afdeling weg- en waterbouw of bij de heer Leemans. Holten. 4 juli 1991 Burgemeester en wethouders voornoemd. De Lsecretaris, C. P. Beukenkamp De burgemeester, W. L. F. C. van Rappard Met haar vijfjarige paard Everset behaalde Zwennie Vincent van LRV De Bergruiters een eervol re sultaat bij het grote nationale concours in Arnhem. Op een erg zwaar terrein werd zij temidden van zestig combinaties derde. Voor Greta Overvelde met Felix was er een eerste prijs in de L- dressuur op het concours in Rijs sen. Zij behaalde 127 punten. Ook de Bergruitertjes kwamen in Rijssen aan de start voor het con cours van PC de Oosterhoffruiters. Gerrie van Lies behaalde met Gra- fin Jolais een derde en een vierde prijs in de dressuur klasse B, cate gorie E en in de klasse LI, categorie D was er voor Hens Janssen met Sharim een tweede prijs. In de klasse L2, categorie E werd Jan Janssen met Jesso M vierde, ter wijl Marije Staman met Wendy eer ste werd in de klasse Ml, categorie C. Erwin Rietberg behaalde met Bianca een tweede prijs in de klas se Ml, categorie D. Namens de Bergruitertjes toog Ilse Wenink met Daisy naar Haaksber gen waar ze een eerste en een twee de dressuurprijs veroverde in de klasse M2, categorie E. Provinciaal Zaterdag 6 juli neemt PC De Berg ruitertjes deel aan de Overijsselse kampioenschappen in Vollenhove. Het ponyclubkampioenschap be staat uit achttal rijden gr oeps dres suur en drie springers in de klasse M. Ook doen Hens Janssen en Brenda Kappert individueel mee aan de springkampioenschappen in de klasse M, terwijl Ida Vincent zich heeft ingeschreven voor de klasse Z. In de klasse M van de in dividuele dressuur komen Erwin Rietberg, Marije Stamen en Use Wenink aan de start. Ton Hofhuis was erg goed bezig bij het zwemmen, maar verdeelde bij het fietsen zijn krachten niet goed waarddor hij tijdens het lopen zijn achterstand op janny Vasters niet meer goed kon maken en een mi nuut later finshte. Voor Han Muizebelt werd de 1/4 triathlon van Nijeveen een teleur stelling. Door de kou moest hij na het fietsen ziek opgeven, waarmee hij geen uitzondering was. Door de lage watertemperaturen moest maar liefst 20% van de deelnemers al na het zwemmen opgeven. De opkomst bij het jaarlijkse recre antenconcours bij manege Stal De Eik was erg groot. Hieraan nemen alleen ruiters en amazones deel die niet in het bezit zijn van een start kaart voor de oficiële wedstrijd sport. Vooral uit de regio was de belangstelling groot. Uitslagen: Dressuur L1/L2: 1. Yvonne coppoolse met Amalgaam (Holten) 131 pnt; 2. Mark Broere met Famke (Wierden) 125 pnt.; 3. Herman Brons voort met Symfonie (Hellendoorn) en Aimée van de Plas (Holten) met Boef 124 pnt.; 5. Dries Nijzink met Sonate (Holten) 122 pnt. B2: 1. Agnes Lohuis met Sonate (Holten) 132 pnt.; 2. Karin van Surksum met Glory (Holten) 127 pnt. 3. Irene Beuse met Caprice (Raalte) en Linde Nijenkamp met Alexandra (Mariènheem) 126 pnt. 5. Marje Kemper met filiale (Haarle) 125 pnt. BI: 1. Noèlle Bouwman met Sonate (Holten); 127 pnt.; 2. Karei Hansen met Diana (Lemelerveld); 3. Annet Boomgaard met Sonna (Raalte) 123 pnt. Springen 90 cm: 1. Hinke ten Hcischer met Bona parte (Holten); 2. Jan Kemper met Valendine (Raalte); 3. Marja Kemper met Caprice (Haarle). Springen 70 cm: 1. Gerrit Bronsvoort met Chica (Mariènheem); 2. Henk Nahuis met Eabeltje (Haar le); Agnes Lohuis met Sonate (Holten). Springen 50 cm: 1. Dries Nijzink met Sonate (Holten); 2. Anton Jansen met Sanita (Raalte); 3. Elly Sloet met Paraat (Holten), Uiteindelijk waagden zich vorige week zich toch nog zo'n 370 zwem mers in zwembad Twenhaarsveld om in soms 'barre' weersomstan digheden (vooral donderdag avond was het bar en boos) hun verplichte aantal baantjes af te leggen om uiteindelijk vrijdag de medaille in ontvangst te kunnen nemen. Gelukkig voor zwemmers en or ganisatoren klaarde het vrijdag avond het op, zodat de zestiende zwemvierdaagse nog een vrolijk slot kreeg. Niet in het minst overi gens door de enthousiaste deelne mers aan het kwalleballenspel (waarbij met zand gevulde jute zakjes in de vijandige bak met wa ter gegooid moesten worden) die vrijdagavond onder leiding van 'superkwallebal' Hans van Zon de finale speelden. De ploeg van de Kolschool werd daarbij verslagen door de jeugd van Dijkerhoek, die tot volgend jaar de fraaie wisselbe ker mee naar school mochten ne men. Voor het eerst dit jaar namen ploegen van alle Holtense basis scholen deel aan dit evenement. Daarnaast kon de jeugd op het droge een ritje maken op een van de twee ezeltjes, die geduldig hun rondjes liepen op het grasveld, kon er korf gegooid worden en was er een steprace. De jonge superatleten konden zich meten in een minitriathlon. On danks de kou - vrijdagavond kwam de thermometer toch niet boven de vijftien graden, klom de jonge lich ting triatleten nat en wel zo vanuit het zwembad op de mountainbike om het fiets- parcours af te leggen. Tot slot van het zwemvevenement kwamen een ploeg van vaste zem- badbezoekers en het zwembadper soneel tegen elkaar in het water Naafloop poseerden, bibberend en wel, de prijswinnaars voor de fotograaf. Jitske Kroon ontbreekt op de foto, zij was al op weg naar huis. voor een waterpolowedstrijd en werden de prijswinnaars in het zonnetje gezet. Bloemen waren er voor de jongste en oudste deelnemers aan de zwemvierdaagse. Voor de vijfjarige José Reinaardus was het de eerste keer dat zij deelnam. De 72 jarige mevrouw JH. Rietberg- van den Lindenberg is .een oude getrouwe. Niet alleen tijdens alle tot nu toe gehouden zwemvierdaagsen was zij van de partij, als het even kan gaat ze elke dag zwemmen, 's zo mers in Twenhaarsveld en 's win ters in het overdekte bad in Rijs sen. „Zwemmen vind ik heerlijk en het houdt je jong en fit" is haar stellige overtuiging. Acht en twintig deelnemers zwom men niet alleen voor de medaille, maar lieten zich tevens sponsoren voor het Ronald Mac Donaldhuis, waarvoor bijna 600 gulden bijeen werd gezwommen. De uitslag van de minitriathlon was: t/m 8 jaar: jongens: Freek Knapen, meisjes: Jeanne Spek man; 9 t/m 11 jaar: jongens: Wouter Bekkernens, meisjes: Rinka Kna pen; 12 t/m 14 jaar: jongens: Edwin Knapen, meisjes: Jitske Kroon.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5