Piet Bos-dag wordt in toekomst herhaald Winkelen Zakendoen Veilig op vakantie Rustig begin vakantieperiode P Erna Bronsvoort winnaar van Snorrewindtrofee Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag VVV-activiteiten ook voor Holtenaren HOLTENS NIEUWSBLAD Natuurmuseum tevreden met respons Uit het politierapport Prijs voor Baldur Astor Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand DONDERDAG 4 JULI 1991 Hoeveel Pieten Bos er werkelijk wonen in Nederland, is niet na te gaan, maar in elk geval kwamen er afgelopen zondag 39 naamgeno ten Piet Bos, oprichter van Bos Dierenwereld. Eerlijkheidshalve moet er bij vermeld worden dat er één 'niet echte' Bos tussen zat. „Dat wat een Bos met sch", weet Kees Bos te vertellen, „maar hij mocht evengoed gratis naar bin nen, zo kinderachtig zijn we nu ook weer niet". De open dag van Piet Bossen werd op initiatief van Kees Bos georga niseerd ter gelegenheid van de ge boortedag van zijn vader Piet Bos, negentig jaar geleden. „We hebben in het verleden al eens vaker Pie ten Bos op bezoek gehad, die dan trots vertelden dat zij het werk kwamen bewonderen van hun naamgenoot. Zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om een Piet Bos dag te organiseren, geen idee hebbend hoeveel Pieten Bos er op Erna Bronsvoort met haar paard Fayco S heeft afgelopen zaterdag de Snorrewind trofee gewonnen. De wedstrijd werd vrijdag en za terdag gehouden in manege Snor rewind en bestond uit dressuur- en springwedstrijden. De dressuur werd beoordeeld door mw. A. Luiten en de heer T. Luiten. Het springen door mej. A. Traas en mw. R. Swart. De prijzen werden uitgereikt door Johan en Rikus Bronsvoort. De uitslag was als volgt: B. jeugd, dressuur: 1. Annemiek Scheperman met Manor, 71.1 pnt.; 2. Inge Koster met Lady, 68 pnt.; 3. Marieke Paalman met Fury, 66 1/2 pnt. Dressuur B: 1. Mirjan Haar man met' Alex, 67 pnt.; 2. Hanny Pas met Boucanler, 65 pnt; 3. Anita Schöppers met Bienvenue, 65 pnt. Dressuur klasse L jeugd: 1. Nanda Kraaneveld met Snorrewind, 69 pnt.; 2. Mirjan Westerveld met Danny, 67 1/2 pnt; 3. Alieke Kraay- enzank met Fury, 63 pnt. Klasse L: 1. Eef Oude Ampsen met Lisa, 72 pnt.; 2. Erna Bronsvoort met Fay co S, 711/2 pnt; 3. Sandra Holl met Wemona, 71 pnt. Klasse Z: 1. Arjen Kraayenzank met Carlos, 65 1/2 pnt.; 2. Greta Overvelde met Felix, 64 pnt Uitslag springen: B. jeugd: 1. Eva Stormink met Danny; 2. Alois Oos- ting met Danny; 3. Patrick Schrij ver; 4. Alinda Boertien met Polly, 5. Maaike Westra met Katinka. Springen klasse B: 1. Philippien Schreurs met Melas; 2. Annemieke KI. Wolthuis met Melas; 3. Joyce Kraayenzank met Carlos; 4. Ineke Schuitemaker met Fury; 5. Janti- na Wessels met Danny. Springen klasse L: 1. Erna Bronsvoort met Fayco S; 2. Sandra Holl met We mona; 3. Cindy Vosselman met Ap- pollo; 4. Nicole Vree Egberts met Cilfline. NIEUWE DIERENWINKEL Het was vrijdag 28 juni j.l. een topdag voor dierenspeciaalzaak Zanting bij de opening van de nieuwe winkel op de Smidsbelt. Ruim 300 klanten brachten een bezoekje aan de nieuwe zaak. Ook zaterdag was een topdag, wellicht dat de goede bereik baarheid hieraan een bijdrage levert. Ook de overzichtelijke in richting nodigt uit om binnen te lopen. Zanting: een bijzondere winkel op een unieke plek. af zouden komen. Dat konden er twee, maar ook tweehonderd zijn. Je bent in deze afhankelijk van de publiciteit die zo'n dag krijgt in de kranten. Maar met deze 39 zijn we dik tevreden", verklaart Kees. Onder de naamsgenoten waren Pieten Bos ondermeer uit IJmui- den, Glanerbrug, Losser, Dalen en Alteveer (bij Hoogeveen). De fami lie Bos uit Alteveer kwam zelfs met twee Pieten, vader en zoon. Zeven tien jaar geleden waren zij ook als eens op bezoek in Bos Dierenwe reld geweest, toen nog allen met vader Piet maar ter gelegenheid van deze dag kwamen ze graag nog eens terug. „Het leuke was ook, dat we mensen met dezelfde naam met elkaar in contact konden brengen. Dat waardeerde men heel duidelijk", als Kees Bos uit. Gezien het succes, wil men in de toekomst nog wel eens zoiets orga niseren bij het natuurmuseum. Wellicht bij de opening van de nieuwbouwplannen, die Kees Bos in gedachte heeft. „Ik ben er van overtuigd, dat we van het natuur museum in de toekomst een topat tractie kunnen maken. De plannen zijn er al, nu het geld nog". Op 26-6 vond op de Koningin Wil- helminastraat een frontale aanrij ding plaats tussen twee personen auto's. Een inwoner van Laren reed, komende vanaf Deventer, over genoemde weg terwijl een Rijssenaar hem uit tegengestelde richting naderde. In een bocht in de weg kwam eerst genoemde be stuurder teveel op de andere weg helft waarna de voertuigen eikaars zijkanten schampten. Het bleef bij plaatschade. 27-6 werd gemeld dat er was inge broken in de kampwinkel van Twenhaarsveld. Men trachtte eerst de deur te forceren waarna een raam werd ingeslagen. Binnen werd alles doorzocht maar, zo het zich laat aanzien, niets ontvreemd. Gezien aangetroffen bloedsporen, heeft de dader zich bij het inslaan van het raampje verwond. Overi gens werd op 2-7 nogmaals een soortgelijke inbraak in de kamp winkel gemeld waarbij eveneens mets ontvreemd werd. 27-6 vond op de Al een zg kop- /staart aanrijding plaats. In ver band met het slechte weer zag een achterop rijdende bestuurder te laat dat de voor hem rijdende auto afremde. De gevolgen bleven be perkt tot plaatschade. Ook hier is weer duidelijk gebleken dat, zeker bij slecht weer, voldoende afstand gehouden moet worden. 29-6 vond op de Al een eenzijdig ongeval plaats. Een bestuurder be landde door onoplettendheid met twee wielen in de berm. Hij tracht te door remmen te corrigeren, raakte hierbij in een slip en ging over de kop. De schade was aan zienlijk. 1-7 werd aangifte gedaan van ver nieling van een bij het station ge parkeerde truck. Vandalen had den lampen en reflectoren ge sloopt. Naast de wekelijks gebruikelijke meldingen van ontvreemde en ver nielde fietsen werden er ook weer een stel terug gevonden waarvan een aantal via de postcode bij de ei genaar terug gebracht kon wor den. Hierbij deze week er een terug kunnen brengen welke 3 jaar gele den werd ontvreemd. En dan nog het volgende; Sinds de vakantie begonnen is, blijken de vernielingen op onder ander De Kol toe te nemen. Deze vernielingen blijken deels veroor zaakt te worden door voetballende jeugd, welke op alle plaatsen te vinden zijn, behalve op het voet balveldje aan de Slachthuisstraat. Bleek dat ze daar niet wilden voet ballen omdat dit veld helemaal vol ligt met hondepoep. Deze klacht bleek terecht te zijn. Inmiddels heeft de gemeente Hol ten borden geplaatst, met de tekst dat op dit veld geen honden meer mogen komen. Ook door de politie zal extra toezicht worden gehou den op mensen die toch hun hond daar los laten lopen. Het kan tenslotte niet de bedoe ling zijn dat de uitwerpselen van een hond de oorzaak van een inge trapte ruit zijn. Buro slachtofferhulp De venter en omstreken ver leent hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van een misdrijf of ver keersongeval. Slachtof fers van bijvoorbeeld ver nieling, inbraak, ver krachting, beroving of mishandeling kunnen bij het buro terecht. De vakantieperiode breekt aan. De plannen zijn gemaakt, de voor bereidingen in volle gang. Bent u al in gedachten op uw vakantiea dres? Niet iedereen kan spreken van een zorgeloze vakantie en een behouden thuiskomst. Ieder jaar weer worden auto's opengebro ken, tasjes met kostbare spullen geroofd en ingebroken in wonin gen. Buro slachtofferhulp Deven ter e.o. geeft in dit artikel enige tips ter beveiliging van uw eigen dommen. Daarnaast zijn op ieder politieburo folders verkrijgbaar die informatie geven over in braakpreventie, over het nut van merken en registreren van bezit tingen etc. Haal deze folders in huis en doe er wat mee. In de zomermaanden kloppen veel mensen bij Buro Slachtofferhulp aan die het slachtoffer zijn gewor den van vermogenscriminaliteit. .Mijn paspoort is in Spanje gesto len. Nu heb ik een nieuwe aange vraagd, maar nu legt de gemeente me een geldboete op. Naast de kos ten van een nieuw paspoort moet ik nu ook die boete betalen. Ik vind dat niet eerlijk. Kan de gemeente dit zomaar doen? Ieder jaar wordt deze vraag en nog vele andere vra gen aan medewerkers van Buro Slachtofferhulp Deventer e.o. ge steld. Buro slachtofferhulp Deven ter e.o. kan u behulpzaam zijn wan neer u slachtoffer wordt van een misdrijf. Ook kunt u zelf uw steen tje bijdragen en de kans verkleinen dat u met criminaliteit wordt ge confronteerd. De slogan van de po litie „hoe minder gelegenheid, hoe minder misdrijven" gaat wel dege lijk op. Vakantietips voor thuis Controleer voor u van huis gaat of alle ramen en deuren goed zijn af gesloten. Vooral wc-raampjes en ramen van schuur, garage en kel der worden nog al eens vergeten. Laat nooit sleutels aan de binnen zijde in de sloten zitten. Sluit bin nendeuren en kostbaar meubilair niet af (extra schade wordt voorko men). Veel mensen halen hun plan ten van de vensterbank. Doe dit niet want inbrekers zien dit als te ken dat u afwezig bent. Zet ook lad ders en andere dingen die inklim ming vergemakkelijken Weg. Vraag familie of kennissen uw brie venbus dagelijks te legen en geef hen uw vakantieadres zodat men u altijd kan bereiken. Zet dure spul len nooit zo neer dat ze vanaf de straat makkelijk zijn te zien. Voor uw bezittingen die voor u van bij zondere waarde zijn kunt u op het politieburo registratieformulieren halen. Zorg daarnaast dat uw be zittingen zijn gemerkt. Dieven zijn vaak uit op dure, makkelijk te ver voeren voorwerpen, zoals sieraden, tv's, audio- en videoapparatuur, schilderijen, gereedschap etc. Al deze goederen zijn goed te merken, bij voorkeur via uw postcode en huisnummer. U kunt dit bijvoor beeld doen door middel van een graveerpen of met onuitwisbare inkt die o.a. te koop zijn bij ijzer winkels en warenhuizen. Gemerk te en geregistreerde artikelen zijn door de politie makkelijker op te sporen en terug te bezorgen. Op de meeste politieburo's zijn kaarten verkrijgbaar waarin u kunt opge ven wanneer u afwezig bent en wie de politie bij eventueel onraad kan waarschuwen. Dit voorkomt een hoop ellende en de politie kan ge durende deze tijd een oogje in het zeil houden door extra surveillan ce. Ook voor de thuisblijvers is een rol weggelegd. Vraag uw buren wanneer zij iets verdachts horen of zien meteen de politie te bellen en laat hen gegevens noteren omtrent signalement, kentekennummer auto, etc. Deze gegevens kunnen van vitaal belang zijn bij het op sporen en aanhouden van de da- der(s). Informatie en advies Heeft u vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact opnemen met Buro Slachtofferhulp Deventer e.o. Spreekuren: Deventer maandag t/m donderdag 9.00-11.00 uur Holten Bathmen Diepenveen le dinsdag v.d. maand 9.30-10.30 le dinsdag v.d. maand m.u.v. 6/8/91 11.00-12.00 uur, 14.00-15.00 uur Olst Schalkhaar 3e dinsdag v.d. maand m.u.v. 16/7/919.30-10.30 uur 11.00-12.00 uur. Op het politieburo ter plaatse. Telefonische afspraken (tijdens de spreekuren in Deventer) Voor het maken van een afspraak bij u thuis Tel. 05700-4 05 71. De heer J.W. Gemaat, lid van de Kringroep Oost heeft met zijn ruw harige Hollandse herder Baldur Astor van de Hunnepe (roepnaam Baldi) heeft onlangs tijdens inter nationale tentoonstellingen in Roosendaal en Leiden met zijn hond tweemaal het hoogst haalba re IU CAC-CAC lb behaald. Om de vakantiegangers niet al te veel af te schrikken, had André Hoeben van de VW vorige week de gebruikelijke pagina van vide otekst met de weersverwachting voor de komende week op het tele visietoestel in het VW kantoor ingewisseld voor de nieuwspagi na, maar sinds maandag kan de weersvoorspelling weer gezien worden en lijkt de vakantieperio de voor de Holtense recreatiebe- drijven toch nog goed te te begin nen. „De afgelopen perdiode was het erg rustig. De boekingen voor de recreatlebugalows lopen het hele Jaar gewoon door, maar voor de bedrijven die afhankelijk zijn van het mooie weer, was het in het voorseizoen heel wat minder. Ook op het VW kantoor was het op merkelijk rustig. Gelukkig zijn de voorspellingen nu heel wat beter en dat merkten wij direct afgelo pen maandag al aan het aantal bezoekers", aldus André Hoeben. Activiteiten Evenals vorig jaar wordt door de VW weer een aantal activiteiten georganiseerd gedurende de va kantieperiode. Zo is afgelopen dinsdag de eerste geologie-excur- sie gehouden en reed woensdag voor het eerst de huifkar weer en ging men donderdagmiddag op pad voor de de bos- en natuurflet- sexcursie. Niet alleen voor vakan tiegangers, maar ook voor de thuisblijvende Holtenaren zijn de excursies een aardige manier om kennis te maken met bekende- en onbekende stukjes natuurgebied rond het dorp. De geologie-excursie staat weer onder leiding van Rein Kok, dan wel van zijn collega Akkerman. De excursie vertrekt om 13.30 bij café rest Vosman. Opgave bij het VW kantoor voor maandag 17.00 uur. Men dient zelf voor vervoer te zor gen. De huifkar rijdt op woensdagmid dag om 14.00 uur en bij voldoende deelname ook om 15.30 uur. Start is bij het VvV kantoor. Op donderdagmiddag tenslotte is er van 14.00 tot 16.30 uur een bos- en natuurfietsexcursie onder lei dingvan een ervaren gids. De tocht is minder geschikt voor kinderen onder de twaalf jaar. Geologie-amateur Rein Kok leidt weer de geologie-excursie. NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. A.J. Lee rink; ne vendiensten: Ineke Huiting en Betsie Rensen. Oppasdienst: Anke Oonk en Maureen Jansen. 19.00 uur: ds. H.W. Doomweerd. Uitgangscollecte: Kerkinte rieur. Diessenplas: 10 juli: Leger des Heils. GEREF.KERK 9.30 uur: ds M. Berg. 19.15 uur: ds. J.R. Zijlstra, Am sterdam. Kindernevendienst: groep 6, 7 en 8 o.l.v. T. Bannink. De eerste collecte is voor de kerk, de twee de voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Jolanda Withaar, Lianne Meijerink-v.d. Zwaag, Jans Stam-Slotboom, Karin Stam. 4-6 jaar: Ria Har- bers-Potman, Ali Beldman-S ta rnen, Gerdien Tromop-Nij- kamp. Koffieschenken na kerkdienst: mw. J. Tromop-van der meulen, mw D. Paalman-Dij kink. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in Irene. DLIKERHOEK 9.30 uur: ds. H.W. Doomweerd. Uitgangscollecte: Kerkinte rieur OKKENBROEK 9.30 uur: ds. K. Pruijsen, Deven ter; uitgangscollecte: Plaatse lijke diaconie. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: HMis. Zondag 8.00 uur H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 6 en 7 juli: J.H.A. Bruins, Kei- zersweg 32, tel. 6 35 53. Spreeku ren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 6 en 7 juli: F.G. Knoop, Spoor straat 3, Goor. Tel. 05470-7 22 79. Tel 05480-13194. Behandeling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 28 35, b.g.g. 05704-30 86. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dagvan 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10 SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (WV-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (teL 62734); Hout- en Bouwbond (teL 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (teL 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). 6 juli: 14.30 uur, Jongleur bij recreatiewerk op de Borkelck 19.00 uur, Koningsschieten; 14.30 uur, Lanz Bulldog in De Schure. 7 juli: Concours LRV De Berg- ruiters. 8 t/m 11 juli: Kindervakantie week 16 juli: Hoolteroamd 'Back tot the Sixties'. 17, 23, 24, 31 juli: Zaalvoetbal- toernooi om Klavierbokaal. 21 juli: Erwin Autocross. 23 t/m 26 juli: Dorpsfeesten. 24 juli: Autocross 26 juli: 10.30-11.30 uur en 16.00- 17.00 uur, uitzending kerktele foon. 30 juli: Pimpelavond. Gevonden: zwarte jas; zwarte hond moge lijk labrador; 2 sleutels aan sleu telhanger; groen met gele papa gaai. Verloren: potje met contactlensen; linker kinderschoen; ring met kleine sleuteltjes; rood/blauwe kinder rugzak; blauw/groen/witte sjaal; 2 houten terrasstoelen; herenportemonnee met geldbe drag; gouden horloge; rood/wit zakmes; 2 grijze motorregen pakken; bankbiljet van ƒ25.-; 4 sleutels aan ring; nogmaals sleutelring met 4 sleutels. Sander, zv P.G. Bruggeman en J.H.A. Manenschijn; Steve, Guido Erzsi, zv R.M.T. Goos- sens en M.E. Marko; Charlotte Katharine Johanna, dv N.S. Ar- riëns en E.R.K Klompjan. Gehuwd: G.W. Rietman, oud 30 jaar, Gro ningen en P. van Waard, oud 30 jaar, Groningen; G.A. Höften, oud 32 jaar en G.E. Megelink, oud 30 jaar. Ondertrouwd: J. de Koff, oud 26 jaar en MA. den Heijer, oud 24 jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3