Lekker door de bocht Fienpreuvers in startblokken voor een groots jubileumfeest Wedstrijd Toga laat jaren zestig herleven Jongleur uit USA bij recreatiewerk EB P DENTAL COMB. Zomer Keunefeest, een evenement voor alle Holtenaren Landschap Conrectoren weg bij SGH KEUNEFEEST HOLTEN .w* m Er is nog plaats voor vakantieweek KUNSTGEBIT- o verfraaiing: U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint aïsu ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holter Oamd op 16 juli Kalfsterman beëindigt activiteiten Geslaagd Burgemeester herbenoemd Motorgeweld op feest in Loo-Bathmen Holtens Nieuwsblad Donderdag 4 juli 1991-43ste jaargang no.27 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Eindelijk werd het dan toch nog zomer. Precies op tijd, zo aan het begin van de vakantie periode. De meeste Holtenaren hebben inmiddels de koffers gepakt, of zullen dit de komen de weken gaan doen. Inmiddels is de stroom vakantiegangers haar de zomerhuisjes en cam pings rond Holten goed op gang gekomen, zodat de thuisblij vers zich af en toe gast voelen in eigen dorp. De Hol tense VVV en het recreatiewerk op de Bor- keld speelt daar goed op in door actviteiten te organiseren voor vakantiegasten en Holtenaren. Ligt lekker in de bocht, is de mening van de meesten die Holtens nieuwste verkeer- saanwinst, de minirotonde in de Larenseweg hebben 'ge rond'. En inderdaad, je rijdt er vlot omheen. Te vlot mis schien, want met een beetje behendigheid hoeft de snel heid nauwelijks verminderd te worden, wat nooit de be doeling geweest kan zijn. Vooral door het onbreken van een afscheiding van fietspad en rijweg is het in onze ogen niet optimaal. De verantwoor delijke wethouder was even wel op vakantie, zodat wij niet te weten konden komen hoe de zaak nu verder wordt afge werkt. Volgens de berichten uit het gemeentehuis komt er een visuele afscheiding en worden tussen de rijbaan en fietspad ribbels aangebracht. Wie ter plekke eens een kijkje neemt kan, met de plannen voor de verkeersreconstructie van Holten in het achterhoofd, niet anders concluderen, dan dat de zuidelijke rondweg alsvast is voorgepro grammeerd. De weg die straks het de uitbreiding plan Lukensveld moet ontsluiten, dient zij bij wijze van spreke automatisch aan als de meest geëigende om het dooer- gaande verkeer dat vanaf de S14 komt onderlangs Holten te rijden. In het verkeersrapport van de des kundigen, dat vorige week open baar werd, wordt deze nieuwe ont- sluitingsweg dan ook als de juiste keuze naar voren geschoven. Voor de noordelijke rondweg, die in het eerste rapport van 1989 niet bespreekbaar was, maar nu toch is opgenomen in het rapport, zijn ver schillende varianten mogelijk, zo wel geheel of gedeeltelijk achter als voor de spoorlijn. Uit door gaans zeer betrouwbare bron wordt bericht dat in een besloten raadsvergadering de raad al ge stoeid heeft met de gedachte van een nieuwe weg onderlangs, om het zo maar eens populair uit te drukken, en een gedeeltelijke noordelijke rondweg die tot het Beukenlaantje te noorden van het spoor loopt en daarna via Waag- weg en Drostenstraat. Tenmiste tien Holtenaren kunnen aan de hand van het rapport, dat zij voor een tientje-kochten op het gemeen tehuis nu uitrekenen hoe het loopt, wie belangstelling heeft om het rapport in te zien kan dagelijks 's morgens terecht op het gemeente huis of ook de portemonnee trek ken en het aanschaffen. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia BV. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan volgend jaar houdt het Overijssels Landschap een schil der- en fotowedstrijd met als on derwerp het Overijssels land schap in de breedste zin van de be tekenis maar met uitzondering van het stedelijk milieu. Deeelname aan de wedstrijd staat open voor amateurs die zich bedie nen van technieken als olieverf, aquarel, houtskool en dergelijke. Grafische technieken zijn uitgeslo ten van deelname. De werkstukken zullen worden be oordeeld op het ontwerp, de artisti citeit en technische kwaliteit. De deelnemers mogen voor hun on derwerp naar gebieden die norma liter niet toegankelijk zijn voor het publiek, mits vooraf toestemming wordt gevraagd bij het Overijssels Landschap. De eerste prijs bedraagt 250 gul den, de tweede 125 gulden en de derde 75 gulden. De inzendingen kunnen tot 15 april 1992 worden ingeleverd op het kantoor van het Overijssels Landschap, Huis De Horte, Poppenallee te Dalfsen. Voor de fotowedstrijd geldt het zelfde reglement. Er zijn drie cate gorieën: zwarüwit, kleur en dia's. De foto's dienen een mogen niet kleiner dan 13 x 18 cm en niet groter dan 28 x 35 te zijn. Plaats en datum van opname, alsmede naam en adres van de fotograaf dienen op de foto vermeld te wor den. Met de vakantie voor de deur, lijkt september nog ver. Voor de carnavalsvereniging De Fienpreuvers is het echter kort dag. Op 13, 14 en 15 september namelijk staan de carnavalisten voor een reuze krachtproef, de organisatie van het Keunefeest, dat de afsluiting vormt van het jubileumjaar van de Fienpreu vers. Ondanks de carnavaleske naam anders doet vermoeden, wordt het Keunefeest een groots feest voor alle Holtenaren, jong en oud, met een programma voor elk wat wils. Met ingang van 1 augustus is eer vol ontslag verleend aan de conrec toren D.G. Kleinburink endrs. C.W.J. van Geel van de Scholenge meenschap Holten. De heer Klein burink maakt gebruik van de fusie- afvloeïngsregeling, de heer van Geel heeft een werkkring aan vaard buiten het onderwijs. Hij is in dienst getreden van een organi satie-adviesbureau. „We zien het feest, meer als een Holtense variant op de feesten van Dijkerhoek en Espelo en ho pen dan ook dat het zo goed aan slaat, dat we er een terugkerend evenement van kunnen maken. We hebben al veel positieve reac ties gehad. De Holtenaren zijn wel in voor een feest, zo aan het eind van het zomerseizoen", vertelt Gert Jan van 't Holt. Het draaiboek is inmiddels in grote lijnen gereed en de meeste contracten met de artiesten zijn al getekend, zo weet Gert Jan Holt te vertellen. Feestterrein wordt Kalfstermansweide, waar een gro te feesttent wordt opgezet. Het Keunefeest opent vrijdag 13 sep tember met een Twentse avond, die gepresenteerd zal worden door Harm oet Riessen. Tal van beken de regionale artiesten zullen acte de presence geven, waaronder een hernieuwde kennismaking zal zijn van het duo Gert en Hermien. Een en ander wordt gelardeerd met een Agerlanderlpand. Streetparade Zaterdagmiddag staat het Keu nefeest in het teken van de allego rische optocht. Inmiddels hebben zich al veertien groepen, verenigin gen en clubs zich aangemeld. De optocht eindigt met een grote streetparade van de deelnemers aan het dweilorkestenconcours om de Koperen Keun wisselbeker, dat aansluitend in de feesttent wordt gehouden. De dweilorkes ten, zo'n 10 orkesten, afkomstig van bevriende carnavalsverenigin gen ondermeer uit Heino, Hengelo en Boekelo, zullen meelopen in de optocht. Hun straatoptreden telt mee voor de uiteindelijke resul taat. In de tent krijgen alle orkes ten tien minuten de tijd om zich te presenbteren aan de gekwalificeer de jury. Het is dc bedoeling dat dit concours een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Tot eind augustus kan men zich nog voor deelname aan de optocht aanmelden bij Leo Thielen of Ge rard Grave. Voor individuele deel nemers komt na de vakantie nog een nadere oproep. 13- tt en 5 september 1991 Nationale artiestenpara de Zaterdagavond staat in het te ken van de Nationale artiestenpa rade. Daarvoor zijn al verschillen- KENMERK Z7 VOOR VAKWERK M4S0-1 S3 47 Harm oet Riessen is van de partij op het Keunefeest van de Fienpreuvers. De SoCuWe vakantieweek staat voor de deur. Momenteel hebben zich een dertigtal kinderen opge geven, maar er is nog voldoende plaats voor laatkomers. Wie vanaf maandag 6 juli tot cn met 11 juli mee wil doen met de activiteiten, kan zich aanmelden bij het kan toor van SoCuWe, in dorpshuis De Boschkamp aan de Tuinstraat, tel 62755. de artiesten gecontracteerd, waar onder de showband Apart. De be kende zanger Piet Veerman zorgt ongetwijfeld voor een daverend slotoptreden. TANDTECHNISCH LABORATORIUM Vennekesgaarden 67, Rijssen. Tel. 05480-2 00 30 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam: Adres woonplaats beeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Dit zomerseizoen is het aan de Togaclub om de serie Holter Oam- den de openen. Dat gebeurt op dinsdagavond 16 juli met het doen herleven van de jaren zestig. 'Back to the sixties' is het parool voor deze avond, waarvoor de (niet meer zo piep) Toga-jongeren een aantal muzikale en culinaire verrassingen in petto hebben. Traditiegetrouw begint de Toga avond met een gezamenlijke maal tijd op de Smidsbelt waar dit jaar een heuse Mac Toga-hamburger tent is ingericht. Voor vijf gulden kan men zich daar tegoed doen aan compleet geserveerde hambur gers. Opgave voor het eetfestijn kan gebeuren bij Foto. Ten Velde, café Maats en Eetcafé 't Klavier. Wie liever vis heeft, kan terecht bij de kraam met typische vishapjes uit de jaren zestig, wat die ook mogen inhouden. Ook aan de kinderen is gedacht. Vanaf half zeven bestaat de moge lijkheid als duopassagier op een Harley Davidson-motor een rondje rond de kerk te maken, waarvan dan een foto wordt gemaakt die later gratis kan worden afgehaald. Kosten hiervan zijn een gulden. De eigenlijke jaren zestig-avond begint om acht uur met muziek van De Vulcano's, de groep die en speciaal sixties-repertoire heeft sa mengesteld. Daarnaast is er een Elvis Presley-verkiezing, waarbij de deelnemers (opgeven bij Foto Ten Velde) in drie onderdelen moe ten tonen een waardig vervanger voor 'The King' te zijn. Als aanvul ling op dit onderdeel geeft Rein 'Towers Presley' een vertolking van een aantal onstervelijke rock- and-roll nummers. Uiteraard is er gelegenheid om te dansen, terwijl ook een verrassings-act gepro grammeerd staat. Zondagmorgen sluit een 'Frühs- hoppen' (wie een beter, Holtens woord kan vinden mag zich mel den bij de Fienpreuvers) het Keu nefeest af. Vanaf plm. half twaalf tot drie uur verwacht men Holte naren, bestuurders van verenigin gen en club en anderens, die op informele wijze met elkaar een ge zellige wijze met elkaar van ge dachten kunnen wisselen. Twee Agerlanderbands zullen afwisse lend op twee podum's zorgen voor een gezellig muziekje. De kaartverkoop start binnen kort in de tent van de Fienprevers op de Hoolteraombd. Daarna wor den de verkoopadressen nader be kend gemaakt. Wie het gehele feest wil meemaken, kan een passapar- tout kopen voor 20,-. Voor de afzonderlijke onderdelen moet 10,-" betaald worden, met uizonde- ring van zatersagmiddag, dan kost een kaartje 5,- en in de voorver koop 2,50. Het Früshoppen is gratis toegankelijk. Per 1 juli moet Holten het stellen zonder plaatselijke drankenhan del. Drankenhandel Kalfsterman aan de Kerkhofsweg beëindigde onlangs haar activiteiten. Eige naar Jan Kalfsterman, die een groot deel van de Holtense horeca van al dan niet geestrijk vocht voorzag, kon als kleinschalig on dernemer niet meer voldoen aan de eisen van de brouwerij voor wat betreft de afname van grotere volu mes. Zijn klanten worden nu be diend door Drankenhandel Cam- brinus in Rijssen. In de recreatietent op de Borkeld is zaterdag 6 juli een bijzondere mid dag voor kinderen. Een Ameri kaanse jongleur zal om half drie optreden verzorgen. Steve Dea- rmont komt uit Nebraska en ver zorgt als een echte 'straatwerker' een boeiend programma, waar door hij vooral bij de kinderen in trek is. Met zijn humor in de voor stellingen spreekt hij ook de oude re jeugd aan. Rondom het optreden van de jon gleur zullen die middag de vrijwilli gers van het recreatiewerk hun cir cuskunsten vertonen. Het overige programma van het recreatiewerk heeft als thema: boerderij. Zondag 7 juli is er om 10.00 uur een kampdienst. Voor ganger is F. Hogenelst. Iedere maandag t'm vrijdag is er van 101.00 tot 12.00 uur kindermorgen en van 18.45 tot 19.00 uur het kleu terkwartiertje. De rest van het programma ziet er als volgt uit: maandag 8 juli: 14.30 uur, lijnbal (tot 12 jaar): 19.30 uur, volleybal (vanaf 12 jaar). Dinsdag 9 juli: 14.30 uur, - kookmiddag. Woensdag 10 juli: 14.30 uur, Supergrote Holten- Aan de modevakschool ENSAID in Rosmalen is geslaagd voor Lera res-coupeuse Joke Hagen-Ron- haar uit Rijssen en Ria Nijland- Paalman uit Holten. In Raalte is voor coupeuse geslaagd Ria Udink-Podt uit Holten. Zij werden opgeleid door Fenny Vros-Hofman uit Holten. se Meneer Kaktus show; 20.00 uur: Franse avond. Donderdag 11 juli: 06.15 uur, ochtendwandeling, incl boerderijbezoek; 11.00 uur, pick- nic; 22.30 uur, spooktocht. Vrijdag 12 juli: 14.30 uur. bosspel. Burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard is door de Kroon voor een derde ambtstermijn van zes jaar benoemd tot burgemeester van Holten. De heer Van Rappard heeft de benoeming aanvaard. Loo-Bathmen staat komend week end in het teken van motorge weld. Op 6 juli wordt een Trek kersiep gehouden en op 7 juli een Autorodeo. De Trekkersiep is ingedeeld in zes sterkte klasse. De wedstrijd begint om half elf en na afloop kan er gezellig nagepraat worden in de feesttent. Zondagmiddag om 13.00 uur begint dan de Autorodeo. Aan de veiligheid tijdens de wed strijd wordt veel aandacht be steed. Zo moeten alle uitsteeksels en al het glas van de wagens verwij derd zijn en mag in de auto's maar tien liter brandstof zitten. Aan ae trekkers van de trekkersiep wor den speciale lekbakjes gemon teerd om vervuiling van het terrein tegen te gaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1