Oefenen belangrijker dan het brandblussen Voortbestaan Toeristenweg opnieuw ter disucssie gesteld Holtens Schuredag bij regen overdekt 1 OENTAL COM3. 'Piet Bos' gratis naar Piet Bos ng „De Waag" Verkeer in goede banen Stichting voor buitenschools onderwijsaanbod Prioriteït voor voortbestaan Korhoenders REPARATIE KUNSTGEBIT? U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons @ei nieuw abonnee opgeeft. 29 juni: boeldag HMV supporters Verkoop van groenstroken op raadsagenda MEDE NAMENS ONZE HOOFDSPONSORS pttltelecom Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 juni 1991-43ste jaargang no.25 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Kinderwandelfeest Het water kwam zaterdag met bakken uit de hemel, maar er waren toch nog 46 dappere seerden voor het eerste Kinder- wandelfeest van de Holtense - heidsfoutjes, maar het zit er dik in dat Holten er toch een nieu-v we mooie traditie bijkrijgt. Voorzitter Wim Brinks is de nieuwe voor zitter van de afdeling voetbal van sv Holten. Het zittende be- sfcacs' haöl ;b de jaarlijkse le denvergadering heel wat uit te leggen, maar de ruim honderd aanwezigen hadden er duide lijk behoefte aan nu een punt te zetten achter de perikelen van de afgelopen tijd. Volgens brandAveercommandant Heller was het puur toeval, maar het was maandagavond wèl de no dig aan vervanging toe zijnde bluswagen van de Holtense brandweer die ten overstaan van een groot aantal 'bobo's op brand- weergebied en vertegenwoordi gers van de pers, het liet afweten. Een verstopte bezineleiding was de oorzaak, zo bleek bij onder zoek. Ook zonder de Holtense bluswagen verliep de regionale bosbrandoefening evenwel vol gens plan, en was men na afloop zeer tevreden. Sinds de grote bosbrand op de Sallandse Heuvelrug, nu al weer acht jaar geleden, is de brandpre ventie op de 'berg' aanmerkelijk verbeterd en wordt jaarlijks door de koprsen uit de regio geoefend. Dit jaar was de organisatie in han den van de Holtense brandweer. Het blussen leverde weinig proble men op, maar aan de coördinatie schortte in het begin nog het een en ander. Zo bleek de piloot van het observatievliegtuigje Oscar slechts de beschikking te hebben over de verouderde kaart, waarvan de cordinatien niet aansloten met de geheel vemieuwe kaart die twee jaar geleden is gemaakt van het gebied, maar na een kwartier was de brandhaard dan toch gevonden en konden de eerste wagens hun ei gen voorraad water ter plekke kwijt. Inmidddels werd aan de Forthaarsweg een waterbassin op gezet, dat gevuld werd met maar liefst 100.000 liter water uit de pers waterleiding van de WMO. Evenals bij de lokale bandweer- oefeningen die regelmatig in het dorp worden gehouden kreeg men ook bij deze oefening weèr de in druk, dat de doelmatigheid niet altijd even goed was, en dat het wel erg lang duurde voordat er daad werkelijk aan de bestrijding van de brand kon worden begonnen. Een opmerking van een leek, zo bleek uit de antwoorden van de brandweermensen. „Het grootste probleem in dit gebied is altijd de verbinding tussen de verschillende brandweerkorpsen en daarvoor zijn deze oefeningen juist zo ge schikt. Zo weten we nu bijvoor beeld dat beste plaats voor de ver bindingswagen is nabij de Canade se begraafplaats, waar het bereik het grootste is. Ook hebben we door de oefeningen de beste plaats kunnen lokaliseren, waar de water bassins opgebouwd kunnen wor den en bluswagens gemakkelijk af en aan kunnen rijden. Het blussen komt bij zo'n oefening pas op de tweede plaats". In de kruising van het Landeweerd met de Beusebergerweg zal een verhoogd verkeersplateau worden aangelegd, zo heeft B en W beslo- J ten. De snelheid zal hier door ter plekke worden beperkt, zo ver wacht men. Tevens is besloten het trottoir van de Bergmanstraat aan weers zijden met één tegel te verkleinen, waardoor de rijweg wordt ver breed. Om de verkeeroverlast in góede banen te leiden zal aan de westzijde van de straat een eenzij dig parkeersverbod worden inge steld. De onlangs in het leven geroepen Stichting Onderwijsactiviteiten Holten krijgt langzaam maar zeker vorm nu het bestuur vrijwel com pleet is en er ook al een cursusaan bod is. In het bestuur hebben zit ting L.G.M. van Minderhout, me vrouw C. Busink en H. J. Slijkhuis. Naar een vierde vertegenwoordi ger (uit de industriële sector of de horeca) wordt nog gezocht. Voor het buitenschoolse onderwijs wordt gebruik gemaakt van de be staande voorzieningen op de beide scholengemeenschappen. De eer ste cursussen die worden aangebo den zijn WordPerfect, statistiek en kansberekening en de verkorte Atheneum in één jaar-opleiding. MSM JL b— Concreet werd het dinsdagmiddag bij de presentatie van het soortbeschermingsplan Korhoen door staatssecretaris drs. J.D. Gabor niet genoemd, maar de kans dat over niet ai te lange tijd de Toeristenweg van zijn huidige functie wordt ontdaan, is groot. Natuurbeheer in zijn totaliteit, maar met name het voort bestaan van Korhoenders op de Holterberg krijgt landelijk en provinciaal een zodanig hoge prioriteit, dat voor gemotori seerd toeristen verkeer op de Holterberg straks geen plaats meer is. Staatssecretaris Gabor was voor de presentatie van het soortbe schermingsplan Korhoen naar het bezoekerscentrum Noetselerberg van Staatsbosbeheer gekomen, waar hij een tentoonstelling over de Korhoen opende. De presenta tie van het plan maakt onderdeel uit van het nationaal Natuurbe leidsplan. In zijn toespraak kon digde de staatssecetaris uitgebrei de maatregelen aan ter verbete ring van het leefgebied van de Kor hoen, zoals het verbeteren van de biotoop en het -verder- terugdrin gen van het verkeer. Of al die maat regelen daadwerkelijk bij zullen dragen tot het voortbestaan, kon hij niet garanderen. „Wij moeten daarin eerlijk zijn", aldus Gabor. De maatregelen die nodg zijn om het leefgebied op orde te brengen zijn soms ingrijpend. Verder is het ook niet geheel zeker of die maatre gelen het verwachte efffect zullen hebben". Gekozen is voor een gefaseerde aanpak. Begonnen wordt met de Sallandse heuvelrug. In en rond het gebied zal een aantal uiteenlo pende beheersmaatregelen wor den gemone. Pas als blijkt dat die maatregelen op de Sallandse heu velrug tot een groei van de soort, zal een herintroductie-programma gestart worden voor drie andere gebieden, die geschikt zijn voor 'bewoning' door Korhoenders. Bij de uitvoering van de maatregelen is een belangrijke taak weggelegd voor Staatsbosbeheer, Natuurmo numenten en de Provinciale land schappen. Voor de eerste fase is een bedrag van 2,5 miljoen gulden beschikbaar. 'Blijvend acceptabel' Gedeputeerde H.J.M. Kemperman was wat concreter in zijn inleiding. Staatssecretaris Gabor opent de tentoonstelling over het korhoen en zijn leefmilieu in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de Noetselerberg. TANDTECHNISCH LABORATORIUM Vennekesgaarden 67, Rljssen. Tel. 05480-2 00 30 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede ar. Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. De organisatoren van de Schure dag zijn op alles voorbereid en daarom gaat het feest op 22 juni bij slecht weer toch gewoon door. Het openluchtfestival wordt dan na melijk verplaatst naar de zaal van Jongerencentrum De Schure. Er wordt dan bovendien een tent te gen De Schure aangebouwd. Be zoekers kunnen op deze manier bij slecht weer toch genieten van de muziek van TBC, Fratsen en MAM. Het optreden van TBC begint om 20.00 uur. De organisatoren den ken in Joop Kolber en zijn mak kers een geweldige opwarmer voor het festival te hebben gevonden. Hierna is de beurt aan Fratsen. Het optreden van André Manuel, Adri ('Muts') Kassenberg, Frits Riet man en Roeland Drost belooft spectaculair te worden. De Schure dag wordt afgesloten met een op treden van de Tilburgse formatie MAM, een bij het grote publiek nog niet zo bekende band, die echter Hij stelde de vraag of een weg als de Toeristenweg dwars door de kem van een natuurgebied als de Holterberg wel 'blijvend accepta bel' is. Kemperman stipte de maat regelen aan die de gemeenten Hol ten en Hellendoom ten behoeve van het korhoen op de Holterberg hebben genomen: het afsluiten van 'een flink aantal zandwegen' voor het gemotoriseerd verkeer en het een deel van het etmaal sluiten van de Toeristenweg tijdens het balt- en broedseizoen. Uitvoeriger ging hij in op de ma nier waarop de provincie eraan denkt te kunnen bijdragen dat er niet alleen op de Holterberg, maar op meerdere plaatsen in Overijssel korhoenders kunnen leven. In dat verband noemde hij het Wierdense Veld, de Borkeld, de Achemer- en Lemelerberg en (verder weg) het grote Engbertsdijkveengebied. Belangrijk daarbij is niet alleen het op stapel staande Natuurbe leidsplan voor Overijssel, maar ook het plan voor inrichting en beheer van de Sallandse Heuvel rug, dat momenteel in een provin ciale stuurgroep van belangheb benden wordt uitgebroed. Het leef gebied van het korhoen vormt daarin een belangrijk element. Geld en mankracht Geld en mankracht noemde Kem perman de knelpunten in het noodzakelijke beheer van het ge bied, dat recreatief medegebruik naast behoud van de natuurlijke Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres- Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie, maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 KENMERK Z7 VOOR VAKWERK Ni|verhe*Wr DMKM33 47 waarden mogelijk moet maken. Hij vroeg staatssecretaris Gabor om nog eens na te denken over het beschikbaar stellen van middelen hiervoor aan de lagere overheden. „We maken ons zorgen over de lange weg naar Den Haag bij het verdelen van de middelen", zei hij erbij. „De gemeente Hellendoom verwacht nog steeds dat de kosten die in 1990 zijn gemaakt voor de af sluiting van de Toeristenweg ver goed kunnen worden." Burgemeester Van Rappard, die de presentatie bijwoonde, wilde geen reactie geven op de aange kondigde maatregelen. „Eerst maar eens afwachten welke plan nen er ontwikkeld worden". Natuurmuseum Piet Bos heeft een leuke stunt bedacht om de negen tigste geboortedag van wijlen Piet Bos te herdenken. Op zondag 30 juni, de exacte geboortedag van de oprichter van het tegenwoordige Bos Dierenwereld, hebben alle mensen die Piet Bos heten gratis toegang tot het museum op de Hol terberg. Het museum verwacht dat er enkele honderden mensen in Ne derland Piet Bos heten. Zaterdag 29 juni houdt de suppor tersvereniging van de Holtense Muziekvereniging weer de jaarlijk se boeldag. In de loodsen op de hoek van de Kerkhofsweg en de Industriestraat (naast de Enkco) is dan weer van alles te koop, van meubilair tot platen en boeken en van fornuizen tot fietsen en ser viesgoed. De verkoop begint 's morgens om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De opbrengst is bestemd voor het instrumenten en uniformfonds van de Holtense Muziekvereniging. Op de agenda voor de gemeente raadsvergaderingvan maandag 24 juni staat onder meer het voorstel om stroken openbaar groen te ver kopen aan de bewoners van aan grenzende percelen. De gemeente raad wordt ook gevraagd het meer jarenprogramma restauratie mo numenten en de monumenten verordening 1991 vast te stellen en de afvloeiingsre geling voor het personeel in vaste dienst van de scholengemeen schap Holten. Verder moet de raad de aanschaf van materiaal voor enkele basis scholen en de dienst gemeentewer ken, het maken van een schuifpui in sporthal 't Mossink en vernieu wing van de ballenvangers op Meermanskamp goedkeuren. Aan de orde komen ook de aanvaarding van het legaat van wijlen mevrouw J.W. Nagelhout-Klijzing, het be zwaarschrift van de Mengvoeder- groep tegen de weigering wijziging bestemmingsplan en de brief van bewoners van de Enkweg met het verzoek om de werking van de riet subsidieregeling uit te breiden. alle aandacht verdient. Kaarten in de voorverkoop kosten 8,50 en aan de kassa ƒ11,-. Het is ook mogelijk om telefonisch kaar ten te reserveren (05483-64121, bgg 64022). danken we allen die de Adriaan Paulen Memorial dit jaar hebben ondersteund. Bestuur en directie A.P.M.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1