„Oude mensen ook chips en popcorn eten daar reiS|'e HVG n Dubbel jubileum voor Z PC Twenhaarsveld Route van de 11e Holterbergrit Verwarmd binnenbad grootste wens HOLTENS NIEUWSBLAD Koen en Marieke overweldigend onthaald in Canada Hollandse historie op 55 Feest in JC De Schure Demonstraties poppenmaken Cw ia Subsidie voor houtwallen en bosperceeltje J eugddienst Promotie voor waterpoloteam Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: DONDERDAG 6 JUNI 1991 Een overweldigend onthaal kregen Marieke Mulder (SG Holten) en Koen de Vries (van de Haarschool) als eregasten bij het honderdjarig bestaan van het regiment der 48th Highlanders of Canada. De Highlan ders hebben een voorname rol gespeeld bij de bevrijding van Neder land. Gesneuvelde Highlanders liggen op de Canadese begraafplaats in Holten begraven en als dank voor het onderhouden en eren van hun gra ven door kinderen van de Holtense basisscholen werden twee kinderen uit Holten uitgenodigd om de festiviteiten en herdenkingen bij te wo nen. Vergezeld van G.J. van 't Holt, voorzitter van het Comité Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen en de Stichting Welcome Again Veterans, vlogen zij naar Toronto voor een beslist onvergetelijke tien dagen. In Toronto werden ze opgewacht door veteranen van het regiment én na het foto's maken en een ver welkoming gingen ze naar hun gastgezinnen. Hoewel ze 's mid dags om half twee van Schiphol vertrokken waren, kwamen ze al om half vier 's middags in Canada aan en die eerste dag werd dus een hele lange! De eerste indrukken van Koen en Marieke: oude men- sen eten daar ook chips en pop corn, ze hebben er 'zulke auto's' en je ziet geen lelijk eendje rijden en letterlijk iedereen loopt op sport schoenen. Toronto bleek een hele groene stad, in het centrum vol met hoge gebouwen, daaromheen ruime eensgezinswoningen met tuin voor en achter, vaak met zwembad. De Holtenaren waren blij dat ze hun zwempak hadden meegenomen, want de temperatuur lag tijdens hun verblijf zo rond de dertig gra den. Marieke en Koen waren on dergebracht bij het gezin van de dochter van een Highlander vete raan, met kinderen van hun eigen leeftijd. Een oma van de familie bleek nog voortreffelijk Neder lands te spreken: Jantje Brouwer uit Friesland was een oorlogs bruidje. School Helemaal vrij van school kregen de kinderen trouwens niet, want de eèrste twee dagen van hun bezoek waren voor schoolbezoek gereser veerd. Op de lagere school vond Marieke het maar een rommeltje ('alles liep door elkaar') en de taak voor aardrijkskunde van die dag: het opsporen van de Europese in vloeden in Toronto per echt Ameri kaanse schoolbus met houten ban ken, had voor allebei een stuk kor ter mogen duren. Op de highschool maakten ze een 'actiedag' mee en daardoor liggen er nu twee stukjes Nederlandse tuin in Canada. Veel tijd om van hun jetlag te beko men hadden ze overigens niet, want voor de plechtigheden echt begonnen stonden er nog een inter view voor de Nederlandstalige ra dio-omroep, het bestijgen van de hoogste toren van de stad, winke len in het grootste (overdekte) win kelcentrum van Noord-Amerika en een excursie naar de Niagara- watervallen op het programma. Omgekleed in zuidwester en lange jas voeren ze per boot onder de watervallen door, werden deson danks kletsnat en lieten zich nog per kabelbaan de Erierivier over trekken, zodat ze ook nog even in de Verenigde Staten waren. Het griezeligste moment van de reis vond Marieke de toespraak en het overhandigen van de cadeaus uit Holten bij het jubileumbanket, ook al deed Koen het woord. Ma rieke mocht de zichtbaar ontroer de ceremoniemeester namens het gemeentebestuur van Holten een echte Sallandse 'housepen' ofwel gevelteken overhandigen en het wapen van de gemeente Holten in glas en lood, met een begeleidende brief van burgemeester Van Rap- pard. „Als teken van vriend- Vrijdagavond 7 juni wordt er in Jongerencentrum De Schure feest gevierd, waarbij iedereen welkom is. Daarbij treedt de band Slow Boyz op met een wat ruiger reper toire en veel eigen nummers. De toegang is deze vond gratis en de deuren gaan om 20.00 uur open. Tevens kunnen er kaarten worden gekocht voor de Schuredag op za terdag 22 juni. De Hengelose poppenmaaksterl Nellie Everink geeft op zondag 23 juni voor de laatste maal in dit seizoen demonstraties karakter- poppen maken in het AC Restau rant aan de Al. De demonstraties beginnen op elk heel uur tussen 11.00 en 19.00 uur en zijn gratis toegankelijk. schap", zei Coen in voortreffelijk Engels. Met dat diner voor 1500 mensen begon op vrijdag de officiële vie ring van het honderdjarig bestaan van het regiment. Het werd gehou den in het Royal York Hotel, een van- de grootste hotels van de we reld met dikke tapijten en grote kroonluchters. „De zaal waarin we dineerden, daar kon je voetbal wedstrijden in houden," vertelt Van 't Holt. Hoe informeel de Ca nadezen ook zijn, dit feest werd met groot ceremonieel gevierd. Schitterende avondjurken, galau niformen en een hele show rond het binnenbrengen van de gangen, waaronder een echt Schotse hag gis: gemalen vlees in een omhulsel van darm. De Hollandse gasten werden apart begroet (Marieke: „We moesten opstaan, Koen heel koel en ik har- stikke rood") en ter ere van de Nederlanders, onder wie ook de Commissaris van de Koningin in Utrecht en voormalig burgemees ter van Apeldoorn Beelaerds van Blokland en gastgezinnen voor Ca nadese veteranen uit die plaats, werd er een toost uitgebracht op Koningin Beatrix en een 'verkort Wilhelmus' gespeeld. Nederlandse tekst De zaterdag daarop werd er een grote parade gehouden in het Var sity Stadium van Toronto. De vlaggen van de 48th Highlanders werden daarbij in een kleine plech tigheid vervangen door nieuwe en de leden van het regiment legden opnieuw de eed op de vlag af. De show werd afgesloten met een medley van liedjes uit de oorlogsja ren en het Schotse Auld Lang Svne, wat door Koen en Marieke uit volle borst meegezongen werd met de oernederlands tekst van André Hazes. De herdenking van de doden van het regiment vond plaats op pink sterzondag. Ook de Holtenaren zouden een krans leggen, maar die bleek vergeten te bestellen en dat werd door de Canadeze maar zo gelaten. De kinderen vonden de hele kranslegging nogal noncha lant vergeleken met de plechtig heid ieder jaar op de Canadese begraafplaats in Holten: „Bij ons worden de kransen stuk voor stuk neergelegd, hier kwam iedereen te gelijk aanlopen." In een lange stoet, begeleid door Schotse pi- pers, ging het daarna terug naar het regimentshuis. Hun verwachtingen vooraf over de reis blijken achteraf wel zo onge veer uitgekomen. „Een beetje groot zou het wel zijn, dachten we, met veel mensen allemaal om je heen en dat was het ook", zegt Marieke. „Het was heel mooi, het feest, héél mooi", zegt ze er dan voor de zekerheid nog gauw even bij. Marieke Mulder, Koen de Vries en G.J. van 't Holt bij het monument voor de 48th Highlanders of Canada in Toronto. Ter afsluiting van het seizoen ver trok de Hervormde Vrouwengroep Ora et Labora dinsdag 21 mei met een volle OAD-bus richting Mui- derslot. Een schitterende uitleg over een stukje Hollandse historie begeleidde de rondleiding door het kasteel en de herkomst van veel Nederlandse spreekwoorden werd hier pas goed duidelijk. 's Middags stond er een rondvaart op het programma en een rond wandeling door de Zaanse Schans, wat een prima beeld gaf van een karakteristieke woonbuurt met houten huizen en molens uit de 17e en 18e eeuw. Al wandelend over de vele bruggetjes werden onder an dere de museumwinkel van Albert Heijn en het Zaans Uurwerkmu seum aangedaan. Het boeiende en afwisselende dag je uit werd besloten met een diner bij Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Er zijn tot 1 juni drie subsidie aanvragen binnengekomen voor het behoud van kleine landschap selementen, zo deelde wethouder H.J. Westerik maandagmiddag mee in de commissie gemeente werken. Alle drie de projecten zijn door de gemeente voor subsidie aangemeld bij de Stichting Coördi natie Landschapsonderhoud Overijssel. De aanvragen van B.J. Stevens aan de Espelodijk en G.B. Kemper aan de Haarlerweg betreffen het onderhoud en bijplanten van een hakhoutsingel, H.W. Koopman aan de Haalmansweg vraagt subsi die aan voor het opknappen en opnieuw aanplanten van een bos perceeltje van een hectare. Na het honoreren van deze aanvra gen heeft de gemeente nog de helft van het subsidiebedrag ad 10.000 in portefeuille. Als daarvoor geen aanvragen komen, zal gemeente werken zelf naar voor subsidie in aanmerking komende objecten op zoek gaan aan de hand van de inventarisatie uit het gemeentelijk landschapsbeleidsplan. Onder het thema "Geslaagd, je blijft een leerling" gaat ds. J. de Jong komende zondag voor in de jeugddienst in de Nederlands her vormde kerk. Deze dienst begint, om 19.00 uur. De elfde Holterberg-koetsenrit van De Bergrijders start zondag om 10.00 uur vanaf het terrein van de familie Aaltink op de Borkeld (Rijssenseweg). Daar stellen de deelnemers zich vanaf 08.30 uur op en worden de klassementsrijders vanaf 09.00 uur gejureerd. Met de bereden politie aan het hoofd volgen de koetsen de volgen de route: Landuwerweg, Velddijk, Raatakkersweg, Schreursweg, Borkeldsweg, Winkelbergweg, Postweg, Kappertsweg, Borkeld- weg, Hochtweg, Oude Rijssense weg, Groningersweg, Bovenberg- weg. Hier vindt rond 10.45 uur de eerste sherrystop plaats bij Vas- tert. Om 11.20 uur gaat het verder via de Lentfertsweg, Oude Rijssen seweg, Veenweg, Borkeldweg, Bor keld naar het terrein aan de Bor keldsweg waar om 12.30 de lunch pauze plaatsvindt. Om 14.00 uur gaat het verder richting Postweg, Borkeldsweg, Landuwerweg, Rijs senseweg, Valkenweg, Vossenweg, Eekhoornweg, Forthaarsweg voor de volgende sherrystop bij de fami lie Paalman. Om 15.15 uur vertrekt de stoet richting Enkweg, Beuken laantje, Waagweg, Stationsstraat, Dorpsstraat, Keizersweg, Vrij heidslaan, Diessenseplasstraat, Koninging Wilhelminastraat, La- renseweg, Dorpsstraat, Kolweg, Rijssenseweg. Eindpunt: terrein familie Aaltink. De Zwem- en Poloclub Twen haarsveld uit Holten viert zater dag a.s. een dubbel jubileum. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de zwemafdeling is opgericht. De polo-afdeling bestaat dit jaar bo vendien tien jaar. Dat is reden voor een intern feestje. Een spe ciale jubileumcommissie heeft voor zaterdag een feestprogram ma opgesteld voor leden, bestuur en trainers. Twenhaarsveld is opgericht op 24 mei 1966 op initiatief van de heer H. Arendshorst. Deze was destijds onderwijzer aan de Dorpsschool in Holten. De heer Arendshorst kwam in contact met de heer W. Beyers die een nog bestaande kas beheerde van een fossiele zwem- club. Deze club maakte gebruik van de Schipbeek. Heer Beyers was van deze "zwemclub" secreta ris/penningmeester. Het eerste bestuur van Twen- haarsveld bestond uit; H. Arends horst (voorzitter), mevrouw Bel- tman-Lensink (secretaresse), G. Slotman (penningmeester) en de heren Karnemelk en Voordes. Zwemafdeling Zo'n vijftien jaar bestond Twen haarsveld uit alleen een zwemafde- Het dames wateipoloteam van ZPC Twenhaarsveld promoveert van de klasse D2 naar klasse Dl. Dinsdag avond kregen zij het heuglij ke bericht te horen. Het team was in de competitie tweede geworden, maar om dat er in de D1 klasse een ex tra plaats open viel mag het nu mèt de kampioen promo veren. ling. Oud- voorzitter Tuller herin nert zich nog de gezellige bustoch ten naar zwemwedstrijden met soms wel vijftig kinderen in de bus. Op één van deze tochten reed de Oad-bus zich met veel hilariteit vast in een doodlopende straat waardoor de wedstrijd bijna ge mist werd. Een van de beste zwem mers die is begonnen bij Twen haarsveld, is Coenraad Ligten- berg. Coenraad won in 1990 de prijs voor de beste sportman van Hol ten. Waterpolo De polo-afdeling van Twenhaars veld is opgericht door de heer H. Veldwijk en H. Pekkeriet. Deze he ren kregen van het bestuur de op dracht een poloafdeling op te rich ten. Dit lukte hen in 1981De eerste competitie waaraan werd deelge nomen was die van 1982/83. Twen haarsveld kon met één herenteam verschijnen. In de herfst van 1983 werd een damesafdeling opgericht. Deze groep is nu nog grotendeels bij elkaar. Door de verschillende teams werd een groot aantal toer nooien afgewerkt waarin ook werd gespeeld tegen internationale clubs. Vandaag de dag ZPC-Twenhaarsveld heeft mo menteel 131 leden. Het bestuur be staat uit J. Stam (voorzitter), me vrouw K. Knapen-Ter Hoeven (se cretaresse), G. Blokvoort (pen ningmeester), H. Podt, mevrouw R. Tromop en A. Hoeben. Jaarlijkse activiteiten van de club zijn o.a. de zwemvierdaagse, het zwemkamp, de jaarlijkse verloting en de disco. Voor de zwemafdeling zijn er ongeveer vier keer per jaar prestatiewedstrijden onderling en zo'n twaalf keer per jaar wordt er deelgenomen aan zwemwedstrij den. De polo-afdeling heeft met twee teams (dames en heren) de compe titie 1990/1991 afgesloten. De da mes werden na een uitstekend sei zoen tweede en promoveerden net niet. De heren eindigden op een eervolle vijfde plaats. 'Steun De ZPC-Twenhaarsveld heeft al tijd steun gehad van vele zijden. Dat is nog steeds het geval. Zo zijn er bijvoorbeeld de gemeente Hol ten die het prachtige buitenbad Twenhaarsveld exploiteert, de sportcommissie, de Oad Holten die de bussen beschikbaar stelt voor vervoer van en naar de trai ningen en zwemwedstrijden, de ou ders van de leden en vele andere vrijwilligers. De club ziet de toekomst van de zwemclub toch met enige zorg te gemoet. Er moet geconcurreerd worden met vele andere clubs. Eén van de wensen van het bestuur is een verwarmd overdekt bad in Holten. Dat zou de club een enor me stimulans geven en zou aan een grote lokale behoefte voldoen. 1aan H. J. Hoefman voor bouw tuinhuisje bij Deventerweg 83; 2. aan TC „De Volharding" toestemming verleend t.b.v. toerfietstocht, alsmede plaatsen bewegwijzeringspijltjes; 3. aan Mc Donald's toestemming verleend t.b.v. het tijdelijk plaatsen van re clameborden; 4. aan D. Schuiterd vergunning verleend voor het kappen van 12 dennen en 8 eiken op een perceel aan de Heideweg. Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommissie wordt gehouden op maandag 10 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis (kamer 9, boven). Op de agenda staan voorstellen inzake: - energiebesparende maatregelen kleedlokalen sportcomplex Meermanskamp; - urenverdeling sporthal en gymnastieklokalen seizoen 91/92. De commissie onderwijs vergadert op maandag 10 juni 1991 om 16.30 uur in het ge meentehuis. De agenda vermeldt o.a.: - advies inzake het verzoek om medewerking ingevolge artikel 74 Wet op het basis onderwijs t.b.v. de Pr. Chr. basisschool De Schakel; - advies inzake het voorstel tot wijziging van een lid en plv lid in het algemeen be stuur van het Centraal Orgaan voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs; - advies over de voorgestelde afdelingsstructuur van de nieuwe - gefuseerde -scho lengemeenschap Holten; - advies inzake de vaststelling van het Reglement voor de medezeggenschap van de scholengemeenschap Holten voor lbo-mavo-havo-vwo; - advies inzake het voorstel tot vaststelling van de Afvloeiingsregeling voor het per soneel in vaste dienst van de openbare scholengemeenschap Holten voor lbo- mavo-havo-vwo. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken, kunnen dat tot uiterlijk 4 uur vóór de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. HINDERWET Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 10 juni 1991 tot en met 24 juni 1991 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, alsmede op dinsdagavond in de sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 (kantoor beheerder) van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage de ontwerp-beschikkingen ingevolge de Hinderwet 1mevrouw G. H. Markvoort-Oolbekkink, Dijkerhoekseweg 1Holten, tot het oprich ten en in werking hebben van een melkrundvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie; 2. G. J. Klein Horstman, Vijfhuizenweg 9 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een rundveefok- en rundveemelkbedrijf en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie; 3. G. J. Schoneveld, Van Nootensweg 3 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een jongvee- en rundveebedrijf annex opslag van dieselolie; 4. Maatschap J. W. en J. W. M. Nijenhuis, Vijfhuizenweg 16, Holten, tot het oprich ten en in werking hebben van een melkrundvee- en varkensfokbedrijf annex opslag van dieselolie; 5. H. J. Aaltink, Helhuizerweg 6 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie; 6. Maatschap H. J. W. en H. Scheperboer, Beusebergerweg 42, Holten, tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning; 7. H. D. Klein Teeselink, Boerendanssteeg 33 te Holten, tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee fok-, melkrundvee-, schapen- en mestvarkensbedrijf, annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning; 8. H. J. Wibbelink, Beusebergerweg 45 te Holten, tot een nieuwe, de gehele inrich ting (mestvarkens-, meststieren- en rundveebedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning; 9. H. ten Dam, Vijfhuizenweg 1 te Holten, een nieuwe, de gehele inrichting (mel krundvee- en meststierenbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende ver gunning. De ontwerp-beschikkingen omvatten het verlenen van de vergunning onder voor waarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voor komen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen jjie redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest daartoe bezwaar in te dienen.' Het bezwaarschrift moet worden ingediend vóór 24 juni 1991 bij Burgemeester en Wethouders van Holten. Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. HINDERWET Terinzagelegging beschikkingen Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke jrtoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 8 mei 1991 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan: 1Maatschap J G. en T. J. Stevens, Espelodijk 7, Holten, tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvat tende vergunning; 2. Maatschap J. en G. J Lubbersen, Rutgersweg 4 te Holten, tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning; 3. L. H. Rensen, Maneschijnsweg 35 te Holten, tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee- en pluimveebedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende ver gunning; 4. mevr. G. Wesseldijk-Vukkink, Flisweg 6 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie; 5. A. Poliste, Lambooijsweg 1 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie; 6. E. en G. J. Jansen, Rijssenseweg 1 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een melkveehouderij- en mestvarkensbedrijf annex opslag van diese lolie; 7. W. J. Nikkels, Sangeldijk 6 te Holten, tot het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie. De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 10 juni 1991op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en in de sporthal 't Mossink (kan toor beheerder) aan de Keizersweg, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage gedurende de hierboven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van be- stuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afde ling, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroepschrift is beschikt. GEMEENTELIJKE MEDEDELINGENKOLOM Vergaderingen commissies In het vorige nummer van het Holtens Nieuwsblad is abusievelijk geen melding ge maakt van de vergaderingen van de commissies gemeentewerken en financiën uit de gemeenteraad op maandag 3 juni jl. Daardoor was het voor eventuele belangstellenden niet mogelijk deze vergaderingen bij te wonen dan wel van het spreekrecht gebruik te maken. De volgende onderwerpen zijn in één of beide commissies aan de orde geweest: - vervanging Vespa-car gemeentewerken; - dakgdten De Schakel; - aanbrengen schuifpui in sporthal; - vervangen ballenvangers Meermanskamp; - vervanging ged. zonwering Haarschool; - diverse investeringen Haarschool en Kolschool; - gemeentegarantie voor een her-financieringslening van Onze Woning; - verkoop bouwterrein in Dijkerhoek; - advies over subsidiebedrag rieten daken; - afstoten stukjes openbaar groen. Voor diegenen die voor één of meer van de bovenstaande onderwerpen van het spreekrecht gebruik hadden willen maken, is de mogelijkheid geopend om dit schrif telijk te doen: in te zenden voor 12 juni, te richten aan de gemeenteraad.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5