Rejoice brengt warmte in zaal De Kandelaar Bewoners Mossinkserf raken moestuin kwijt Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag UK ami [immlmt Vakantieservice van politie in Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Gospelkoor heeft zijn draai gevonden mm BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Proef met nieuw type toilet in buitengebied 'Overhoekjes' groen snel verkocht HVG-dames op reis Ijl Burgerlijke stand Gevonden voorwerpen BOLSENBROEK MARKELO <k*m% Afwezigheidsmelding Diapresentatie postzegelclub DONDERDAG 6 JUNI 1991 Modieus in het gestreept rood, wit en zwart gestoken laten de 38 enthousiaste zangers en zangeressen van Rejoice dat zij een volwaardig gospelkoor zijn geworden. Op vrijdag 31 mei botsten op de Deventerweg twee auto's tegen el kaar. Een auto wilde linksaf slaan, maar de bestuurder merkte dat hij iets te ver was doorgereden. Toen hij achteruit reed, botste hij tegen een andere auto die achter hem was gestopt. Enige schade was het gevolg. Aangifte werd gedaan van diefstal van een bromfietshelm. Benadeel de had zijn bromfiets met helm gestald bij de NS en de helm met een ketting vastgelegd. Dit was voor de dader van de diefstal geen belemmering om de helm weg te nemen. Op de Lichtenbergerweg werd op 1 juni een ree aangereden. Het dier werd zwaar gewónd en moest wor den afgemaakt. De auto liep zware schade op. Enige ballonvaarders veroorzaak ten onder het vee op de Holterberg wat paniek, door laag te "varen" waarbij gas werd gegeven. Door het onheilspellende geluid hier van, raakte het vee op drift. De eigenaar van het vee beklaagde zich hierover terecht bij de politie, want voor het zelfde geld wordt bij enkele hoogdrachtige dieren scha de aangericht. De ballonvaarders die waren opgestegen in Haarle, zijn op de hoogte gesteld, met het dringende verzoek in het vervolg hier rekening mee te houden. In de nacht van vrijdag op zater dag werden weer enkele vernielin gen aangericht door baldadige jon gelui. Een auto in de Oranjestraat werd met een scherp voorwerp be werkt en in de Wilhelminastraat werd een bebakeningslamp ver nield. Dezelfde nacht werd een bromfiets ontvreemd bij de Waag. De brom fiets was wel afgesloten en werd na enkele dagen weer gevonden in Rijssen. In de nacht van zaterdag op zon dag werd een auto opengebroken in de Dorpsstraat. Uit de auto wer den een koffer ontvreemd en een rijbewijs. De goederen werden la ter teruggevonden. Op zondag 2 juni werd ontdekt dat een ruit van de dependance van de Marke aan de Keizersweg door een tegel was vernield. Er werd niets vermist. Uit een schuurtje aan de Canada straat werd een televisie meetont- vanger ter waarde van enkele dui zenden guldens ontvreemd. Men kwam binnen door de afgesloten deur te forceren. Op de S14 botsten twee auto's op elkaar. Door wegwerkzaamheden moester worden afgeremd. De ach terste van de twee auto's botste daarbij op de voorligger. Er was behoorlijke schade, doch daar bleef het gelukkig bij. Het Holtense gospelkoor Rejoice heeft onder leiding van de Zut- phense dirigent Martin Glas dui delijk zijn draai gevonden. Over het algemeen klonk het goed tot heel goed, hoewel de swing er hier en daar nog wel wat meer in hoor baar had kunnen zijn. Voor hun eerste 'officiële' optreden waren ruim driehonderd bezoekers vrij dagavond naar De Kandelaar ge togen, onder wie veel jongeren. Voor deze grote ruimte eigenlijk nét te weinig om de sfeer er meteen in het begin al in te brengen. Bij het slotnummer Sing it was er ech ter volop warmte in de zaal. „Samen zingen, samen muziek maken, een beetje blijdschap aan elkaar overdragen", was het motto dat Rejoice aan het concert had meegegeven en dat, ze er plezier in hadden bleek door alle nummers heen. De zenuwen speelden het koor in een enkel nummer wel wat parten, maar dat zij het vergeven. Zeker gezien de aantrekkelijk ge varieerde muziekkeuze, waarbij naast een Beatlesklassieker als Yesterday ook het moeilijke werk niet geschuwd was. De enthousiaste koorleden kon den telkens weer op adem komen in de muzikale intermezzi van het vijf man sterke begeleidingscom bo. Elton John, Neil Diamond en de herkenningstune van Hill Street Blues bleken daarbij uitste kend met Bach te kunnen harmo niëren. Dirigent Martin Glas trad nog even als solist op met een drie tal orgelwerk^, waarvan vooral het Trio in Bes en As van Rink fraai parelde. Rejoice en haar dirigent verdienen alle waardering voor de zorg die niet alleen aan de hoofdzaak, de muziek, maar ook aan aankleding en presentatie zijn besteed. Alleen zou voor de opening misschien toch beter naar een ander lied ge zocht kunnen worden. Nu kwam £>05476-1907 "7 OPEL6 het koor, gestoken in een tenue met modieuze streepjes rood, wit en zwart, op met het overigens heel aanstekelijk gebrachte I'd like to teach the world to sing en dat roept nog steeds wel erg veel commercië le beelden op. B en w van Holten hebben de pro vincie, de Overijsselse Landbouw Maatschappij, het Zuiverings schap West-Overijssel en de Water leidingmaatschappij Overijssel ge vraagd om een financiële bijdrage aan een experiment met compos- teringstoiletten. Het gaat om een nog weinig toegepast systeem, dat een milieuvriendelijke oplossing zou kunnen bieden voor panden in het buitengebied die niet op de riolering zijn aangesloten. Door een wijziging in het Lozingsbesluit mogen die woningen en bedrijven per 1 juli 1993 hun afvalwater al leen nog maar lozen via een zoge naamde zakput (sceptic tank). Die boodschap had wethouder H.J. Westerik maandag in de com missie gemeentewerken voor com missielid Ter Schure (Gemeente belang), die in de rondvraag aan de hand van een kranteknipsel de subsidiemogelijkheden voor rioo laansluitingen in het buitengebied aan de orde stelde. Hij kreeg van de wethouder een uitvoerig en gede tailleerd antwoord, waaruit onder meer bleek dat b en w naar de burgers die het aangaat toe niet willen volstaan met voorlichting over het onderwerp. Ook dit jaar weer biedt de Rijkspo litie in Holten de mogelijkheid af wezigheid tijdens de vakantie te melden, waarna de leegstaande woningen voor zover mogelijk ex tra in de gaten worden gehouden. Middels de hierbij afgedrukte bon kan men dat aan de politie ken baar maken. Daarbij is het ge wenst om een sleuteladres bekend te maken. Wie meer wil weten over inbraak beveiliging, kan bij de politie ook een brochure over dat onderwerp afhalen. Ook is er een folder met 32 vakantietips en registratiekaarten om kostbare bezittingen te om schrijven. AFWEZIGHEIDSMELDING: Woonplaats: Straatnaam: Naam-voorletters: 19 jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. pandno.: Wie kan er bij onraad worden gewaarschuwd: NaafnWoóHëttërs: Straatnaam: Woonplaats:___ pandno.: ZORG DAT ER OP DIT ADRES EEN SLEUTEL VAN UW WONING AANWEZIG IS. automerk/type: Evt. vakantieadres en telefoonnummer:. Terugkeer d.d.: Kenteken: Vergeet niet wijzigingen of vervroegde thuiskomst te melden. Aan het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de politie kunnen geen rechten worden ontleend. Op de laatste maandelijkse bij eenkomst van dit seizoen, maan dagavond 10 juni, verzorgt de Hol tense Postzegelclub een diapre sentatie die de aanwezigen aan de hand van postzegels door Zweden zal voeren. Na de diapresentatie, die mogelijk is omdat de HPC zich heeft aange sloten bij de Nederlandse Vereni ging van Postzegelverzamelaars, kan er worden "gepostzegeld" of van gedachten gewisseld met de andere verzamelaars. De bijeen komst is ook toegankelijk voor niet-leden en begint om 20.00 uur in dorpshuis De Boschkamp. Fietstocht De afdeling Holten van de ANBO organiseert op woensdagmiddag 19 juni een fietstocht. Via de Laren- seweg, Holterweg, Broekweg, Tun nelweg en het fietspad langs de Oude Holterweg wordt gereden naar Huis Verwolde aan de Marke- loseweg te Laren. Daar kunt u of wel het fraai aangelegde park met Franse tuin bezichtigen, ofwel on der leiding van een gids het land huis Verwolde zelf bekijken. Welke keuze u ook maakt, er wordt in elk geval gebruik gemaakt van de theeschenkerij in de Oranjerie (met buitenterras). Via onder meer de Hortsweg, Brummelaarsweg en Beusebergerweg wordt naar Hol ten terug gereden. De gehele tocht is ongeveer 25 km lang. Bij minimaal vijftien deelne mers wordt de 19e om 13.30 uur gestart vanaf het Dorpshuis aan de Tuinstraat, waar men rond 17.15 uur weer terugkomt. Aan de tocht kunnen zowel leden van de ANBO als niet-leden deelnemen. De en- treekosten van tuin (ƒ3,50) of land huis 6,-) plus de consumptiekos- ten dient u zelf te betalen. In ver band met de organisatie van de tocht wordt u verzocht zich voor 15 juni telefonisch op te geven bij de heer A. van den Berg, tel. 61719, de heer H. Fransen, tel. 61502, of me vrouw A. Ladiges tel. 61796. Wilt u het huis of de tuin bezichti gen, maar vormt het fietsen een probleem, dan kunt u er ook met eigen vervoer naar toe. Huize Ver wolde is niet met openbaar vervoer bereikbaar. Mochten meerdere deelnemers met eigen vervoer wil len gaan, dan kan dit zo mogelijk worden gecombineerd en mensen, die in het geheel geen vervoersmo- gelijkheid hebben kunnen worden geholpen. Geeft u daarom ook even door, wanneer u met eigen vervoer wilt komen, of zonder ver voer zit. Huurverhoging Hij komt er weer aan, de jaarlijkse huurverhoging. Niet alle huren worden met het zelfde percentage verhoogd. Voor veel mensen met een huurhuis levert dat vragen op. U krijgt uiteraard bericht over de verhoging van uw huurbedrag, maar blijft die huur wel betaal baar? Voor veel mensen zal de huur een zo groot deel van hun inkomsten gaan vragen, dat de uit gaven voor huishouden en dergelij ke in het gedrang komen. Wilt u weten of daar iets aan valt te doen, gaat u dan eens praten op het spreekuur van Onze Woning. Dat is iedere eerste dinsdag van de maand van 10.15-12.15 uur en iede re derde dinsdag van 14.15-16.15 uur op het gemeentehuis. Een me dewerkster van Onze Woning kan u daar alle informatie geven over de huurverhoging en de eventuele mogelijkheid tot huursubsidie. In formatie over huursubsidie kunt u natuurlijk ook elke morgen krijgen aan de balie van de afdeling Socia le Zaken op het gemeentehuis. Voor de bewoners van de wonin gen aan het Mossinkserf heeft de voorgenomen verkoop van 'over hoekjes' groen door de gemeente aan de eigenaars van aangrenzen de percelen een onaangenaam ge volg: zij raken hun gekoesterde moestuintjes kwijt. De Woning stichting, die eigenaar van de hui zen is, heeft geen belangstelling voor de strook gemeentegroen die aan de tuinen grenst. Uit een oog punt van rechtsgelijkheid blijft de gemeente nu niets anders over dan van de klandestiene tuintjes weer openbaar groen te maken. Wethouder H.J. Westerik kon maandag in de commissie gemeen tewerken melden, dat van de 80 eigenaren die zijn benaderd er 54 hebben laten weten de grond te willen kopen; 18 willen dat niet en 8 hebben niet gereageerd. Aan de Schuttersweg bleek de verdeeld heid onder de bewoners zo groot, dat b en w voorstellen van verkoop af te zien. Uitgangspunt bij de een malige aanbieding van 10,- per mFD is immers steeds geweest, dat de gemeente op het onderhoud van allerlei kleine reststukjes kan bezuinigen. Dat is niet het geval als er 'kartelingen' ontstaan. Het streven is om de verkoop van een groot aantal groenstroken in De Haar aan woningbouwvereni ging Onze Woning op korte termijn en in één keer te laten plaatsvin den, dit in verband met de verkoop van een negentigtal huurwoningen aan de bewoners. Die zouden an ders twee keer kadaster- en nota riële kosten moeten betalen. Ook voor de overige groenstroken geldt, dat geprobeerd wordt om de overdracht in een bepaalde buurt zoveel mogelijk door middel van één acte te laten plaatsvinden, wat een aanzienlijke besparing van no- tariskosten oplevert. Enig ongenoegen bestond er bij de commissieleden over het late tijd stip waarop zij de stukken hadden kunnen inzien. De wethouder ver schuldigde zich door te zeggen dat dat veroorzaakt was door de haast om een en ander nog in de laatste raadsvergadering voor de vakan tie te kunnen behandelen. De uit gebreide toelichting van hemzelf en directeur De Jong van Gemeen tewerken bleek veel goed te maken, zodat de commissieleden (onder voorbehoud) in grote lijnen met het raadsvoorstel konden in stemmen. De dames van de Hervormde Vrou wengroep Dijkerhoek hadden dinsdag 28 mei als hun jaarlijkse uitstapje een verrassingstocht op het programma. Na een stop voor koffie en gebak bleek de eerste bestemming het Oranjemuseum in Baarn, waar de uitgebreide collec tie werd bewonderd. Daarna ging de tocht naar Hilver sum om de dames de gelegenheid te geven wat te winkelen in het winkelcentrum Hilvertshof. Langs de Loosdrechtse Plassen en de Vecht ging het richting Utrecht en het Kaas Museum De Weistaar in Maarsbergen. /X\ NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. R. Visser. Nevendiensten: Annie Rensen, Ans Steunenberg en Ineke Hui- ting. Oppasdienst: mw. Wechstapel- Meilink en Miranda Jansen. 15.00 uur: ds. A. J. Leerink (i.s.m. Philadelphia). Uitgangscollecte morgen dienst: jeugdwelzijn/kinderbe scherming; uitgangscollecte middagdienst: Philadelphia. Diessenplas: 12 juni 19.00 uur: Leger des Heils. GEREF.KERK 9.30 uur, ds. M. Berg. 19.15 uur: ds. Th.P. van Belzen van Genemuiden. Kindernevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. A. Beldman-Stamen; groep 7 en 8 o.l.v. H. Paalman. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor rente en af lossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Ria Dijk- ink-Rietman, Fenny Rietman en Edith Bosschers. 4-6 jaar: Henriëtte Schipper Beldman, Herma Aanstoot-Pluygers en Ria Aanstoot-Stam. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in Irene. DIJKERHOEK 9.30 uur: ds. A.J. Leerink. Uit gangscollecte: jeugdwelzijn- /kinderbescherming. OKKENBROEK 9.30 uur: kandidate A. Snier te Kampen (dienst van jong en oud). Afscheid zondagsschool- /kindernevendienst. Uitgangs collecte: algemeen kerkewerk. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 8 en 9 juni: mw. C.M.Piscaer/J.F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 8 en 9 juni: J. Webbink, Hutten- wal 40, Rijssen. Tel. 05480- 14140. Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 28 35, b.g.g. 05704-30 86. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid,.enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: volgens afspraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 29-31, tel. 614 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31, tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen: tel. 6 13 28 en 6 28 89. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (WV-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Geboren: Annelot Willemijn, dochter van H.J. Nijkamp en H.E. ter Avest; Egbert Rob, zoon van H.J. Jansen en R. Stam; Anne Merel, dochter van J. Schuppert en J.J. Lammers (geboren te Deventer). Gehuwd: D. Overmeen (26) en G.J. Aal tink (23); T.G.M. Gel- sing (35) uit Heesch en A.E.M. Tusveld (29) uit Heesch; R.M.R. Smith (24) uit Amsterdam en A. Achterstraat (31) uit Amster dam. Overleden: H. Nikkels (84); T. van Asselt (45); J.W. Podt (74) overleden te Deventer; R. van Werkum-Amoldt (85) overleden te Duitsland. hl 6 juni: inzamelen landbouw plastic; 18.30-19.30 uur, Avond- fietsvierdaagse. 7 juni: start Zwemvierdaagse; kampioensreceptie schaakclub SV Holten, 19.30 uur Meermans kamp; optreden Slow Boyz in De Schure, 20.00 uur. 9 juni: 15.30 uur, défilé Koetsen- rit Bergrijders. 10 juni: 18.30-19.30 uur, Avond- fietsvierdaagse; bijeenkomst Holtense Postzegelclub in het dorpshuis, 20.00 uur. 12 juni: 18.30-19.30 uur, Avond- fietsvierdaagse. 14 juni: slotavond Avondfiets- vierdaagse. 15 juni: recreanten volleybal toernooi; Kinderwandeltocht. 17 t/m 22 juni: 25-jarig bestaan Kolschool. 18 juni: 09.00 uur, vertrek fiets tocht NBvP bij Vosman. .2.2 juni: School-en volksfeest Dijkerhoek; Popfestival jc De Schure. Gevonden: rode sleutelétui met twee sleutels; een pauw; zwarte portemonnaie t.n.v. Steunen berg; twee sleutels. Verloren: padvinders halsdoek; rood/wit kinderfietsje; blauw- /witte paraplu; drie sleutels aan ring; witte kater met zwarte halsband; rode kater met rood vlooienbandje

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3