Irene stroomt vol voor balletuitvoering Bato Mogelijkheid aantal ritten op te voerenjpiet bekeken' Holtens m Fanatieke fietsers trotseren weergoden KUNSTGEBIT? m t DENTAL COMB. Opheffing ambulancedienst dreigt Nieuwe gemeentegids op komst Batig saldo over 1990 Zwemvierdaagse 24 t/m 2o ,uni U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON •- ng „De Waag* Holten krijgt extraatje uit - 25 actie Nieuwbouw in plan Beuseberg Wandeltocht met kermis na Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 juni 1991-43ste jaargang no.23 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Rejoice Het Hol tense gospelkoor Rejoi ce heeft onder leiding van de Zutphense dirigent Martin Glas duidelijk zijn draai ge vonden. Hoewel de grote zaal van De Kandelaar bij hun eer ste optreden lang niet helemaal gevuld was, bracht hun enthou siaste vertolking van gospel en pop de warmte vanzelf in de zaal. Canada Een overweldigend onthaal kregen Marieke Mulder, Koen de Vries en begeleider G.J. van 't Holt in Toronto, waar ze de eregasten waren bij het hon derdjarig bestaan van het regi ment der 48th Highlanders of Canada. Een dankbetuiging van het regiment voor de zorg waarmée dé kinderen in Holten de graven op de Canadese be graafplaats onderhouden en eren. Gebouw Irene puilde vrijdag avond uit van het volk bij de bal letuitvoering van SV Bato. Omdat het de vijftiende keer was had balletlerares Ine van der Wal een terugblik gemaakt. De eerste ze ven dansen vormden één geheel, van het prille begin van piepklei ne ballerina's via de les, de droom van het danseres worden en de uiteindelijke verwezenlijking daarvan. De balletafdeling van SV Bato heeft de laatste jaren een cónstant aantal leerlingen van rond de hon derd-. Allemaal meisjes, want de Holtense knullen gaan kennelijk nog altijd liever voetballen. De jongste leerlingen van vier jaar mochten de uitvoering openen en er ging meteen een zucht van ver tedering door de zaal vol trotse ouders en andere familieleden. Met veel inventiviteit had Ine van der Wal er in haar choreografieën voor gezorgd dat de danseressen op het kleine toneel van Irene toch goed tot hun recht konden komen. Het gebrek aan een toneel voor kleinere voorstellingen in Holten deed zich toch goed voelen. Vooral in de ambitieuze nummers uit de befaamde musical Chorusline kwamen de meiden van groep vijf jazz met de ruimte in de proble men. Jammer, w.ant er met veel inzet en overgave gedanst, al had den ze juist in die nummers nog wel wat meer lef uit mogen stralen. Voor decors was er in Irene eenvou dig geen plaats, maar de eenvoudi ge en effectieve kostuums, deels van Bato zelf, deels gehuurd van zusterverenigingen uit Nijverdal en Harfsen, deden dat niet als een gemis voelen. In het nummer Poe zen zorgde een kostuum voor veel hilariteit, doordat één poesje opeens haar staart verloor. Gegie cheld werd er wel wat achter het voetlicht, maar de jonge artiesten Groep 2 klassiek ballet dansten met overgave een Poezennummer, zelfs toen één poesje haar staart verloor. hielden hun poezekop erbij en maakten de dans keurig af. Met dit veelzijdige programma, klassiek en modern leuk afgewis seld, gaf Bato een prima visite kaartje af voor haar balletafdeling. En de toeschouwers, voor zover niet uit hoofde van hun functie als vader of moeder aanwezig, hebben beslist een plezierige avond gehad. In december verschijnt er een nieu we, bijgewerkte gemeentegids voor Holten. De gids bevat gege vens over de gemeente, het onder wijs, de instellingen op het gebied van gezondheidszorg en maat schappelijk en cultureel werk en alle verenigingen in Holten. Hij wordtin een oplage van 4000 exem plaren gratis verspreid. Gegevens Aanvullingen, wijzigin gen of suggesties kunnen tot en met 20 juni schriftelijk worden in gediend bij de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Smids belt 6, 7451 BL Holten. Verenigin gen en instanties die al in ae huidi ge gids zijn opgenomen krijgen au tomatisch bericht. De resultatenrekening van de ge meente Holten vertoont over het jaar 1990 een batig saldo van 255.000,-. Wethouder van financiën W.J. Dalhuisen toonde zich hier over zeer tevreden. ..Als je op een begroting van 26 miljoen op één procent nauwkeurig hebt begroot, mag je niet klagen", verklaarde hij. Een voorstel voor de besteding van het overschot zal in de eerstvolgen de vergadering van de commissie financiën op de agenda staan. In tegenstelling tot wat we vorige week in het Holtens Nieuwsblad vermeldden (en wat in de informa tiefolder over de Fietsvierdaagse is opgenomen) wordt de jaarlijkse Zwemvierdaagse niet van 7 t/m 16 juni gehouden, maar van maandag 24 t/m 28 juni. Voor sportievelingen die beide vierdaagses van de partij zijn, is er een speciale herinnering. De ambulancedienst in Holten dreigt te worden opgeheven. In het ontwerp-spreidingsplan ambulancehulpverlening van de provincie Overijssel verdwijnen de posten in Holten, Markelo en Neede. Het gemeentebestuur en de Stichting Zieken- en Ambulancevervoer Holten zijn echter zeker niet van plan het hoofd op voorhand in de schoot te leggen. „We zullen er alles aan doen om het vóornemen van gedeputeerde staten om té buigen", zegt burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard desgevraagd. Een opvoering van het aantal ritten door de Hol tense ambulancedienst en samenwerking met bijvoorbeeld Markelo ziet hij daarbij als mogelijkheden, die niet in het pro vinciale rapport zijn bekeken. ter plaatse moet kunnen zijn. Hol ten wordt ook zonder een eigen post binnen die vijftien minuten bereikbaar geacht. Voor de west kant en de dorpskom vanuit De venter, voor de oostkant van het dorp vanuit Rijssen. Deventer houdt zijn vier en Rijssen zijn ene ambulance. Nauwe samenwèrking tussen de ambulancemeldpunten in Deventer en Almelo zijn ook volgens het rapport wel voorwaar de voor het goed functioneren van zo'n systeem. Bezwaren tegen de provinciale voornemens kunnen tot 1 septem ber door belanghebbenden worden ingebracht. Na advies van de sta tencommissie voor volksgezond heid zullen provinciale staten een definitief spreidingsplan vaststel len. Daarna kan, zo nodig, worden overgegaan tot het afgeven, wijzi gen of intrekken van vergunningen ten behoeve van het ambulance vervoer volgens de nieuwe inde ling. Het zieken- en ambulancevervoer in Holten wordt sinds 1973 uitge voerd door een particuliere stich ting. Voorzitter H. Dikkers van de Stichting Zieken- en Ambulance vervoer Holten heeft bij het ter perse gaan van dit nummer offi cieel nog geen bericht van de pro vincie ontvangen. Het bestuur van de stichting is dan ook nog niet bij elkaar geroepen om een standpunt te bepalen. „Wij streven er in ieder geval naar om in Holten een ambu lanceauto te behouden," kan hij na de gesprekken die er sinds 1988 over dit onderwerp zijn geweest wel zeggen. Dikkers: „We hebben in Holten het probleem dat we met vrijwilligers werken en niet met professionals. De mensen worden opgeleid en bij geschoold, maar ze maken natuur lijk niet de vijfhonderd ritten per jaar waar de provincie over spreekt. Wij komen in totaal al niet verder dan rond de tweehonderd ritten per jaar. Maar vijf minuten wachten op een auto lijkt een kwartier, een kwartier wachten lijkt dan wel een uur, dat is voor de patient ook belangrijk." De gemeente Holten heeft formeel geen bemoeienis met het ambulan cevervoer. Volgens hoofd afdeling Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgever, van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. welzijn H. Wissink is het echter zonder meer duidelijk dat de ge meente zich betrokken voelt bij een goede ambulancevoorziening in het dorp. De gesprekken tussen provincie en Stichting Ambulan cevervoer Holten zijn tot nu toe dan ook steeds bijgewoond door een vertegenwoordiger van de ge meente, ter ondersteuning van de Stichting. Uitgangspunten Uitgangspunt voor het provinciale spreidingsplan zijn de veranderde opvattingen over de kwaliteiten waaraan de ambulancedienstver lening moet voldoen. Vroeger ging het vooral om de snelheid van het vervoer naar een ziekenhuis. Daar door is er in Nederland een relatief dicht net van ambulanceposten ontstaan. Tegenwoordig wordt de nadruk veel meer gelegd op de me dische hulpverlening op de plek van het ongeval en tijdens het transport. Daarbij horen ook zwaardere eisen aan de deskundig heid van de ambulancebegelei ders. Nu is een geldig EHBO-diplo- ma voldoende, maar de Nationale Raad voor de Volksgezondheid pleitte vorig jaar al voor een oplei ding op het niveau van een ver pleegkundige. In het plan wordt ervan uitgegaan dat er na een.vraag om hulp binnen vijftien minuten een ambulance ft KENMERK Z7 VOOR VAKWERK RUSSEN D«lton«lr»»l 13 Nijv< 05430-1 33 47 Hoe veranderlijk is het klimaat in ons koude kikkerlandje? Voor de organisatoren van de twaalfde Holtense Fietsvierdaagse was het maar goed dat tegen het eind van de dinsdagmiddag de donkere be wolking boven het dorp plaats maakte voor een, zij het aarzelend schijnend zonnetje. Wie een paar uur eerder vanachter de venster ruiten de neerkletterende regen de straten had zien geselen, was zeker niet van plan geweest 's avonds het stalen ros te beklimmen voor de eerste van vijf avonden fietsple- zier. Toch kwamen afgelopen dins dag, zij het met een angstige he- melwaartse blik en een gedegen regenpak in de fietstas nog zo'n 120 fanatieke fietsers aan de start voor het begin van de Fietsvierdaagse. De trouwe fietsers werden voor hun moed beloond, want de eerste etappe voerde door een wonder schoon groen landschap ten noordwesten van Holten met aan vankelijk een fikse wind tegen, maar gaandeweg toch een gerief lijk briesje in de rug. Zo kan rich ting Okkenbroek en de Heihuizen nog eens met volle teugen worden genoten van de even daarvoor nog ruimschoots met hemelwater be goten natuur. Om vijf over half acht waren de eerste deelnemers al weer in de kantine om hun deelne merskaart voor de volgende avon den te laten afstempelen. Gaande weg druppelden ook de andere deelnemers tevreden (en droog!) weer binnen. Hoewel de organiserende Wieler vereniging Holten de 350 deelne mers van vorig jaar wel niet meer zal halen, hoopt men toch op een flink aantal extra wielrijders voor vanavond (donderdag) wanneer de tweede etappe van de Fietsvier daagse op het programma staat. Ook dan kan men nog starten voor de 20 of 30 kilometer lange tochten om zo toch de begeerde herinne- Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 ring voor vier gefietste avonden in ontvangst te nemen. De volgende avonden van de Fietsvierdaagse zijn maandag 10 juni, woensdag 12 juni en vrijdag 14 juni. Vertrek en aankomst zijn steeds bij sporthal 't, Mossink tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Wie niet in staat is vier avon den mee te fietsen kan voor f 1,50 (kinderen f 1,00) een dagkaartje ko pen om zo toch nog een avondje sportief bezig te zijn. Holten krijgt een extraatje op grond van de 1990-actie - 25 van het Ministerie van Verkeer en Wa terstaat. De -25% actie werd in 1988 door minister Neelie Smit- Kroes ingevoerd. Gemeenten die ten opzichte vanaf het voorafgaan de jaar 5% minder verkeersdoden tellen op hun grondgebied krijgen een premie. Als de actie slaagt, komt dat in de vijfjaar dat de actie loopt neer op een vermindering van het aantal dodelijke ongeluk ken met 25%. Holten vormt voor deze actie met Bathmen, Diepenveen en Olst één gebied. Het aantal doden in het verkeer is hier in 1990 inderdaad onder dat van 1989 gebleven, zodat de premie van 10.000,- nu onder de betrokken gemeenten kan wor den verdeeld. Twee jaar geleden heeft Holten ook al eens geld ge kregen op grond van deze regeling. Dat is toen besteed aan het veiliger maken van de oversteekplaats voor fietsers aan de Larenseweg. De gemeente Holten heelt voor 1991 elf premie-A woningen toege wezen gekregen. Deze zullen ge bouwd worden in het Bestem mingsplan Beuseberg, hoek Erve Broekhuis en Bontenweg. De ont wikkeling van het project is ge gund aan aannemersbedrijf Roos- dom Tijhuis (Markelo), die er ook zes vrije sector woningen zal bou wen in drie bouwblokken van twee. Met een kinderwandeltocht over de Holterberg wil de Holtense Handelsvereniging de befaamde heidewandeltochten uit het verle den nieuw leven inblazen. De eer ste kinderwandeltocht vindt plaats op zaterdag 15 juni. De start is tussen 11.30 uur en 13.00 uur bij het VW-gebouw in de Dorps straat. De tocht is vijf kilometer lang en de kinderen krijgen voor onderweg een aantal opdrachten mee. Ze kunnen individueel meedoen, met de hele klas of met ouders of groot ouders. Leden van Jongerensocië- teit De Schure en Scoutingclub De Waardenborch zorgen voor de be geleiding. Na afloop is er op de Smidsbelt een soort kinderkennis met een clown, een groot luchtkus sen en andere activiteiten. Deelnemers betalen bij voorin schrijving bij de VW 2,- per per soon, consumptie inbegrepen. Op de dag zelf betaalt men 2,50. TANDTECHNISCH LABORATORIUM Vennekesgaarden 67, Rijssen. Tel. 05480-2 00 30

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1