Etentje voorproefje voor de toekomst Holtense bloemenmarkt gaat in verkeerdrukte ten onder W dental comb. Holtens „Haast maken met nieuwe APV" WEEK ffliZE Degradatie sv Holten Ëjyyum feit een Keuring jongvee Centrum was zaterdag één grote verkeersknoop Mw.Nagelhout overleden tet KUNSTGEBIT- O verfraaiing: U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Jubileumfeest Holten naar latere datum Klaverjassers gezocht Raad wil niet wachten op reorganisatie politiegewest Holtens Nieuwsblad Don "dag 23 mei 1991-43ste jaargang no.21 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Fietsen Na een verblijf in de binnen landen van Afrika in Guinee Bissau kwam de Holtenaar Paul Akkerman onlangs terug op z'n oude stek. In het Holten- se Nieuwsblad een gesprek met de ontwikkelingswerker, die ervoor zorgde, dat door Hol tens hulp en materiaal de men sen in dat ontwikkelingsland mobiel kunnen zijn en blijven. Zalmcocktail, potage a la minute, gepaneerde kipschnitzel, kropsla, aardappelpuree en als toetje van- illebavarois stond er op het menu, dat de examenleerlingen van De Marke vorige week serveerden aan een aantal oudere Holtenaren die speciaal voor deze gelegen heid naar de Marke aan de Oranje straat waren gekomen. Het perso neel van de Marke zorgde voor gratis vervoer van en naar Dies- senplas. De maaltijd smaakte de Diessenplasbewoners opperbest en ook over de bediening was er niets dan lof. „Geeft u ze allemaal maar een acht" stelde een van de gasten dan ook royaal voor. „Het zijn flinke jongens en meisjes en u mag trots zijn op uw leerlingen, maar het werk moet straks wel goed betaald worden" voegde een van de vrouwelijke gasten er aan toe. Zo'n plezierig etentje met keurige bediening een fraai gedekte tafelts en op de achtergrond een gezellig stukje muziek, lokte de ouderen wel en men keek dan ook ver heugd, toen directer Koelemay vertelde, dat bij de toekomstige nieuwbouw van de afdelingen van wat nu nog De Marke is op het terrein van de Scholengemeen schap Holten, rekening wordt ge houden met de bouw van een schoolrestaurant, waarin de leer lingen van de afdeling verzorgende beroepen hun kennis in de praktijk kunnen brengen. Directeur Koele may denkt daarbij vooral aan ou deren, die gebruik maken van ta feltje dekje, maar af en toe ook wel eens gezellig met anderen 'uit eten' willen gaan. Nadrukkelijk hield hij zijn gasten voor, dat het schoolres taurant de bestaande horeca geen concurrentie wil aandoen. Niet zonder trots kon Koelemay meedelen, dat er dit jaar 23 leerlin gen examen doen in de afdeling verzorgende vakken, maar dat er volgend jaar maar liefst 40 leerlin gen aan hun eindexamenopdrach- ten beginnen. De meesten stromen door naar het middelbaar beroeps onderwijs. Bejaardencentrum Diessenplas levert bij de opleiding niet alleen ter afsluiting de vrijwil lige examinatoren, maar fungeert tevens als stageadres, waar de leer lingen in een arbeidssituatie alvast kunnen 'proeven' aan hun toekom stige werk. De strafcommissie van de KNVB heeft wegens het onjuist invullen van een wedstrijdformulier sv Holten beboet door twee punten in mindering te brengen op de totaalstand. Daarmee is de degra datie van de rood-zwarten naar de TVB een feit. Tevens kreeg de club een boete van 600 plus een voor lopige boete van 300 aan de broek. Afgelopen vrijdag werd de beslis sing mondeling meegedeeld aan het bestuur. Een dezer dagen ver wacht men de beslissing op schrift en zal bekend zijn of de betrokken bestuursleden (de voorzitter en wedstrijdleider senioren) eveneens bestraft zijn. De voetbalafdeling heeft beiden, lopende het onder zoek, op non-actief gezet. Of de club tegen de uitspraak in be roep gaat, is nog onzeker. Woord voerder W. Klein Velderman wilde daarover nog geen uitspraak doen, zolang het schriftelijke rapport van de KNVB nog niet binnen is. Wel verwacht hij dat het 'heel moeilijk' zal worden. De kalveropfokclub Holten organi seert evenals voorgaande jaren weer een jongveekeuring. Deze zal gehouden worden op zaterdag 17 augustus. De keuring wordt ge splitst in een dubbeldoel en in een eikrichting. Bij de melkrichting mogen zowel roodbonte aks zwart bonte kalveren meedoen. Iedere deelnemer mag in beide categoriën met één kalfje deelnemen, dus maximaal twee kalfjes per deelne mer. Deelnemers kunnen zich aanmel den bij J. Steegink, tel. 05705-1377 of bij W. Veneklaas-Slots, tel. 05731-1331. Ook voor nadere infor matie kan men bij deze personen terecht. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stich tingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De pessimisten binnen de Holtense Handels Vereniging heb ben, zo het zich laat aanzien, toch gelijk gekregen. Pinksterza terdag blijkt toch niet de juiste dag te zijn voor het houden van een,bloemenmarkt in het centrum van Holten. Wie zaterdag onverhoopt voor de Pinksterdagen nog even boodschappen Wilde doen in het dorp, raakte verstrikt in het verkeer, dat in de ■loop van de ochtend hopeloos vast kwam te zitten. De nog be schikbare parkeerplaatsen waren overvol en vertwijfelde va kantiegangers op zoek naar hun camping raakten volledig van de kook, toen zij door een gebrekkige bewegwijzering voor de derde keer zichzelf op dezelfde plek bij de kruising van de Larenseweg en Dorpsstraat weervonden. Zo bijvoorbeeld een Roemeense voetbalploeg, op zoek naar camping De Prins en een groep Duitse vakantiegangers die volledig het spoor bijster waren geraakt op zoek naar Twenhaarsveld. Toen omstreeks half elf allereerst een stoet zijspanmotoren van de Enterse Motor Club het verkeer enige tijd lamlegde en vervol gens de club van Ford Taunus-bezitters zich via Spoorstraat en Waagweg door het dorp wrong, was de chaos compleet. Voeg daar nog bij de bevoorradingswagens van de braderie, die gelijktjdig rond elf uur opgebouwd moest worden, kan men de gevoelens van de vakantiegangers voorstellen die, rekenend op een rustig dorpse sfeer, terecht kwamen in een verkeers drukte die in het drukke westen van het land niet zou hebben misstaan. Voorzitter Albert Reinaardus, voorzitter van de commissie Ver koopbevorderende Activiteiten van de HHV erkent dat er het nodi ge mis is gegaan met de markt, maar wil van een mislukking be slist niet spreken. „De bloemen handelaren hebben uitstekend verkocht, en daar ging het tenslot te om De bezwaren van zijn colle ga middenstanders, dat de Pink sterzaterdag niet een goede dag is voor een bloemenmarkt, deelt hij dan ook niet. „Op elke dag valt wel wat op of aan te merken", meent hij. Dat door een slechte cordina- tie: de opbouw van de braderie begon halverwege de ochtend toen De Smidsbelt was zaterdag en oase van rust, waar de bloemen en plantjes grif van de hand gingen. TANDTECHNISCH LABORATORIUM Vennekesgaarden 67, Rijssen. Tel. 05480-2 00 30 A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. KENMERK Z7 VOOR VAKWERK RUSSEN Oiltontt 054S0-1 33 47 de bloemenmarkt al in volle gang was waarcjoor het verkeer in het nog bereikbare stukje Oranje straat vast kwam te zitten, weet hij eerder aan de wegwerkzaamheden die van Holten zo langzamerhand een doolhof maken. Niet alleen de bloemenmarkt leed aan algehele malaise, ook de actie om geld bijeen te brengen voor de Stichting Paardrijden Ge handicapten, had een beter lot ver diend. De verkoop per opbod van de begonia's die door de Holtense schoolkinderen waren opge kweekt, was vastgesteld op vijf uur 's middags, toen alle winkels al een uur dicht waren en er nauwelijks meer een mens te bekennen was in het centrum. De opbrengst was een krappe 200 gulden. Veel kinde ren hadden wegens de vakantie de plantjes ook niet ingeleverd. Pijn lijden De klachten over de slechte be reikbaarheid van de winkels in Holten hebben imiddels ook het gemeentehuis bereikt. Wethouder Westerik erkent, dat het momen teel problematisch is in Holten, maar rekent er op dat de ergste el lende aan het eind van deze week voorbij is, als het kruispunt bij de Rietmolenstraat weer voor het ver keer kan worden open gesteld. „Beter nu één keer pijn lijden, dan een jaar lang ellende. Als het weer meewerkt, zijn we voor de bouw vakvakantie van de problemen af'. De afdeling voetbal van sv Holten heeft besloten de jubileumactivi teiten ter gelegenheid van het 70 jarig bestaat te verplaatsen van 14 en 15 juni, om organisatorische re denen en gezien de perikelen rond het eerste elftal, naar 30 en 31 au gustus. Het grote feestavond zal dan plaats vinden in Het Bonte Paard in Dijkerhoek en niet in een feesttent op Meermanskamp zoals aanvankelijk de bedoeling was. mevr. J.W. Nagelhout In haar woning aan de Pastorie straat is zaterdag op 89 jarige leef tijd overleden mevrouw J.W. Na- gelhout-KIijzing. Mevrouw Nagelhout, was tot het laatst nauw betrokken bij het wel cn wee van de Holtense gemeen schap. Met name op het terrein van kunst- en cultuur was zij actief. Daarnaast was zij in Holten op richtster van de Holtense afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, waarvan zij jarenlang presidente was. Ook op landelijk, provinciaal en interna tionaal niveau was mevrouw Na gelhout tot op hoge leeftijd actief voor het werk van de plattelands vrouwen. Mevrouw Nagelhout was de stimu lerende factor achter de jaarlijkse kunstverloting, die in 1950 door haar man, huisarts Nagelhout in het leven was geroepen. Na zijn dood in 1975 nam zij de gehele organisatie van de verloting op zich. Onlangs werd mevrouw Na gelhout door het Anjerfonds voor haar werk geëerd met de zilveren legpenning. Door haar ziekte kon zij niet aanwezig zijn bij de uitrei king, maar werd de penning haar later persoonlijk uitgereikt door de Commissaris van de Koningin in Overijssel mr. J.A.M. Hendrikx. Holtense klaverjassers die mee wil len klaverjassen tegen de Klaver- jasclub Stegeman uit Deventer, kunnen zich aanmelden bij A. On- gena, tel. 63790 of W. Sletterink, tel 64312. De wedstrijd wordt gehouden op vrijdag 7 juni. Vetrokken wordt vanaf de Smidsbelt om 19.20 uur. De Holtense gemeenteraad wil niet wachten met het op stellen van een nieuwe Alge mene Politie Verordening (APV) tot de reorganisatie van de Rijks en gemeentepol- tie is afgerond. Dat bleek tij dens de behandeling in de commissie ABZ van het poli tierapport. Alle frakties dron gen er op aan haast te maken met een nieuwe APV. Tevens wil men bij de plaatselijke APV een afstemming op de omringende gemeenten, waar het gaat om bijvoor beeld sluitingstijden van ho recagelegenheden. Het was voor het eerst, dat in een openbare vergadering van de raadscommissie het jaarlijkse poli tierapport werd besproken. Daar vergelijkend materiaal uit voor gaande jaren nog niet in het rap port konden worden verwerkt, bleef het bij vriendelijke vragen en opmerkingen, zonder dat er duide lijke conclusies getrokken werden. De politie heeft in het afgelopen jaar door personeelskrapte duide lijke prioriteiten moeten stellen. Met name het oplossen van fietsen diefstallen stond laag op de lijst. Volgens adjudant G. l Oberink werkt de slordigheid van de fiet- senbezitters mede diefstal in de hand. Veel van de oude karretjes worden niet op slot gezet en zijn niet voorzien van een postcode. Zo kon het dan ook voorkomen, dat 25 gevonden fietsen niet aan de recht matige eigenaar teruggegeven konden worden. Oberink pleitte er dan ook voor bij de scholen een. nieuwe coderingsactie op touw te zetten. De stijging van de criminaliteit houdt geen halt bij de gemeente grens van Holten. In 1990 werd in totaal 254 keer aangifte gedaan, waarvan er slechts zeventien ge vallen konden worden opgelost. Volgens Oberink is de geringe per soneelsbezetting hier mede debet aan. Hij vreesde in dit geval de komende reorganisatie, waarbij Holten ingedeeld zal worden met Raalte, Olst en Wijhe en die vol gens de laatste gegevens gepaard gaat met verdere inkrimping van het personeel. Slachtofferhulp Ondanks de stijging van de cri minaliteit, heeft het Buro Slachtof ferhulp nog geen vaste voet gekre gen in Holten. De vorig jaar ge- startte proef heeft nog niet het ge wenste effect gehad. De meeste Holtenaren geven er kennelijk de voorkeur aan hulp en steun te vra gen bij familie en kennissen. Vaak ook is een gesprek tussen de dienstdoende politieman en het slachtoffer al voldoende, maar als het om specialistische hulp gaat, wordt steeds verwezen naar de bij stand van Buro Slachofferhulp. De raadscommissie ging er meer ac- coord het proefproject nog een jaar voort te zetten. Bijzonder te spreken is de politie over het werk van de jachtopzie ners op de Holterberg. In het afge lopen jaar werden 101 processen verbaal uitgeschreven. Het ging hierbij om illegaal jagen, barbe cuen en het los laten lopen van honden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1