Brandweer en EHBO zijn nooit uitgeleerd m Holten Geen christeliike maar een zate verenigin Verkeer op zvv Blauw Wit '66 viert 25-jarig bestaan Holtense kinderen eregast in Toronto fj DENTAL COMB. z'nkopin t Collecte Silo's in het groen 59 Uoiit¥angt@@iifraai@ Parfter-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeef t. BON Achttiende Landelijke Fietsdag Meer ruimte Rode Kruis Ten Velde op non-actief REPARATIE KUNSTGEBIT? Hottens Nieuwsblad VRIJDAG 10 MEI 1991-43ste jaargang no. 19 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Cultuur Met een druk bezocht concert van het Kwartet Jona Evers kwam afgelopen zondag een eind aan het succesvolle sei zoen van de Kunst en Cultuur kring Holten. Vrijwel alle voor stellingen en lezingen konden rekenen op een ruime opkomst. Het bestuur is dan ook bijzon der in zijn schik met het resul taat. Herdenking De Holtense jeugd stond tra ditiegetrouw weer centraal bij de jaarlijkse dodenherdenkin- gop de Canadese begraaf plaats. In het Holtens Nieuws blad een verslag van de plech tigheden. Normaal gesproken kan de geza menlijke oefening al rekenen op redelijk wat bekijks van het Hol tense publiek, maar maandag avond stond het rond de kleuter school aan de Lageweg 'zwart' van de mensen. Vooral de schooljeugd was uitstekend vertegenwoor digd. „Dat krijg je, als de brand weer 's middags, juist tijdens het uitgaan van de scholen de boel alvast gaat voorbereiden" grin nikt een van de brandweermensen vanonder zijn brandweerhelm. „Een beetje lastig misschien, maar ook een goede oefening voor de praktijk. Als de zaak echt in de fik staat kan je ook rekenen op een massale toeloop". Wat tijdens de oefening wel dui delijk werd, was dat het jeugdige publiek een heel andere kijk had op de hulpverlening dan brand weer en EHBO. Met name het ont breken van hollende spuitgasten en rondsnellende EHBOers viel de jeugd, gewend aan spectaculaire acties op tv, danig tegen. Vooral als een van de brandslangen na het uitrollen in eerste instantie slechts een miniem straaltje produceert, levert commentaar dat in de krant maar beter niet afgedrukt kan wor den. Brandweer en EHBO zijn na af loop echter bijzonder te spreken over de oefening. Het gaat hen niet om spectaculaire acties, maar vooral om een goede coördinatie van hulpverlening. Hoewel er al jaren regelmatig oefeningen wor den gehouden, is men nooit uitge leerd. Met name bij de EHBO heeft men te maken met veel doorstro ming van nieuwe leden, die van begin af aan bij de oefeningen be trokken worden, waardoor het tempo niet altijd even hoog ligt. „Dat is ook niet de bedoeling", legt een van de EHBOers uit. „Het gaat erom, dat alle handelingen goed worden uitgevoerd om in tijd van Met vereende krachten werd een van de slachtoffers in veiligheid gebracht nood adequaat te kunnen optre den. Daarom worden alle oefenin gen ook op video vastgelegd, zodat we na afloop nog eens terug kun nen zien wat er goed en wat er fout ging. Dat wordt dan weer verwerkt in de volgende oefening, die in de herst wordt gehouden". Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De automobilisten kunnen de ko mende weken hun borst natma ken. In de week na Hemelvaart zal de firma Krekel beginnen met de aanleg van de mini-rotonde in de Larenseweg en de omlegging van de Beusebergerweg. Dat betekent dat naast de reeds bestaande om leidingen rond het centrum in ver band met de vernieuwing van de riolering in de Oranjestraat, het autoverkeer in Holten te maken krijgt met nog meer omleidings routes. Met ingang van 21 mei wordt het verkeer vanaf S14 naar het centrum worden omgeleid via de Deventerweg. Het plaatselijk verkeer op de Larenseweg wordt omgeleid via de Aatinksweg-Kon. Wilhelminastraat-Vrijheidslaan- Diessenplasstraat en Korte Dies- senplasstraat. Het verkeer vanuit de Beuseberg wordt omgeleid via de Fliermatenweg en Liezenweg richting Aaltinksweg. Naar ver wachting zullen voor de bouwvak vakantie alle werkzaamheden af gerond zijn. Het Nederlands Astma Fonds houdt in de week van 12 tot en met 18 mei een landelijke collecte. Aan doeningen van de luchtwegen als astma, chronische bronchitis en longefyseem, samen CARA ge noemd, vormen de meest voorko mende ziekte in ons land. CARA is de derde doodsoorzaak en volgens onderzoek zal het aantal CARA- patiènten in de komende 15 jaar nog met 17 procent stijgen. De op brengst van de collecte is bestemd voor onderzoek, voorlichting en hulpverlening aan patiënten. Een aantal silobezitters in het bui tengebied kan een dezer dagen een brief van de gemeente Holten ver wachten om op korte termijn hun betonnen silo te voorzien van het voorgeschreven groene kleurtje. Het gaat om een achttal silo's die nu nog grijs en grauw in landschap staan. Voorwaarde evenwel voor toekenning van een bouwvergun ning is het schilderen in de juiste kleur. „We maken een principiële keuze voor zaterdagvoetbal. We zijn dus niet een christelijke, maar een zaterdagvereniging. Die 'C' werkt alleen maar stigmatiserend. We willen geen christe lijk imago aangepraat krijgen. Daar liggen onze wortels ook niet. In de notulen van de oprichtingsvergadering staat ook expliciet dat Blauw Wit is opgericht als zaterdagvereniging. Onze leden kiezen er voor hun sport niet op zondag te bedrijven." Duidelijk taal van voorzitter Harry Dul van de deze maand 25-jarige ZVV Blauw Wit '66. Het tekent de volwassen wording van een club die zich in een kwart eeuw opwerkte van uit een schamele behuizing bij café De Poppetoteen bloeiende vereniging met een puike accommodatie op 't Vletgoor. Een te rugblik. Vijftien jaar lang had Holten het zonder zaterdagclub moeten stel len nadat OZOD (Overwinnen Zij Ons Doel) na slechts drie jaar za terdagvoetbal in het Sportdal in 1951 alweer werd opgeheven. Op 24 mei 1966 zag Blauw Wit het levens licht. Nadat de W Markelo Voor uit zojuist de laatste adem had uitgeblazen, leek het eigenaar B. J. (Bets) Aanstoot van café-camping De Poppe aan de Markeloseweg geen gek idee het nu leegkomende voetbalveld achter zijn café ter be schikking te stellen van een Hol tense zaterdagclub. Al die Holten- se zaterdagvoetballers die tot dan moesten uitwijken naar Rijssen of Nij verdal, hadden er wel oren naar. Tijdens de oprichtingsvergadering werden meteen al zestig leden op gegeven. Een bestuur was er ook snel. G. Stroeve nam de eerste voorzittershamer ter hand, bijge staan door secretaris A.J. Lande- weerd, penningmeester H.J. J. Ke- velam en de commissarissen B.J. Aanstoot (tevens consul) en J.A.H. Bronsvoort. En toen trainer Steg- gink bereid bleek de overstap van het ter ziele gegane Markelo Voor uit naar Blauw Wit te maken, kon den de Blauwwitters de wei in. Nomadenbestaan Wie nu de riante opstallen van Blauw Wit op 't Vletgoor ziet, kan zich moeilijk voorstellen dat die- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe 'abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. zelfde club amper twintig jaar gele den aanzienlijk soberder behuisd was. Berucht zijn de verhalen over de houten bouwkeet, de ene bui tenkraan en de zinken bakken welk geheel in die tijd als kleedka mer moest doorgaan. Na twee jaar al moest de club bovendien verkas sen omdat het Poppe-terrein op nieuw moest worden ingezaaid. De eerste (tijdelijke) verhuizing volg de naar een veld bij camping De Wildhof aan de Winterkamperweg. Toen camping De Poppe daarna echter zo snel bleek te groeien dat elk plekje nodig was voor uitbrei dingen, werd Blauw Wit veroor deeld tot een nomadenbestaan langs diverse café-terreinen in de regio (o.a. bij Haverkamp in Mar kelo en Süikker in Lettele). Geen ideale omstandigheden voor een beginnende vereniging, maar het tekent de Blauwwitters dat er in die fase werd doorgeknokt. Met vereende krachten werd in drie maanden tijd een veld aan de Via- nenweg speelklaar gemaakt. Weer twee seizoenen onder dak, waarna in 1972 (in afwachting van de ople vering van sportpark Meermans kamp) nog een jaar aan de Rijssen- seweg achter de familie Wansink werd gespeeld. Pas toen ook Blauw Wit in 1973 de overstap naar het nieuwe sportpark maakte, be schikte men over een volwaardige accommodatie waarop met goed fatsoen de tegenstanders konden worden ontvangen. Temeer daar de al zo beproefde Blauw Wit-vrij- willigers maar weer eens de han den uit de mouwen staken toen in juni 1976 een oude kantine van Vroómshoopse Boys tot een eigen honk werd omgebouwd. Uiteinde lijk bleek het geboorte-overschot in Holten zo groot dat sportpark Meermanskamp voor twee voet balclubs te klein werd en Blauw Wit in 1984 verhuisde naar het Vletgoor. Bestaansrecht Volgens Harry Dul (die dit jaar de voorzittershamer neerlegt) kon de club zich vanaf dat moment pas goed ontplooien. „De bouw van het eerste clubhuis op Meermans kamp smeedde al een band tussen de leden, maar het betrekken van een eigen sportpark vormde in fei te het bestaansrecht van Blauw Wit. Dat was trouwens de laatste kans op een eigen accommodatie en in die zin een goede beslissing van de gemeente Holten. Vanaf dat moment is Blauw Wit stapsgewijs gegroeid tot de club die het nu is." KENMERK Z7 VOOR VAKWERK RIJSSEN Dtlton 05480-1 33 47 Het eerste elftal van Blauw Wit in 1973. Staand v.l.n.r. trainer Sikkinga, Gradus Jansen (grensrechter), Henk Aanstoot (Pietje), Gertje Landeweerd, Fokkema Andrea, Henk Hovenkamp, Egbert Beldman, Gerrit Dikkers, Jaap Thalen. Zittend v.l.n.r. Frans van Gennep, Henk Aanstoot (Moos), Jan-Willem Maneschijn, Cor Beukenkamp, Gerrit Schöppers, Wim Beldman. Met bijna 350 leden (verdeeld over twee zaalteams, zeven senio ren-, vijf junioren-, tien pupillen- en een meisjeselftal) vertoont het le denbestand nog steeds een stijgen de lijn. Bijkomend probleem is dat (typisch voor een zaterdagvereni ging) het moeilijk is steeds weer voor begeleidend kader te zorgen omdat de meeste leden zelf nog maar al te graag tegen een balletje trappen. Waar het de club ook niet meezit is bij de vergeefse strijd van het eer ste elftal om nu eindelijk eens de overstap naar de 'grote' KNVB te maken. Ook in dit jubileumjaar werd de promotie op het nippertje gemist. Festiviteiten Overigens zal die teleurstelling de komende weken de jubileumfesti viteiten niet beïnvloeden. Blauw Wit is van plan er een gezellige happening van te maken met voor elk wat wils. Dat begint zaterdag 11 mei al met een groots opgezette reünie, waar huidige en vroegere Blauwwitters uit het hele land met hun familie op af zullen komen. Een week later, op 18 mei, staat de jeugd in het middelpunt met o.a. een jeugdtoerriooi waaraan ook een elftal uit partnerstad Winter berg deelneemt en een afsluitende disco. Na de officiële jubileumre ceptie op vrijdag 24 mei volgt op zaterdag 25 mei de afsluiting met o.a. een bezoek aan 't Vletgoor van een Vitesse-delegatie onder aan voering van doelman Raymond van der Gouw en een wedstrijd tegen de oude glorie van Go Ahead Eagles, 's Avonds keert Blauw Wit nog een keer terug naar waar het allemaal begon voor een grandioze feestavond in De Poppe. Koen de Vries (12 jaar) van de Haarschool en Marieke Mulder (13 jaar) van de SG Holten ver trekken zaterdag naar Toronto op uitnodiging van The 48th Highlanders of Canada. Dit re giment, dat een grote rol heeft gespeeld bij de bevrijding van oostelijk Nederland, bestaat dit jaar honderd jaar. De twee Hol tense kinderen zullen tijdens drie dagen van herdenkingen en festiviteiten de jeugd van Ne derland en in het bijzonder die van Holten vertegenwoordigen, die ieder jaar bloemen leggen op de graven van de gesneuvelde Canadese militairen. Ook een aantal gastgezinnen uit Apel doorn is uitgenodigd om de dank van de veteranen in ont vangst te nemen voor de gast vrijheid die zij steeds bij bezoe ken aan Nederland ontvangen. Koen en Marieke worden bege leid door G. J. van 't Holt, voor zitter van het Stichting Welco me Again Veterans. De kinde ren logeren bij een gastgezin van Nederlandse afkomst met twee kinderen in dezelfde leef tijd. Na een paar dagen sigh tseeing met onder andere een bezoek aan de Niagarawater- vallen, is vrijdag, zaterdag en zondag het officiële gedeelte. Vrijdag zijn de Nederlanders eregasten bij een officiële recep tie ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van het regi ment, zaterdag hebben zij een ereplaatsje op de tribune bij een grote parade en zondag zitten zij ter afsluiting van hun bezoek aan bij een groot feestdiner. Het provinciale Rode Kruis krijgt in de nieuw te bouwen brandweer garage meer ruimte. De commissie financiën en gemeenteweren gin gen maandagmiddag unaniem ac- coord met het voorstel de geprojec teerde ruimte uit te breiden met één travee. Met de uitbreiding is een bedrag gemoeid van 28.610. Óm de kosten te dekken, zal de aanvankelijk vastgestelde huur prijs van 75 per ms, worden ver hoogd naar 80 per m2. De achttiende landelijke fietsdag op zaterdag 11 mei is natuurlijk ook in en om Holten te verrijden. Tussen 9.00 en 13.00 uur kan er vanaf het VW-kantoor gestart worden voor een tocht voor dertig kilometer. Via de Holterberg gaat de route richting Espelo en Dijker- hoek, waar in de molen een stem pelpost is ingericht. Vorig jaar had de fietsdag in Hol ten maar een zeer gering aantal van 47 deelnemers. De oorzaak daarvan moet waarschijnlijk zowel in het slechte weer gezocht wor den, als wel in het verplaatsen van het vertrekpunt van het dorp naar Dijkerhoek. Dat laatste kan dit jaar in ieder geval geen rol spelen. De routebeschrijving van de fiets tocht kost drie gulden, waarvan het grootste deel bestemd is voor onderzoek naar en de behandeling van de zeldzame leverziekte Gri- gler Najjar, die voorkomt bij zeer jonge kinderen. Naar nu eerst bekend is geworden, heeft het bestuur van de afdeling voetbal van sv Holten voorzitter J. ten Velde en wedstrijdleider Soer op non-actief gesteld in afwachting van een onderzoek dat de KNVB instelt. De voorzitter en wedstrijd leider worden verdacht van onre gelmatigheden bij opstellingen van het eerste elftal. Zij worden verweten bij twee wedstrijden val se namen te hebben ingevuld op het wedstrijdformulier om zodoen de enkele spelers te behoeden voor een schorsing. De afdeling voetbal van sv Holten wil de onderzoeken afwachten, al vorens stelling te nemen in deze affaire. Wel bevestigt woordvoer der Wim Klein Velderman dat voorzitter Jan ten Velde tijdens de algemene ledenvergadering in juni de voorzittershamer zal neerleg gen. Het terugtreden van Ten Vel de staat geheel los van het lopende onderzoek. TANDTECHNISCH LABORATORIUM coma Vennekesgaarden 67, Rijssen. Tel. 05480-2 00 30

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1