Het eerlijke zweet vloeide rijkelijk De Smidsbelt centrum van feest op Koninginnedag BOEKEN KR KUO! Holtens KUNSTGEBIT? Rijkspolitie komt met preventiegids Veel verensgingen present op rommelmarkt mm DENTAL COMB. 'Milieuvriendelijke voeding9 opgeheven Veel reacties bestemmings- pl annen Dagtocht Rode Kruis Vertrek fiets- puzzeltocht U ontvangt een fraaie Paito-JofMaüpmf als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Herdenking in Markelo l.v.m. Koninginnedag is de sluiting van de advertentie-afdeling van het Holtens Nieuwsblad maandag 29 april om 16.00 uur VRIJDAG T/M ZONDAG Li üfin Mres: Onderscheiding Anjerfonds mw. Nagelhout Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 april 1991-43ste jaargang no.17 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Fietscross Nog een een paar jaar gele den waren de crossfietsjes niet aan te slepen. De oprichting van de Fiétscrossclub de Hol- tertrappers was daar het ge volg van. Op 't Vletgoor kreeg: men een eigen terrein, dat door veel vaardige handen werd om getoverd tot een van de mooi ste fietscrossterreinen in de re gio. De animo liep na een paar jaar echter terug en nu wordt; het einde van de vereniging; aangekondigd. In allerijl was er vorige week nog twintig meter tent bijgebouwd, aan de toch al niet krap bemeten veertig meter tent, die al enige weken op het terrein van Jan van Ap in Espelo stond. Achteraf ge zien, had er nog wel twintig meter bijgekund, om alle hossende Nor- maalfans te herbergen. Slechts achteraan bij de uitgang was nog enige ruimte om tenminste nor maal op de been te blijven, zonder onmiddellijk door oververhitte, op klompen stampende, boeren- rockfans onder de voet te worden gelopen. Drieduizend van die en thousiastelingen waren er zater dagavond, maar als het er meer zijn geweest, geloven we het di rect. Lanzz Buldog, de rockband van gedeeltelijk Holtense makelij had in het voorprogramma het publiek al redelijk goed opgewarmd voor het grote werk, maar de beer kwam pas goed los toen rond de klok van half tien het Splose volkslied klonk, dat speciaal voor deze gele genheid was ingestudeerd door de leden van Normaal. Tot in Holten moet het te horen zijn geweest. En daarna ging het van dik hout zaagt men planken.. Normaal was weer goed op toeren. „Zijn er ook boeren in de tent" wilde Bennie Jolink wel eens weten. Nu daar kwamen ze eerlijk vooruit, daar in Splo. Het eerlijke zweet liep tappelings af van de rockers, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door het bier dat met liters tegelijk uit de tapstraat van de onvermoeiba re Fienpreuvers vloeide. Zoals ge bruikelijk ging het weer één op één, zodat in de korste tijd iedereen in alle opzichten stijf stond van het bier. De luchtvochtigheid bedroeg, voor zover zoiets mogelijk is, zeker in de buurt van het inmense podi um, meer dan honderd procent. Normaal was dan ook alleen te zien door een dikke mist van bier en zweetdruppels. Dit fenomeen le verde vooral buiten in de vrieskou een bijna buitenaards gezicht op: In het aardedonkere buitengebied siste en kookte het en kwam de stoom in wolken naar buiten. Om dat niet al het bier via de poriën Slechts door een dikke mist was Normaal te onderscheiden op het podi um. naar buiten kwam, stonden buiten rijen mannen het pril ontluikende gras te begieten. Maar wat het allermooiste was aan dit evenement, was naast de uit stekende organisatie van alle men sen van Espelo, was de gedicipli- neerdheid van de Normaalfans. Geen vechtpartijen en slechts een enkeling die door de EHBO weer op de been geholpen moest wor den. En., na afloop geen dronken rijders achter het stuur. Wie reed, dronk niet en wie dronk liet zich rij den of kwam per fiets. Zo kan het dus ook. Ui tge versmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 4 7 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 j Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied, dat begin dit jaar werd gepresenteerd, heeft tal van i inspraakreacties opgeleverd. De meesten hadden betrekking op de perceelsafmetingen. Na overleg kon aan de meeste bezwaren tege moet gekomen worden. De insraap omtrent bestemmings- plan Look had slechts twwe reac ties opgeleverd, waarvan één na mens een groep omwonenden. Ook aan die bezwaren kon nvoor het merendeel tegemoet gekomen worden. Zo zal de supportersvereniging van sv Holten aanwezig zijn met een stand waarin aandacht wordt gevestigd op de grote sponsorloop, die op 12 september tijdens het Wijnfeest van de Holtense Han delsvereniging wordt gehouden. De sponsorloop wordt gehouden ter gelegenheid van het 25 jarig Dit uniek gebeuren is kort maar wel zo krachtig. 50.000 kilo boeken, romans, literatuur strips voor weggeefprijzen. DIT MAG U NIET MISSEN: 2500M2 GROOT! SPROOKJESMARKT PUZZELMKKA MOPPENKRAAM HOBBY COMPUTER KUNST WETENSCHAPPELIJK (NON) FICTION USA QOOKS ENCYCLOPEDIËN ENZ. BOEKtNBluJS OHTDSXXiMfl 4SSSL, TANDTECHNISCH LABORATORIUM De Holtense verenigingen zullen, zoals het zich nu laat aanzien, dankbaar gebruik g^maken van de mogelijkheid om zichzelf en hun activiteiten aan te prijzen tijdens de rommelmarkt, die komende dinsdag 30 april (Koninginnedag) op de Smidbelt en rond het gemeëntehuis wordt gehouden. Ook de muziek ontbreekt niet. Van tien tot twaalf kan men genieten van de swingende muziek van Alex Voordes en zijn band The Fooi House. Voor de kleintjes is de draaimolen van Espelo present, zodat -als het weer meewerkt - weer gezellig kan worden. bestaan van de supportersvereni ging, dat op 11 november van dit jaar wordt gevierd. Aangezien de supportersvereniging reeds veel heeft gedaan voor de leden, doch in het bijzonder voor de jeugdleden, heeft men nu gekozen voor twee andere Holtense verenigingen, die een financiële injectie best kunnen gebruiken, de EHBO Holtenen de Stichting Paardrijden gehandi capten. Voor de sponsorloop worden eni ge prominente 'notabelen' uitge nodigd, die men kan sponsoren. Nadere gegevens daarover volgen nog in het Holtens Nieuwsblad. Op Koninginnedag gaat de inschrij ving voor de sponsorloop reeds open. Bij de stand van de suppor tersvereniging, waar men zijn krachten weer kan meten met het bekende 21-spel, zullen afgevaar digden van de EHBO en de Stich ting Paardrijden Gehandicapten aanwezig zijn om de inschrijving te noteren. De bijdrage per gelopen ronde (van plm 400 meter) kan door de sponsr zelfbepaald worden in overleg met de loper. Oud-Holten Zoals gebruikelijk zal er weer op de markt een plaats innomen worden door de Holtense werkgroep van Amnesty International. Naast het bijna traditionele spel Kruip in de KENMERK £J VOOR VAKWERK D5480-1 33 47 |D|E| |C|E|N|T|R|A|L|E| |B|0|E|K|H|A|N|D|E|L| evenemehtehhai VRIJDAG 10-21.00 UUR mmm 25 ZZONDAG 11-16.00 UUR hm Wmfiïin Wim Kwakernaak tekende voor Amnesty International een aantal van bekende Holtense hoekjes, die nu ver dwenen zijn. Het Nederlandse Rode Kruis, afde ling Holten houdt op maandag 3 juni weer haar jaarlijkse boot tocht. Deze dagtocht is bestemd voor minder valide mensen en voor hen die moeilijk op eigen gelegen heid een uitstapje kunnen maken. Zij die van deze dagtocht gebruik willen maken, kunnen zich voor 14 mei aanmelden bij mevr. R. Aal- tink-Kevelham, Larenseweg 61, tel 6 19 26. Het vertrekpunt van de gezins- fietspuzzeltocht op Koningin nedag vindt niet plaats op de Smidsbelt maar op het parkeer terrein van café rest. Vosman. Gestart kan worden tussen 13.30 en 14.30 uur. Vennekesgaarden 67, Rijssen. Tel. 05480-2 00 30 huid van een ander en de verkoop van diverse artikelen, komt Am nesty met de nieuwe kaarten van 'oud-Holten' getekend door Wim Kwakernaak. Ook de Wereldwinkel ontbreekt niet met haar assortiment. Unicef komt op de markt met de nieuwe collectie wenskaarten, ge boortekaartjes, en corresponden tiemappen. Nieuw voor dit jaar is Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! i 1 Naam: DUU J Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhr./mevr. Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 1 7500 VB Ensche.de j Hij/zij betaalt abonnementsgeld I per jaar ad 44,70. De Stichting Milieuvriendelijke voeding heft zichzelf op. De Stichting werd tien jaar geleden in Holten opgericht. De eerste ja ren van haar bestaan heeft de Stichting allerlei activiteiten op dit gebied ondernemen, maar de laatste jaren restte slechts een stichting die uitsluitend op papier bestond. Begonnen werd met de verkoop van biologische producten in een schuur aan de Beusebergerweg. Een groot aantal vrijwlligers hielp met de verkoop en andere werkzaamheden. Later werd een pandje in de Kerkstraat betrokken, waar, vanuit het winkeltje De Kikke rerwt, diverse activiteiten op touw werden gezet. Na enkele jaren werd het winkeltje gesloten, maar op papier bleef de Stichting nog bestaan. Een aantal personen heeft in de eerste jaren geld ingelegd om de zaak te kunnen starten. Velen zijn echter verhuisd, en er is vaak niet meer te achterhalen waar ze zijn gebleven. Besloten is daarom om de opheffing via het Holtens Nieuwsblad be kend te maken, zodat leden in de gelegenheid worden gesteld hun inleggeld terug te vorderen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met H. Meendering, Espe- lodijk 16, 7451 KS Holten. Tel 05725-1547 (tot 10 mei). Het geld dat hierna nog overblijft wordt overgemaakt aan de Stichting Milieuvriendelijke voeding in Deventer. Deze Stichting heeft dezelfde doelstelling en beheert nog enkele winkels in Deven ter. een schrijfdoos met motieven uit Ghana, een zwaarverzilverde bij- ring en een kinderbestek. Vorig jaar leverde de verkoop van Uni- cef-artikelen in Holten 19.450,- op. Nog steeds speelt het kinder fonds van de Verenigde Naties een belangrijke rol bij de hulp aan op vang van slachtoffers van oorlog en geweld. Zo werden tijdens de Golfoorlog voortdurend hulpgoe deren gezonden naar de vluchte lingen in het oorlogsgebied. Wie op Koninginndedag geen tijd heeft om bij de stand op de Smidbelt langs te komen, kan altijd terecht bij de depothoudster, mevrouw Schaap, Reilinksweg 37. tel 61868. Bij het ter perse gaan van dit be richt was verder nog bekend de deelneming van de Plattelands vrouwen Holten, Espelo en Dijker- hoek en de Gospelgroep Rejoice. De Stichting Overijssels Verzet- monument 1940-1945 houdt op za terdag 4 mei een korte herden kingsbijeenkomst bij het verzets- monument op de Markelose berg. De samenkomst begint om 19.45 uur. Om 20.00 uur wordt het sig naal Geeft acht gegeven, gevolgd door twee minuten stilte. Na de kransleggingen wordt de Last Post geblazen door een hoornblazer van de Markelose Fanfare. De plechtig heid wordt afgesloten met een défi lé langs het monument met bloem- leggingen. Deze week viel in Holten zonder enige vooraankondiging een nieuw boekje in de brievenbus, de Preventie Almanak van de rijks politie. De gids geeft informatie van en over de Rijkspolitie. Het is voor het eerst, dat de Rijkspolitie zich op deze wijze tot de bevolking richt met tips en aanbevelingen die voor de veiigheid van de bur gers van belang zijn. De gids is een uitgave van de Rijks politie Overijssel in samenwerking met een uitgeverij in Eibergen. Naast algemene informatie over bestrijding van criminaliteit, in braakpreventie en andere wetens waardigheden, is er ook ruimte voor lokale zaken, telefoonnum mers en adressen. Ook de vakan tie-afwezigheidsmelding heeft een plaats in het boekje gekregen. Het niet de bedoeling dat deze preventiegids de gemeentelijke gids gaat vervangen. Volgens op per Ten Tuschers is het in eerste in stantie een eenmalige zaak. Pas wanneer de informatie verouderd is, zal mert kijken of een nieuwe gids uitgegeven kan worden. Wie in het boekje niet wil knip pen of snijden, kan de afwezig heidsmelding voor de vakantie op het bureau aan de Reilinksweg af halen en ter zijner tijd zal de bom ook weer afgedrukt worden in het Holtens Nieuwsblad. Voor wie on verhoopt geen Preventie Almanak in de bus heeft gekregen, heeft men op het politiebureau nog enkele exemplaren in voorraad. Het provinciaal Anjerfonds zal ko mende vrijdag in haar jaarverga dering, die gehouden wordt in het Fransicushof te Raalte een onder scheiding bekendmaken, die be stemd is voor mevrouw Nagelhout uit Holten, zijk krijgt de onder scheiding als dank voor haar grote verdienste op cultureel gebied. We gens verblijf in het ziekenhuis zal mevrouw Nagelhout de prijs niet persoonlijk in ontvangst kunnen nemen. Zodra haar gezondheid het toelaat, zal een delegatie van het Anjerfonds naar Holten komen om haar de onderscheiding te over handigen. A.s. zaterdag (27/4) in bar-dancing „De Waag": „Geert Peerd en de Pony's" Rock and Roll.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1