Weidefestiva! komt pas Iaat op gang ine tevreden over bezoek „Ballonvaren nog veel mooier dan vliegen'5 Holtens ad D'66 wil straks in gemeenteraad Flinke toeloop vooral in de avonduren Bevrijdings loop nu op Meermanskamp TTS vertrekt naar Rijssen Oranjestraat tijdig gereed Verkeer en sport op raadsagenda Uont¥angt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON H ipI MÉ! Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 april 1991-43ste jaargang no.16 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Groene Kruis Officieel mag het woord Groe ne Kruisgebouw niet meer ge bezigd worden, maar in de volksmond zal het gebouw aan de Gaardenstraat dat vorige week na een fikse verbouwing werd heropend wel altijd die naam behouden. Ter gelegen heid van de heropening werd een van de grondlegsters van het Kruisewerk in Holten, me vrouw Jantje Wiggers onder scheiden. Polen Regelmatig komen we tegen woordig ook in Holten auto's met een Pools kenteken tegen. Op zoek naar handel, is dan vaak de eerste gedachte. Dat Holtense bedrijven de omge keerde weg bewandelen is in onze gedachten niet altijd zo vanzelfsprekend. Ondernemer Gerrit Vlogtman bewijst met zijn nieuwe vestiging in Polen dal het IJzeren gordijn echt verleden tijd is. Eén ding hebben de organisa toren van het eerste Weide- festival zaterdag wel geleerd: niet meer om acht uur begin nen. Deprimerend leeg was de grote beurstent op Kalfs- termansweide toen de - voor treffelijke - band Double Dia mond zaterdagavond het po dium opkwam, de geluidsin stallatie op vol vermogen zette en de eerste swingende medley eruit gooide. Zorgelij ke gezichten dus bij de Holten- se horecaondernemers, die voor het eerst gezamenlijk deze feestklus aanpakten. Gelukkig bleek het publiek later op de avond wel bereid te zijn, de luie stoel voor de beeldbuis te ver laten. Daaronder natuurlijk de no toire feestvierders zoals Roelf Jan Warrink en zijn makkers, die in de kortste keren de stemming erin wisten te brengen. Zelfs Arne Jan sen, gepokt en gemazeld in het circuit van bruiloften en partijen, ondervond dat toen Roelf Jan met zijn grote rode klompen aan het podium opklom en de half zo klei ne (en dunne) beroepszanger let terlijk en figuurlijk in de schaduw zette. Een uit volle borst gezongen Sallandlied kon toen natuurlijk niet uitblijven. Arne Jansen en Double Diamond speelden het voortreffelijk mee en Warrink wist in alle opzichten maat te houden en vertrok met een: „geef die jon gen ook een kans" weer in het pu bliek. Het ijs was gebroken en Arne Jansen kon niet meer stuk, Het hele repertoire werd afgewerkt met Het meisje met rode haren als uit smijter. Erik Mesie, vroeger van Toontje lager moest het vooral hebben van de Holtense jonge dochters die ademloos luisterden naar zijn zoet gevooisde stem. Voor de overige bezoekers was het tijd om de dor stige kelen te smeren. Double Dia mond bracht met de eigen zange res vervolgens de stemming er weer goed in, zodat het inmiddels Erik Mesie kreeg vooral de Holtense meisjes aan zijn voeten. tot zo'n vierhonderd mensen aan gegroeide pubüek in de juiste stemming was voor het optreden van Hannie. Het werd een^ enthou siaste boel, waarin werd gehost en gezongen op het aloude repertoire van gouden tijden van Hannie en de Rekels en niet te vergeten de nieuwe hits zoals Vanavond heb ik hoofdpijn en Liefde is lekker. Toch dus nog een geslaagd slot van een voorzichtig begonnen avond. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het internationale Transport Team Salland (TTS), nu nog geves tigd aan de Dorpsstraat zal met ingang van half mei verhuizen naar Rijssen. Het betrekt daar een UBHSBE nieuw pand aan de Ambachtstraat op het industrieterrein van Rijs sen. TTS vertrekt uit Holten omdat het huidige pand te klein is geworden. De Bevrijdginsloop, die gehouden wordt op dinsdag 7 mei, is in ver band met de rioleringswerkzaam heden in de Oranjestraat ver plaatst naar sportpark Meermans kamp. De aanvangstijden zijn on gewijzigd. De Holtense Handelsvereniging kijkt met tevredenheid terug op de Voorjaarsmiddenstandsbeurs. Weliswaar viel, vermoe delijk door het mooie lenteweer, de belangstelling in de middaguren wat tegen, 's avonds werd dat weer ruimschoots goedgemaakt door een flinke toeloop, zodat uiteindelijk onge veer eenzelfde aantal bezoekers (zo'n vier tot vijfduizend) geteld kon worden dan anderhalf jaar geleden. Vooral de mo deshow van de gezamenlijke modezaken was telkens weer de grote trekpleister, waar het dringen was om een goed plaatsje te vinden. Donderdagavond was de absolute topavond van de beurs. De beurs werd woensdagmiddag geopend door burgemeester Van Rappard, die de Holtense onderne mers aanspoorde wat positiever te denken over de eigen mogelijkhe den in Holten. „Wij zijn ten onrech te vaak over het eigen dorp te be scheiden in de geest van: dit en dat Na de grote verkiezingswinst bij de laatst gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten vindt de afdeling Holten van D'66 de tijd rijp om straks deel te nemen aan de gemeentelijke verkiezingen. Om de meningen te peilen van de genen, die bij de laatste verkiezin gen op D'66 hebben gestemd, be legt de afdeling op dinsdag 23 april in café Vosman een bijeenkomst, die begint om 20.00 uur. Het doel is de basis te leggen voor deelname aan de Holtense ge- meeenteraad na de volgende ver- kziezingen. Tot dat moment zal D'66 mogelijk in de vorm van een 'schaduw-fraktie', de ontwikkelin gen in Holten kritisch blijven vol gen en haar invloed uitoefenen. De agenda voor de bijeenkomst zal bestaan uit het inventariseren van de belangrijkste punten waarop D'66 in Holten volgens de kiezers invloed zal moeten uitoefenen. Met name de beleidsterreinen milieu, verkeer, onderwijs en dorpsont wikkeling/recreatie zullen onder de loep genomen worden. Concrete punten als: afvalbeleid, wel of geen rondweg, afsluiting woongebieden voor doorgaand verkeer zoals de Kol, de Haar en Look, is een roton de ons drie ton waard, het beleid ten aanzien van de Scholenge meenschap, aanleg en uitbreiding van kampeerterrein en hoe maken we Holten gezelliger, komen zeker aan de orde. Als gast op deze avond is uitgeno digd het provinciale statenlid voor D'66, Pieter Fokkink uit Markelo. hebben wij niet in Holten, maar we moeten daarbij niet kijken naar plaatsen die drie tot vier keer gro ter zijn dan Holten, maar in verge lijking met plaatsen van gelijke omvang steekt Holten daar bijzon der goed bij af. Wij kwellen ons teveel door ons met die grotere plaatsen te vergelijken. De burge meester complimenteerde de HHV met de feestverlichting, die straks het dorp in de feestmaanden gaat verlichten en waarvan de eerste voorbeelden bij de ingang van de tent waren opgesteld. „Als us zorgt voor de verlichting, zorgen wij straks met een adequaat ingerich te straat dat de sfeerverlichting straks niet als een vlag op een modderschuit staat. Voor voorzitter Albert van de Maat van de HHV klonk de toezeg ging over de herinrichting van de Oranje/Dorpsstraat als muziek in de oren, zo stelde hij in zijn ant woord. Hij verklaarde dat de beurs een goede gelegenheid is het win kelend publiek op informele wijze kennis te laten maken met wat m De modeshow trok telkens weer veel kijkers. Holten aan bedrijven en producten te bieden heeft. Uit de reacties van de beursmen sen kan worden afgeleid, dat de bezoekers vaak gericht naar de beurs kwamen om zich te oriënte ren. Er werden dan ook goede za ken gedaan, zo is de algemene in druk van het bestuur van de HHV. „Het aantal bezoekers is niet altijd maatgevend voor een goede beurs", aldus bestuurslid Herman Beldman. „In Holten hebben de mensen de gelegenheid om rustig rond te kijken wordt men niet in een stroom van mensen de beurs rond geduwd, om aan het eind tot de ontdekking te komen, dat men eigenlijk nog niets gezien heeft". Een minpuntje was de bewegwij zering naar de beurs. Voor de Hol tenaren was Kalfstermansweide gemakkelijk te vinden, maar voor bezoekers uit omliggende plaatsen werd het soms een zoekplaatje. De HHV erkent, dat de bewegwijze ring, het enige onderdeel dat was uitbesteed aan derden, niet opti maal is geweest. „Daar moeten we de volgende keer beter op letten". De rioleringswerkzaamhedne in de Oranjestraat zullen tijdig voor de bouwvakvakantie zijn afgerond, ondanks dat men op het ogenblik een achterstand heeft in de werk zaamheden. Dit deelde wethouder Henk Westerik desgevraagd mee. bij de aanwonenden aan de Oran jestraat was enige onrust onstaat toen na het weghalen van de top laag van de bestrating er ogen schijnlijk enige niet verder werd gewerkt. De vertraging werd ver oorzaakt door problemen met de waterleiding, die echter zijn opge lost, zodat de schop nu daadwerke lijk de grond in kan. Op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad op maan dagavond 22 april staan voorstel len voor verkeersmaatregelen, voor uitgaven ten behoeve van de plaatselijke sportverenigingen en voor vaststelling van de kapveror- dening en de subsidieregeling landschapsonderhoud. Ook een voorstel tot verhoging van de huurprijzen voor ruimtes in het dorpshuis komt aan de orde. De voorgestelde verkeersmaatre gelen zijn de aanleg van een mini- rotonde, omlegging van de Beuse- bergerweg en het bouwrijp maken van woonstraat De Visscher. Bij de sportzaken gaat het om renovatie van de bergruimte van de Stich ting Paardesport Holten, subsidie voor de aanleg van schietbanen voor SV De Eendracht, de verbete ring van kleedlokalen op sport complex Meermanskamp, verbe teringen aan het sportdal ten be hoeve van de Hockey Club Holten en vervanging van spoel- en sup pletieleidingen in zwembad Twen- haarsveld. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. „Het was echt geweldig!" Me vrouw G. Beijers, winnares van een ballonvaart in een reclame wedstrijd van een bekende was- verzachter, zou het zo weer over doen. Met medewinnaressen A. Krikkink en A. Krieger-Klumper en AH-directeur Jan Wansink zweefde zij in ruim drie kwartier van Holten naar Olst. Op een hoogte van vijftig meter boven de grond leek het land nog heel dicht bij, 'of je alles zo aan kon raken' volgens mevrouw Beijers. „Het was nog veel mooier dan vliegen, omdat je alles veel rustiger kon bekijken." Van Meermanskamp zweefden de ballonvaarders rich ting Holterberg, langs de Raalter- weg, over het Espelose bos, waar ze de reeën zagen rennen en schuin langs Heeten over Wezepe naar de landingsplck. Dat landen leverde nog wel wat problemen op, want captain Cees van Dormaël moest zoeken naar een plaats die groot genoeg was om zijn superballon op neer te laten. Hij kon kiezen: of net voor Olst landen of de IJssel over en aange zien het al donker begon te worden koos hij voor Olst. Met een vaartje 'alsof je van een paar meter hoogte naar beneden springt' kwam de- mand toen neer in een flink for maat weiland zonder vee. Hij stui terde een paar keer en viel toen om. „Het viel mij mee, ik dacht dat de klap groter zou zijn," zegt me vrouw Beijers desondanks. Thermiek Meer dan honderd vijftig mensen waren vrijdagavond naar sport complex Meermanskamp getogen om de reusachtige ballon met de Holtenaren aan boord te zien op stijgen. Het mooie, haast zomerse weer had invloed op de thermiek in de lucht en daardoor werd het mo ment daarvan aanzienlijk verlaat. Volgens ballontechnicus Nico Kuyt betekent thermiek dat er bel len met een afwijkende luchtdruk in de atmosfeer ontstaan. Als de ballon daartussen komt wordt hij plat gedrukt, waarmee dus een voortijdig einde aan het tochtje zou komen. De toeschouwers had den het wachten er graag voor over in de warme namiddagzon. Om half zeven werd de 5000 kubie ke meter inhoudende ballon uit de aanhangwagen gehaald en op het voetbalveld uitgespreid. Het krap bemeten mandje werd gevuld met vier cylinders propaangas van ze ker een meter hoog. Die mand was volgens mevrouw Beijers niet zo oncomfortabel als hij leek. „De rand was heel zacht en er was zo veel te zien datje er helemaal geen erg in had dat je moest staan." Geen van de dames had al eerder in een ballon gezeten, maar ze zei den alle drie volmondig dat ze het helemaal niet griezelig vonden. Om vijf over zeven kon het opbla zen beginnen. Een ventilator blaast de lucht in de ballon en de branders warmen hem daarna op. Tegen half acht begon de ballon los van de grond te komen en hoewel de passagiers al aan boord waren, was het maar goed dat er ook nog een stel potige jongens aan de mand hing. Om 19.27 precies zette hij bij straffe zuidoostenwind koers richting Holterberg. Een volgauto hield hem nauwgezet in de gaten en hield per mobilofoon contact met de gezagvoerder. Met de hulp van de ook in Olst al snel toege stroomde nieuwsgierigen kon tij dig de terugtocht naar Holten over land worden aanvaard. TT-'' Vier Holtenaren in een mandje van Meermanskamp naar Olst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1