Aktie gevelsteen brengt nieuwbouw dichterbij -m Bosschool hoopvol gestemd na bezoek staatssecretaris m i april &-w GOMT WAT'I WIL f Holtens Nieuwsblad^ Pasen» feest van hoop Kansen voor voortbestaan weer gestegen Gelijk voor Veneklaas spgjesstHJ^sss^^^spgie: Geen krant in GFT-bak Paasvuren onder vuur Expositie Anne-Marie Schuppert Ie Kievitsei Aftta LENTEFEEST^- mm 2e PAASDAG 1991 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BW Concert van Adrian Snell Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 maart 1991-43ste jaargang no.13 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Missie De gereformeerde kerk In Hol ten zal zondag op feestelijke wijze Arie van Rijn uitzenden naar Kaboel in Pakistan, Van Rijn zal namens de gerefor- meerde kerk werkzaam zijn in het ziekenhuis van Internatio nal Assistenee Mission, een sa menwerkingsverband van 55 zendingsorganisaties en ker ken. Pasen Wie de paasdagen in eigen dorp doorbrengt hoeft zich niet te: vervelen. Naast het ontsteken van de paasvuren, worden er eiergooiwedstrijden gehouden, kan men op het Katsmeer een nat pak halen bij het kam pioenschap polsstokspringen en wie het op de grond allemaal i te druk is, kan in Splo met een helicopter de lucht in. De Holtense Muziekvereniging start maandag 8 april met Aktie Gevelsteen, een nieuwe aktie om de broodnodige ver- en aanbouw van het eigen onderkomen aan de Dorpsstraat een stapje dichterbij te brengen. De fondsenwerving heeft tot nu toe rond de veertig duizend gulden opgeleverd, plus een aardig bedrag aan toezeggin gen voor giften in natura. Die veertig mille zijn echter nog maar een druppel op de gloeiende plaat als je de totale kosten voor het nieuwe gebouw in ogenschouw neemt. Om HMV echt goed onder dak te krijgen is er toch wel ZVz ton nodig, maar volgens voorzit ter Gerard Voordes gaat de schop de grond in zodra het geld voor de ruwbouw op de bank staat. Voor Aktie Gevelsteen zijn 12000 gevelsteentjes gemaakt. De kaart jes worden huis aan huis aan de man en vrouw gebracht en kosten vijf gulden per stuk. Het ene deel van het gevelsteentje blijft bij de gulle gever, de andere helft krijgt samen met de namen van alle an dere donateurs een ereplaatsje in het nieuwe pand. De gedachten van de bouwcommissie van HMV gaan vooralsnog uit naar het voor de toekomst veilig opbergen van alle gevelsteentjes in grote kokers, die dan een tableau met de namen van de Club van Duizend gaan flankeren. De aktie loopt vanaf 8 april drie weken lang door en het is de bedoeling in die tijd alle huizen in het dorp aan te doen. Het bui tengebied komt later aan de beurt. Nu is HMV wel voldoende bekend in Holten, maar hoe slecht ze ge huisvest zijn zullen niet veel meer mensen dan de leden weten. De droevige staat van het oude gym nastieklokaal aan de Dorpsstraat blijft grotendeels verborgen achter de nieuwbouw en de eigen gevel, hoewel ook daarin de scheuren goed zichtbaar zijn. De treurigheid van het geheel valt pas echt op als je de repetitieruimte bekijkt, die met de vochtplekken van de laat ste lekkage en de door gebrek aan bergruimte her en der opgestelde BfiS Zo op het oog lijkt het heel wat, maar op 4 april kan iedereen met eigen ogen constateren hoe slecht het met het HMV-pand is gesteld. instrumenten oogt als een lang ge leden in haast verlaten en sinds dien vervallen feestgebouw. Om iedereen in Holten zelf te kun nen laten zien waarom nieuw- en verbouw nodig is, houdt HMV vol gende week open huis. Op donder dagavond 8 april staat de deur van het HMV-pand (ingang achter de Amrobank) tussen half acht en half negen uitnodigend open. KENMERK Z7 VOOR VAKWERK RUSSEN Daltonslraat 13 erha 05480-1 33 47 inminimiMimimmhui De Raad van State geeft de ge meente Holten geen toestemming de 'illegale' uitbreiding van cam ping De Holterberg van Willy Ve neklaas met behulp van politied- wang te ontruimen. Dinsdag werd het schorsingsverzoek van Venek laas tegen de politiedwang door de Raad van State behandeld. Woensdagmorgen werd mondeling de uitslag bekend gemaakt. De motivering van het vonnis wordt pas later schriftelijk medegedeeld. Daar de sluitingstijd van deze krant al was overschreden, ont brak ons de tijd commentaar te vragen bij de betrokkenen. De kansen voor het voortbestaan van de Bosschool in Espelo zijn weer aanmerkelijk gestegen sinds het werkbezoek van staatssecretaris Jacques Wallage van Onderwijs aan de Bos school. Hoewel hij op vragen van het Holtens Nieuwsblad tij dens een ingelaste persconferentie geen keiharde toezeggin gen kon doen, („de politiek moet uiteindelijk beslissen") had het bezoek aan de school en het pleidooi van burgemeester Van Rappard om de school, ondanks het geringe aantai leerlingen te handhaven, zo'n goede indruk op hem gemaakt, dat hij in zijn eindoordeel de centrale functie die een school, zoals de Bosschool, heeft in een kleine kern, beslist zal laten meewegen. Wallage ziet vooral mogelijkheden in het 'ver schuiven' van de leerlingdichtheid in het betrokken gebied. Medio dit jaar denkt hij een nota over dit onderwerp aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen. De staatssecretaris bezocht de Bosschool als onderdeel van een werkbezoek aan Overijssel. Samen met een aantal ambtenaren van het ministerie en Gedeputeerde Jaap Dijkstra van Overijssel, een partijgenoot van Wallage, werden een aantal schoolprojecten be zocht die momenteel in de belang stelling staan. De Bosschool stond model voor alle kleine scholen in Overijssel, die door het geringe aantal leerlingen dreigen te wor den gesloten. Door regelmatig het ministerie van Onderwijs te 'bom barderen' kranteknipsels over de Bosschool, had het college van B en W het ministerie attent ge- IN HET TWENTSE HAAGJE maakt op de problematiek van de school in Espelo. Samen met bur gemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, G W. Rensen van de Me dezeggenschapsraad en schoolin- specteur J. Munk allereerst een in formele bijeenkomst gehouden, waarbij de staatssecretaris zich aan de hand van kranteknipsels en een detailkaart een goed beeld kon maken van de centrale functie die de school in de buurtschap heeft. Ook werd het gezelschap een keu rig verzorgd stencil aangboden, waarin alle aandachtspunten nog eens werden opgesomd. Daarna gingen de deuren van de beide klaslokalen dicht en kwamen 'on der vier ogen' de schoolse aspecten aan de orde. Zowel burgemeester Van Rappard als Gerrit Rensen waren achteraf vol lof over de ge- pCHta - mmmJm Staatssecretaris ging door de knieen om een praatje te maken met Theodoor Kuster. Roy Reilink op de achtergrond laat zich door het hoge bezoek niet van de wijs brengen en werkt rustig door. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Naam- Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Binnenkort zullen in Holten mi lieuvriendelijke papieren binnen zakken te koop zijn, die passen in de nieuwe groene GFT afvalbak en de grijze Otto. De papieren zakken zijn sterk ge noeg om niet bij het minste of ge ringste te scheuren, maar kunnen wel op de composthoop verteren. Dringend afgeraden wordt om op de bodem in de groende GFT-af- valbak een krant neer te leggen. Het krantenpapier verstopt name lijk de ontluchtingsgaatjes in de bodem, waardoor het composte- ringsproces afgeremd wordt. Daar naast bevatten kranten milieu-on vriendelijke stoffen, zoals bleek middelen en drukinkt. Adrian Snell en zijn band komt op woensdag 24 april naar Holten voor een concert in de Kandelaar. Dit concert maakt deel uit van een twee weeks toernee door Neder land. Adrian Snell wordt begeleid door Luca Genta, bas en cello, Frank van Essen, slagwerk, dwarsfluit en viool, Michael Haugton, saxofoon en Talitha Nawijn, achtergrondvo- kalen. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de VW Holten en boekhandel Heusinkveld. richte vragen die Wallage stelde. „Hij had zijn huiswerk goed ge daan. Je kon merken, dat hij zich goed had voorbereid en dat hij naar onze argumentatie luisterde' was unaniem hun mening. Tijdens de persconferentie wees de staatssecretaris op de rol die ge meenten en provincie kunnen heb ben bij de instandhouding van kleine scholen op het platteland. Hij moest erkennen, dat de beslis sing van de provincie, het besluit van de gemeenteraad de Bos school tenminste voor drie jaar te garanderen, terug te draaien en te verkorten tot slechts één jaar, niet bepaald gelukkig was en veel on rust met zich meebracht. Gedepu teerde Dijkstra beaamde dit, maar voegde er tevens aan toe te hebben gehandeld naar de richtlijnen van het ministerie. Scheve verhouding Voor de Bosschool zijn evenwel nog lang niet alle problemen uit de lucht. „We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat er een scheve verhouding komt als op de ene school er dertig leerlingen met één leerkracht zijn en op de Bosschool vijftien kinderen met een volle leerkracht. Dat is moeilijk aan an dere scholen uit te leggen. Daarom moeten we het zoeken in fusies en verschuiving van leeringentallen. Ik heb gegrepen van burgemeester Van Rappard, dat in Holten er kan sen zijn voor de fusie van scholen, waardoor er mogelijkheden ont staan om die aardige school daar in het bos te behouden, maar een eeuwigheidsgarantie kan ik daar niet bij geven". Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-638 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het college van B en W heeft voor lopig de brieven van Gedeputeer de Staten om met ingang van vol gend jaar geen vergunning meer af te geven voor paasvuren, die gebouwd zijn in een waterbe- schermingsgebied of in een water wingebied, voor kennisgeving aangenomen. In Dijkerhoek en Es pelo staat de paasvuren in water wingebieden. GS geeft als argument aan, dat in veel paasvuuren autobanden en ander milieuonvriendelijk afval wordt verbrand, wat gevaar met zich meebrengt voor het grondwa ter en wil de paasvuren dan ook verbieden. Burgemeester en wet houders zijn van mening, dat een eeuwenoud gebruik niet zonder meer van de kaart geveegd moet worden. Een paasvuur, mits opge bouwd van afvalhout moet moge lijk blijven, vindt men. Voorlopig heeft men de brieven dan ook maar even in de la gelegd om straks, samen met de boakenbouwers te kijken naar een goede lokatie. Van 25 maart tot 18 april exposeert Anne-Marie Schuppert haar aqua rellen in dorpshuis De Bosc hkamp. Bloemen vormen haar voornaamste onderwerp en met name veldboeketten met veel ver schillende kleuren nemen een be langrijke plaats in haar werk in. Anne-Marie Schuppert is drie jaar geleden begonnen met schilderen, nadat ze in haar opleiding tekenen als examenvak had gekozen. Zij volgde lessen bij atelier De Regen boog in Nijverdal en momenteel werkt ze met een klein groepje ver der om het aquarelleren goed on der de knie te krijgen. De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 10.00-12.00 uur en op de middagen en avonden dat ér geen activiteiten in de ontmoe tingsruimte zijn. Nico Leeftink van de Larenseweg heeft op 19 maart het eerste kie vitsei in Holten gevonden. Vrolijk Pasen! Die goede wens wordt ons in deze dagen van alle kanten toegeroepen. Geen won der! Na de donkere dagen van de winter verlangen we naar het voorjaar. De natuur hult zich weer in vrolijke voorjaarskleuren en er gens binnenin ons verlangt er ook iets om uit te botten. We krijgen voorjaarskriebels. 8ij de een uit zich dat in een fikse schoonmaakwoede, een ander krijgt vakantievisioenen en haalt al vast de kampeerspullen tevoor schijn om die aan een grondige inspectie te onderwerpen. Onge twijfeld hopen we allemaal ons met de Paasdagen in een warm en vrolijk zonnetje te kunnen koeste ren, In de etalages van de winkels liggen talloze zaken die de vrolijk heid nog kunnen verhogen. Vrolijkheid. Een fel begeerd arti kel. Want heiaas moet je zeggen dat die in menig mensenleven zoek is. En wie zo de berichten volgt in de krant of op de tv, wordt ook daar vaak allesbehalve vrolijk van. In de Bijbel wordt ons verteld van de oorsprong van het Paasfeest. Je zou verwachten dat dat wel een vrolijk verhaal moet zijn. Daar kun je je echter in vergissen. Het oud ste paasbericht eindigt zo: „En ze zeiden niemand er iets van, want ze waren bang." (Marcus 15:8, Groot Nieuws Bijbel). Die 'ze'waren een aantal vrouwen. Ze hadden zo het nodige meege maakt in hun leven. Ze kenden ook maar al te goed de harde kant ervan. Ze hadden nog maar kort daarvoor een zware slag te incas seren gekregen. Al hun verwach ting voor de toekomst, alles wat hun leven de moeite waard maak te, was aan diggelen gegaan, toen ze bij het kruis van Jezus stonden. Op dat moment wisten ze heel zeker: het negatieve, het kwade, de dood, wint het uiteindelijk toch. Liefde legt het altijd weer af tegen haat, wantrouwen, eigenbelang. Onrecht is veel sterker dan recht. Uiteindelijk is tegen het kwaad geen kruid gewassen, leder men senleven loopt stuk op de dood. Niets is zekerder dan de dood, - zeggen ook wij. Herkennen we ons vaak niet al te goed in die vrou wen? 't Is op de wereld altijd al wat geweest, het zal ook wel altijd wat blijven. Je kunt hooguit proberen er het beste van te maken en zo veel mogelijk te genieten van de goede momenten en dingen. Door zo te denken helpen we in tussen wel mee om de doodsklok ken te luiden. Waar die vrouwen zich op die paasmorgen dood van schrokken, was van het feit, dat ze ontdekten dat die laatste zekerheid van de dood door God op losse schroe ven was gezet. Datgene waar Je zus zich voor had ingezet, zijn weg van liefde, Hijzelf, bleek sterker dan de dood. God had hem opge wekt! Ze ontdekten met schrik, hoezeer ze zich op het leven had den verkeken. Het bleek sterker dan de dood. Pas langzaam drong dat ongelofelijke tot hen door, ging hun een licht op, dufden ze er tegen anderen over te beginnen. Pasen zegt: het is niet zinloos om te hopen, om lief te hebben, om te vechten tegen alles wat het leven van mensen en de samenleving verziekt of bederft, tegen een ver dergaande aantasting van d^ schepping. Pasen werkt ons op om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar opgewekt te leven in het geloof dat niet het donker, de dood, het laat ste woord heeft, maar het leven. Vrolijk Pasen! A.J. Leerink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1