sprak ee SGH was ademloos stil Enter op z'n Fhasbest! Handelsvereniging is wachten op verkeersplan meer dan hen Hollens isiissilat Ook Holterbroek aktief in strijd if Verloting Blauw Wit BON OAD blijft zelfstandig Winkels op 30 april gesloten Burgemeester opent beurs 'p Nog dit jaar sfeerverlichting in het centrum üositengt een fraais Besluitvorming kinderopvang vertraagd Oranjestraat onder handen Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 maart 1991-43ste jaargang no.12 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Otto Klicko En, hoe bevallen Otto en KJic- ko, de nieuwe huisgenoten? De; eerste beriebten zijn positief tc noemen. Bij de eerste mooie dagen vorige week, werd de groene Klicko naar buiten ge-: reden om tc assisteren bij het tuinwerk en maadag mocht hij voor het eerSt mee de straat op. Dinsdag 'deed' Otto even de pu bliciteit. Samen met de wet houder staat bij in het Holtens- Nieuwsblad. De zvv Blauw Wit houdt deze maand haar jaarlijkse grote verlo ting. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de jeugdafde ling. De loten a 1,50 per stuk worden huis aan huis verkocht. De trekking vindt eind april plaats. De uitslag wordt t.z.t. in het Hol tens Nieuwsblad bekend gemaakt. Burgemeèster Van Rappard zal op woensdag 10 april de opening ver richten van de voorjaars Midden- standsbeurs. De beurs, waarop de Holtense Middenstand zich aan het publiek zal presenteren, wordt gehouden op Kalfstermansweide op 10,11 en 12 april. De horecaon dernemers zullen aansluitend op 13 april in de beujstent een Weide- feestorganiseren, waarop bekende Nederlandse artiesten, onder an dere Hannie en Arne Jansen, zul len optreden. Op tweede Paasdag is Meubelcentrum Enter feestelijk geopend van 11.00 tot 17.30 uur. Kom eens langs! „Ik adem, dus ik schrijf, heeft Ma rion Bloem eens geschreven. Ik hoop dat het voor julie is: zij spreekt, dus ik ben ademloos", zo introduceerde een van de leraren van SGH donderdagmiddag de schrijfster Marion Bloem aan de leerlingen van HAVO en Athe neum. En ademloos stil was het. Anderhalf uur lang luisterden de anders zo rumoerige tieners naar de fragmenten die de schrijfster voorlas uit eigen werk. Dat de schrijfster ok nog beeldschoon is om te zien, was vooral voor de aanwezige jonge (en oudere) heren een verrassing. „Wat een plaatje" verzuchtte een van de aanwezige leraren. Inderdaad, met haar super slanke verschijning, gekleed in zwarte mi nirok, vuurrood truitje, zwarte kantkousen en vuurrode halfhoge schoentje en haar ravenzwarte lan ge haar, maakte zij meer de indruk van een exotische bloem. De vuur rode tulpen op de tafel pasten daar wonderwel fraai bij. De toege stroomde meute veerde dan ver rast op, toen de schrijfster direct al liet merken, dat wie aanwezig was, ook diende te luisteren. Dat weer hield kennelijk een grote groep leerlingen, dat zich verzameld had op het muurtje er op voortijdig de 'les' te verlaten. Het voorbijlopen van leerlingen achter de schuifdeu ren van de aula bleef haar ook niet onbemerkt. „Hierachter is zeker de recreatieruimte?" Ook de kantine dame, die 'als op eieren' de koffie ketel voor zich uitduwde, kon ook rekenen op een kritische blik van achter de tafel. Marion Bloem schrijft al sinds haar vroege jeugd, zo vertelde zij. Meestal kreeg zij op school lovende cijfers, zelfs een elf heeft eens op haar lijst gestaan, maar het was pas nadat zij haar man, de schrij ver en medicus Ivan Wolffers ont moette, dat zij zich ging toeleggen op het schrijven van boeken. Die eerste jeugdherinneringen werden verwerkt in het jeugdboek Waar schuil je als het regent? In stacca totempo citeerde Bloem uit ver- schillende van haar boeken, om aan het eind van de rit een vragen- rondje voor de leerlingen in te las sen, maar daar kwam weinig van terecht. Ongemakkelijk schuivend op de steoelen bleef het stil. Vrijwel niemand van de leerlingen bleek bij navraag in de zaal ook een boek van haar te hebben gelezen, zodat haar niets anders over bleef om nog maar een stuk uit eigen werk voor te lezen. En de zaal luisterde en keek ademloos. De Holtense middenstand wenst' niet langer te wachten op de reconstructie van het centrum. Dit jaar al wordt er geld ge stoken in een feestverlichting, die in de komende december maand al zal worden ontstoken. Unaniem schaarden de Hol tense ondernemers zich achter het voorstel van het bestuur 25.000 gulden van het eigen vermogen voor dit doel te bestemme.n. Samen met twee deskundigen uit eigen gelede ren zal het bestuur kijken op welke wijze de verlichting in de winkelstraten aangebracht kan worden. Letterlijk en figuurlijk zal daarbij in andere gemeenten het licht worden opgestoken. Uitgegaan wordt van armaturen, die straks na de reconstructie opnieuw gebruikt kunnen worden. In een extra vergadering zullen de uiteindelijke voorstellen aan de leden worden voor gelegd. Tevens zal een permanente geluidsinstallatie worden aangebracht in het centrum. Het voorstel voor de verlichting stond niet op de agenda van de voorjaarsvergadering van de Hol tense Handelsverenging. die maandag in zaal Vosman werd ge houden, maar kwam ter sprake tij dens de behandeling van het finan cieel jaarverslag. Penningmeester- /secretaris J. van Wingerden kon meedelen, dat de HHV met een eigen vermogen van ruim 71.000 gulden een financieel gezonde club is. Een verhoging van het lidmaat schap wordt dan ook niet overwo gen. Een van de leden, de heer Kraan, pleitte zelfs voor een verla ging van het lidmaatschapsgeld. Aan de hand van de financiële jaar verslagen van de afgelopen jaren becijferde hij, dat het vermogen van de hHV met het jaar groeit. „We lijken zo langzamerhand wel een beleggingsclub". Voorzitter Albert van de Maat haakte daar onmiddellijk op in door het voorstel voor de aanschaf van de verlichting in stemming te brengen. De leden konden zich uit stekend vinden in het voorstel om op korte termijn de verlichting aan te schaffen, nu de reconstructie wel erg lang op zich zal laten wachten Men was het met het bestuur eens, dat Holten in de feestmaanden wel wat erg armetierig af bij de omlig gende gemeenten die wel over fraaie sfeerverlichting beschikken. Over het zo langzamerhand be ruchte verkeersplan kon voorzitter Van de Maat weinig zinnigs meede len. Hoewel direct betrokken bij de uiteindelijke plannen wist de HHV voorzitter de ledenn niet meer te vertellen dat de deskundigen van bureau Witpaard, die werken in opdracht van de gemeenten en de deskundigen van burea Goudap pel en Coffeng, ingehuurd door de industie op de Kol, nog steeds van mening verschillen over de inter pretatie van de cijfers. „Er wordt gsproken in raadselachtige termen en gestoeid met verschillende plannen, maar er is nog steeds geen overeenstemming bereikt. Daarom wordt er ook nog steeds niets naar buiten gebracht en we ten wij ook nog van niets. Dat is heel vervelend; wij kunnen geen kant op en worden telkens met de rug tegen de muur gezet,", aldus Van de Maat. Het bestuur van de HHV hoopt straks wat wijzer te worden op 16 april in een gesprek met drs. J. Bouwman, de deskundi ge Ruimtelijke Ordening van de KNOV, die namens de Handelsver eniging een vinger aan de pols houdt bij de besprekingen. KNOV De leden van de Handelsvereni ging steunden eveneens het voor stel van het bestuur, collectief lid te worden van de KNOV. Volgens het bestuursvoorstel werd het aan de leden overgelaten, zich aan te melden bij het Ondernemersver- bond, maar op advies van de aan wezig leden werd de vrijblijvend heid van dit voorstel omgezet in een collectieve deelname. Men vreesde dat anders slechts een aantal leden zouden moeten op draaien voor de contributie, terwijl aan het einde van het jaar de mees ten weer zouden afhaken. Daarom wordt nu het lidmaatschapsgeld TWENTIES MOOISTE WOONPLAATS SuuiïT!swc}^!H?nu^cRwJ^!3l/283^ Ook Holterbroek is dit jaar van de- partij in de strijd om het bouwen van het grootste paasvuur van Holten. Na een jaartje afwezigheid van de Holterbroekers is het kwar tet paasvuurbouwgroepen dus Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter baSipoinf geïnformeerd. alsuonsesnnieum Als abonnee bent u AhAHNinA a<!s&#i3aa£'£i daarvan verzekerd. 2B05181ê0 OP066it. Geef dat ook eens aan een ander door! I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. weer volledig. Behalve Holter broek (hoek Larenseweg/Doorlo- perdijk) nemen traditiegetrouw groepen van Beusëberg (Evertjes- weg), Dijkerhoek (Dijkerhoekweg) en Espelo aan het evenement deel. Op zaterdag 30 maart zal de paas vuurwedstrijdjury bestaande uit Tineke Wolters en André Hoeben van de VW, Bert van Eyk van de Rijkspolitie, Henk Warrink (Prins Carnaval 1991), P.B. Muller, Gerrit Mark voort en Arjan Hakkert de boakes inspecteren. Markvoort en Hakkert staan daarbij borg voor het professioneel verrichten van de metingen. Om 12.00 uur vertrekt de jury van café Kalfsterman. Het paasvuur aan de Evertjesweg in Beuseberg is het eerst aan de beurt en vervol gens worden Holterbroek (hoek Larenseweg/Doorloperdijk), Dijk erhoek (Dijkerhoekweg) en Espelo (Espelodijk) aangedaan. De uitrei king van de bekers en geldprijzen vindt plaats in Café Kalfsterman. Voor de VW is de paasvuurwed strijd de opening van het vakantie seizoen 1991. Op het ogenblik is er nog een paasvuurroute in de maak die langs alle vier de paasvuren leidt. Er wordt nog met gemeente en politie overlegd over het instel len van eenrichtingsverkeer op deze route, mede met het oog op het zo nodig snel kunnen optreden van politie en brandweer. Eén gesponsord bankje hebben we al in Holten, het bankje van Marietje Eggink, op de hoek van de Larense- weg en de Korte Diessenplasstraat. Maar als het aan de Stichting Holten Promotion ligt, zullen er in de komende tijd nog heel wat rustmogelijkheden voor passanten bijkomen in Holten, zo vertelde Jos Kamphuis, die namens de VVV zitting heeft in die club, aan de leden van de Holtense Handelsvereniging. Holten Promotion rekent daarbij op de medewerking van het bedrijfsleven, leder bedrijf zou in de gelegenheid gesteld moeten worden een zitbankje te financieren, in ruil van de naamsvermelding op de bank. „Zou het niet mooi zijn als uw naam op z'n bank zou staan?", probeerde Jos de middenstanders over de streep te trekken. Een grappemaker in de zaal had alvast een mooie combinatie bedacht: een Rababank-bank op het pleintje voor de AMRO/ABNbanken. En zo zijn er nog wel een paar aardige combinaties te bedenken. Er is geen sprake van dat OAD Reizen zijn zelfstandigheid gaat opgeven, zo verzekert directeur ir. J.G.J. ter Haar naar aanleiding van het bericht dat de drie busgi ganten in Nederland, OAD Reizen, De Jong-Intra Vakanties en Arke Reizen gaan samenwerken. „Het bericht is niet geheel juist in de kranten gekomen", aldus Ter Haar. „Wij hebben besloten met elkaar samen te werken op het gebied van de rondreizen. Met name in het voor- en naseizoen moeten dan nog wel eens reizen geannuleerd worden, omdat er te weining deelnemers zijn. Dat is jammer voor de cliënt, maar men kan geen bus laten rijden voor een handjevol passagiers. Dat speelt bij onze collega's net zo en vandaar dat we dan in overleg met elkaar sommige reizen gaan samen voe gen. De cliënt kan dan, geheel op vrijwillige basis, overgeboekt wor den op de gecombineerde reis, dan wel zijn geld terug krijgen. Natuur lijk blijven verder wij gewoon ons eigen reisprogramma aanbieden". Uitgeversmaatschappij Dagblad Tu bant ia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Meubels in Rijssen tijdens Paasshow 15% goedkoper In Rijssen en omgeving ;s op dit moment een ware prijzenslag aan de gang op het geb ed van meubelen. Dat Gebr. Seinen Meubelen hiervan de oor zaak is. -S volgens ce ccüega's wel duidelijk. Zo voordelig ais Gebr Semen z'n meubels aanbiect t .de.ns de 2e Paasdag is met nor maal te noemt n. Steek ook uw licht op tijdens ce 2e Paasdag van 11.00 tot 17.00 uur bij Gebr. Seinen Meubelen Spoeierstraat 32. Rijssen Ind. terrein. De Mors 11 (richting Nijverdal) van de HHV verhoogd met de con tributie van de KNOV. Activiteiten Ik in het komende zomerseizoen zijn weer een aantal verkoopbevor derende activiteiten gepland. Op 18 mei, de zaterdag voor Pinkste ren, wordt een bloemenmarkt plus braderie georganiseerd, op 15 juni een kinderfeest en op 12 september de wijnmarkt met afsluitend vuur werk. Een blij-dat-ik-rij-markt staat dit jaar niet op de planning. Hoe de Hoolter avonden worden ingevuld, is nog niet bekend. De carnavalsvereniging heeft voor dit jaar afgehaakt omdat zij zelf ter gelegenheid van het 22 jarig be staan, drie dagen een feest zullen organiseren in het centrum, ook is de deelame van OKIA nog niet zeker. Het besluit tot inrichting van een kinderdagverblijf in de voormalige kleuterschool aan de Lageweg laat nog even op zich wachten. De werkgroep kinderopvang heeft zijn huiswerk ingeleverd, maar de be sluitvorming van B. en W. is ver traagd omdat nog niet duidelijk is wie de kinderopvang in Holten het beste kan gaan verzorgen. Momenteel wordt op het gemeen tehuis gestudeerd op de voor- en nadelen van het oprichten van een eigen Holtense stichting of het uit besteden van de exploitatie van het kinderdagverblijf aan een re gionaal of landelijk werkende stichting. Landelijke is de laatste jaren bijvoorbeeld de stichting Ca- talpa aktief, die zijn bakermat in Twente heeft. Ambtenaar Hans Wissink gaat er van uit dat de beslissing in ieder geval voor de raadsvergadering van mei zal vallen. Het streven is nog steeds om direct na de zomer vakantie met het kinderdagver blijf te starten. Voor die tijd zal er zeker nog het een en ander aan het pand aan de Lageweg verspijkerd moeten worden om de babies en peuters een goede omgeving te kunnen bieden. Direct na Pasen, in de week van 2 tot en met 5 april wordt begonnen met de volgende fase van het riole ringplan. Onder handen wordt ge nomen het gedeelte Oranjestraat tot en met de Noordenbergstraat. Begonnen wordt bij 'Boer Biet' en gelijk aan het eerste deel van de operatie wordt er stukje voor stuk je doorgewerkt tot en met de Noor denbergstraat. In totaal zullen de werkzaamheden tien weken in be slag nemen, zodat voordat de grote stroom toeristen op gang komt de straat weer open kan gaan voor het doorgaande verkeer. De omlei dingsroutes zullen groten deels ge lijk zijn, behalve als straks het ge deelte Oranjestraat bij de Pasto riestraat 'er uit' gaat. De aanwonenden krijgen allemaal, persoonlijk bericht over de gang van zaken. Op Koninginnedag, dinsdag 30 april, zullen in Holten alle winkels gesloten zijn. De Handelsvereni ging volgt daarmee de landelijke richtlijnen. Het wordt aan de on dernemers, die gewoonlijk geheel •of gedeeltelijk op maandag geslo ten zijn, overgelaten of men op maandag 29 april geopend zal zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1