Spiekbriefje ging mee naar verre Hilversum Kwestie Veneklaas blijft de gemoederen bezig houden Holtens Nieuwsblad WEEK Commissie verdeeld over wijziging van het bestemmingsplan SG Holten naar J eugdparlement mm DEZE Collecte Simavi Boomplantdag op 21 maart i§ College B en W handhaaft sluiting voortijdige uitbreiding camping Bloemschikken voor Pasen Paasvieringen voor ouderen U ontvangt een fraaie BON Begeleiding asielzoekers Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 maart 1991-43ste jaargang no.11 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Luchtmachtkapel Lui je laten onderdompelen in een lauw bad van lichte muziek was er vrijdag niet bij op het concert van de Koninklijke Luchtraachtkapel. Tenminste niet voor de pauze, want toen had dirigent majoor Lex van Diepen enkele bepaald niet ge makkelijke moderne Neder landse composities op het pro gramma staan. Hobatheo De 'oprechte amateurs' van paardenfokvereniging Hoibat- heo vieren deze maand het veertigjarig jubileum. Een mooi moment voor een unieke club, want Holbatheo mag zich de enige paardenfokvereniging in geheel Overijssel noemen en slechts inwoners uit Holten, Bathmen en omliggende ge meenten mogener lid van wor den! In de week van 17 tot en met 23 maart wordt in Holten gecollec teerd voor Simavi. Simavi, al 66 jaar actief voor de medische zorg in de derde wereld, wist de ANWB van het grote be lang van goed ziekentransport in Tanzania te overtuigen en twee ervaren wegenwachters voor een jaar beschikbaar te stellen. Mirko Lavaleije uit Purmerend en Joop Lenssink uit Houten hebben een jaar lang monteurs en chauffeurs opgeleid, die voor het medisch transport in 36 Tanzaniaanse plaatsen verantwoordelijk zijn. Hoewel in Tanzania naar verhou ding ruim 70 procent van de kinde ren wordt bereikt, is de kinder sterfte momenteel ruim 120 per 1000 geboorten, Jaarlijks sterven er 200.000 kinderen aan ziekten die hadden kunnen worden voorko men met vaccinaties, als het medi sche team had kunnen beschikken over een auto. De boomplantdag vindt dit jaar in Holten plaats op donderdag 21 maart. De verhindering van twee Holtense basisscholen was de re den om de datum een dag te ver schuiven ten opzichte van de lan delijke viering. Net als vorig jaar is gekozen voor nieuwe aanplant in de Beuseberg. De schooljeugd uit de groepen zes van de basisscholen zullen op de hoek van de Liezen- weg en de Bontenweg onder meer 100 contoneasters, 50 weigelia's, 210 kamperfoelieachtigen, een to- verhazelaar, twee kastanjebomen en een trompetboom planten. Rond half elf 's morgens wordt de viering van boomplantdag gestart door burgemeester Van Rappard. De dienst Gemeentewerken neemt de voorbereidingen voor haar reke ning. De Holtense scholen krijgen als aanvulling op de in de afgelo penjaren opgebouwde leerpakket ten rond boomplantdag een hout set met een achttal stukken van de in Nederland meest gebruikte houtsoorten. De Waardenborghgroep zal het moeten stellen zonder de 10.000 gulden die hen ten deel was geval len als het team van Holten don derdagmiddag de NCRVquiz Heer en Meester had gewonnen. Het wil de niet lukken. Een troost, al was het een schrale, was dat hoewel het team van de gemeente Hellen- doom in de directe confrontatie met de buurgemeente op punten won, haar puntentotaal ook niet toereikend was voor een plaats in de finale. Vooral voor de nieuwkomer in het Holtense team gemeentesecre taris Stegemen was het erg sneu. Dagen lang had hij zich tot in de puntjes voorbereid door de lande lijke ochtendbladen en het Alge meen Handelsblad uit te pluizen en van de meest in het oogsprin gende items een korte omschrij ving op papier te zetten. Daaruit selecteerde hij de meest 'zekere' vragen, die op paar A-viertjes wer den gezet. Vervolgens werd met behulp van het copiëer annex ver kléin-apparaat op het gemeente huis een keurig spiekbriefje sa mengesteld dat mee ging naar Hil versum. En wonder of niet, aan de hand van het briefje kon de secre taris; de score van Holten behoor lijk opschroeven, maar ook hij was machteloos tegen het blitssnelle antwoord van het kriptogram, dat Ted de Braak opgaf. Wethouder Kobes van Hellendoom moet ge dachten kunnen lezen, zo snel kwam zijn antwoord. Ook moest Holten het antwoord schuldig blij ven op de zes minutenvraag. Het gemeentelijke telefoonteam in de bibliotheek vondt zonder omhaal het antwoord op het eerste deel van de vraag over de kabinetsfor mateur van het kabinet Biesheu vel, maar de inhoud van het ge lukstelegram bleef onvindbaar. Jammer dat quizmaster Henk Mouwe na afloop niet even vertel de waar het nu wel te vinden was. Dat zelfde probleem deed zich voor bij de vraag over de zwarte Ameri kaanse zangeres die ooit op de trappen van het capitool heeft ge zongen. Burgemeester Van Rap pard sloeg er een elegante slag naar, maar daar bleef het bij. Ook lüüÉjë Het telefoonteam zocht, maar kon niet vinden. zijn verklaring, dat Holten stop plaats is van de Intercitytrein was leuk bedacht, maar iets naast de waarheid. De stoptrein stopt, maar de Intercitytrein rijdt door van De venter naar Almelo of omgekeerd, maar daar ligt in den lande nie mand wakker van, denken we zo. Dat Hellendoom de geografische hoofdstad van Overijssel is, zoals burgemeester Boer zonder blikken of blozen wist te vertellen is mooi bedacht, maar Holten is de daad werkelijk poort van Salland en Twente en dat is ook lang niet mis. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tu bant ia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Cetfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Bij onze oosterburen is het al jaren lang gebruik om voor Pasen spe ciale paasboompjes en -mandjes te maken. Dit ondervindt in Neder land steeds meer navolging. De Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk houdt daarom op maan dag 18 maart tussen negen en elf uur een ochtend Bloemschikken voor Pasen. Opgeven bij de Stich ting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten, tel. 62755. Voorbeelden van paasboompjes en -mandjes zijn vanaf dinsdag 12 maart te zien in het dorpshuis. Mensen die de cursus al eerder hebben gevolgd, kunnen desge wenst een krans van wilgetwijgen maken. De HVD houdt in de week voor Pasen enkele Paasvieringen voor ouderen. Iedereen vanaf zeventig jaar is welkom. Op maandag 25 maart is in wijk oost een Paas- maaltijd in gebouw Irene. De mid dag begint om half drie en duurt tot ongeveer vijf uur. Wie erbij wil zijn kan zich opgeven bij mevrouw Pluygers, tel. 63773. Op donderdagmiddag 28 maart is er een Paasviering in wijk zuid. Er wordt onder meer samen gezongen over de lijdenstijd en Pasen en de middag wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Op geven voor donderdag 21 maart bij mevrouw Beeftink, Keizersweg 24, tel. 62303 of mevrouw Verboom, Kieftenbelt 2, tel. 63041. Tenzij campinghouder Willy Veneklaas van camping De Hol- terberg alsnog eieren voor zijn geld kiest door de twee stacaravans te verwijderen en zijn nieuw aangelegde uitbrei ding van zijn camping niet in gebruik te nemen, kan hij op zeer korte termijn rekenen op bezoek van de 'sterke arm'. Burge meester Van Rappard heeft maandagmiddag in de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting er geen twijfel over laten bestaan, dat nog voor Pasen, het begin van het vakantie seizoen, een stokje gestoken wordt voor de in gebruikneming van de voortijdige uitbreiding van de camping. Veneklaas heeft de afgelopen week in publicaties in de regionale kran ten aangekondigd dat hij beslist niet van plan is de stacaravans te verwijderen. „Nog niet over mijn lijk, was zijn strijdbare reactie". Naar zijn mening heeft het college van B en W bij monde van burge meester Van Rappard, nadat door de gemeenteraad de uitbreiding was goedgekeurd, steeds tenmin ste de suggestie gewekt dat hij met de uitbreiding kon beginnen. Toen echter een van zijn naaste buren, advokaat Kienhuis protest aante kende tegen de beslissing kwam het plan op losse schroeven te staan en nu zit Veneklaas met dure investeringen die hij niet kan ge bruiken. Ook heeft het bij Venek laas kwaad bloed gezet, dat bij een hoorzitting bij Provinciale Staten de gemeente wegens vakantie ver stek liet gaan. Omstandig legde de burgemeester aan de commissieleden uit, dat de gemeente op één lijn zit met Ve neklaas wat de uitbreiding betreft, maar dat nu de heer Kienhuis zijn bezwaren handhaaft en de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan, Veneklaas niet zonder meer het stuk groiid in gebruik kan nemen. Van Rappard verwijt Ve neklaas lichtzinnig te zijn over ge gaan tot aankoop van de grond, zonder een ontbindingsverklaring op te nemen, terwijl hij op de hoog te was van het protest van Kien huis. Het college wil Veneklaas in zo verre tegemoet komen, dat de zonder bouwvergunning aange legd paden, verlichting en het zon der aanleg vegunning geplaatste toiletgebouw, niet afgebroken hoeft te worden, mits hij het toilet gebouw niet in gebruik neemt. Vol gens burgemeester Van Rappard worden aan een rioleringsplan in het waterwingebied extra eisen ge steld en men weet niet of de toiletu nit daar wel aan voldoet. Gaat Ve neklaas toch over tot gebruik van de kampeerplaats kan hem via de kampeerwet een zeer forse boete opgelegd worden. „Wij nemen in feite Veneklaas tegen zichzelf in bescherming", aldus Van Rap- pard. „Hoe moeten wij straks bij de Raad van State het besluit verde digen, dat wij instemmen met de uitbreiding, terwijl inmiddels Ve neklaas illegaal allerlei activitei ten heeft ontwikkeld. Dat zal be paald geen goede indruk maken en zijn kansen aanmerkelijk verklei nen. Inmiddels heeft de campinghou der om schorsing van de politied- wang gevraagd bij de Raad van State, nadat hij eerder een derge lijk Verzoek bij de gemeente heeft gedeponeerd. Burgmeester Van Rappard verklaarde desgevraag dat, gezien de weigerachtgie hou ding van Veneklaas, men op spoed heeft verzocht bij de Raad van Sta te om voor het begin van de paas vakantie tot een uitspraak te ko men om erger te voorkomen. „Als er straks kampeerders toegelaten Willy Veneklaas: „we gaan gewoon door" worden op dit deel, wordt de situa tie nog veel moeilijker. Wat wij doen zijn geen populaire maatre gelen. Een bedrijf openen is nu eenmaal leuker dan een bedrijf sluiten. Wij hebben de heer Venek laas meerdere malen, zowel schrif telijk als mondeling gewaar schuwd dat hij verkeerd bezig was, maar dat heeft niet geholpen. We doe nu slechts waarvoor we inge huurd zijn". Vergunning Willy Veneklaas heeft de verkla ring van B en W met stijgende Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. verbazing aangehoord. Dat er voor de aanleg van een toiletunit een aanlegvergunning nodig is, is hem volledig nieuw. „Nog nooit van ge hoord. Voor ons andere toiletge bouw op de camping hebben we nooit een aanleg vergunning aan hoeven vragen, en niemand op het gemeentehuis heeft daar tot nu toe problemen over gemaakt, maar de burgemeester kan gerust zijn, de camping is aangesloten op de riole ring en er is alleen eersteklas mate riaal gebruikt. Met de WMO is tien jaar geleden al een overeenkomst gemaakt over de riolering, dus be grijp ik het probleem niet zo erg goed. Verder wil Veneklaas er - op advies van zijn raadsman - voorlo pig het zwijgen toe doen. Het be vreemdt hem overigen wel, dat het Zes leerlingen van de Scholenge meenschap Holten nemen donder dag. 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart in Zwolle deel aan een voor bereidingsconferentie voor het Eu ropees Jeugdparlement. Sinds de oprichting daarvan in 1987 in Fon- tainebleau, wordt ieder jaar in een land van de Europese Gemeen schap een bijeenkomst van het Jeugdparlement georganiseerd. Het doel daarvan is niet alleen scholieren uit alle lidstaten te la- college van B en W niet weet, dat ten kennismaken met de idealen, de camping een jaarbedrijf is en niet uisluitend is aangewezen op het zomerseizoen. „We gaan zomer en winter gewoon door, daar kan men op rekenen". De commissie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting heeft ver deeld gereageerd op de beslissing van het college van burgemeester en wethouders, afwijzend te reage ren op het verzoek van Mengvoer- der Groep Holten het bestem mingsplan te wijzigen voor het voormalige pand van transportbe drijf Müller aan de Larenseweg. De Mengvoerdergroep, die het pand van Müller en de bijbehorende benzinepomp heeft gekocht, wil haar verkoopmogelijkheden ter plekke uitbreiden. Zonder de be nodigde vergunningen worden er nu reeds diervoeding, kalverhok- ken, gereedschap en tuinhuisjes verkocht. De gemeenteraad heeft evenwel vastgesteld, dat detailhandel slechts toegestaan moet worden in de kom van het dorp. Het college ziet geen aanleiding voor de Meng voerdergroep een uitzondering te maken. De commissieleden Metse- makers (PvdA) en Nijkamp (CDA) ondersteunden zonder voorbe houd dit standpunt. Anders lag dat bij de twee leden van de oppo sitie. De WDer Kevelham zag als oplossing de bestemming te wijzi gen in groothandelsactiveiten. Van Schooten (Gemeentebelang) had geen enkel bezwaar in een wij ziging. Beiden meenden dat een vergelijk getrokken kon worden met dé verbouwing van de garage tot dierenartsenpraktijk van Min- nema aan de overkant van de straat, een conclusie die door het college PvdA en CDA niet werd gedeeld. KENMERK Z7 VOOR VAKWERK RIJSSEN Dtllonttraat 13 D54S0-1 33 47 de organisaties en het functione ren van de EG, maar ook het ver spreiden van de Europese gedach te en het opdoen van internationa le contacten. In het schooljaar 1990/1991 vinden de vergaderingen, debatten en in ternationale ontmoetingen plaats in Lissabon en Frankfurt. Neder land doet mee met een delegatie van dertien scholieren. Vanuit elke provincie gaat er een delegatie naar Den Haag voor de landelijke voorbereidingsconferentie. De Overijsselse afvaardiging daar- naartoe wordt geselecteerd uit de leerlingen van twaalf middelbare scholen. De scholen sturen daar voor alle zes leerlingen naar de conferentie in Zwolle, waar het Gymnasium Celeanum gastheer is. Op het programma staan vergade ringen, culturele en sportieve akti- viteiten, een kennismaking met de organisaties en het functioneren van de Europese Gemeenschap en toespraken van politici. De verga deringen worden geleid door leer lingen van het Gymnasium Celea num. Het is de bedoeling dat daar in resoluties worden opgesteld en behandeld over de onderwerpen die voor de selectie in Den Haag door het Eurpese Parlement wor den voorgeschreven. Voor de zes commissies van de voorbereidingsbijeenkomst zijn door de Scholengemeenschap af gevaardigd: Loura van Rappard (sociale zaken), Paul Huigens (poli tiek), Kyrian van Vliet (externe economische relaties), Kees-Jan de Vries (mensenrechten), Anne Mulder (onderwijs en jeugd en cul tuur) en Willemijn van der Werf (ontwikkelingssamenwerking). Zij worden begeleid en ondersteund door G. Wildenborg, docent maat schappijleer aan de Scholenge meenschap. De leerlingen over nachten gedurende de conferentie bij gastgezinnen. Nu Asielzoekerscentrum Klomp jan in Markelo binnenkort aan zienlijk wordt uitgebreid zoekt Vluchtelingenwerk Nederland vrijwilligers, die mensen willen be geleiden bij onder andere de asiel procedure. Op dinsdag 19 maart is er een voorlichtingsavond voor be langstellenden over het centrum en het vrijwilligerswerk. Inlichtin gen: Jeanette den Engelse, tel. 61144.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1