Plezier in 't zingen stond in Irene voorop Knelpunt inzamelen huisvuil over half jaar nader bekijken Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Eerste certificaten Spaans uitgereikt HOLTENS NIEUWSBLAD Uit het politierapport Geslaagd eerste concert van Octopus De Lathmer zoekt meer vrijwilligers Belasting Jaarcijfers werkloosheid Benoeming Rabobank BERICHT STICHTING] WELZIJN OUDEREN J Burgerlijke stand Gevonden voorwerpen BOLSENBROEK S0 MARKELO 7 QPEL'0- DONDERDAG 28 FEBRUARI 1991 3 Het optreden van het Gerritsenkoor was het beluisteren meer dan waard. /Z\ //S\ Een evenement elders in Holten zorgde ervoor, dat we vrijdag avond in gebouw Irene niet het gehele concert van Octopus en het Gerritsenkoor konden bijwonen en dat was jammer, want graag hadden we het eerste officiële op treden van Octopus in zijn geheel willen aanhoren, maar wellicht zal het koor na het doorslaand succes van afgelopen vrijdag binnkort opnieuw een optreden in Holten plannen, zodat wij op nieuw kunnen genieten van de voortreffelijke koorzang van het Holtense dubbelkwartet. En als het aan ons ligt, mag dan ook het Gerritsenkoor uit Deventer weer worden uitgenodigd. Onder leiding van Marjan Lahiiis hebben Willemien Grobben, Tanja van Zeijts, Tineke Oldenburg, Jos v.d. Spek. Jan Verboom, Hans Ol denburg en Berend Gerritsen de afgelopen twee en half jaar zich toegelegd op het zingen van zowel wereldlijke als geestelijke liederen. ANBO ;Op de ledenvergadering van de -ANBO op 14 februari, geleid door vice-voorzitterH.J. Fransen, stond een speciaal aspect van de gezond heidszorg centraal. Mevrouw G. Geertsma-Ezendam van het Pa tiënten Consumenten Platform Overijssel (PCPO) ging in op het ontstaan van dit Platform. Zij ver telde dat het PCPO vertegenwoor digd is in tal van raden in de ge zondheidszorg. Van het PCPO maken patiëntenverenigingen, zo als de astmavereniging, deel uit, maar ook themagroepen zoals ou deren en de euthanasievereniging. Mevrouw I. Schoppen-van der Maas wees de aanwezigen er op, dat de rechten van de patiënten in de loop der tijd zijn toegenomen. Als voorbeeld noemde zij de moge lijkheid om de mening van een andere arts dan de eigen arts te ho ren. Daarnaast bestaat nu het recht om het eigen medisch dossier en de verwijsbrief van de eigen naar een andere arts in te zien. In de ziekenhuizen zijn er balies geko men, waar patiënten inlichtingen over allerlei zaken kunnen krijgen. Alvast om te onthouden: de jaar vergadering van de ANBO is op 14 maart. PCOB Op 5 maart houdt de PCOB haar jaarvergadering in De Kandelaar. De bijeenkomst begint om half drie. Naast huishoudelijke zaken zullen er verschillende leuke acti viteiten plaats vinden. Misschien voor u een gelegenheid eens kennis te maken met de PCOB? Verkiezingen Op 6 maart worden de verkiezin gen gehouden voor de leden van Provinciale Staten. Bent u zelf niet Heel zorgvuldig werd aan het op treden geschaafd en trad men slechts af en toe in kerkdiensten voor het voetlicht tot men uitein delijk de stap waagde voor een eerste officieel optreden. Het mu- ziekminnende Holtense publiek wist dit te waarderen door in gro ten getale naar gebouw Irene te komen. Octopus koos voor hun repertoi re uit een 'scala van lief en leed' va riërend van liederen van de 16e tot de 20e eeuw. Marjan Lahuis is dui delijk in het dubbelkwartet de bin dende faktor, echter zonder teveel op de voorgrond te treden. Een klein minpuntje is nog de presen tatie. Wat meer eenheid in kleding, zonder dat het nu direct moet uit monden in een uniform, komt het optreden naar onze smaak alleen maar ten goede. Ook irriteerde het krakende podium, dat speciaal voor deze gelegenheid was opge steld voor het eigenlijke toneel. in de gelegenheid te gaan stem men, dan kunt u eem ander voor u laten stemmen. U kunt iemand machtigen voor u te stemmen door uw oproepingskaart aan hem/haar over te dragen. Daarbij zijn er wel enkele puntjes om op te letten: - de oproepingskaart kan tot en met de dag der verkiezing zelf wor den overgedragen; - de gemachtigde moet (op de dag der kandidaatstelling) in hetzelfde stemdistrict als u staan ingeschre ven; - de gemachtigde kan uw stem al leen tegelijk met zijn/haar stem uitbrengen; - iemand mag niet meer dan twee volmachtstemmën uitbrengen. Nadere inlichtingen kunt u krijgen op het gemeentehuis, tel. 61666. Verhuizen De Stichting Welzijn Ouderen gaat verhuizen. Op 28 februari 's mor gens verhuist het kantoor van het gemeentehuis naar het Groene Kruisgebouw. Ons nieuwe adres luidt vanaf 1 maart: Gaarden- straat 29, 7451 CV Holten, tel. 64910. Denk er om, ook het tele foonnummer is nieuw! Toneelfestival Het jaarlijks provinciaal toneelfes tival voor ouderen in Deventer vindt dit jaar op 6 maart plaats. Er wordt een gevarieerd programma van toneel, muziek en dans gebo den. Het festival vindt plaats in de Deventer sSchouwburg. De zaal is om 9.00 uur open. Het programma begint om 9.30 uur en is rond 16.15 uur geëindigd. Kaarten a 5,- per stuk kunt u reserveren aan de kas sa van de schouwburg, tel. 05700- 11500 tussen 11.00 - 14.00 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ben Voorhuis, tel. 05700-19387. Daar moet men in Irene echt wat aan doen. In het programmablad stond reeds aangekondigd, dat het Gerritsen koor vooral uit mannen bestaat, die plezier beleven aan het samen zingen. En dat was te horen en te zien. Fris van de lever zongen de 'mannenbroeders' een jonge en oude liederen met als hoogtepunt hun lijflied. Als een trotse Adelaar. Tot slot kwamen beide koren sa men op het podium om onder lei ding van Marjan Lahuis de canon Come Follow te zingen. Een staand applaus was terecht hun deel. Aktiviteitencentrum De Lathmer zoekt vrijwilligers. Door de (toe komstige) uitbreiding van het aan tal pupillen kan het centrum hulp gebruiken bij tal van aktiviteiten, waaronder volkdansen en spel en beweging. Wie belangstelling heeft kan op werkdagen tussen negen en vijf contact opnemen met Ruud Hammer of Helen Kuiper, tel. 62463. CNV Holten houdt ook dit jaar weer een belastingzitting vor haar leden en wel op donderdag 7 maart in restaurant Vosman, aanvang 19.00 uur. Om lang wachten te voorkomen kan men van te voren een afspraak maken: Nagelhoutstraat 23, tel 626 82. Er bestaat een - kleine - kans, dat de afvalheffing voor alleenstaan den en ouderen over enige tijd zal worden aangepast. Wethouder H,J, Westerik van milieu zegde donderdagmiddag tijdens een druk bezochte voorlichtingsmid dag voor het gescheiden inzame len voor huisvuil, dat over een half jaar alle knelpunten nog eens op een rijtje worden gezet, dus ook de tarievenheffing. Nu betalen alle inwoners, zowel gezinnen als alleenstaanden en ou deren hetzelfde tarief. Ook mensen die zelf groente- fruit- en tuinafval composteren worden voor hetzelf de bedrag aangeslagen. Ook zij krijgen twee containers, de 240 li ter voor de 'rest'afval en de groene voor het GFT afval. Op vragen van ANBO-voorzitter Anton van de Berg kon wethouder Westerik de aanwezige ouderen niet helemaal duidelijk maken, dat niet de hoe veelheid afval maar de aard van het afval bepalend is. Volgens de wethouder moet er dik geld bij en wil de inzameling uiteindelijk kos tendekkend worden, zal het tarief nog veel hoger worden dan de 186 Op 21 februari ontstond een aanrij ding op de Geskesdijk tussen een bestelauto van de PTT en een per sonenauto. De PTT beambte was opzoek naar een adres. Bij het uit rijden van een uitrit verleende hij geen voorrang. Beide voertuigen werden behoorlijk beschadigd, doch daar bleef het gelukkig bij. Eveneens op die datum werd een ruit vernield van een pompstation aan de AI. Een stelletje inzittenden van een auto worden van dit feit verdacht. Zij reden na hun daad weg. Wat het motief van de vernie ling is geweest, is de politie nog niet duidelijk. Aan de hand van een opgenomen kenteken hoopt de politie wat meer duidelijkheid in deze zaak te krijgen. Op vrijdag 22 februari geraakte een personenauto op de Toeristen- weg van de rijbaan hetgeen werd veroorzaakt door de gladheid van het wegdek. De auto botste tegen een boompje en sloeg vervolgens over de kop. De auto werd zwaar beschadigd, doch ook hier waren geen persoonlijke ongelukken. Bij de Aldi werden deze week twee jeugdige personen betrapt bij het stelen van enig snoepgoed. De poli tie heeft proces-verbaal opge maakt en de ouders in kennis ge steld. Op vrijdag 22 februari tussen 16.00 uur en 17.00 uur werd van een auto die stond geparkeerd in de Dies- senplasstraat de kentekenplaten ontvreemd. Het betreft hier het kenteken TR-88-PL. Getuigen zijn Aan een tiental leerlingen die als eersten de cursus Spaans gevolg en afgerond hebben zijn op de Scholengemeenschap Holten de certificaten uitgereikt. Anderhalf jaar geleden is de Scholengemeen schap begonnen met deze cursus, die aansluiting geeft op het vak Spaans in het MBO. De meeste cursisten verwachten in hun ver volgopleiding baat van de cursis ten te hebben en een tweetal is zelfs van plan na hun eindexamen een jaar in Spanje te gaan stude ren. Volgens de opgave van het gewes telijk arbeidsbureau in Deventer stonden er per 31 december 1990 111 Holtenaren als werkzoekende ingeschreven, 59 mannen en 52 vrouwen. De maand januari telde in 1990 het grootste aantal werk zoekenden: 152, van wie 89 man nen en 63 vrouwen. In november waren de minste mensen werkloos: 105. In het hele gewest Deventer liep de werkloosheid in 1990 terug van 4372 werkzoekenden op 31 decem ber 1989 tot 3965 werkzoekenden op 31 december 1990. De'laatste vijf jaar is het gemiddeld aantal ingeschrevenen per jaar gestadig gedaald van 5764 in 1986 tot 4051 in het afgelopen jaar. gulden, waarvoor men nu wordt aangeslagen. Over een half jaar zal eveneens gekeken worden of voor alleen staanden over gegaan kan worden op een kleinere restafvalbak. Veel ouderen zijn van mening dat zij de 240 liter bak in maanden niet vol krijgen. Veel vragen leefden bij de oude ren over het eigendomsrecht van de containers en de oudere bewo ners in de omgeving van de Scho- van harte welkom bij de politie. In de nacht van vrijdag op zater dag werd in de Haarstraat één van de afvalbakken die aldaar ge plaatst zijn, door middel van vuur werk opgeblazen en geheel ver nield. Dezelfde nacht werd een autobe stuurder betrapt omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur zat. De man kende de klappen van de zweep, want bij nadere informa tie bleek hij enkele maanden gele den voor hetzelfde feit ook al een keer gepakt te zijn in Nijverdal. Derhalve werd hem geen transac tie aangeboden, daar de rechter er vermoedelijk wel een schepje bo venop doet op het maximum be drag van een dergelijke transactie. In de nacht van zaterdag op zon dag werd van een personenauto die geparkeerd stond op de Waag- weg de vier sierdoppen van de vel gen ontvreemd. Van de dader ont breekt tot nu toe elk spoor. Bij de Texaco werd getankt zonder te betalen voor een bedrag van ongeveer f 78,-. De dader hing de slang twee keer op, om zodoende het bedrag weg te wissen, doch dit bedrag was reeds bij de pompbe diende geregistreerd. Bij de opslagplaats van de HMV stond een herenfiets 'geparkeerd', merk Gazelle, kleur grijs, met een kettingslot. Niet duidelijk is of deze fiets bestemd is voor de ver koop door HMV. Is er iemand die hier duidelijkheid in kan verschaf fen? Rector Van Minderhout sprak de hoop uit dat in de toekomst meer leerlingen gebruik zullen maken van dit soort extra curssussen en activiteiten. Hij dankte mevrouw Bakker-Busman, die de cursus heeft opgezet maar door familie omstandigheden genoodzaakt was tijdelijk met haar werkzaamheden te stoppen en mevrouw Bruil-Zoet, die de lessen van haar heeft overge nomen. De leerlingen, van wie de meesten momenteel in de examenklassen Havo en Atheneum zitten, die de cursus Spaans 'muy bien' hebben afgesloten zijn: Hermine Klein Teeselink, Ruud Heuvelman, Sa- brina Bemabella, Tamara Scheers, Anke Hendriks, Jorunn Lobordus, Carma Broersma, Her man Kienhuis, Sandra Knopers en Sacha te Vaanholt. De heer F. de Pater te Langerak (ZH) is per 4 maart benoemd tot waarnemend hoofd Bedrijven van de Rabobank Holten. De heer De Peter is 34 jaar en werkzaam bij Interim Manage ment van Rabobank Nederland, van waaruit op verzoek tijdelijk wordt voorzien in vacatures bij plaatselijke Rabobanken. Hij volgt de heer D. J. Dijkman die per 1 maart benoemd is bij de Rabo bank Enschede. lengemeenschap vrezen, dat de bak door de lieve schooljeugd op straat wordt gesmeten. Volgens wèthoduer Westerik zal het alle maal best meevallen. In andere steden heeft men tot nu toe ook weinig of geen problemen. Er komt een nieuw ophaalschema voor de huisvuilauto en na enige tijd weet men dan ongeveer wanner de wa gen langs komt, zodat men tijdig de bak aan straat kan zetten. De huisvuilato komt op dezelfde plaatsen als nu het geval is. NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. A.J. Leerink; kin- dernevendienst Aty v.d. Plank, Jannie Ribbink en Sytze Meins- ma. Oppasdienst: mw. Schutte-Ha- verslag en Rita Meilink. Uitgangscollecte: Vooijaars- zendingswerk. Diessenplas: 6 maart 19.00 uur: Leger des Heils. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. G. Heyerman, Hoo- geveen. 19.15 uur: ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn. Kindernevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. G. Wolters-Markvoort. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor rente en af lossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: ARTS: 2 en 3 maart: J.H.A. Bruins, Kei- zersweg 32, tel. 6 35 53. Spreeku ren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 2 en 3 maart: L. Mees ten Oever, Noordachtereschweg 8A Mar- kelo. Tel 05476-2992. Behande ling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 28 35, b.g.g. 05704-30 86. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31, tel. 6 14 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, volgens af spraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 1 maart: concert Holtense orga nisten, 20.00 uur in de Kande laar; jubileumuitzending Radio Diessenplas, 19.00 uur; kleder drachtenshow Oudheidkamer, 19.30 uur in De Boschkamp. 2 maart: postzegelbeurs in aula Scholengemeenschap Holten, 10.00-17.00 uur; Vooijaarsendu ro MAC de Holterberg; 14.00- 16.00 uur, verkoop kaartjes crosswedstrijd bij MAC-ge- bouw; 21.30 uur, dubbelconcert in De Schure. 3 maart: 10.00 uur, start Om loop van Holten. 4 maart: 15.30 uur, cie Gemeen tewerken; 20.00 uur, Cie ABZ 5 maart: 16.30 uur, cie Finan ciën. 6 maart: verkiezingen provinci ale staten. 7 maart: 10.00 uur, Ringdag Gevonden: Toyota sleutelhan ger met zeven sleutels; spijker broek; twee losse sleutels merk DL; zilveren schakelarmband met zes bedeltjes met naam 'Marieke'; kleine zwarte knip- portemonnaie met inhoud; grij- Q OS476-19Q7 Ria Dijkink-Rietman, Fenny Rietman, Edith Bosschers; 4-6 jaar: Dineke Manenschijn-Roe- lofs, Ina Oosterveld-Potnman, Janneke Lubberdink-Olden- huis. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in Irene. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. R. Visser; uitr gangscollecte: Voorjaarszen dingswerk. Uitgangscollecte: Z.W.O. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. B. Albada te Mar- kelo. Uitgangscollecte: Voor jaarszendingswerk. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur: H. Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 26, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29, tel 6 27 84. Spreek uur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen: tel. 6 13 28 en 6 28 89. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. VOEDINGSBOND FNV: Informatie over uitkeringen: tel. 05483-6 30 56; 053-33 05 37; 05496-6 30 56. HVG in Irene; 19.00 uur, Belas tingzitting CNV in Vosman;' 14.00-15.00 uur Holten in Heer en Meester (NCRV). 8 maart: 20.00 uur, concert Kon Luchtmachtkapel in sporthal 't Mossink. 10 maart: Nederlands kam pioenschap solo-motorcross op de Zuurberg. 11 maart: 20.00 uur, Postzegel- ruilbeurs in de Boschkamp. 16 maart: 20.00 uur, Voetbal toernooi Espelo in sporthal 't Mossink. 21 maart: Nationale Boom plan tdag. 30 maart: 21.00 uur, Optreden Lanz Buldog bij paasvuur Espe lo. 31 maart: Helicopetervluchten Splo; 19.30 uur, Lampionop tocht Espelo (vertrek Bos- school) ze herenfiets merk Gazelle; zwarte jongensfiets merk Gazel le Invicta. Verloren: leren label met drie sleutels; grijze portemonnaie met inhoud; hond, Golden re- triever-bruin. Geboren: Lieke Antonia Gerrit- dina, dv R.M. Hegeman en J.T.A. Temmink; Wouter ZV G.W. Aanstoot en G.J. Braker; Gerrita Henrica, dv. J.J. Stam en J.H. Bolink. Overleden: H. Heideveld, oud 77 jaar, Hattem; H. de Jong, oud 91 jaar; D.J. Megelink, oud 75 jaar. Ondertrouwd: N. Klein Nulent, oud 28 jaar en M.O, Kramer, oud 24 jaar; J.W.H. v.d. Noort oud 28 jaar en S. de Vries, oud 22 jaar. Gehuwd: H.A.A.H. Veldkamp, oud 22 jaar, Wierden en IJ. Meij- erink, oud 21 jaar; L.P.A. Hoog land, oud 31 jaar, Hellendoorn en J.G. Voskes, oud 25 jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3