Derde Wereld-land stukje dichter bij staat op losse schroeven Holtens Nieuwsblad, De Boschkamp <411181 Holten weer in Heer en Meester Recordpoging Splo wordt niet erkend De Lathmer bouwt eigen activiteitencentrum in Raalte Programma concert nu geheel rond Inzameling kleding Garage brandweer drie ton duurder Touwtrekster Jeannet Brinks wereldkampioen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON ns Nieuwsblad Donderdag 28 februari 1991-43ste jaargang no.9 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 De Haar Er zal nog wel heel wat water door de Schipbeek vloeien, voordat de woningen in De Haar uiteindelijk van eigenaar verwisselen. Voorlopig blijft het nog bij onderhandelen. In het Hol tens Nieuwsblad de laatste stand van zaken. Huisvuil Vol spanning wacht de bevol king op de aflevering van de eerste Otto's en Kliko's voor het gescheiden ophalen van het huisvuil. Veel vragen leven er nog over het hoe en wat, maar vooral over de hoogte van de gemeentelijke afvalheffing. Vooral de ouderen en alleen staanden vinden het onrecht vaardig, dat zij in dit geval wel over een kam worden ge scheerd met de gezinnen. Helemaal tevreden over het resultaat van de laatste the- maweek was men niet bij de Scholengemeenschap Hol ten. Langzamerhand treden wat vermoeidheidsverschijn selen op en kost het jaarlijks steeds meer moeite om de de nodige fondsen bijeen te brengen voor het project, dat centraal staat in de thema- week. Dat neemt niet weg, dat Marie-Noël Mostart van Art sen Zonder Grenzen maan dagmiddag reuze blij was met de cheque van ruim twaalf duizend gulden voor de mala- riebastrijding in Guyana. Vol gens Marie-Noël komt het niet vaak voor dat via een schole nactie zoveel geld bijeen wordt gebracht. Mede met dit bedrag wordt Artsen Zonder Grenzen in staat gesteld onaf hankelijk van subsidies hulp te kunnen verlenen in landen waar dit nodig is. Conrector Jan Kurz, die de door rugpijn gevelde Klaas Masselink verving, vertelde dat de opzet van de themaweek aan een herbezin ning toe is. Hoe een en ander in el kaar gestoken wordt, is nog niet verder uitgekristalliseerd. Wel licht wordt het een tweejaarlijks gebeuren of stapt men af van de Fancy Fair, waar de inkomsten achter blijven bij de energie die erin gestopt wordt. Het doel van de themaweek, een Derde Wereldland wat dichter bij de leerlingen te brengen blijft evewel gehand haafd. Mies Husslage en Jan Voogt vertegenwoordigden bij de over handiging van de cheque het team van leraren, dat reeds voor begin van de herfstvakantie het project van Artsen Zonder Grenzen had opgestart. Nadat het project was gekozen, werd contact gekozen met Artsen Zonder Grenzen, werd een informatieboek voor de leerlin gen samengesteld en een spreker uitgenodigd. Voorts werd in alle klassen een videofilm van het pro ject getoond. De leerlingen waren bijzonder enthousiast over het pro ject, al was te tekst voor de onder bouw soms wat te moeilijk. Met allerlei activiteiten, zoals 24 In de grote injectiespuit ging de cheque van 12.600 gulden schuil, die door de leerlingen Loura van Rappard, Siebren de Noord en Berteld Broek- mate aan de vertegenwoordigster van Artsen Zonder Grenzen werd overhandigd. uur leskrijgen, een talentenjacht, lopen van Goor naar Holten en de inkomsten van de schoolfeesten en de oliebollen verkoop werd het be drag bijeengebracht. Een deel van het oliebollengeld ging nog naar het fietsenproject van Paul Akker man. Het programma van het concert, dat op 8 maart in de sporthal gege ven wordt door de Koninklijke Luchtmachtkapel is nu volledig rond. Voorafgaande aan het con cert zal burgmeester Van Rappard een toespraak houden, gevolgd door het Wilhelmus. Vervolgens staat een concertstuk van Henk Andriessen. Ricercare, op het pro gramma. Sergeant P. Beerkens is de solist in het concert voor bas klarinet van K. Vlak. Het program ma voor de pauze wordt besloten met de Spartcus Ouverture van J v.d. Roost. Na de pauze volgt dan de Non Stop Show 1991, waarvan Holten de pri meur beleeft. Het concert begint klokslag 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn nog tot donderdag 6 maart gratis af te halen bij Speel goed v.d. Maat en Boekhandel Heusinkveld (maximaal 4 per per soon). De Holtense touwtrekster Jeannet Brinks, lid van OKIA, is afgelopen weekend samen met het Neder landse team indoor wereldkam pioen touwtrekken geworden in Spanje. De Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek houdt op woensdag 6 maart in gebouw Bethanië een schoeisel- en kledinginzameling ten bate van het Leger des Heils. De inzameling valt samen met de verkiezing voor de Provinciale Sta ten. Men kan de kleding inleveren tussen 08.00 en 15.00 uur. 1 IIIUII lilll li III ill IMIMIM—WillMMIIIIIIlhi* .■■■HIIMIIIIH ilINBIWM 1111 De uitbreiding van het dorphuis gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. De Lathmer heeft het ge meentebestuur laten weten dat extra ruimte voor een tweede groep bewoners van haar nieuwe sociowoningen niet meer nodig is. Volgens wethouder Wim Dalhui- sen staat de bouw van een nieuw lokaal daardoor 'op zijn minst op losse schroeven'. B. en W. zullen op korte termijn definitief over al dan niet uitbreiding besluiten. Na het bericht dat de Scholenge meenschap Midden-I Jssel haar ac tiviteiten in De Boschkamp af bouwt en in 1993 geheel beëindigt is opeens een heel andere situatie ontstaan dan in het najaar, toen Boschkamp-architect Tuns en Horsting opdracht kreeg om over de mogelijkheden van uitbreiding en verbouwing te adviseren. De plannen toen bestonden uit twee delen: uitbreiding voor De Lath mer en een verbouwinging om een aantal knelpunten in het gebruik van het gebouw weg te nemen. Dat laatste gaat in ieder geval door. Hoofd activiteitenbegeleiding van De Lathmer W.J.P.van der Aart legt uit wat voor zijn instelling de redenen zijn van de koerswijziging. Een belangrijke daarvan is, dat De Lathmer van het ministerie van WVC toestemming heeft gekregen om in Raalte een speciaal eigen activiteitencentrum te bouwen. Daar kan mettertijd ook een aan tal bewoners van de Holtense so ciowoningen terecht. Verder heeft De Lathmer in Schalkhaar de prins Willem Alexanderschool aangekocht ten behoeve van een werkproject, waar ook enkele van de nu al in Holten wonende pupil len aan deel zullen nemen. 'Lathmer-gebouw' Een derde belangrijke overweging is, dat volgens de heer Van der Aart KM Deze foto kan nog jarenlang mee, want het ziet er voorlopig niet naar uit dat de Boschkamp van een uitbouw met een extra lokaal wordt voorzien. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 44,70. de ervaring leert dat een grote groep verstandelijk gehandicap ten door de valide mensen minder goed geaccepteerd wordt dan een kleine. „Binnen de schaal van De Boschkamp is een groep van dertig misschien ook te groot", denkt hij. „We hebben al geluiden gehoord als 'het wordt toch niet een Lath mer-gebouw'. We zijn heel blij met de plaats die onze pupillen daar nu hebben, tussen alle andere activi teiten, en we willen het graag zo goed houden." Samenstelling De groep nieuwe bewoners die be gin april de sociowoningen betrekt zal wat anders van samenstelling zijn dan de huidge groep. Van der Aart: „De pupillen die nu in Holten De NCRV bewaart kennelijk zulke goede herinneringen aan de deelname van Holten aan het radiospel Heer en Meester, dat men de gemeente opnieuw heeft uitgenodigd deel te nemen aan de quiz. Een bijzonderheid is, dat de tegenstander nu de ge meente Hellendoorn is. Het Hol tense team zal weer onder lei ding staan van burgemeester Van Rappard. De confrontatie tussen de beide 'berggemeenten' wordt uitge zonden in een rechtstreekse uit zending die op donderdag 7 maart zal plaats vinden van 14.00 tot 15.00 uur. Evenals vorig jaar, toen het Hol tense team in de strijd trad te gen het team van Bellingwedde (Gr) kan de bevolking een bij drage leveren aan de quiz in de zogenoemde zes-minuten- vraag. Het team in de studio heeft zes minuten de tijd om het antwoord op die vraag op te Mochten er luisteraars zijn die het antwoord op deze vraag weten, of kunnen vertel len waar het antwoord gevon den kan worden, dan kunnen zijn dit direct telefonisch mel den bij de 'denktank' in het ge meentenhuis telefoon 61666. wonen hebben een relatief hoog niveau. We hebben echter de erva ring dat het wonen in socio-wonin- gen voor verstandelijk gehandi capten van een lager niveau ook heel goed mogelijk is. Met name voor pupillen van het laagste ni veau is het belangrijk dat ze dicht bij huis opgevangen kunnen wor den." De Lathmer heeft het gemeentebe stuur dan ook verzekerd, dan ook dat de huidige activiteitenruimte, voor onbepaalde tijd gehuurd, ge woon voor dagopvang van elf pu pillen in gebruik blijft. De overigen gaan naar het werkproject of blij ven voorlopig gaan naar de dagop vang in de hoofdvestiging van De Lathmer in Wilp, totdat het nieuwe centrum in Raalte gereed is. Naar verwachting duurt dat nog twee en een half tot drie jaar. Dicht bij de Boschkamp was voor hen geen tij delijk onderkomen te vinden. 'Vage hoop' Herman Kampman van de Stich ting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten en omgeving ziet op korte termijn nog niet veel 'lucht' voor de ruimteproblemen van de Stichting. „Midden-IJssel geeft voornamelijk overdag les en wij hebben vooral een probleem met de avondcursussen. Met name de maandagavond vormt voor ons een probleem. We moeten nu met drie cursussen uitwijken naar de Scholengemeenschap Holten. We hadden wel een vage hoop dat we 's avonds gebruik zouden kunnen maken van het tweede lokaal voor De Lathmer, maar dat gaat nu dus niet door," Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel.053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie, maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 KENMERK Z7 VOOR VAKWERK 05480-1 33 47 De commissies gemeentewerken en financiën zullen komende maandag en dinsdag zich onder meer buigen over het - hernieuwde - voorstel voor de bouw van een brandweergarage in Holten. Reeds eerder stond dit voorstel op het programma, maar werd toen terug genomen, toen bleek, dat de bouw aanmerkelijk meer zou gaan kos ten, dan de 500.000 gulden was be groot. Samen met de laagste in schrijver aannemer Voordes, is men toe opnieuw om de tafel gaan zitten om te kijken, waarop bezui nigd kon worden. De nieuwe in schrijving van Voordes is 564.686. Inmiddels zijn evenwel de bouw kosten met zo'n 40 procent geste gen. De totale kosten worden nu, inclusief directiekosten, BTW en onvoorzien geraamd op 810.000 gulden. Voor de meerkosten van 310.000 wordt dekking gezocht in de inci denteel vrijvallende middelen en verhuur aan EHB en Rode Kruis, zodat slechts jaarlijks 335 boven op de in 1991 geraamde 47.113 zal komen. Het is triest voor de Espeloërs, maar het Beneluxrecord sneeuwpopbou- wenjvordt niet erkend door het Guiness Book of records. De sneeuwpop in Splo had een hoogte van elf meter, een centimeter en negen millimeter, ruim voldoende voor een record, dacht men. Echter er is al eens een gro tere Nederlandse sneeuwpop gebouwd, al stond deze niet op Nederlands grondgebied. Een ploeg uit Waalwijk bouwde in Oostenrijk in 1988 een pop van 21.5 meter. Verder hadden de Esseloëers vergeten hun record poging tijdig aan te melden bij het Guinessbook of Records, zodat de re cordpoging niet erkend werd. De trieste resten van de grote sneeuwpop wachten nu een roemloos einde in het lentezonnetje.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1