„Het is heerlijk, maar je groeit er geen lood van!' Nog onderhandeld over woningverkoop DeHaar Radio Oost brengt programma over statenverkiezingen Raad wil vast budget Welzijn Ouderen Kandidaten EHBO- cursus geslaagd Jaaragenda Inzamelen plastic van de baan Cursus voor meewerkende vrouwen Majorettes gevraagd Platenbeurs Voetpad HOLTENS NIEUWSBLAD Tafeltje Dekje krijgt steeds meer klanten Nieuws waar muziek in zit Huurders en Onze Woning praten verder Rondvluchten per helicopter Lanz Bulldog in Espelo Belastinghulp van FNV Weerkunde in het dorpshuis DONDERDAG 28 FEBRUARI 1991 - Van de 15.000,- die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor het flankerend ouderenbeleid is ruim 11.000,- bestemd voor Tafeltje Dekje, ofwel de Stichting Maaltijdvoorziening 'Tafeltje Dekje' zoals hij officiéél heet. Dat bedrag laat wel zien hoe het werk van de Stichting, die in 1976 met maar enkele maaltijden per dag begon, in de loop der ja ren gegroeid is. Mevrouw J. Stam-Stam, die nog steeds de hele organisa tie voor haar rekening neemt, herinnert zich die begintijd nog goed. Voor de vrijwilligers van de stich- mogelijkheden niet. Pas na de ting Open Bejaardenwerk, een ini tiatief van burgemeestersvrouw mevrouw Enklaar, stond de maal tijdvoorziening in het rijtje van hulp aan en contact met ouderen naast klusjes doen, boodschappen halen en verjaardagskaarten bren gen. „En dit is er van overgeble ven," zegt mevrouw Stam. „De be hoefte was er natuurlijk al eerder, maar zonder keuken hadden we de bouw van bejaardencentrum Dies- senplas konden we hier met de maaltijdvoorziening beginnen." Plaatselijke maatschappelijke or ganisaties als Rode Kruis, Groene Kruis en maatschappelijk werk en de diaconieën droegen bij aan het startkapitaal. Van het Juliana- fonds kwam er 'een flink bedrag' voor de aanschaf van de gamellen, waarin de maaltijd - achter op de HENGELO - Radio Oost zendt volgende week woensdag - 6 maart -tussen zes en elf uur 's avonds een programma uit, dat volledig in het teken staat van de verkiezingen voor de Provinci ale Staten. Studiogast is de aan de UT-verbonden politicoloog Thomassen, terwijl er een live-verbinding is met het provincie huis in Zwolle, waar alle politieke partijen en statenleden bijeen zijn. De verslaggeefsters Barbara Marchal en Mariëlle Beumer peilen de eerste reacties, terwijl de uitslagen van de grote ge meenten rechtstreeks door aldaar aanwezige verslaggevers worden doorgegeven. Zaterdag 2 maart tussen ne gen en tien uur zendt Radio Oost het sociaal-economische Magazine Memphis uit, dat eerder deze week werd opge nomen in het Deventer Postil jon Motel. Te gast in het pro gramma zijn vijf zakenmensen uit de regio. Allereerst is dat de heer Visser, directeur van Eu- rocommerce Projectontwikke ling in Gorssel. Eurocommer- ce heeft de laatste jaren mil joenenprojecten ontwikkeld langs bijvoorbeeld de auto snelweg A1 in Deventer en op de Oosterenk in Zwolle. Het bedrijf doet zaken met bijna alle institutionele beleggers in Nederland. De heer Zwijnenberg, direc teur van het Nederlands In koop Centrum in Zwolle, zal worden ondervraagd over de cultuurshock die binnen het NIC plaats heeft gevonden, na dat het bedrijf was geprivati seerd. De heer Stinissen, di recteurvan de Polderland Hol ding in Oldenzaal, introdu ceert in Memphis de nieuwe kaas waarmee Polderland op de markt komt. Deze bevat der tig procent minder cholesterol dan te doen gebruikelijk. Verder wordt de heer Van Leersum, die onlangs werd be noemd tot voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Twente en Salland, geïnter- B. van Leersum ...in Memphis... viewd. Nog voor hij in functie trad, gaf hij z'n visitekaartje af door er aan bij te dragen dat kopstukken uit het kabinet en captains of industrie in Wasse naar aanzaten aan een spe ciaal 'Twentediner'. Hij heeft dan ook een eigen visie op wat met een mooi woord 'networ king' heet. 89.4 fm I 95.6 fm I 99.4 FM Twente I Deventer I Zwolle fiets of in de hand meegenomen - werd thuisbezorgd. Inmiddels zijn die onpraktische pannetjes ver vangen door isolerende schuimdo- zen en weggooi-binnendozen van aluminiumfolie met vakverdeling voor aardappelen, groente, vlees en toetje. Vrijwilligers Acht vrijwilligers (en één reserve) brengen van maandag tot en met zondag de maaltijden rond. Dat er zeven dagen per week bezorgd wordt is trouwens lang niet overal gebruikelijk. Iedere vrijwilliger is één keer in de maand een week lang aan de beurt. Per dag rijden er twee auto's. „Sommige mensen denken: och, even dat eten rond brengen, maar het is een heel kar- wij voor de bezorgers," vertelt me vrouw Stam. „Wie de rit maakt moet eerst bij Diessenplas de maaltijden ophalen, inpakken, de route maken, de lege dozen inza melen en soms zelfs het eten op ta fel zetten." Voor een rit is twintig adressen eigenlijk het maximum, maar het komt geregeld voor dat het er veel meer zijn. En soms moet de bezor ger voor één klant helemaal naar de grens van de gemeente. Tafeltje Dekje voorzitter J. Schippers is daar laconiek over: „Dat is met de bezorgers zo afgesproken. Het is natuurlijk gemakkelijk als de klanten allemaal op een rijtje in het dorp zitten, maar komt er een op de Borkeld, of in Dijkerhoek, dan moet die ook geholpen wor den." Toch mensen bleek het in de afgelopen vijftien jaar nooit moei lijk om vrijwilligers te vinden. Vier van hen doen zelfs al mee vanaf het allereerste begin. Als de maaltijd tussen 11.45 en 13.00 uur wordt bezorgd, kan hij zo worden opgediend. De keuken stelt als eis dat het eten binnen anderhalf uur op tafel staat en zo- De leden van de gemeenteraad zijn niet erg gelukkig met de wijze waarop momenteel de subsidiever ordening Welzijn Ouderen functio neert. Fraktievoorzitter Rensen van de WD zwengelde het in de raad aan door te stellen, dat de 'open eind' constructie de raad in de toekomst voor hogere uitgaven kon stellen. Fraktievoorzitter Jan Metsemakers (PvdA) uitte zich in soortgelijke bewoordingen. Beide frakties willen voor de toekomst 'een vast budget. Voor dit jaar krijgt de Stichting Welzijn Oude ren een bedrag toegekend uit de pot onvoorzien. Volgens wethouder Wim Dalhui- sen zal het in de praktijk allemaal best meevallen. De Stichting heeft in de aanloopfase onderdak gekre gen in het gemeentehuis. Veel van de kosten voor de kantoorwerk zaamheden waren daardoor ver sluierd opgenomen in het budget voor het gemeentehuis. Nu de stichting verhuist naar in het Groene Kruis gebouw moeten alle kosten zelf worden opgebracht door de stichting. lang blijft het ook warm in de isole rende verpakking. „Het is onze zorg dat de maaltijd bacterievrij overkomt en dat betekent binnen de gestelde tijd," merkt de heer Schippers in dat verband op. „In den lande is hier en daar al het sy steem ingevoerd, dat de maaltijd gekoeld thuis wordt bezorgd. Hij kan dan ook op een ander tijdstip worden gegeten. De mensen moe ten dan wel een oven of magnetron hebben om hem op te warmen. Zover zijn wij hier nog niet." Wat de samenstelling van de maal tijd betreft hebben de klanten van Tafeltje Dekje dezelfde keuze als de bewoners van Diessenplas. Ie dere week krijgen ze een lijst waar op ze hun keuze aan kunnen stre pen. Aan alle mogelijke diëteisen, of het nu gaat om gemalen, suiker vrij of zoutvrij voedsel, kan vol daan worden. Voorzitter Schip pers: „Tafeltje Dekje bezorgt echt de maaltijd op de persoon. Meer aardappels en minder groente of andersom, een dagje overslaan, maar één keer in de week een maal tijd bestellen, het kan allemaal." De koks van Diessenplas zijn bo vendien gespecialiseerd in maaltij den voor ouderen, wat een van de klanten deed verzuchten: „Het is heerlijk, maar je groeit er geen lood van!" Vijftien procent van de klanten van Tafeltje Dekje zijn echtparen, 39 procent alleenstaande vrouwen en 46 procent alleenstaande man nen. Volgens de heer Schippers wordt het overgrote deel van de mensen aangemeld via maat schappelijk werk, bejaardenzorg, de kruisvereniging of diëtisten. „Er is bij ons geen zware toelatingspro cedure. In de steden heb je daar een hele commissie voor; in een dorp kun je wel overzien voor wie je werkt. Er zit er echt geen één uit luxe bij." Ook ouderen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen koken kunnen een beroep op Tafeltje Dekje doen en dat gebeurt dan ook geregeld. Subsidie De gemeentelijke subsidie is uit sluitend bestemd voor de kosten van bezorging en organisatie. „Voor inkt en potlood, zoals we vroeger zeiden," zegt voorzitter Schippers. Er wordt een vast be drag van vijf gulden per auto per dag uitgekeerd. De klant betaalt twee kwartjes per maaltijd voor de bezorging. Die zijn bestemd voor de (auto) kosten van de vrijwilli gers. Ook de mensen die zelf hun maaltijd in Diessenplas af kunnen halen, vallen organisatorisch on der de zorg van de Stichting. Zij be talen echter 7,50 in plaats van de 8,- bij thuisbezorging. Ten tijde van de subsidie-aan vraag zat Tafeltje Dekje er volgens mevrouw Stam dichtbij om met drie auto's te moeten gaan rijden: „De vergrijzing gaat door en van de zomer liep het storm met nieuwe aanvragen. Op het ogenblik is het weer wat rustiger en zijn er zelfs Afgelopen maanden werd er in de Boschkamp een opleiding voor het eenheidsdiploma EHBO gegeven. Deze werd verzorgd door de Kon. Ned. Ver. EHBO afdeling Holten en stond onder leiding van dr. J.M.L. Jansen uit Holten. Kaderin structeur was H. Markvoort uit Holten. Op 5 februari werden exa mens afgenomen, waarbij de na druk op de praktijk lag. Het exa menteam bestond uit dr. Kraayen- vanger, arts te Hengelo en de heer Reynders, kaderinstructeur te En schede. Alle zeventien kandidaten zijn ge slaagd. Deze zijn: de dames C. van Beek; E. Hofman; A. Hopkins; A. Krieger; M. Lede; J. Lefèvre; A. Leurink; D. Lievendag; T. Luggen- horst; J. v.d. Meulen; A. Stegeman; J. Stevens; R. Stevens; I. Wijen- berg en de heren: D. v. Diepen; W. v.d. Pluym en R. Veltkamp. Een delegatie van huurders uit De Haar is maandag op bezoek ge weest bij directeur Doomebos en bestuurslid Gols van woningbouw vereniging Onze Woning. Onder werp van gesprek waren de voor waarden, waarop Onze Woning 25 procent van de huurwoningen in de wijk aan de bewoners wil verko pen. Voorzitter van het bewoners comité J.A. Schuchard wil voorals nog niets kwijt over de uitkomsten van het gesprek: „De onderhande lingen zijn nog niet klaar. Onze eisen en wensen worden nu door Onze Woning bekeken en op 13 maart zitten we weer bij elkaar." De delegatie werd vorige week dinsdag op een druk bezochte huurdersvergadering in De Bies- ter, georganiseerd door het bewo nerscomité, gemachtigd om over het pakket te onderhandelen. Voorzitter Schuchard meldde daar dat er weliswaar veel animo is voor de koop van de eigen woning, maar niet voor de prijs die de woning bouwvereniging vraagt. Onze Wo ning gaat uit van de getaxeerde waarde in vrije staat, terwijl de bewoners het redelijk vinden om uit te gaan van de prijs in bewoon de staat. Dat is doorgaans twee- /derde van de waarde bij opleve ring vrij van huur. Het bewonerscomité, bestaande uit J.A. Schuchard, mevrouw H. Wolff-Denneboom en J. van der Vreede (B. Gerritsen heeft zich te ruggetrokken) werd tijdens de ver gadering uitgebreid met B. Bril, A. Beldsnijder en J.V. Dorlas, H.A.M. Brouwer en mevrouw W.J. Geer- ling. Verder werden de geschilpun ten tussen aspirant-kopers en wo ningbouwvereniging geïnventari seerd. Naast de talloze klachten over de kwaliteit van de woningen en achterstallig onderhoud gaat het daarbij om koop vrij op naam of kosten koper, onderzoek naar gevaarlijke stoffen in de woningen (asbest), het opmaken van een ge- luidhinderrapport, het al dan niet hebben van een eigen oprit, de grootte van de tuinen en dergelij ke. FEBRUARI: MAART: 1 maart: concert Holtense organis ten met solisten. 2 maart: postzegelbeurs in aula SG Holten. 3 maart: Wieleromloop van Holten. 6 maart: verkiezing Provinciale Staten. 8 maart: Concert Kon. Lucht machtkapel. 10 maart: Ned. kampioenschap solo-motocross op de Zuurberg. 15 maart: gezellige avond buurt- ver. Schoolkring Dijkerhoek; to neelstuk Nel Kars in Irene. 16 maart: Espelo toernooi. 19 maart: jaarvergadering buurt- ver. Schoolkring Dijkerhoek. 21 maart: Boomplantdag. 25 maart: gemeenteraadsverga dering. 27 maart: landbouwsymposium in Het Bonte Paard. 31 maart: Paasvuren APRIL: 6 april: Trekkersiep Splo. 10/11/12 april: Middenstands- beurs. 12/13 april: jaarfeest CJV de Vriendenschaar. 19 april: Normaal in Espelo. 22 april: gemeenteraadsvergade ring. 24 april: gospelconcert Adrian Snell band. 25 april: inleiding over schilder kunst in dorpshuis 30 april: Fietspuzzeltocht MEI: 3 mei: Herdenking gevallenen op Canadese begraafplaats. 4 mei: Holterbergtoer. 7 mei: Bloemen-actie Holtens Man nenkoor. 11 mei: jubileumreünie Blauw Wit. 18 mei: jubileum jeugdtoemooi Blauw Wit. 24 mei: receptie jubileum Blauw Wit. 25 mei: jubileumactiviteiten Blauw Wit. 26 mei: mix-toumooi senioren sv Holten. 27 mei: gemeenteraadsvergade ring. JUNI: 1 juni: straatvoetbaltoemooi. 2 juni: Allard van Bruggentoer- nooi. 4 juni: Fietsvierdaagse. 6 juni: Fietsvierdaagse. 9 juni: Koetsenrit Bergrijders. 10 juni: Fietsvierdaagse. 12 juni: Fietsvierdaagse. 14 juni: Fietsvierdaagse. 14/15/16/: 70-jarig jubileum sv Holten. 17 t'm 22 juni: 25-jarig bestaan Kolschool. 24 juni: gemeenteraadsvergade ring. JULI 6 juli: Koningsschieten. 21 juli: Erwin-autocross. 24 juli: Woensdagavond-auto cross. AUGUSTUS: 1 augustus: Agrarische dag Holten op Smidsbelt. 10 augustus: Triathlon Holten. 11 augustus: Holterbergrit (mo tortoertocht). 23/24 augustus: Sploderfeest. 26 augustus: gemeenteraadsver gadering. SEPTEMBER: 8 september: Motocross op de Zuurberg, alle klassen. 13/14/15 september: Groot Keu- nefeest op Kalfstermansweide. 21 september: Erwin-autocross. 22 september: Trekkersiep. 23 september: gemeenteraads vergadering. 28 september: Holterbergherfst- toer. 29 september: Klassieker-toer- tocht OKTOBER: 5/6 oktober: Nacht om Holten. 17 oktober: 100-jarig bestaan OLM Holten. 28 oktober: gemeenteraadsver gadering. NOVEMBER: 15 november: Najaarsconcert Holtens Mannenkoor. 25 november: gemeenteraads vergadering. DECEMBER: 16 december: gemeenteraads vergadering. 18 december: Volkskerstzang 20 december: Kerstconcert Hol tens Mannenkoor. wat mensen afgevallen, omdat ze bijvoorbeeld naar een bejaarden- of verzorgingshuis zijn verhuisd." De overheid is echter zeker bereid om een particulier initiatief als Ta feltje Dekje te steunen. Tenslotte is de maaltijdvoorziening, in de woorden van de heer Schippers, „één van de topvoorzieningen om mensen zo lang mogelijk zelfstan dig te laten wonen." En dat is een streven dat momenteel hoog in het vaandel staat. Je ziet hier en daar dan ook dat de organisatie door professionals wordt overgenomen, al wordt het bezorgen overal nog door vrijwilli- De Espelose Boakenbouwers zijn er dankzij vele gulle sponsors in geslaagd om op Eerste Paasdag (31 maart) een helicopter in de lucht te laten gaan voor rondvluchten bo ven Splo en Holten. Tegen een ta riefvan 57,50 kunnen twee perso nen zeven minuten lang mee de lucht in, om bijvoorbeeld hun ei gen huis eens van boven af te zien. In tegenstelling tot eerdere berich ten, zal er voorlopig geen container voor plastic worden geplaatst op de gemeentwerf. Wethoduer Henk Westerik moest tot zijn teleurstel ling meedelen, dat de initiatiefne mer voor het apart inzamelen van plastic niet kon rekenen op de no dige financiële garanties om zijn bedrijf op te starten. Het apart inzamelen van landbouwplastic blijft ongewijzigd. Voor het ophalen van het grof vuil komt een andere regeling. Men kan nu bellen naar de gemeentewerf, waarna het vuil wordt afgehaald. Tot nu toe kon men het grofvuil eenmaal per maand aan de straat zetten. De Kamer van Koophandel De venter organiseert een cursus Sa men voor een zaak staan, speciaal bedoeld voor in het gezinsbedrijf meewerkende vrouwen. Aan de orde komen onderwerpen als com municatie, commerciële aspecten van het bedrijf (waaronder klant vriendelijkheid), de financiële po sitie van het bedrijf, (juridische en fiscale) rechten en plichten en au tomatisering. De cursus wordt gegeven op de woensdagen 3,10,17 en 24 april en 1 mei van 19.00-21.30 uur in het gebouw van de Kamer van Koop handel. Opgeven en inlichtingen: mevrouw M.J.C.E. Kerkhof, tel. 05700-87900. Bij de majorettes van de Holtense Muziekvereniging (HMV) is plaats voor nieuwe leden. Gezocht wor den sportieve, enthousiaste meis jes vanaf zes jaar, die het leuk vin den om sport en ontspanning te combineren. Wie belangstelling heeft kan komen kijken en desge wenst vrijblijvend meedoen op een van de repetitieavonden. Maan dagavond wordt er geoefend in het HMV-gebouw aan de Dorpsstraat (achter de Amrobank) en op woensdagavond in het gymlokaal aan de Lageweg. De repetities be ginnen altijd om 18.30 uur. Inlichtingen: tel. 63550. gers verzorgd. „Wij hebben daar ook wel eens over gesproken," zegt de voorzitter. „Want als zo'n huis als dit (van de familie Stam) uit valt, dan zit je direct zwaar in de problemen. Er is wel een ander bestuurslid dat de zaken in geval van nood of vakantie kan overne men, maar lang niet iedereen zal er zoveel tijd en energie in willen of kunnen steken als mevrouw Stam nu doet." De boerenrockgroep Lanz Bull dog, genoemd naar het oude trek- kermerk, treedt zaterdagavond 30 maart op in de tent bij het paas vuur van Espelo. De pas een jaar jonge band heeft nummers van Normaal, AC /DC en Status Quo op zijn repertoire. De show begint om negen uur en de toegang is gratis. Ook dit jaar kunnen FNV-leden weer profiteren van de FNV-belas- tinghulp. Zij worden gratis gehol pen bij het invullen van het aangif tebiljet inkomstenbelasting (A- en of E-biljet), of vermogensbelasting (B-biljet). Ook voor het invullen van T-biljetten kan men terecht. FNV-leden in Holten, die van deze service gebruik willen maken, kunnen zich voor het maken van een afspraak aanmelden bij J. Calkhoven, tel 63351 of K. Rietse- ma. tel 62806. Tussen de 60 en 70 duizend gram mofoonplaten en CD's zullen zater dag 2 maart te vinden zijn op de CD en Grammofoonplaatsenbeurs in het AC Restaurant Holten, die geopend is van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijwel alle soorten muziek kan men op deze beurs verwachten. De standhouders zijn uit geheel Ne derland afkomstig. Voor de parti culier die zijn of haar oude Singles wil verkopen, is er nog beperkt de mogelijk om deze platen op de beurs aan te bieden. Men dient wel vooraf even telefonisch contact op te nemen met de organisator Rein Zimmer, tel 053-331777. 'Morgenrood, water in de sloot' zegt de volksmond, maar wat is daar nu van waar? De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten start op 7 maart met een cursus Weerkunde, waarop dit en andere weerweetjes uit de doe ken worden gedaan. Docent Frank Helmer leert zijn cursisten het weer te voorspellen en geeft uitleg over de weersvoorspellingen van het KNMI cn de geschiedenis van de weerkunde. De deelnemers krij gen een wolkenschuif, waarmee ze zelf tijdens vakanties weersvoor spellingen kunnen maken. Bij vol doende belangstelling wordt er aan het eind van de cursus een excursie naar het barometermu seum georganiseerd. De cursus Weerkunde wordt gege ven op vijf donderdagavonden van 20.00-21.30 uur in dorpshuis De Boschkamp. Op verzoek van een bewoner aan het Mossinkserf zal er een voetgan- gerssluis geplaatst worden op het. pad tussen het Mossinkserf en de wijk de Haar. Het voetpad wordt nu vaak als sluipweg gebruikt door fietsers, wat tot valpartijen heeft geleid. Door het plaatsen van een voetgangerssluis zal dit oneigen lijk gebruik van het pad worden tegen gegaan. Iedere rit begint voor de vrijwilligers van Tafeltje Dekje met het ophalen van de maaltijden in bejaardencen trum Diessenplas.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 11