Sportcommissie eert Holtense sportlieden Erica Terpstra geeft richting sport SI agenda Alle grote namen aan start cross wedstrijd Klederdrachtshow van Oudheidkamer Octopus concerteert met Gerritsenkoor Holten wil opening van zaken Twee maal CPB Endurorit Schietbanen en susidie ouderen op raadsagenda HOLTENS NIEUWSBLAD Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. Inspraak voorontwerp bestemmingsplan „Look 1990" Hinderwet PUBLICATIE AANLEGGEN EN ONTSTEKEN VAN EEN PAASVUUR DONDERDAG 21 FEBRUARI 1991 'Wat veurbi'j geet en wat blif is het thema van een bijzondere kle derdrachtenshow van de gelijkna mige klederdrachtengroep uit Geesteren. De Oudheidkamer Hoolt'n heeft ze op vrijdag 1 maart naar dorpshuis De Boschkamp ge haald voor haar jaarlijkse begun stigersavond. De show omvat daagse, opknap- en zondagse kleding. Mevrouw Van de Heuvel vertelt aan de hand van kledingstukken als jakken, rokken, ondergoed, mutsen en ook sieraden over de geschiedenis van de onderdelen van het regionale kostuum. Mevrouw Driezen geeft - in dialect - aanvullende informatie over het doel van de verschillende kledingstukken. De avond begint om half acht en de toegangsprijs is 5,-. Begunstigers van de Oudheidkamer hebben gra tis toegang. Jannie Vasters-Oolbekkink, Coen- raad Ligtenberg en MAC De Hol- terberg zijn respectievelijk Hol- tens sportvrouw, sportman en sportploegclub van het jaar 1990 geworden. De jury koos voor triathlete Jannie Vasters op grond van haar sportie ve veelzijdigheid. De prestaties die zij de laatste jaren als triathion- atlete heeft geleverd verdienen grote bewondering, onder andere in een hoge klassering die zij be reikte in het Oostelijk Triathlon Circuit. Voorts prees de jury het doorzettingsvermogen van Jannie, dat zij naast haar dagelijkse werk zaamheden zoveel tijd op kan brengen voor de noodzakelijk trai ning. Bij de dames waren verder genomineerd atlete Sanne Boer, Binnenkort zal het college van burgemeester en wethouders naar Zwolle reizen voor een onderhoud met de Gedeputeerde Staten. Het Holtens college wil graag verne men op welke gronden GS heeft besloten de instandhoudingster mijn van de Bosschool te verkor ten van drie naar één jaar. Het besluit van GS om de instand houdingstermijn in te korten kwam in Holten aan als een don derslag bij heldere hemel. Aan de hand van de uitkomst van het rap port IJsselland heeft de gemeente raad vorig jaar besloten, dat de Bosschool in stand zou worden ge houden. Gezien de bevolkingsop bouw van Espelo, zal de Bosschool in de komende jaren kunnen reke nen om ongeveerd 28 tot dertig leerlingen. De minimumnorm voor 'het voorbestaan van een school ligt bij 23 leerlingen. GS is van dat besluit op de hoogte gebracht, maar heeft zonder opgaaf van re den nu de instandhoudingstermijn tot één jaar ingekort. de sportvrouw van 1989 en amazo ne Marieke Mulder. Voor Coenraad Ligtenberg kwam de uitverkiezing tot sportman toch nog overwacht. Al twee keer eerder was de bescheiden zwemmer van de AA uit Almelo genomineerd en hij dichtte zich dit keer in het ge zelschap van schutter Bertus Brinkman, atleet Dirk Hoekman en triathleet Han Muizenbelt geen grote kans toe. De jury dacht daar anders over. In het juryrapport werd uitgebreid ingegaan op alle voortreffelijke prestaties. Zo be haalde coenraad op 13 jarige leef tijd voor het eerst het Overijssels kampioenschap op de 100 meter rugslag. Zijn beste resultaat be haalde hij in 1987 met een zesde plaats op de Nederlandse Kampi oenschappen. In 1989 werd hij Overijssels kampioen op de 100- en 200 meter rugslag en in 1990 op de 100 meter rugslag en de 100 meter vrije slag. Het komt niet vaak voor dat voor zitter Derk Jan Schooien van MAC de Holterberg voor een complete verrassing wordt gezet, maar maandagavond lukte dat opper best. „Hadden ze maar iemand ge tipt, dan waren we met wat meer mensen gekomen, niet alle 400 le den natuurlijk riep hij uit toen burgemeester Van Rappard de sportploeg van het jaar bekend maakte. „MAC De Holterberg ont breekt zelden in de organisatie en/of begeleiding van evenemen ten die op sortief of cultureel ge bied in Holten plaats vinden. De wijze waarop MAC De Holterberg zich inzet voor de Holtense ge meenschap verdient dan ook de grootst mogelijke waardering", zo luidde het juryrapport. De overige kandidaten voor de prijs van de beste sportploeg was het achttal van de Bergruitertjes en de jeugd- ploeg van touwtrekvereniging OKIA. Voor de jaarvergadering van de sportcommissie bestond opmerke lijk veel belangstelling. Oud prof wielrijder Hennie Stamsnijder vond dan ook een aandachtig ge hoor voor zijn inleiding over het leven van een topsporter. Hij hield de clubbestuurders voor, dat ook een profwielrijder graag terug kijkt naar de basis, waar hij of zijn zijn sport heeft geleerd. Het dubbelkwartet Octopus geeft vrijdag een concert in Gebouw Irene, waaraan ook het Gerritsen koor uit Deventer meewerkt. Je roen Twisk verzorgt de pianobe geleiding. Op het programma staat werk van onder andere Wal- rant, Morley, Vaughan Williams en Lennon en McCarthy. Het con cert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Octopus werd opgericht door vier mannen en vier vrouwen uit Hol ten, die niet meer en niet minder wilden dan fijn met elkaar te zin gen. Inmiddels heeft de groep een De leden van de Christelijke Plat telandsvrouwen Bond (CPB) gaan donderdag 28 februari naar de NCRV-studio in Hilversum om de tv-opname van Ted's familie-spel show bij te wonen. De dames die zich hiervoor opgegeven hebben worden tussen 17.15 en 17.25 uur verwacht bij De Kandelaar, waar de bus om 17.30 uur vertrekt. De groep komt rond middernacht weer in Holten terug. Vanavond, donderdag 21 februari, is er een CPB-bijeenkomst in De Kandelaar, die verzorgd wordt door een ééndagsbestuur. Het on derwerp is nog een verrassing, maar het wordt een leerzame avond waarop een deskundige komt vertellen over een gevoelig onderwerp. Ook belangstellende niet-leden zijn van harte welkom. enkele keer meegewerkt aan kerk diensten en opgetreden voor een afdeling van de Plattelandsvrou wen in Goor en in bejaardencen trum Diessenplas. Een hoogtepunt was een bezoek aan de Evangeli sche Gemeinde te Telgte (Duits land). Octopus wil nu alle muziekliefheb bers in Holten kennis laten maken met haar muzikale kwaliteiten en doet dat in de vorm van dit concert samen met het Gerritsenkoor, een familie-mannenkoor met een zeer afwisselend repertoire. Dit koor werkt geregeld mee aan een huwe lijksmis, maar treedt ook op met geheel andere muziek. Onlangs gaf het een koffieconcert in de Scho lengemeenschap Holten. MAC de Holterberg houdt zater dag 2 maart weer de bekende voor- jaarsenduro rondom Holten. De voorjaarsenduro, vroeger bekend onder de naam Overijsselrit, is een betrouwbaarheidsrit voor moto ren over de openbare weg met on derbreking van een aantal cros- sproeven op een afgesloten terrein, vergelijkbaar met de klassements proeven uit de rallywereld. Start en finish is zo als gebruikelijk bij camping De Holterberg. Een van de spectaculaire onderdelen is de waterbak in de Enk nabij de spoorlijn. Op het circuit op de Zuurberg zullen de enduropspecia- listen hun crossproef afwerken. „Opeens weet ik weer hoe leuk het is om zelf richting aan te geven," riep Erica Terpstra opgewekt na een nummertje verkeersregelen op het kruispunt Dorpsstraat/La- renseweg. De OAD-bus met een delegatie WD-politici, plaatselij ke ondernemers en vertegenwoor digers van Holtense organisaties was daar even gestopt om de ver keersproblematiek van het dorp in ogenschouw te nemen. Tweede Kamerlid Terpstra liet zich be reidwillig in het politiepak heisen Blauw Wit SENIOREN ASV 2 - Blauw Wit 3, 12.30 uur, vertrek 11.15 uur; Blauw Wit 4 - Achilles E. 4,12.30 uur; Blauw Wit 5 - DES 8, 12.30 uur; Blauw Wit 6 - Enter V. 8, 12.30 uur. JEUGD Blauw Wit Al - ON A2, 14.30 uur; Blauw Wit BI - Excelsior B3; De Zweef C2 - Blauw Wit Cl, 13.00 uur, vertrek 12.00 uur; Blauw MB - BWO MB, 11.00 uur. Wierden Dl - Blauw Wit Dl, 10.00 uur, vertrek 09.15 uur; Blauw Wit El - Eversberg El, 10.00 uur; Blauw Wit E2 - Excelsior E4, 10.00 uur; DE 14 - Blauw Wit E3, 09.30 ur, vertrek 08.45 uur; Enter V Fl - Blauw Wit Fl, 10.00 uur, vertrek 09.15 uur; Markvogels Fl - Blauw Wit F2; Blauw Wit F3 - Enter V. F3, 11.00 uur. Bij afgelasting in sporthal: 09.00 uur, F-pupillen; 10.00 uur, E-pupil- len; 11.00 uur, D-pupillen; 12.00 uur, Meisjes B; 13.00 uur, C-junio- ren. ZAALVOETBAL Donderdag 21 februari: Excelsior 1 - Blauw Wit 1, 20.00 uur, vertrek 19.15 uur; Blauw Wit 2 - EBZV 2, 22.00 uur. SV Holten JEUGD Holten Al - Deto Al, 14.30 uur; Holten A2 - Enter V A2, 14.30 uur; Holten BI - Excelsior BI, 12.45 uur; Holten B2 - Luctor B2, 14.30 uur; Holten Cl, SVZW Cl, 14.30 ur; SVVN C2 - Holten C2, 11.00 uur, vertrek 10.15 uur. Holten Dl -Nijverdal Dl, 10.00 uur; PH D4 - Holten D2, 10.00 uur, ver trek 09.00 uur; Holten El - SDOL El, 11.00 uur; Sp. Rijssen El - Hoo- ten E2,10.00 uur, 09.15 uur; Holten Fl - Excelsior Fl, 10.00 uur; SVZW F2 - Holten F2; SWN F3 - Holten F3, 09.15 uur, vertrek 08.30 uur. Handbal Zaterdag 23 februari: Al uit tegen Heeten om 13.00 uur. vertrek 12.15 uur; A2 en BI, Dl en jongens A vrij. Zondag 24 februari: heren thuis tegen Tyfoon 2 om 09,00 uur. Da mes S zaterdag 23-2 thuis tegen ABS om 18.00 uur. Dames J vrfj. Tafeltennis Donderdag21-2: DeVeluwe4-Hol ten 1; Swift 14 - Holten 3; maandag 25 februari: Holten 1 - de Toekomst 3; Holten 3 - De Wijk 16 2; dinsdag 26 februari: De Veluwe 6 - Holten 2; .Holten 4 - Futura 5; Holten 5 - ZTTC4. om de files in goede banen te lei den. Erg druk was het op een maandagmorgen trouwens niet, maar ondernemer Udema smaak te nog net het genoegen om een van zijn eigen wagens moeizaam langszij te zien komen. De WD-ers brachten een werkbe zoek aan Markelo, Holten en Raal- te ter ondersteuning van de verkie zingscampagne voor provinciale staten. De afdeling Holten had een bustocht geregeld langs plaatselij ke knelpunten als de Holterberg, de Bosschool, het waterwingebied en de volle industrielocatie van De Kol. Op de Broekweg leek het tijd schema ec.hter ernstig ontregeld te gaan worden door de bekende gele wagen van Kolbets, volgens reis leider L.H. Rensen 'de supermarkt van Holten'. „Ik ben Bets Mulder en ik woon op de Kol, mijn naam is Kolbets", legde hij de buitenstaan ders uit. Tijdens de lunch in de OAD-kanti- ne pleitte burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard voor een 'gelijke behandeling' van dor pen en steden wat hun groeimoge lijkheden betreft. Hij hield de kan didaat-statenleden voor dat Hol-* Erica Terpstra probeert een'file te maken op een van de drukste kruispunten van het dorp ten om gezond te kunnen voortbe staan 'de groei er in moet houden' en geen museum wil worden. En vroeg de provinciale bestuurders om hiermee ter dege rekening te houden bij het goedkeuren van be stemmingsplannen en toewijzen van contingenten, 'zodat we de goede punten die we hebben kun nen vasthouden en uitbreiden.' Gedeputeerde Fons Hertog her haalde zijn standpunt, dat Holten eerst met een structuurplan moet komen voor het bij de provincie aanklopt om steun bij knelpunten. Alle grote namen uit de Neder landse motocrosswereld in de klassen 125 cc, 250 cc en 500 cc se nioren zullen zondag 10 maart aan de start verschijnen tijdens de eerste kampioenscross van 1991, die georganiseerd wordt door MAC De Holterberg, om de eerste punten te vergaren voor het Ne derlands kampioenschap. In de 125 cc zal onder andere aan de start verschijnen Pedro Tragter uit Epse, de regerend Nederlands kampioen. In de 250 cc klasse zul len Dave Strijbos, John v.d. Berk en Gert Jan van Doorn met elkaar de strijd aangaan om de eerste plaats. In de 500 cc klasse is Kees van de Ven de te kloppen man. De gehele winter is MAC de Holter berg aan het werk geweest om het circuit De Zuurberg aan te passen aan de eisen van de KNMV. Zo is het gehele circuit minimaal zes meter breed, is het startveld ver breed tot minimaal 40 meter, is er een drainage aangelegd op het startveld om het overtollige water beter kunnen afvoeren. Ook is er een voetgangerstunnel gebouwd om het overstekende publiek vei lig aan de andere kant van het parcours te krijgen. Eveneens wordt het circuit nog op een aantal plaatsen aangepast om het pu bliek nog meer van het crossge- weld te laten genieten. Kaartverkoop Als extra service aan het Holtense publiek stelt MAC de Holterberg alle Holtenaren in de gelegenheid kaarten te kopen in de voorver koop. Holtenaren kunnen op zater dagmiddag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur terecht bij het clubge bouw van MAC De Holterberg aaan de Beusebergerweg (bij jeugdsociëteit De Schure) om kaarten te kopen tegen 5 gulden re ductie. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan R. C. G. Markink voor uitbreiding seizoenwoonverblijf Vianenweg 59; - aan B. J. Reilink voor vergroten wagenberging bij Beumersteeg 4; - aan J. H. Scheperboer voor bouw woning Ericaweg 6; 2. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN: - aan M. A. Bosschers, Beusebergerweg 32 (4 eiken); - aan G. J. Groteboer, Beusebergerweg 40 (1 berk); - aan M. J. Klein Horsman, Borkeldsweg 91 (hakhoutsingel); - aan J. W. Manenschijn, Beusebergerweg 2a (1 boom); - aan G. J. Schuiterd, Postweg 82 (15 dennen). Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tQt het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat, in verband met de voorbereiding van een integrale herziening van het bestemmingsplan „Look", met ingang van 25 februari 1991 gedurende 14 dagen voor inspraak ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek) voor ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan „Look 1990". Op verzoek kan daarbij ambtelijke bijstand worden verleend. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen formulieren worden ingevuld, waarop opmerkingen en suggesties met betrekking tot de beleidsvoornemens ten aanzien van het gebied waarop het voorontwerp-plan betrekking heeft kunnen worden weergegeven door insprekers. Deze schriftelijke opmerkingen worden bij het voorontwerp-plan ter inzage gelegd. De persoonlijke gegevens van de inspreker worden - indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd - niet bekend gemaakt. Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat deze inspraakmogelijkheid niet bedoeld is en dient ter vervanging van de officiële bezwarenprocedure ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarvoor wordt op een later tijdstip nog gelegenheid gegeven. Op verzoek van de insprekers zal op een nog nader bekend te maken tijdstip een openbare hoorzitting worden gehouden, waarin: - indien gewenst, een toelichting op de beleidsvoornemens zal worden gegeven; - individuele vragen zullen worden beantwoord. Ter afronding van de inspraakprocedure wordt door of namens burgemeester en wethouders een eindverslag opgemaakt. Ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen kunnen tevens omtrent de uitvoering van de Inspraakverordening of de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en wethouders. Een klacht, gericht tegen de uitvoering van de in spraakprocedure dient te worden ingediend uiterlijk veertien dagen na afloop van de inspraakprocedure. Holten, 21 februari 1991. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, De burgemeester, J. P. Stegeman. W. L. F. C. van Rappard. TERINZAGELEGGING ONTWERP BESCHIKKINGEN Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 25 februari 1991 tot en met 11 maart 1991 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, alsmede op dinsdagavond in de sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 (kantoor beheerder) van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage de ontwerp-beschikkingen ingevolge de Hinderwet van: 1. Directie A.C. Restaurants B.V., Oostzijde 95 te Zaandam tot het oprichten en in werking hebben van een snel-service restaurant aan de Rijksweg A1 2. Maatschap Vorkink, Doorlopendedijk 8 te Holten tot het uitbreiden en wijzigen van het fokvarkensbedrijf 3. H. van den Bos-Vincent, Deventerweg 63 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee-, varkens- en schapenbedrijf annex opslag van dieselolie 4. Maatschap E. en G. Stam, Schreursweg 3 te Holten tot een nieuwe de gehele inrichting (varkensfok- en varkensmestbedrijf, rundvee fok- en rundveemelkbedrijf annex opslag van dieselolie) 5. Maatschap D. B. en B. J. Krikkink, Raaiterweg 55 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee-, fok- en mestvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie en propaan) 6. H. ter Stal-Baltus, Vijfhuizenweg 12 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een mestvarkens-, mest- kalveren-en meststierenbedrijf annex opslag van dieselolie. De ontwerp-beschikkingen omvatten het verlenen van de vergunning onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen, die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen, die redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest daartoe bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend vóór 11 maart 1991 bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Burgemeester en wethouders van Holten wijzen belanghebbenden er op, dat voordat met de aanleg van een paasvuur wordt begonnen, de plaats van dat paasvuur moet worden goedgekeurd door de commandant van de brandweer. Het is daarom van belang zo spoedig mogelijk een verzoek tot het aanleggen en ontsteken van een paasvuur in te dienen bij: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HOLTEN SMIDSBELT 6 7451 BL HOLTEN. Het verzoek moet uiterlijk op 1 maart 1991 zijn ingediend, wil men in aanmerking komen voor een ontheffing voor het ontsteken van een paasvuur. In het verzoek moet de plaats van het aan te leggen paasvuur duidelijk zijn omschreven. Bovendien moet in de aanvraag worden aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid het paasvuur wordt gebouwd c.q. welke persoon aanspreekbaar is namens de paasvuurbouwers, indien overleg e.d. noodzakelijk of gewenst is. In de vergadering van de gemeen teraad op maandag 25 februari neemt de raad onder meer een be slissing over de aanleg van schiet banen onder de muziekkoepel op Kalfstermansweide voor sv De Eendracht, over het sociaal cultu reel programma 1991 en over de subsidie voor de Stichting Welzijn Ouderen (waaronder de verhui zing) en voor het Meer Bewegen voor Ouderen. Ook de onderteke ning van het convenant sociale vernieuwing en de instelling van de commissie welzijn staan op de agenda.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 5