Kinderziektes eruit halen met milieubus Winkelen Zakendoen Van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten Wim Stobbe winnaar Henk Mulder-trofee Korter werken voor OAD- medewerkers BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Gescheiden inzameling GFT-afval Uit het politierapport Gevonden voorwerpen Midden-IJssel stopt met lessen BOLSENBROEK Holten gaat zomerhuisjes 'witten' Verhuizen Stichting Welzijn Ouderen gaat verhuizen. We gaan naar een adres waar u ons heel gemakkelijk zult kunnen vinden. Het kantoor wordt gevestigd in het Groene Kruisge- bouw aan de Gaardenstraat. Wilt u bij ons langs komen, dan moet u naar de eerste verdieping. Meteen links, u ziet ons bordje op de deur. Geeft het trappenlopen u moeite, dan kan de functionaris u beneden in de spreekkamer treffen. Bij verhuizen hoort een nieuw adres en in ons geval ook een nieuw telefoonnummer. Vooral dat laat ste zal de komende tijd regelmatig in deze rubriek worden geplaatst. Het is nieuw, maar toch reeds op genomen in het nieuwste oranje telefoonboek. Het luidt: 64910. Ons adres wordt vanaf 1 maart: Stichting Welzijn Ouderen; Gaar denstraat 29; 7451 CV Holten; tele foon 05483 - 64910. De bereikbaarheid van de functio naris blijft gelijk aan die op het gemeentehuis. Belt u, wanneer de functionaris afwezig is, dan hoort u een mededeling via de telefoonbe- antwoorder. Op deze wijze hopen wij u zo goed mogelijk van dienst te "zijn. Na een gedoogperiode van bijna dertig jaar zullen zo'n zeventien woningen definitief permanent be woond mogen worden. Dit 'witten' van de zomerhuisjes maakt onder deel uit van een herziening van het bestemmingsplan De Borkeld, dat binnenkort aan de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Huisves ting zal worden voorgelegd. Het college van B en W stelt zich op het standpunt, dat na dertig jaar met niet meer kan spreken 'illega le' bewoning, mede omdat in de jarén vijftig, in de tijd van de wo ningnood, de bewoning door het toenmalige college op persoonlijke titel is toegestaan. Voor andere il legale bewoningen blijft men even wel onverbiddelijk. Tevens voorziet de herziening van het bestemmingsplan in uitbrei ding van het woonopppervlakte van de zomerhuisjes om ze te kun nen aanpassen aan de eisen van de tijd. De verplichting van een plat dak komt eveneens te vervallen. DONDERDAG 21 FEBRUARI 1991HOLTÉNS NIEUWSBLAD 21 februari: informatiemiddag voor ouderen over afvalverwer king, 14.00 uur in kantine ge meentehuis; informatieavond afvalverwerking, 19.30 uur in ge meentehuis; bijeenkomst CPB, 20.00 uur in de Kandelaar; le zing over Japanse netsuke's, 20.00 uur in de Boschkamp. 22 februari: concert Octopus, 20.00 uur in gebouw Irene. 24 februari: 19.00 uur, Open Deurdienst in de Kandelaar. 25 februari: herhalingscursus reanimatie, 13.30 uur in zaal Vosman; jaarvergadering NBvP Espelo, 19.45 uur; ge meenteraadsvergadering, 19.30 uur; 20.00 uur, bijeenkomst NBvP afd. Holten in zaal Vos man. 26 februari: dia-avond Wander Drent bij HVG Dijkerhoek, 20.00 uur in Bethanië. 1 maart: concert Holtense orga nisten, 20.00 uur in de Kande laar; jubileumuitzending Radio Diessenplas, 19.00 uur; kleder drachtenshow Oudheidkamer, 19.30 uur in De Boschkamp. 2 maart: postzegelbeurs in aula Scholengemeenschap Holten, 10.00-17.00 uur; Voorjaarsendu- ro MAC de Holterberg; 14.00- 16.00 uur, verkoop kaartjes crosswedstrijd bij MAC-ge- bouw. 6 maart: verkiezingen provinci ale staten. 8 maart: 20.00 uur, concert Kon Luchtmachtkapel in sporthal 't Mossink. 10 maart: Nederlands kam pioenschap solo-motorcross op de Zuurberg. 11 maart: 20.00 uur, Postzegel ruilbeurs in de Boschkamp. 21 maart: Nationale Boom plan tdag. Gevonden: jongensfiets merk Gazelle,bruin; wit/bonte kin derhandschoenen; kinderhand schoen rose/wit/blauw; zwarte wollen want; verwisseld op de ijsbaan een kunstschaats maat 39, kleur wit. Verloren: bruin mapje met Dat- sun autosleutel; verzkerings- plaatje bromfiets SJJ 447; een paar vingerhandschoenen blauw/groen; rode knipporte- monnaie met inhoud; sleutel bos met zes sleutels; fototoestel Olijn; zwarte herenportemon- naie met inhoud; grijze heren glacé; Lips sleutel aan lederen hanger; gouden armketting met vierkante schakels en briljan ten slot; ring met drie sleutels o.a. Renault; OV jaarkaart; hond, terrier bruin zwart; zwar te kat met witte bef. Op dinsdag 12 februari botsten twee auto's op elkaar op de krui sing Stationsstraat-Kerkhofsweg omdat er geen voorrang werd ver leend. De bestuurder die geen voorrang verleende verklaarde dat de auto van rechts de binnenbocht nam en dat daardoor de aanrijding ontstond. Er was alleen materiële schade. Op woensdag 13 februari werd een jongedame betrapt bij C1000 toen zij enig snoepgoed wegnam zonder te betalen. Zij werd aan de politie overgedragen. Toen de bewoner in de Kenemans- straat s'avonds thuis kwam, ont dekte hij tot zijn schrik dat op dat moment twee mannen in zijn wo ning binnen waren die er kennelijk niet thuis hoorden. De twee man nen wisten zich uit de voeten te maken richting Aaltinksweg. Er wordt niets vermist. Men was bin nen gekomen door een bovenlicht te forceren. Indien er mensen zijn die die avond tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de omgeving iets ver dachts hebben waargenomen, dan zou de politie dit graag willen we ten. Op vrijdag 18 februari kwam een jachtopzichter in de problemen, toen hij een man wilde bekeuren die zijn hond los had lopen op de Holterberg. De man wilde zijn naam niet opgeven en verzette zich daarna tegen zijn aanhouding. Met behulp van de politie werd deze persoon overgebracht naar het po- litieburo alwaar proces-verbaal werd opgemaakt o.a. voor het ver zet. Hoe je van een muis een olifant kunt maken. Tijdens de drukte de afgelopen zondag op de Holterberg, zag een onbekende kans vanuit een restau rant een leren jas weg te nemen. In de jas bevond zich tevens een por- temonnaie met inhoud. Totale schade ongeveer f 1500,-. N.a.v. deze drukte heeft de politie acht personen bekeurd die hun honden los lieten lopen op de Hol terberg. Tevens kregen acht auto bestuurders een bekeuring die in de veronderstelling leefden dat de aldaar geplaatste verkeersborden (verboden voor motorvoertuigen) niet voor hen van toepassing wa ren. In de nacht van maandag op dins dag j.l. werd er ingebroken bij een bedrijf aan de Espelodijk. Uit een schuur werden twee motoren ont vreemd. Van de daders is nog geen spoor. Scholengemeenschap Midden-IJs sel stopt met de lessen in Holten. Reden hiervoor is het sterk terug lopende aantal cursisten. De kos ten om in Holten een 'tweede kans' opleiding via deelcertificaten voor het Mavo-diploma overeind te houden worden daardoor te hoog. NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. H.W. Doornweerd; kindernevendienst Ans en Jo- han Steunenberg. 19.00 uur: pastoraal werker P. Dullaert. Uitgangscollecte: Z.W.O. Op pasdienst: mw. Moed-Snoek en Janneke Roeterdink. Diessenplas: 27 februari 19.00 uur: ds. Leerink. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. M.Berg. 19.00 uur: Open Deur-dienst in de Kandelaar. Kindernevendienst: groep 3 en 4 o.l.v. H. Hulsman-Zwiers en groep 5 en 6 o.l.v. H. Paalman. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor rente en af- ARTS: 23 en 24 februari: C.M. Piscaer en J.F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 23 en 24 februari: F.B. Zeilstra, Brederodestraat 6 Rijssen. Tel. 05480-14569. Behandeling na te lefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 28 35, b.g.g. 05704-30 86. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31, tel. 6 14 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, volgens af spraak. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- Deze maand herdenkt Garage Schuppert het zestigjarig be staan van het bedrijf. Hiertoe is van 21 tot en met 23 februari een jubileumshow georganiseerd. Naast de Parijs-Dakar bolide van de 'Tijgermannen' is daarop ook de futuristische Toyota Previa te bewonderen. Garage Schuppert, ooit gestart als eenmanszaak, is uitgegroeid totToyota-regiodealer met negen personeelsleden. Sterke kan ten van de firma zijn de uitgebreide service voor de klant en de geraffineerde werkplaatstechnieken. Veel aandacht wordt be steed aan de 4WD-techniek (vierwielsaandrijvingen), de grote modetrend. De grote ambitie van het bedrijf ligt in de zakelijke automarkt. Schuppert gaat vol dynamiek een nieuw decennium tegemoet. Henk Mulder overhandigt aan winnaar Wim Stobbe de gelijknamige tro fee. Naast hem jurylid Wim Kwakernaak. Wim Stobbe uit Goor is winnaar geworden van de door de fotoclub Profoto uitgescheven fotowed strijd om de Henk Muldertrofee. Na de succesvcolle fotowedstrijd voor niet-leden en de expositie in het dorpshuis was de volgende ac tiviteit van Profoto de clubwed strijd om de Henk Muldertrofee, een fotowedstrijd waar alleen le den van de fotoclub Profoto aan mogen deel nemen. Er mochten per deelnemers vier kleuren en vier zwart-witfoto's worden ingeleverd. In totaal werden 40 foto's ingezon den. De jury bestond zoals gebrui kelijk uit Henk Mulder en Wim Kwakernaak. De prijsuitreiking vond plaats op donderdag 14 fe bruari. Het was erg interessant en leer zaam voor de leden om de jury toe lichting op de foto's te horen. Wim Kwakernaak wist ook nu weer op zijn eigen wijze de keuze van de jury onder woorden de brengen. De uiteindelijke winnende foto be hoorde toe aan het kersverse Pro- fotolid Wim Stobbe uit Goor. Wim maakte de foto in het Haaksber gerveen. Een kleurenfoto die op viel door zijn bijzonder kleuren. De tweede prijs was voor een potretfo- to van Hans Wissink. Henk Kam perman ging strijken met de derde prijs. lossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Marita Withaar, Hetty Nij- kamp-Beldman en Anita Bo- link-Stam; 4-6 jaar: Jetty Tro- mop-Imhof, Karin Tromop en Janny v/d Meulen-Imhof. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in Irene. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. A.J. Leerink. Uit gangscollecte: Z.W.O. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. G. Griffioen (Bath- men). Uitgangscollecte: plaat selijke diakonie. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur: H. Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 26, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29, tel 6 27 84. Spreek uur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen: tel. 6 13 28 en 6 28 89. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. VOEDINGSBOND FNV: Informatie over uitkeringen: tel. 05483-6 30 56; 053-33 05 37; 05496-6 30 56. HJ. Visscher van O AD Holten overhandigt onder toeziend oog van burgemeester Van Rappard en wethouder Westerik aan Zutphens wethouder Winsemius de sleutels van de informatiebus. „Een belangrijk instrument dat onontbeerlijk is voor de informa tievoorziening naar de inwoners". Zutphens milieuwethouder B. Winsemius wist waarover hij het had toen hij vorige week de mi lieu-informatiebus van het Ge west Midden-IJssel introduceer de. Zutphen was immers de eerste gewestgemeente die met het ge scheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval begon en dat leverde vooral in de beginfase nogal wat problemen op. Met de door busonderneming Oad en con tainerleveranciers Otto en Kliko gesponsorde bus hoopt het gewest die kinderziektes in de andere ge meentes te voorkomen. Waar het allemaal om ging stond parmantig voor het gemeentehuis op de Smidsbelt te pronken. Een door de technische dienst van de Oad tot voorlichtingsbus omgeto verde touringcar met een indruk wekkende staat van dienst in zo wel het vakantie-, streek- en groepsvervoer en al heel wat kilo meters op de teller. Manager Bus bedrijf H.J. Visscher van de Hol tense vervoersonderneming over handigde portefeuillehouder mi lieu van het gewest Winsemius de sleutels en het kentekenbewijs in de verwachting dat de bus nog jaren lang goede diensten zou be wijzen. Composteren Winsemius bleek maar wat blij met zo'n mobiel informatiecentrum, dat allereerst in Holten wordt inge zet aangezien daar in maart begon nen wordt met de gescheiden inza meling. De gemeente moet zelf voor een chauffeur en een voorlich ter zorgen. Wanneer ook in de ne gen andere gewestgemeentes de Kiiko's en Otto's zijn uitgezet ver wacht hij dat de afvalberg van de regio Midden-IJssel met zo'n 40 tot 50 procent huisafval verminderd Q Q5476-13Q7 kan worden. Aangezien bij een eer der project al de inzameling van klein chemisch afval is geregeld, kan het GFT-afval nu worden ge- composteerd en als zodanig herge bruikt. „Met deze bus kunnen we veel mensen bereiken op markten, in winkelcentra en op scholen. Vooral uit het onderwijs hebben we al veel verzoeken gekregen om langs te komen" aldus Winsemius die alvast de volgende fase in het proces van gescheiden inzameling van huisvuil aankondigde: het uit- sorteren van glas, textiel en papier. Ook daarbij zal de informatiebus worden ingezet. Het interieur daar van is zodanig opgebouwd, dat er ook andere opstellingen kunnen worden gehanteerd. "Milieucircus" Ook om een andere reden bleek de Zutphense wethouder maar wat OAD-Reizen heeft voor 65 mede werkers arbeidstijdverkorting aangevraagd. Het gaat hierbij om personeelsleden op de afdelingen reserveringen en administratie. De arbeidstijdverkorting is maan dag ingegaan voor een periode van zes weken. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt in deze sector", zei financiéel direc teur G. Ooms maandagmiddag tij dens het WD-werkbezoek aan Holten. „De gevolgen van de golf oorlog voor de busvakanties heb ben de touroperators verrast. Dat de vliegvakanties er last van zou den hebben is begrijpelijk, maar op een halvering van de boekingen voor busvakanties had niemand blij met het wit-groene vehikel voor de deur. „Intergemeenschap- pelijke samenwerking blijkt vaak een erg moeilijk proces. Het lukt zo nu en dan en daarvan is deze bus het levend bewijs." Holtens burgemeester W.L.F.C. Ridder van Rappard kon de gewes telijk milieu-portefeuillehouder al leen maar feliciteren met diens 'rei zende milieucircus'. „Om al die ge meenten op één lijn te krijgen is een grote prestatie. Omdat er veel over schijven loopt, gebeurt dat vaak via een inspannende inhaal slag. Wanneer de terugkoppeling naar de gemeente en de portefeuil lehouder daar echter goed is, moet het lukken. Ik ben er trots op dat we hier in Holten al zover zijn en dat de raad steeds weer de nood zaak ervan inziet. Maar dit traject van inzamelen is eigenlijk nog maar het begin. We moeten het ook nog verwerken." gerekend. Oom blijft echter redelijk optimis tisch: „De mensen zijn duidelijk niet in de stemming om over va kantie na te denken. Ik heb goede hoop dat de bussector zich snel zal herstellen als de crisis gauw is afge lopen". Het hanteren van dump prijzen om de mensen toch nog in de bus te lokken wijst hij af: „Dat kan niemand in de bedrijfstak zich permitteren". De vliegmarkt is totaal ingestort en het avontuur van de jumbobus door de Sahara trekt blijkt op dit moment ook niemand aan te trek ken. Daarbij komt nog de onzekere politieke toestand in de Sovjet unie, waardoor de belangstelling voor een vakantie in een van de Sovjetrepublieken ook bijna ge heel achterwege blijft. OPELfel Indien de raad ermee acoord gaat, zullen binnenkort de bewoners van permanent bewoonde zomerhui zen op de Borkeld rustiger slapen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 3