„Puur wintersport op de Holterberg" Kapel Koninklijke Luchtmacht biedt Holtenaren concert aan lvmm.1 Splo heeft het 'm gelapt! Holtens Nieuwsblad, WEEK Zoekt u werk! DEZE Vrijdag 8 maart in sporthal 't Mossink Holtense organisten concerteren Open Deur- dienst Wie bouwt 't hoogste paasvuur? Herdenking gevallenen gggga BB BS B zie dan onze advertentie op pag 6 Meubelfabriek Expositie zijdeschilderen Reusachtige sneeuwpop vestigt nieuw Beneluxrecord U ontvangt een fraaie BON Nieuwsblad Donderdag 21 februari 1991-43ste jaargang no.8 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Milieubus Na de milieubox is er nu ook een milieu-informatiebus. Vo rige week werd hij door de sponsors overgedragen aan het gewest Midden-IJssel. En dat gebeurde op de Smidsbelt, om dat Holten als een van de eerste gemeenten in het gewest met de gescheiden inzameling van afval begint. Sportprijzen Het komt niet vaak voor dat MAC-voorzitter Derk Jan Schooien zich Iaat verrassen, maar maandagavond lukte het een keer bij de bekendmaking van de sportman, sportvrouw en sportclub van 1990. De jury had een uitvoerige toelichting gemaakt op de uitverkiezin gen. Zie de sportpagina. Wintersport in eigen land, vorige week kon het eindelijk weer eens. De VW heeft het geweten. André Hoeben meldt dat zijn twee tele foonlijnen vanaf dinsdagmorgen - 'toen in de rest van Nederland de sneeuw begon te vallen' - rood gloeiend hebben gestaan. De net nieuw aangelegde tweede lijn bracht dus meteen zijn geld al op. De vragen hadden bijna allemaal te maken met de langlaufmogelijk- heden op de Holterberg: waar zijn er loipes, hoe lang zijn ze en wat kost het? „Men blijkt Holten en de Holterberg te kennen", zegt Hoe ben. Helaas moest de VW voort durend nee verkopen, want Holten had een beetje pech: „Heel Neder land lag onder de sneeuw en bij ons was de laag maar steeds niet dik genoeg. En vrijdag toen het ging sneeuwen lag heel Nederland plat." Vier jaar geleden was de laatste keer dat er op de berg gelanglauft kon worden. Toen bestond er ech ter nog geen samenwerking op het gebied van het trekken van de loi pes 'en deed iedereen maar wat'. Dit jaar zijn die getrokken door Willie Veneklaas van camping de Holterberg. Vrijdag vlak na de middag, toen de sneeuwval wat minder werd, is hij begonnen en in anderhalf uur was de klus ge klaard. „Het ging prima", zegt hij, „met één uitzondering: iemand an ders zou de lintjes ophangen om de routes te markeren en dat is niet gebeurd. Dat is jammer." De hotels en bungalowparken heb ben een mooi en bijzonder druk weekend achter de rug. Hoog Hol ten was 'stamp- en stampvol' en de 75 sets ski's waren constant ver huurd: „Het was puur wintersport op de berg." Ook bij Het Losse Hoes was het 'harstikke druk'. Het hotel was vol en er was veel vraag naar de 60 skiparen. Dat begon al vrijdagmiddag en liep door tot zon dag. Vrijdagavond hebben we een fakkeloptocht georganiseerd en op zondag diverse arresleetochten en dat liep leuk." Hotel de Holterberg Op bungalowpark Mooi Holten Langlaufers in defile onderaan de Holterberg waren heel wat eigenaren van va kantiebungalows ter plekke, 'maar niet extreem veel omdat er sneeuw lag'. In het bos werd het ouderwet se sleeëen behoorlijk in ere gehou den. Bij bungalowpark De Linden- berg was het sneeuweffect wel dui delijk merkbaar. Veel mensen pro beerden op het laatste moment nog te boeken en daarbij bleek de Holterberg weer de grootste trek pleister. Bij camping De Holter berg was het het hele weekend 'een gekkenhuis', met een komen en gaan van skihuurders, wandelaars en campinggasten. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen. Larenseweg 3. tel. 6 12 24 jiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiim Holtense organisten van de Gere formeerde en Hervormde kerken geven vrijdag 1 maart een concert in De Kandelaar. Nu het orgel van De Kandelaar een jaar in gebruik is, willen zij het eens op een andere manier laten horen dan als instru ment ter begeleiding van de ge meentezang. Jaap Berghuis, Hennie Kruk, Ger- rit de Roos, Jan Tromop, Jaap Bax en Joop van Engbrink bieden een gevarieerd programma, dat extra wordt opgeluisterd door Jannie Ribbink (dwarsfluit), Riek Bolink (vocaal), Mariska Paalman (viool) en Esther Tromop (dwarsfluit). Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toe gang is gratis. Na afloop wordt er een kopje koffie aangeboden. In de Kandelaar wordt op zondag 24 februari een Open Deurdienst gehouden met als thema Francis- cus van Assisi, vrij van zorgen. De dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. Voor ganger is pastor Peter Dullaert uit Deventer en het koor Laetitia Vera verleent zijn medewerking. Eenmaling en uniek, zo mag best het concert genoemd worden dat de Kapel van de Koninklijke. Luchtmacht op vrijdag -8 maart de bevolking van Holten zal aanbieden in sporthal 't Mossink in Holten. De leiding van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht had reeds in een vroegtijdig stadium contact gezocht met de Stichting Viering Nationale Feestdagen om in het kader van het 25 jarig huwelijksfeest van het Koninklijk paar de be volking van Holten een con cert aan te bieden, maar het uitbreken van de Golfoorlpg stak er - voorlopig - een stokje voor. Zelfs de viering van het 75 jarig bestaan van de kapel moest om die reden worden afgelast. Nu de situatie in de Golf minder dreigend is ge worden, is het verbod op het geven van concerten opgehe ven en heeft men besloten het concert doorgang te laten vin den. De bevolking van Holten kan nu als een van de eersten genieten van het speciale ju bileumconcert. De jury van de Paasvuurwed strijd roept alle paasvuurbouw- groepen, die willen deelnemen aan de wedstrijd om het groot ste paasvuur van Holten, om zich schriftelijk aan te melden bij de VW-Holten. Aanmeldin gen dienen bij de VW binnen te zijn voor vrijdag 15 maart aan staande. Het 70 man tellende orkest onder leiding van Majoor Lex van Diepen geeft een concert dat uit twee de len bestaat. Voor de pauze een licht klassiek concert, waarvan de nummers pas vlak voor het optre den bekend worden gemaakt en na de pauze populaire muziek in de Non Stop Show met nummers va riërend van The Saints, Me and my shadow, Foxy Foxtrot en Brasil en Een eigen huis. Dit alles omlijst met een eigen lichtshow. Voor een van de medleys zal het toneel zelfs in de bekende 'toneelnevelen' wor den gehuld. De kapel heeft de beschikking over eigen decors, die met drie vracht wagens naar Holten zullen worden vervoerd. Vijftien dienstplichtin- gen zullen op 8 maart dan in de sporthal de decors en geluidsin stallaties opbouwen en later weer afbreken. Het orkest zal reeds vroeg in de middag in Holten arri veren om op tijd in de sporthal te kunnen repeteren. De repetitie is niet toegankelijk voor het publiek. De leden van het orkest zijn de muzikale specialisten van de Luchtmacht. Zij hebben allen een concervatorium-opleiding of ge lijkwaardige studie gevolgd. Vele van hen werken tevens als dirigent van een amateurorkest of als le raar aan een conservatorium of muziekschool. Het orkest kent een organieke sterkte van 56 musici. Daarnaast is er nog een tambour- corps aan de kapel verbonden. Tijdschema Klokslag om acht uur zal het con cert beginnen. De zaal gaat open om klokslag half acht. Aan dit strakke tijdsschema zal strikt de hand worden gehouden. De entree is gratis. Er wordt voor dit concert bijzonder veel belangstelling ver wacht. Het bestuur van de Stich ting Viering Nationale Feestdagen heeft besloten, dat kaarten afge haald kunnen worden met ingang van van komende maandag 25 fe bruari bij boekhandel Heusink- veld of Speelgoed van de Maat. Per persoon worden niet meer dan vier kaarten verstrekt. Indien er nog kaarten over zijn - wat men eigen lijk niet verwacht - worden deze op de avond van het concert tussen 19.50 en 20.00 uur verdeeld over de belangstellenden. Daar de publici teit van dit concert in eerste in stantie via het Holtens Nieuws blad plaats vind, hebben de Holte naren bij het verkrijgen van de kaartjes de eerste kans. De bewoners van De Lathmer heb ben onder leiding van aktiviteiten- begeleidster Helen Kuiper in de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp de expositie 'Alles met en over zijdeschilderen' inge richt. Tot 11 maart is daar een overzicht te zien van eindproduc ten als sjaals, sieraden en zijde- kaartén en de materialen die er voor gebruikt worden. De produc ten zijn te koop op het Aktivitei- tencentrum De Lathmer, gevestigd in lokaal 2 van het dorps huis. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. De jaarlijkse herdenking van de gevallenen op de Canadese be graafplaats door de Holtense schoolkinderen zal dit jaar niet plaats vinden op 4 mei, maar op vrijdag 3 mei, 's morgens om 11.00 uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. Als de rest 'van Nederland achter de kachel kruipt, komt Splo in aktie. De overvloedige sneeuwval van vrijdag bracht eindelijk de kans waar de Espelose Boaken- bouwers al drie jaar op wachtten: de grootste sneeuwpop van de we reld maken. Vrijdagmiddag om drie uur begon het werk en ruim 24 uur later was het karwei ge klaard. Een sneeuwkolos van 11.01 haalde voor Espelo het Bene luxrecord binnen en misschien is het zelfs wel een Europees record geworden. Na het Poasboaken- bouwen en het hooivorkgooien heeft Splo het 'm dus opnieuw gelapt! Drie jaar geleden haalde de Espe lose Boakenbouwers het Guinness Book of Records met hun buiten model Paasvuur en toen al werd het idee geboren om een aanval te doen op een wat minder inheems verschijnsel: het sneeuwpopre cord. De zo geslaagde poging van het afgelopen weekend geldt vol gens bouwer Herman Nijenhuis slechts als 'generale repetitie' voor een aanslag op het wereldrecord. Het 'record der lage landen' stond op 5.93 meter en daar zijn ze in Espelo dus ruim boven gekomen. Rijkspoltieman G.J. Oberink was daar officiéél getuige van. Zo'n kolos van meer dan tien meter vreet natuurlijk heel wat sneeuw. De velden en de sloten in de omge ving lagen er al gauw kaaltjes bij. De mooie schone witte sneeuw voor het 'pleisterwerk' is echter helemaal uit Heihuizen gehaald 3 km verderop. De bekisting met vijf meter doorsnede lag al klaar. De bouwcommissie van Jan Oos tenenk, Jan Vos, Wim Steegink, Wim Schoneveld, Wim Meilink en Herman Nijenhuis hadden er voor gezorgd hem van binnen met plas tic te bekleden, zodat de met man en macht er in geshovelde sneeuw er niet aan blijft plakken. Heel Splo leek vrijdag wel in touw om de pop overeind te krijgen, 's Avonds waren er zo'n vijftig men sen aan de gang en die hielden het vol tot bijkans middernacht. Za terdagmorgen ging het boeren werk eerst even voor, maar er ble ven genoeg helpende handen over. De kleurige buitenmodel das van tien meter lang was uiteraard door de plattelandsvrouwen al eerder gebreid. Houten vormen dienen ogen en neus, want de gewone sneeuwpopattributen als wortel en steenkool vallen een beetje in het niet op deze schaal. Er kwam een Als de dooi niet te hard doorzet, is de Splose sneeuwman nog wel een poosje te bewonderen. Twee manshoge houten sneeuwpoppen langs de S14 wijzen de weg. hoogwerker aan te pas om die on- sneeuwpop op hun plaats te bren- misbare onderdelen van een echte gen, maar het grootste deel van het werk is toch door de vlijtige han den van de Sploders zelf verricht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1