Scholengemeenschap toont nieuw gezicht t t [wgj Hoitens Nieuwsblad In memoriam meester Brouwer Winters Holten gaat voor even terug in de Ijstijd Wak in de schaatsmarkt voor middenstand Peuters krijgen veiliger speelplaats "Chinees" erbij in Holten Dijkerhoekse koekebakkers naar Londen Erica Terpstra naar Holten U ontvangt een fraaie BON Zangavond in De Kandelaar Voortplanting en medische techniek Polen centraal op bijeenkomst bejaardensoos Hoitens Nieuwsblad Donderdag 7 februari 1991-43ste jaargang no.6 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Swingsoos Gehandicapt of niet, lekker swingen kunnen we (bijna) al lemaal. In de kelder van dorps huis De Boschkamp is het iede re veertien dagen Swingsoos en dan wordt er gedanst dat het een lieve lustJs. Maar daarbij blijft het niet, want er zijn nog een heleboel andere leuke din gen te verzinnen voor een gezel lig avondje uit. Groen Als de gemeenteraad groen licht geeft, gaat een deel van het Holtense openbaar groen in de aanbieding. Voor een vrien denprijsje van tien gulden de vierkante meter kan iedere huiseigenaar de hand leggen op de gemeentelijke 'overhoekjes' die her en der verspreid liggen. De speelplaats van de peuterspeel zaal in dorpshuis De Boschkamp wordt aangepast. B. en W. hebben daartoe besloten. Het speelterrein vertoont momenteel een gevaarlij ke 'hellingbaan', die moet worden afgevlakt. Verder wordt er extra beplanting aangebracht om de speelplaats van de straat af te grenzen en wordt het op de speel plaats uitkomende klapraam ver vangen door een raam van een an der type. Als de voortekenen ons niet be driegen, telt Holten binnenkort twee Chineze restaurants. Mo menteel wordt er in het pand Deventerweg 61, waarin tot voor kort het visrestaurant De Witte was gevestigd, hard ge werkt aan een verbouwing. Het restaurant is aangekocht door de eigenaar van Chinees-In disch restaurant China in Bath- men en zal door een van diens naaste medewerkers worden ge ëxploiteerd. Na de verbouwing, die ruim een maand in beslag neemt, zou het restaurant begin april haar deuren kunnen ope nen. Momenteel is het sinds jaar en dag aan de Dorpsstraat 68 gevestigde Kwok Shing nog het enige Chinees-Indische restau rant in Holten. Tekenend voor de onmacht van Koning Winter in de afgelopen ja ren is het gegeven dat bijna de helft van de schoolkinderen niet over schaatsen blijkt te bezitten. „Vroe ger waren er dat misschien één of twee" weet directeur Gert-Jan van 't Holt van OBS De Haarschool. „En daarvoor hadden we op school altijd wel wat achter de hand. Bij voorbeeld met Sinterklaas waren schaatsen een veelgevraagd ca deau. Dat zie je nu niet meer. Je ziet nu ook dat kinderen die nog niet eens kunnen schaatsen met een stel dure Hoge Noren aanko men. In de rij Terwijl je het toch nog altijd het best leert op de aloude "houtjes". Een rondje van 34 langs de Holten- se middenstand leert dat de run op schaatsen inderdaad is uitgebro ken. Maar veel Holtenaren ston den maandagmiddag in de rij bij Otje van Potje in Rijssen omdat de keuze in Holten beperkt was. Slechts Beltman Sport en Mode aan de Dorpsstraat en de fa. Stok kers aan de Oranjestraat hadden een basisvoorraad in huis die begin deze week echter schrikbarend was geslonken. Alleen Hoge Noren waren nog verkrijgbaar, maar op de vraag naar de zogenaamde "houtjes" en de dubbele glij-ijzers voor kinderen moest nee worden verkocht. Wie schaatsen wil laten slijpen, kan wel in het dorp terecht. Twee- wielerhuis Jan Stam nam een aan tal jaar geleden de slijpmachine van de voormalige rijwielzaak Aanstoot over en ook bij Bets van de Bos op de Smidsbelt kan men terecht. Donateurs Vanmiddag (donderdag) wordt voor het eerst sinds de winter van 1986-'87 weer het Hoitens schaats kampioenschap voor basisscholen afgewerkt. De trouwe Noordpool- leden en donateurs profiteren na vier jaar eindelijk weer van hun contributiegeld want voor f 15,00 kunnen ze dagelijks naar hartelust zwieren en zwaaien op de ijsbaan aan de Larenseweg. Veel Holtena ren blijken in de loop der ijsloze ja ren ook te hebben afgehaakt. Se cretaris Jelis Hesse van IJsclub De Noordpool wil die mensen alsnog de kans bieden donateur te wor straat op niet al te lange termijn zullen afkomen. Aanschouwelijk Blijkbaar hadden de in het be roepsonderwijs geïnteresseerden toch al de keus gemaakt voor de in formatie-bijeenkomst in De Marke want het aantal van zeshonderd bezoekers in de Haarstraat over trof de cijfers van voorgaande ja ren niet. De aanwezigen kregen traditiegetrouw een gevarieerd beeld van het onderwijsaanbod voorgeschoteld, waarbij het do centenkorps gesteund door ouder- jaars leerlingen die presentatie zo aanschouwelijk mogelijk probeer de te maken. Dat vakken als schei den, maar dan voor een bedrag van f 25,00 waarvoor twee seizoen-toe gangskaarten worden verstrekt. „Dat is redelijk omdat die mensen nu de zekerheid hebben dat er in derdaad ijs is. En wordt men nu do nateur, dan bieden wij komend jaar automatisch de twee kaarten weer aan voor f 15,00." Wie het bezoek aan ijsbaan De Noordpool aan de Larenseweg tot een enkel keertje wil beperken, kan aan de kassa een kaartje ko pen voor f 1,00 (kinderen van de ba sisschool) of f 2,50 (kinderen vanaf het voortgezet onderwijs en vol wassenen). De baan is 's middags kunde, muziek, tekenen, textiele werkvormen of informatica zich daarvoor beter lenen dan bijvoor beeld de talen of geschiedenis zal duidelijk zijn. Desalniettemin trokken de in Romeinse gewaden gehulde leerlingen Latijn veel be kijks. In een ongedwongen sfeer en begeleid door de tonen van het open van 13.00 uur tot 17.00 uur en 's avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur wanneer de verlichting voor extra sfeer zorgt. Verraderlijk ijs Natuurlijk zijn er altijd schaatslief hebbers die de ruimte zoeken. In Holten vormen de vijver van 't Vletgoor en het Catsmeer alterna tieven, maar de Holtense politie raadt schaatsen op die plassen vooralsnog af. Groepscomman dant G.W. Oberink, die met zijn medewerkers een extra oogje in het zeil houdt, waarschuwt voor schoolorkest viel er op die manier heel wat informatie op te doen voor een afgewogen schoolkeuze. Wan neer de prognoses van de schoollei ding kloppen zullen per 1 augustus zo'n driehonderd nieuwe leerlin gen de Scholengemeenschap Hol ten bevolken. verraderlijk ijs. Met de krokusvakantie voor de deur komt de vorstperiode de plaatselijke VW ook niet ongele gen. Uiteraard was een smetteloos witte sneeuwdeken André Hoeben nog welkomer geweest, maar met een geopende ijsbaan heeft hij de vele tussendoor-vakantiegasten weer een extra attractie te bieden. Een speciale Krokusvakantie- agenda brengt de VW echter niet uit. „Daarvoor is het aanbod aan activiteiten nog te gering en zijn sommige attracties ook nog niet geopend" aldus Hoeben. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Hoitens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: VJ. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel. 053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Vrijdagavond 15 februari houdt de Koninklijke Christelijke Zangers- bond afdeling Twente een afde lingsconcert in De Kandelaar. Aan deze avond, die om 20.00 uur be gint, nemen vijf koren deel. Dat zijn achtereenvolgens het meisjes koor De Blijde Stemmen uit Mas tenbroek, de christelijke gemeng de zangvereniging Looft den Heer uit Oldenzaal, gospelkoor De Pe- trasingers uit Enschede, de chris telijke oratoriumvereniging Soli Deo Gloria uit Nijverdal en het interkerkelijk kinderkoor Mozaïek uit Holten. De toegang is gratis, maar er wordt een collecte gehou den om de kosten te bestrijden. Een zestal Dijkerhoekers reist maandag af naar Londen om getui ge te zijn van een poging om het Dijkerhoekse record pannekoe- kenbakken te verbeteren. De po ging wordt gewaagd in het trendy winkelcentrum Govent Garden, een gerenoveerd deel van het oude Londense markthallencomplex. Leden van de WD-fraktie uit de Tweede Kamer en provinciale sta ten brengen op maandag 18 febru ari een werkbezoek aan Holten, Markelo en Raalte. Kamerlid Eri ca Terpstra en gedeputeerde Fons Hertog zullen in ieder geval deel uit maken van de delegatie. Het programma is op dit moment nog niet bekend. De Hervormde Vrouwengroep Hol ten komt op donderdag 7 februari bij elkaar in gebouw Irene. Me vrouw Piscaar-Wette, huisarts in Holten, komt dan iets vertellen over het onderwerp Voortplanting een industrie. Na deze uiteenzet ting vanuit de medische hoek, zal ds. Visser op 4 april de ethische kant bespreken. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. De leden van de bejaardensocië teit genoten vorige week volop van de lezing van mevrouw Klein Tee- selink-Groteboer. Zij vertelde - in dialect - over haar reis naar Polen, waar haar neef trouwde met zijn Poolse vriendin. De huwelijksslui ting in stadhuis en kerk en het gezellige bruiloftsfeest waren een ware belevenis, net als haar korte verblijk in Warschau. Na de pauze vervolgde mevrouw Klein Teese- link de middag met De ode aan de melkbus en na een spel besloot zij de bijeenkomst weer met het ge dicht Neet alleenig! BOUWCOMMISSIE II.M.V. 32.85.45.155 De bouwaktie van de Holtense Muziekvereniging loopt gestadig door. Zoals op de notenbalk te zien is er inmiddels 35.000,- binnen en daarbij gaat het om concrete geldbedragen. De diverse toezeg gingen van een bijdrage in natura zijn niet in d,eze notenbalk ver werkt. We houden u op de hoogte. Hoitens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u ]hllil|IAfi AltflAAfff1 daarvan verzekerd. wlJUsliStJS U|iy"Cl Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Hoitens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. De gedachten van zeer velen in onze goede gemeente zullen elkaar dezer dagen op hetzelf de punt hebben ontmoet toen bekend werd, dat meester Brouwer op 30 januari 1991 was heengegaan. Brouwer was een zeer bijzondere man, die zijn uitzonderlijke gaven van hoofd en hart 27 jaren lang ten dienste stelde van zijn Dorpsschool, van de gemeen schap van Holten, waar hij zich tot dienen geroepen gevoelde. Een Groninger van geboorte, assimileerde hij zich in zeer korte tijd met Holten, waar hij zijn werk en zijn levensop dracht vond. Hij beleed dat ook in het door hem geschreven en gecomponeerde Sallaands lied: „Sallaand, Sa! la and, hiej is mien Stae, woer 't laeven vedan geet in röste en vrae". Tl jaren hoofd van de Dorps school betekende 27 jaren het typische „Brouwer-stempel" drukken, niet alleen op het on- W. H. Enklaar derwijs aan de Dorpsschool, maar ook op het onderwijs in Holten, een stempel dat garant stond voor goed en degelijk en zinvol onderwijs. Als onverdacht voorstander van het openbaar onderwijs heeft hij er zich bijzonder voor ingespannen, dat ook aan zijn school bijzondere aandacht werd geschonken aan het Bij bels onderwijs, dat zo mogelijk door de eigen onderwijzers en onderwijzeressen gegeven werd. Brouwer was een man die in alle lagen van de Holter gemeenschap groot vertrou wen genoot en groot respect afdwong, hetwelk resulteerde in warme genegenheid en be wondering voor zijn grote ga ven van hoofd en hart. Geen wonder, immers zijn ka rakter was zo open, zijn eigen schappen zo duidelijk herken baar, zijn wezen zo weinig ge compliceerd dat een ieder aan voelde veilig bij hem te zijn. De aanpak van zijn taak als hoofd van de Dorpsschool, de ver vulling van zijn plichten en het zich wijden aan zijn vele lief hebberijen, die echter toch alle betrekking hadden op zijn on derwijstaak, werden gepaard aan doortastendheid in prakti sche zin. Liefde en toewijding voor de vooiwerpen van zijn zorg en aandacht, n.l. zijn gezin, zijn leerlingen, zijn school en zijn liefhebberijen, sierden zijn ka rakter. Inventiviteit kenmerkte voorts de wijze waarop hij zijn taak vervulde, waardoor kleine en grote problemen tot een oplossing werden gebracht. Zijn optreden was ontwape nend door de eerlijkheid van zijn bedoelingen, doorzijn ge drevenheid om het gemeen te dienen, door de wijsheid, de mildheid en de bezonkenheid van zijn oordeel. Kortom, Brouwer is een bij zondere man, die zijn bijzon dere kwaliteiten van hoofd 6n hart in dienst heeft gesteld van de gemeenschap, waarin hij gelgefd en gewerkt heeft, die ook steeds klaar heeft gestaan voorde ander. Het is daarom terecht, dat in de hal van de Dorpsschool een bronzen plaat is aangebracht met de tekst: „Aan deze Dorpsschool blijve de naam van meester B. H. Brouwer, in de jaren 1950- 1977 hoofd dezer school, met ere verbonden Zo zij het! Eindelijk was het dan zover. Na jaren van moeizaam overleg pre senteerden de Scholengemeen schap Holten en Scholengemeen schap De Marke zich vorige week vrijdag voor het eerst in hun nieu we verschijningsvorm. Tijdens een druk bezocht open huis in het SGH-hoofdgebouw aan de Haar straat maakten zo'n zeshonderd bezoekers (a.s. brugklassers en hun ouders) kennis met de nieuwe, breed opgezette scholgemeen schap voor LBO, Mavo, Havo en Atheneum. Alhoewel alle brugklassers hun eerste jaar in de Haarstraat zullen doorbrengen, wordt er vanmiddag en vanavond (donderdag) ook aan de Oranjestraat open huis gehou den. Daar immers beschikt de nieuwe Scholengemeenschap Hol ten over de voor het beroepsonder wijs zo belangrijke praktijklokalen voor de afdelingen Verzorging, Ad ministratie, Verkooppraktijk en de agrarische richting. En zolang het ministerie van Onderwijs nog geen gelden voor nieuwbouw ter be schikking heeft gesteld, blijft die dislokatie in schoolgebouw van De Marke bestaan. Overigens is ieder een binnen de SGH (gesterkt door recente uitspraken van staatsse cretaris Wallage) vol goede moed dat de gelden voor uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Haar- imilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllH SÊBmKamtmBmÊmÊmÊmmamaÊÊmaÊÊÊÊÊmKÊÊÊmmmÊBma^^ mmmtmmmimmnmm rmmw Wmamam Je hoeft er niet eens voor op de thermometer te kijken. Even de neus om de deur steken is genoeg. Het vriest dat het kraakt, re den om de smalle ijzers maar weer eens uit het vet te halen. Drukke tijden dus voor bijvoorbeeld IJsclub De Noordpool, die afgelopen woensdag alle Holtense schoolkinderen al tracteer- de op een gratis middagje ijspret en zich momenteel beraadt op een komende week te houden Schaatsvierdaagse. Maar ook werk aan de winkel voor de middenstand op zoek naar een wak in de schaatsmarkt. Eindelijk kan het weer. Voor het allereerst op de schaats en zo te zien lukt het al aardig!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1