Carnaval speelt zich meer in eigen dorp af Er zit rek in 'gd bestemmingsplan Holtens Nieuwsblad. WEEK DEZE Bestemmingsrail in buitengebied nog niet zeker gesteld mwé Blauw oog voor Mans van Sangel Bestuur Onze Woning geeft toe Geslaagd Geen plaats voor niet-agrarische bedrijven in buitengebied MTS-er nog niet naar Afganistan Unicef helpt slachtoffers Golfoorlog Nog geen uitbreiding asielopvang Expositie in gemeentehuis Ontheffing bedrijven NBvP Espelo viert feest U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 31 januari 1991-43ste jaargang no.ö Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Jubilea Het verenigingsleven in Hol ten maakt zich dit jaar op voor de viering van verschillende jubilea. Zo viert onder andere de voetbalafdeling van sv Hol ten het 70 jarig bestaan. Een eeuw oud is dit jaar de afdeling Holten van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM). Het Holtens Nieuws blad besteedt deze week ruim aandacht aan deze prominente Holtense verengingen. Het tweede Prinsenbal van De Fienpreuvers, afgelopen zaterdag in De Poppe, werd beter bezocht dan het eerste vorige week in Het Bonte Paard. Er waren ongeveer 350 bezoekers. President J an Markvoort toonde zich tevreden over het niet door gaan van de optocht in verband met de Golfoorlog. Bijzonder jam mer is dit voor de groep Velocitas, die voor de elfde keer met een wa gen zou deelnemen. Dezelfde artiesten als vorige week luisterden het Prinsenbal op. Mans van Sangel had zijn buut aan de actualiteit aangepast. Hij kwam op met een blauw oog. „Ik ben rechts, door links geraakt", verklaarde hij. „U verwacht van mij een donderpreek, maar die steek ik maar een keer af'. De kandidaat kopers van de luurwoningen in De Haar hebben iinsdagavond overeenstemming Dereikt met het bestuur van de woningbouwvereniging Onze Wo- ling, dat de woningen gekocht zul- .en worden „zoveel mogelijk onder ie voorwaarden, zoals die vermeld staan in de bijlagen". Concreet be tekent het, dat de aspirant kopers het bestuur het mandaat hebben gegeven de verkoop van de wonin gen voor te bereiden, in samenwer king met een uit de aspirant ko pers te vormen commissie. Het aantal te verkopen woningen blijft gehandhaafd op 25 procent van het woningbestand in de Haar. De pers, die in eersteinstantie door het bestuur van de woning bouwvereniging buiten de deur was gehoduen, kreeg uiteindelijk toch toestemming de bijeenkomst bij te wonen. Namens een aantal bewoners had mevrouw Wolf per aangetekende brief geprotesteerd tegen deze beteugeling van de persvrijheid en eiste een stemming onder de aanwezige leden. Una niem werd voor toelating van de pers gestemd, waarop het bestuur de vergadering openbaar verklaar de. Hennie Oolbekkink van de Zon- nestudio is geslaagd voor het offi ciële diploma Verantwoord zon nen. De Fienpreuvers hebben dit jaar eens een ander programma in el kaar gestoken, waarbij een en an der zich meer dan vorige jaren in het eigen dorp afspeelt. Naast de traditionele onderdelen is nieuw de Slingeroamd in het dorp op za terdag 9 februari. Vanaf half acht spelen een drietal dweilbands - de Braandheultjes, de Deventer Dweilers en de Markelose Gross meiers - afwisselend in de Hofbar van Tonnie Brands, bij Boer Biet (café Jansen) en in 't Klavier. Nieuw is ook de biertapwedstrijd in bar-dancing De Waag op maan dagmiddag. Teams van vijf perso nen, onder wie één tappper, kun nen zich opgeven bij de Hofbars en 't Klavier. Teamleden moeten wel 16 jaar of ouder zijn. En het derde nieuwe propgrammaonderdeel is het Frühschoppen in de eigen Hof- bar dinsdag tussen elf en drie. De verenigingen uit Deventer, Nieuw Heeten en Enter komen in ieder geval op bezoek. Verder is het Kie- lebal in zaal Vosman, met muziek van het orkest van Ben Lansink en van de Brandheultjes, verplaatst van de zaterdag naar de zondag en verschuift het Seniorencarnaval van de dinsdag- naar de maandag middag. Het carnaval begint zaterdag 9 fe bruari met de sleuteloverdracht door de burgemeester aan Prins Chris I om half twaalf in de hal van het gemeentehuis. Onder invloed van de Golfoorlog vervalt de op tocht. „Het was voor ons een hele zware beslissing, zeker in verband met 22-jarig bestaan", zegt voorzit ter Leo Thiele daarover. Hij vindt het extra jammer voor de prins, want 'de optocht is toch een van de hoogtepunten in je prinsperiode'. De eerste echte carnavalsactiviteit wordt nu het Keuntjescarnaval op zaterdagmiddag in zaal Vosman. De kinderen kunnen vooraf in de zaal terecht om zich te laten schmincken. Omdat ook de op tochten in de regio niet doorgaan, is op zondagmiddag een program ma ingelast ter vervanging van het de laatste jaren traditionele be zoek Raalte. Een oudere traditie wordt daarmee hersteld in het ge kostumeerd voetballen op Meer manskamp. Aansluitend is er Kleintje Carnaval voor de hele fa- Rosenmontag is ieder jaar 'vanzelf gezellig. milie in de Hofbar van Tonnie Brands. Maandagavond is het Rosenmon- tag bij Boer Biet met muziek van het Sallandcombo en op dinsdag middag de altijd druk bezochte Stuif es in voor kinderen tot 16 jaar in de gymzaal aan de Vrijheids laan. Er zal ook een bekende Hol tense playbackartiest optreden. Alle deelnemers krijgen zoals elk jaar op een later tijdstip een 'Belgi sche maaltijd' aangeboden in het AC-restaurant en dan is er ook een extra verrassing in verband met het jubileum. De slotavond (met natuurlijk het gevreesde onder deel Het Geding) begint dinsdag om acht uur in de Hofbar en duurt tot precies twaalf uur, wanneer de sleutels teruggegeven worden aan de burgemeester. Hetziet er naar uit dat met ingang van 1992 Holten eindelijk een nieuw Bestemmingsplan buitengebied krijgt. Vorige week donderdag presenteerde tijdens een door de OLM, CBTB en de Bedrijfsvoorlichting georganiseerde bijeenkomst in De Bies- ter, de gemeente voor het eerst het gewijzigde voorontwerp, dat aanmerkelijk eenvoudiger van opzet is dan de oorspronke lijke versie. Het nieuwe plan is 'boervriendelijk' van opzet met een minimum aan regelgeving. Wel staat vast dat andere dan agrarische gebonden bedrijven ook in het nieuwe bestem mingsplan niet zullen worden toegestaan. Bij bedrijfsbeëindi ging blijft slechts de woonfunctie van de boerderij behouden. Vestiging van nieuwe agrarische bedrijven op de Enkgronden is uitgesloten. Het oorspronkelijke ontwerp Be stemmingsplan ontmoette in 1984 zowel bij de betrokken agrariërs en de provincie zoveel opmerkingen over de ingewikkelde regelgeving, dat het gemeentebestuur het ver- standigder vond de zaken nog eens op de rij te zetten. Dat leidde tot een breuk met het toenmalige ste debouwkundig bureau. Vervol gens werd bureau Witpaard-Part ners uit Zwolle in de arm genomen, dat een hernieuwd plan ontwierp. Ing. B.W.M. Akkerman van bu reau Witpaard, die samen met de heren De Blaauw en IJmker van de gemeente het plan presenteerde, legde uit, dat in de nieuwe situatie er meer ruimte komt in de agrari sche bouwblokken. In de planteke ning zijn de bouwblokken slechts schematisch worden aangegeven. Bij vrijstaande bouwblokken is het mogelijk tot 25 meter buiten het blok te bouwen. De maatvoering van de opslagsilo's wordt op de praktijk afgestemd. Nadrukkelijk heeft men afgezien van het regelen van detailzaken in de bouwblok ken, die pas weer in beeld komen bij de uiteindelijke bouwaanvraag en hinderwetvergunning. Aan de intensieve veehouderij zullen geen beperkingen worden opgelegd, voorzover het bedrijf niet geves tigd is in een recreatie/natuurge bied, of het terrein van de water- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: nAM I j Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het Opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. DhfJmevr Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 o°npaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld I per jaar ad 44,70. winning en tenminste 200 meter verwijderd ligt van een woonkern. Ook de bouw van een tweede be drijfswoning behoort onder be paalde condities tot de mogelijk heden, evenals de verbouwing van één boerderij tot twee woningen. Volgens Akkerman heeft het be stemmingsplan meer een signaal functie en wordt de invulling gere geld via de hinderwet. Wel stelde hij, dat niet alleen de belangen van de boer, maar ook de aantrekke lijkheid van het landschap een rol speelt in het bestemmingsplan buitengebied de afweging tussen de belangen van de boer en de aantrekkelijkheid van het land schap van belang is. In de land schappelijk waardevolle gebieden zal men dan ook niet zondermeer de grond mogen 'gladschaven* en in de weg staande bomen en hout wallen kunnen kappen. Bij het opstellen van het plan is zoveel mogelijk rekening gehou den met de wensen van de agra- riërrs. Daartoe is vorig jaar een enquete gehouden. Een aantal be woners in het buitengebied heeft de vragenlijst niet ingevuld en heeft daarom een standaard bouw blok toegewezen gekregen van een halve hectare. Overlast Uit de reacties tijdens de rond vraag bleek, dat vooral de ontwik keling rond de bedrijfjes in het bui tengebied, de gemoederen van de agrarische bevolking danig bezig blijft houden. Zeer nadrukkelijk Er was veel aandacht voor de presentatie van het nieuwe ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. Rikie Aaltink-Kevelham zette een fraaie Opoe Zeurstra op de planken. Zittend Jan Bult als Fred Veldhuis op vrijers voeten. werd door de inleider gesteld, dat vestiging van anders dan agrari sche bedrijven in het buitengebied zijn verboden. Burgemeester Van Rappard, die een deel van de bij eenkomst bijwoonde, verklaarde de aanwezigen nogmaals nadruk kelijk, dat slechts voor de nu be staande illegale bedrijfjes een op lossing wordt gezocht, maar dat tegen nieuwe bedrijvigheden die niet in de agrarische doelstellingen vallen, onverbiddelijk zal worden opgetreden. Hij kreeg daarbij steun van de vertegenwoordiger van het Landbouwschap, die wees op de mogelijke overlast. De boe ren vreesden, zo bleek uit de op merkingen uit de zaal, veel meer overlast van de bewoners in de verbouwde boerderijen, die bij het de bestaande boerenbedrijven knap lastg maken, door bij de min ste of geringste overlast bij de ge- meente op de stoep staan om hun beklag te doen. Welke invulling er moet komen voor leegkomende ligboxenstallen en schuren bij be- drijfbeëindiging, kon de heer Ak kerman niet aangeven. Voor de op slag van caravans is de markt al overvoerd. Volgens de boeren is de kans voor verpaupering van het buitengebied groot, bij langdurige leegstand. Burgemeester Van Rappard deed de suggestie, de leegkomende stallen aan nog wel boerende collega's te verhuren. Informatie Met ingang van 1 februari ligt het voorontwerp ter inzage op het ge meentehuis. Op donderdag 7, vbrijdag 8maandag 11 en dinsdag 12 febrauri worden voorlichtingsa vonden gegeven, zoals in de ge meentelijke advertentie van deze week staat te lezen. De officiële inspraakprocedure volgt in een la ter stadium. Het is nog onzeker, of de bestem- mingsruil tussen de twee bedrijven in Espelo, door de provincie zal worden goedgekeurd. Burgemees ter Van Rappard hield zich tijdens de wekelijkse persconferentie op de vlakte. „De besprekingen zijn goed verlopen, maar verder wil ik er in dit stadium geen uitspraak over doen. De provincie heeft de zorgvuldigheid van het voorstel er kend, maar hoe men uiteindelijk zal beslissen is nog onbekend". Naar zijn informatie is de bestem- mingsruil een unieke zaak, die niet of nog nauwelijks is voorgekomen in Nederland. In het Agrarisch Dagblad van 23 januari kan men evenwel lezen, dat de provincie Overijssel grote moei te heeft met de bestemmingsruil. Een woordvoerder van de provin cie heeft in een reactie aan het dagblad verklaard, dat het provin ciaal bestuur als beleid heeft op te treden tegen illegale ontwikkelin gen in het buitengebied. „We wil len niet-agrarische gebonden acti viteiten weren uit het buitenge bied". KENMERK O VOOR VAKWERK RUSSEN 03480-1 33 47 Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel.053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 In verband met de oorlogstoe stand in de Golf is de uitzending van Arie van Rijn naar Afganistan door de Gereformeerde gemeente uitgesteld. Afganistan is weliswaar niet direct bij het conflict betrok ken, maar de kans op negatieve reacties naar niet-islamitische bui tenlanders lijkt geenszins denk beeldig. MTS-er Van Rijn zou half februari worden uitgezonden. De zendingscommissie heeft in 1988 een verzoek ingediend bij Zending en Werelddiaconaat om iemand te mogen uitzenden, uit een behoefte om meer inhoud te geven aan haar werk en dichter bij de problemen in de derde wereld betrokken te worden dan alleen door het afstan delijke geven van geld. Unicef Nederland heeft een spe ciaal gironummer opgengesteld voor hulp aan de slachtoffers van de Golfoorlog. Inmiddels is al een bedrag van 50.000,- beschikbaar gesteld voor een vliegtuig met hulpgoederen naar de opvang kampen in de buurlanden van Irak. Bijdragen kunnen worden ge stort op giro 604020 ten name van Unicef, Den Haag. De opvang van vluchtelingen Holten zal voorlopig niet worde uitgebreid. Dat deelt het colleg van B W in antwoord op vrage van de fraktie van de PvdA. De socialistische fraktie had he college gevraagd of men bereid j meer dan het huidige aantal we ningen te huren ten behoeve va de opvang van asielzoekers en te vens gevraagd op de Holtens werkgroep een extra inspannin kan leveren bij de opvang en bege leiding van meer dan het huidig aantal asielzoekers. In principe is het college bereid ee extra woning te huren, en ook c Stichting Vluchtelingenwerk is be reid een extra inspanning te leve ren, maar op dit moment is de cz paciteit aan vrijwilligers daarto niet voldoende. Tevens wijst he college er op, dat de gemeente Ho ten ruimschoots voldoet aan de a spraken. In de drie beschikbar drie woningen zijn 25 mensen or dergebracht, verdeeld over drie ge zinnen. Holten is volgens het con tract verplicht twaalf vluchtelin gen te huisvesten. Nog tot 4 februari is in de hal var het gemeentehuis de expositie Beeldschrift ingericht. De tentoonstelling bestaat uit gou aches, collages, schilderijen en ke ramiek van de in Delden woonach tige beeldende kunstenares Berti ne Bosch. De expositie is uit het aanbod van de Tentoonsteliings dienst Overijssel. Gedeputeerde Staten van Overijs sel hebben ontheffing verleend aan de in het grondwatergebied geves tigde bedrijven Garage Paalman aan de Rijssenseweg en Rietman Holten Motoren, dat gevestigd is aan de Broensweg. De beide bedrij ven zullen wel aan bepaalde voor schriften moeten voldoen bij het uitoefenen van hun bedrijf. De afdeling Espelo van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen vierde maandag 21 januari het 35-jarig bestaan van de afdeling. Presidente Ida Lubbersen-Loman heette in haar openingswoord in het bijzonder mevrouw Sander- man-Vrieze van de Wierdense Re vue welkom, beter bekend als Moe. Zij blikte verder terug op de afgelo pen periode en las een gedicht voor van een van de oprichtsters, de inmiddels overleden mevrouw Nij- land-Boode. Daarna genoten de 110 bezoekers, echtgenoten meegeteld, van het optreden van Moe. Met een drank je en een hapje werd er nog gezellig nagepraat en werden oude foto's bekeken. Alle leden kregen een ju bileum Kaaps viooltje aangebo den. De volgende bijeenkomst is de jaarvergadering op 25 februari in het Trefpunt, aanvang 19.45 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1