Veel zoekwerk nodig bij oplossing kerstpuzzel Scholengemeenschap in Holten wordt grootste van Overijssel i WEEK Rode Kruis biedt gehandicapten en zieken vakantie DEZE Fusie SGH en De Marke nog deze maand afgerond Expositie foto's in Boschkamp Verkeersquiz WN Holten Hulp voor Bulgaren Apart volk door OCH U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Expositie Passepartout Vergadering lustrum Straatvoetbal Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 januari 1991-43ste jaargang no.3 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Dominee Komende zondag zal ds. Leer- ink zijn intrede doen in de Ne derlands Hervormde kerk in Holten. In het Holtens Nieuws blad legt de nieuwe zielzorger uit waarom de voormalig on derwijzer uiteindelijk toch voor het dominees-ambt koos. Dalton Helemaal zonder kritische noot was de vrolijke bijeen komst op de Dorpsschool vrij dagmiddag bij de onthulling van het nieuwe naambord door burgemeester Van Rappard toch niet. Vanuit de Kolschool waren er kritische geluiden te horen. Die school wil beslist geen bijwagen worden van de Dorpsschool. Brons Koninklijk brons werd zater dagmiddag Bets Plekkenpol opgespeld. Voor transportbe drijf Muller was dat reden om de gewaardeerde medewerker in het 'goud' te zetten. In dorpshuis de Boschkamp is van 18 januari tot en met 13 februari een tentoonstelling te zien van een selectie foto's die gemaakt zijn ter gelegenheid van een fotowedstrijd, uitgeschreven door Profoto in sa menwerking met Foto Mulder en Foto Ten Velde. Het zijn de beste foto's van Holtense amateurfoto grafen. In totaal kwamen er tach tig inzendingen binnen. De expositie wordt op vrijdag 18 januari om 20.00 uur door wethou der Dalhuisen geopend. Tevens zal de jury dan de uitslag bekend maken en haar juryrapport toe lichten. De afdeling Holten van Veilig Ver keer Nederland houdt op maandag 21 januari haar jaarlijkse verkeers quiz voor verenigingen en bedrij ven in zaal Vosman. De bedoeling van deze quiz is het op een leuke manier opfrissen van de verkeers regels. De teams van de deelne mende verenigingen en bedrijven mogen bestaan uit drie personen. Hun kennis wordt getest in twee ronden: een schriftelijk en een met dia's. Als ontspanning bij al dat den kwerk treedt de komiek Harm Ruumpol uit Laren op en in de pauze wordt een verloting gehou den. De winnaar krijgt aan het eind van de avond de Rijkspolitiebo- kaal uitgereikt. Huub Brands, ei genaar van café-restaurant Vos man, stelt bovendien een beker be schikbaar voor de beste individue le deelnemer. Toeschouwers kunnen kosteloos aan deze indivi duele ronde deelnemen. De avond begint om 20.00 uur. 'Holten, altijd interessant voor ie dereen, Het wordt er steeds gezelliger, dus kom snel winkelen, nu met een!' Dat is de slagzin waarmee Riet Schuppert de eerste prijs won in de kerstpuzzelwedstrijd 'Wie staat in welke winkel' van het Holtens Nieuwsblad. Vorige week overhan digde Jan Herman ten Velde haar de door Foto Ten Velde beschik baar gestelde camera met flitser. De overige winnaars krijgen hun prijs thuisbezorgd. Het bleek lang geen gemakkelijke klus om de zesenveertig gezichten uit de Holtense winkels te herken nen. En het was des te moeilijker omdat er een aantal bij waren van mensen die in deeltijd werken. Maar acht inzenders hadden ieder een gevonden en de eerste acht prijzen zijn dus voor hun. „Een aantal herken je meteen, maar dan blijven er een paar over en dat wordt echt zoeken", verwoordde Riet Schuppert de problemen van de puzzelaars. Tussen de acht goede oplossers moest de slagzin de doorslag ge ven. Die van Riet is positief en zegt duidelijk waar het om gaat en dat telde uiteindelijk het zwaarst bij de jury. Veel inzenders hadden overigens de gelegenheid te baat genomen om aan te geven dat zij het verkeer liever vandaag dan morgen uit de dorpskom zien ver dwijnen met slagzinnen in de trant van: Holten, interessant voor ie dereen, alleen het verkeer mag er niet doorheen. De prijswinnaars zijn: le prijs (fototoestel met toebeho ren): Riet Schuppert, Van Holten- serf 26. 2e prijs (radio/cassetterecorder): Van Coeverden, Van Holtenserf 19. 3e prijs (walkman): Oostervelt, Gaardenstraat 12. Riet Schuppert ontvangt van Jan Herman ten Velde de eerste prijs in de kerstpuzzelwedstrijd van het Holtens Nieuwsblad. 4e prijs (walkman): G. Tuitert, Vijf- huizenweg 7. 5e t/m 10e prijs (jubileumboek FC Twente): H. Lohuis, Het Landeweerd 22. H. Paalman, Weversstraat 3 Mevrouw Ter S tal-Koopman, Burg. van der Borchstraat 43. Paalman, Burg. van der Borch straat 41. Ankie Zeeff, H.J. Wansinkstraat 4. J. W. Karkdijk, H.J. Wansinkstraat Met de unanieme steun van medenzeggenschapsraden en personeel van beide scho len als aanbeveling, kan er met de komende fusie van de Scholengemeenschap Holten en de Scholengemeenschap De Marke, nu reeds verenigd in een gemeenschap van scholen, niets meer mis gaan. Komende maandag zal de commissie Onderwijs haar oordeel uitspreken over het eindrapport van de Stuur groep fusie, waarna in de ge meenteraadsvergadering van 28 januari definitief de beslis sing tot fusie genomen zal worden. Daarmee wordt dan de grootste openbare scho lengemeenschap voor voor gezet onderwijs in Overijssel een feit. Welke naam uiteindelijk de school zal gaan dragen, is nog niet bekend. Wel staat vast, dat de ge fuseerde school in de lokatie Haarstraat gevestigd wordt. Be sprekingen met het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw hebben goede hoop gegeven, dat in 1992, dan wel in 1993 er geld beschikbaar komt voor de bouw van een nieuwe vleugel aan of naast het bestaande gebouw, waarna de lokatie Oran jestraat (De Marke) afgestoten kan worden. Rector L.H. van Min derhout van SGH zal de leiding krijgen over de nieuwe scholenge meenschap, directeur J. Koele- may van De Marke wordt conrec tor. Voorzitter L.H. van Minderhout van de Stuurgroep ter voorberei ding van de fusie, die dinsdag sa men met directeur J. Koelemay het eindrapport aan de pers toe lichtte, benadrukte, dat het perso neel van beide scholen zich bijzon der coöperatief heeft opgesteld en constructief heeft meegedacht om De lokatie Haarstraat wordt het onderwijskundige hart van Holten. Onder welke naam is nog niet bekend. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. de fusie zo goed mogelijk te laten verlopen. In het verleden waren er vooral vanuit het lerarenkorps van de Scholengemeemschap de nodi ge bedenkingen tegen een mogelij ke fusie. Men vreesde een vermin dering van het aantal lerarenuren. Het besluit tot fusie is echter nu ook zonder een minderheidsstand punt genomen. De fusie zal zonder verlies van lerarenuren kunnen plaatsvinden. Men rekent er zelfs op, dat met behulp van de fusie-sti- mulerende maatregelen die door het Ministerie van Onderwijs in het vooruitzicht zijn gesteld, dat het aantal lerarenuren zelfs nog zal toenemen. Wel komt er in de nieu we school een overschot aan con rectoren. Door natuurlijk verloop en gebruikmaking van de 55 plus regeling zal dat opgelost kunnen Zoals ieder jaar biedt het het Ne derlandse rode Kruis, afdeling Holten aan mensen die door han dicap of ziekte verpleging en ver zorging nodig hebben, de moge lijkheid op vakantie te gaan. Het Rode Kruis beschikt daarvoor over volledig aangepaste vakan tie-accommodatie. Naast de va kantieboot Henry Dunant zijn er de. huizen De Valkenberg in Rhe- den en IJsselvliet in Wezep. Naast algemene weken worden er in de huizen en op de boot ook bijzondere vakantieweken gehou den. Daarbij zijn weken voor niet- rokers, voor (echt)paren, voor dub- belgehandicapte mensen en voor jongeren (10-15 jaar, 15-20 jaar en 25-40 jaar). Een vakantieweek op de Henry Dunant is alleen be stemd voor bedlegerige mensen en voor mensen die permanent een rolstoel gebruiken. Wanneer men meent in aanmer- kign te komen voor een van deze vakantieprojecten, kan men zich aanmedlen bij het Rode Kruis, af deling Holten p/a mevrouw H.W. Aaltink-Kevelam, Larenseweg 61, tel. 05483-61926. worden. Tevens is er een afvloei- ingslijst per school opgesteld. Massaal Uit onderzoek blijkt, dat het leer lingental van de school in het jaar schooljaar 92/931730 zal bedragen. Voor het jaar 93/94 wordt gerekend op een leerlingental van 1580 en voor het jaar 94/95 1650 leerlingen. Toch zal er geen sprake zijn van een 'massale school, waarin de leerlingen verdrinken' zo verzeker den de beide schoolhoofden. Zo veel mogelijk wordt in kleine groepjes gewerkt, waardoor een 'kleinschaligheid in sfeer' wordt geschapen. Wanneer nodig, zal er spycho-sociale begeleiding moge lijk zijn, maar onderzoeken elders in het land hebben uitgewezen, dat kinderen, geen moeite hebben on derwijs op een mammoetschool. Dakpan Vooral aan de brugklassers wordt extra aandacht besteed. Zij zullen met ingang van het nieuwe school jaar gehuisvest worden in de loka tie Haarstraat en die eerste lich ting zal vervolgens, wannaar de nieuwbouw geraliseerd is, gehuis vest worden in de nieuwe vleugel. De nu reeds gehanteerde dakpan constructie, wordt verder verfijnd. De brugklassen worden opgesplist in een LBO/Mavo, Mavo/Havo en Havo/Atheneum. De lesstof in alle brugklassen zal gelijk zijn, met dien verstande, dat de lesstof in LBO/Mavo wat minde^uitgebreid behandeld zal worden. Door te kie zen voor dit systeem is een tussen tijdse overstap, eventueel aange vuld met extra bijlessen, naar een andere brugklas goed mogelijk. Ook in het tweede jaar blijven doorstromingsmogelijk in ruime mate voorhanden. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de mentor, die het contact tussen school en ouders moet onderhou den. Aan de hand van de reëele mogelijkheden wordt dan uitein delijk de definitieve keuze ge maakt. De nieuwe school leidt op in alle studierichtingen, die nu reeds voorhanden zijn zowel Mavo, Havo en Atheneum als de vier af delingen van het LBO van De Mar ke, verzorging, administratie, ver koop en land- en tuinbouw. Uit bouw met nieuwe studierichtingen wordt voorlopig niet overwogen. Acht cursisten van Atelier Passe partout van Annemiek Wiegman exposeren van 18 januari tot en met 15 februari in de bibliotheek aan de Rörikstraat. Het is een heel gevarieerde tentoonstelling ge worden met aquarellen, olieverf schilderijen en pentekeningen. De bibliotheek is geopend op maan dag en vrijdag van 14.00-17.30 uur en van 18.30-20.30 uur en op woens dag van 9.30-12.30 uur en van 14.00- 17.30 uur. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: VJ. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Ingrid Astrego tel.053-31 7289 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 KENMERK O VOOR VAKWERK RUSSEN 05480-1 33 47 Het gemeentebestuur van Holten draagt 1000 gulden bij aan de actie die het Holtens Mannenkoor heeft opgezet voor het Bulgaarse koor Gusla. HMK heeft al enige jaren goede contacten met de Bulgaren, die reed enkele malen te gast waren in Holten. Ook in Bulgarije heerst momenteel voedselschaarste, zo heeft men vernomen. Aanleiding voor HMK om in samenwerking met een koor uit Eibergen voedsel pakketten voor de koorleden sa men te stellen. Uit het potje ont wikkelingssamenwerking draagt de gemeente haar steentje bij aan dit initiatief. Uit het zelfde potje werd 1300 gul den bijgedragen voor de informa tiefolder van de themaweek van de SGH en werd er 500 gulden uitge trokken voor het fietsenproject van Paul Akkerman. De Stichting Straatvoetbal houdt op maandag 4 februari in de kanti ne van de sv Holten op sportcom plex Meermanskamp een vergade ring voor het vijftiende straatvoet- baltoemooi. Dit lustrum toernooi wordt gespeeld op zaterdag 1 juni. Op de vergadering wordt de loting voor de indeling van de poules ver richt (inschrijfgeld meebrengen!), dus moeten alle teamleiders (of hun vertegenwoordigers) van de straten en buurtschappen die mee willen doen aanwezig zijn. Opge ven per telefoon is niet mogelijk en leiders kunnen alleen hun eigen team opgeven. De vergadering be gint om 20.00 uur. De Holtense toneelclub OCH heeft in het afgelopen jaar in kleine kring het 45 jarig bestaan her dacht. Om dit feit niet helemaal aan de Holtenaren voorbij te laten gaan heeft OCH een nieuw toneel stuk ingestudeerd, waarmee men op vrijdag 25 januari in gebouw Irene op de planken komt. 'Apart volk' is een klucht, die zich afspeelt in een klein dorpscafeetje. Het wordt geheel in dialect ge speeld. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1