Leon Uris auteur van wereldberoemde romans Gezworen kameraden en Exodus 1 -HOLTEis rnmmBim mmmm liéiMifi mL.. Leon Uris een internationaal beroemd auteur Glitter en strijkijzers sffasÉ88É AUTEUR 'VAN 'EXODUS 'De laatste regenwouden' schitterend boek DONDERDAG 17 JANUARI 1991- 9 Mila 18. Pagina's: ISBN 90 6045 612 2. circa f 27,50. Armageddon. Pagina's: 638. ISBN 906045450 2. Prijs circa f 27,50. Mitla Pas. Pagina's: 434. ISBN 6410 033 0. Prijs circa f 34,90. Leon Uris, woonachtig in de Amerikaanse staat Colorado, is al dertig jaar een internationaal be roemd schrijver. Hij is van Joodse afkomst, en dat verklaart wellicht voor een deel de onderwerpen van zijn romans zoals Exodus, Mila 18, QB VII, De Hadji en Mitla Pas. Maar zijn romans over ande re onderwerpen, zoals de Ierse Vrijheidsstrijd in Dreigende Heu vels, en de Amerikaans-Russiche crisis in verband met de plaatsing van atoomwapens op Cuba in Topaz, bewijzen dat zijn succes niet alleen stoelt op romans, die Joodse en/of Israëlische onder werpen als hoofdbestanddeel hebben. Het is de kracht van Uris, dat hij zijn lezer vanaf de eerste bladzijde aan zich weet te binden. Zonder al te ingewikkelde con structies in zijn verhalen in te bouwen weet hij de lezer in span ning te houden, en maakt deze nieuwsgierig naar de verdere ont wikkelingen in de verhalen. Ter loops informeert hij z'n lezers in ieder boek nog over bijzonderhe den van het land c.q. de bewoners van het land, waarin het verhaal zich afspeelt. Duidelijk is, zeker voor degenen die die landen goed kennen, dat Leon Uris zijn docu mentatie niet verkrijgt uit boeken of rapporten, maar zelf ter plekke de sfeer heeft geproefd, om die perfect onder woorden te brengen in zijn romans. Wie eenmaal begint aan een van zijn romans, en die weet te waar deren, leert daarvan tenminste één goede les. De werken van Uris zijn verslavend, en het kost enorm veel moeite ze aan de kant te leggen, alvorens de laatste blad- zijde is omgeslagen, en de afloop I bekend is. En dat kan in sommige j gevallen ten koste gaan van ieder stukje vrije tijd |De hier vermelde boeken van Leon Uris zijn verschenen bij Uitgeverij Hollandia te Baarn. De naam Leon Uris klinkt menigeen bekend in de oren. Hij is de auteur van een reeks romans, maar ook van een aantal fotoboeken, die hij samen met zijn vrouw Jill, een bekend fotografe, maakte. Leon Uris, geboren in 1924 in Baltimore, ging als 17-jarige jongen komend van de middelbare school, in dienst bij het Korps Mariniers, en vocht met de Amerikaanse troepen in het Verre Oosten. Na de Tweede Wereldoorlog werkte hij als chauf feur bij een krantenbedrijf, en begon in zijn vrije tijd te schrijven. Het tijdschrift Esquire kocht in 1950 een artikel van hem, en dat was voor hem een stimulans om aan een roman te beginnen. Zijn eerste roman Gezworen kameraden, werd een absolute bestseller. Na dit succes volgde Dreigende heuvels, dat eveneens een topper werd. Gezworen kameraden Gezworen kameraden beschrijft de gebeurtenissen rond een groep Amerikaanse jongeren in de Tweede Wereldoorlog. Zij ko men in dienst bij het Korps Mari niers. Van groentjes maakt men er geharde mariniers, die uitein delijk ingezet worden in de strijd tegen de Japanners in het Verre naar toe brengen fedayien uit Gaza haar om het leven. Mila 18 Mila 18 gaat over de strijd op le ven en dood in het getto van Warschau in 1943. Op 1 februari 1943 werd de Joodse Raad in Warschau ontbonden. Het staat Oosten. De vriendschapsbanden vanaf dan onder gezag van de tussen de jonge mannen groeien Verenigde Joodse Strijdkrachten, en worden hechter. Ze ondergaan Voor het eerst in bijna 2.000 jaar op het eerste gezicht onmenselij- had een Joods leger de macht ke trainingen, maar die zijn be doeld om hun overlevingskansen in de harde strijd tegen de Japan ners te vergroten. Onder aanvoe ring van Sam Huxley, luitenant kolonel der mariniers, binden de gezworen kameraden de strijd aan tegen de Japanners. De een na de ander verliest daarbij het le ven. Uit het verhaal leert men, dat wie de overwinnaar ook is, er verliezers aan beide kanten van het front te vinden zijn. Dreigende heuvels Dreigende heuvels is een avontu renroman, die speelt ten tijde van de Duitse invasie van Grieken land. Uris kreeg door toeval een zeer ongewoon dagboek in zijn bezit, eigendom van zijn oom Aron Yerushalmi uit Tel-Aviv. Die had gediend bij de Palestijnse Vrijwilligersbrigade van de Britse expeditie-troepen, die in Grie kenland vochten, voordat Ameri ka zijn intrede deed in de Tweede Wereldoorlog. Uris' oom beleef de bijzondere avonturen, waarbij hij meerdere malen gevangen werd genomen en ontsnapte, en die hem van de ene kant van Griekenland naar de andere voer de. De figuren in Dreigende heu vels zijn gefingeerd, maar het is toch dankzij dit dagboek dat de auteur dit boek schreef. Exodus Het boek Exodus is de absolute bestseller over het ontstaan van Israël. In het verhaal gaat het om Kitty Fremont (verpleegster), Ari Ben Kanaan, Dov Landau en Ka ren Hansen Clement, een Duits jodinnetje. BUtty Fremont gaat werken in een vluchtelingenkamp op Cyprus. Ze is getrouwd ge weest met Tom Fremont, en uit dat huwelijk werd hun dochtertje Sandra geboren. Kitty raakt zo wel Tom als Sandra kwijt. Op Cyprus ontmoet ze Ari Ben Ka naan. Hij is lid van de Mossad Alyjah Bet (Palestijnse joden die tot doel hadden hulp te bieden bij het binnensmokkelen van joden in het Britse mandaatgebied Pa lestina). Ari regelt in het geheim de ontsnapping van Joodse kinde ren, inwoners van het vluchtelin genkamp. Dov Landau, een Poolse jongen die het getto van Warschau en het concentratie kamp overleefde, kan alleen goed overweg met Karen Hansen Cle ment, een Duits jodinnetje. In de oorlog ging zij naar Denemarken en ontsnapte zo aan de Nazi's. Na de oorlog gaat ze op zoek naar haar vader, nadat ze bericht had ontvangen dat haar moeder en twee broers waren omgekomen in Dachau. Ze komt in Frankrijk terecht en sluit zich aan bij een groep die probeert in Palestina aan land te komen. Dat mislukt wat Karen betreft en ze komt in een interneringskamp op Cyprus. Daaruit ontsnappen de kinderen met behulp van Ari Ben Kanaan op het schip Exodus. Bij Cyprus willen de Engelsen het schip te genhouden. De kinderen gaan in hongerstaking en krijgen de we reldopinie achter zich. De Engel sen geven toe en Exodus arriveert in Haifa. Ondanks de problemen in het land gaat alles goed met Ka ren, Kitty, Dov en Ari. Op de avond dat ze het Joodse Paasfeest gaan vieren komt Karen uit de ne derzetting Nahal Midbar naar de moshav Yad El. Op weg daar over Joods grondgebied. Het 'land' was enkele huizenblokken groot, en de 'hoofdstad' was een huis, gelegen in de Milastraat nummer 18 in het centrum van ghetto van Warschau. Tegen het einde van de Tweede Wereldoor log waren zes miljoen Joden uit geroeid. Een half miljoen werd de dood ingejaagd vanuit het ghetto te Warschau, maar voor ze wer den vernietigd, slingerde Alexan der Brandei - een geleerde en pacifist - een Molotov-cocktail tussen de oprukkende Duitse troepen, en gaf daarmee het sein voor het begin van de geweldige ven, als hij in contact komt met Lotte Böhm en door haar zijn echtgenote vergeet, die een hoge functie heeft in de communisti sche partij-afdeling van Lenin grad. Hun bitterzoete liefdes-af faires spelen zich af tegen de ach tergrond van de nooit aflatende strijd tussen de Russen en Ameri kanen, in een Armageddon van de geest voor de Berlijners, het Duitse volk en de wereld. QB VII Q.B. VII is de afkorting van 'Queen's Bench Court Number VII'. Het Londense gerechtshof, waar het proces gevoerd werd tussen de auteur Abraham Cady en de (gedwongen) ex-kamparts Adam Kelno.Cady heeft in zijn boek 'De slachting' Kelno aange klaagd als collaborerend arts, die meehielp aan een sterilisatie-ex perimenten. Kelno bouwde na de Tweede Wereldoorlog een eervol bestaan op als gevierd arts, en als hij na twintig jaar tot 'sir' bevor derd wordt, komt deze aanklacht in het boek van de Jood Cady. Na ten. De MacLeods zijn rechtscha pen werfarbeiders in Belfast. Hun voorouders waren uit Schotland afkomstig: Presbyterianen, die zich in Ulster moesten vestigen. Deze drie families vormen het onderwerp van dit boek, dat ein digt met een aanval van de Ierse Republikeinse Broederschap op bij meegemaakt, en perfect heeft weten te verwerken in deze van begin tot einde zeer spannende roman. De Hadji De Hadji gaat over Hadji Ibra- Amerikaanse automobie len spreken al jaren tot de verbeelding van menig au toliefhebber. Met name de klassieke mo dellen speken voor een pe riode van hoop en een on begrensd optimisme. Auteur Frank van der Heul inventariseerde in twee boeken met zo'n zeshon derd illustraties het wel en wee van de Amerikaanse autoindustrie. Het eerste boek handelt over de Amerikaanse auto mobielen van 1929-1949 en geeft een mooi overzicht van de verschillende mer ken. Het tweede boek behandelt de periode 1950-1970. De auteur streeft niet naar een complete volledigheid, standaardwerken zijn de beide boeken niet te noe men. Wel geven ze beiden prach tige staaltjes van autocrea- tiviteit. Kijken en smullen is het devies voor deze twee boeken. Smakelijk weg te lezen en de auteur steekt zijn be trokkenheid niet onder stoelen of banken. Geen punt in deze weg te happen boekwerkjes. Uitgeverij: Elmar BV Auteur: Frank van der Heul ISBN: 906120 7614, jaren 29-49, prijs f 29,50. ISBN: 906120 1029, jaren 50-70, prijs f 34,50. Gezworen kameraden. Pa gina's: 561. ISBN 90 6045 910 5. Prijs circa f 24,50. Exodus. Pagina's: 714. ISBN 90 6045 504 5. (1958). Prijs circa f 27,50. IfON U«5 De Hadji. Pagina's: 569. ISBN 90 6045 503 7. Prijs circa f 27,50. URIS v- mm murx 'W-Mi 9 Dreigende heuvels. Pagi na's: 215. ISBN 90 6045 459 6. Prijs circa f 24,50. 9 Topaz. Pagina's: ISBN 90 6045 009 4. circa f 24,50. opstand, die 42 dagen en nachten zou duren. Het hoofdkwartier werd gevestigd in Mila 18, waar dappere mannen en vrouwen een strijd op leven en dood voerde, die een vlam van hoop en uitein delijke zeg ontstak en de levens kracht deed ontwaken, die mede leidde tot de stichting van de staat Israël. Armageddon Armageddon, een roman over het na-oorlogse Duitsland, speelt zich af in Berlijn. Sean O'Sulli- van, een Amerikaanse officier die in de oorlog twee broers verloor, en alles haat wat Duits is, wordt overgeplaatst naar Berlijn. Hij wordt verliefd op Ernestine Fal- kenstein. Haar oom Ulrich, een van de weinigen die zich tegen Hitier verzette, keert terug uit een concentratiekamp, en wekt een nieuwe geest bij de Berlij ners. Aan de overkant van de Brandenburger Tor probeert de Russiche kolonel Igor Karlowy een jeugdidylle opnieuw te bele- Trinity. Pagina's ISBN 90 6045 539 8 circa f 29,50. vergeefse pogingen om de zaak af te kopen, wordt het een prestige kwestie en men besluit tot proce deren wegens laster. Uris weet de lezer te boeien, van de eerste tot en met de laatste bladzijde, als hij beschrijft hoe het proces verloopt en verhaalt over de achtergron den. Topaz Topaz speelt zich af ten tijde van de Cubaanse Varkensbaaicrisis. Een Rus, lid van de KGB, loopt over naar de Amerikanen. Een Fransman, lid van de geheime dienst, krijgt belangrijke Cubaan se papieren in handen. Hij speelt ze aan z'n eigen regering, maar óók aan de Amerikanen door. Langzaamaan blijkt iemand met de naam Topaz een belangrijke rol te spelen binnen het verhaal, waarin Amerika, Rusland, Frankrijk en Cuba elkaar partij geven. Op meesterlijke wijze weet Uris de lezer te boeien, van het eenvoudige begin, tot het steeds complexer wordende ein de. Het geheel geeft een goede in druk van de strijd die zich op internationaal diplomatiek ni veau achter de schermen afspeelt. Trinity In Trinity, voor het eerst uitge bracht in 1976, gaat het verhaal over de Ierse vrijheidsstrijd van 1840-1916. Drie families spelen in dat verhaal een hoofdrol. De Lar- kins in Ballyutogue zijn sedert vele generaties katholieke boe ren, zwoegend op arm land in een onbarmhartig klimaat en lijdend onder een wanbestuur. De liefde van Conor Larkin voor een pro testants meisje vindt dan ook geen genade. De Hubbies, mach tige graven van Foyle, vertegen woordigen de Britse adel. Zij kwamen naar Ierland om te heer sen, te koloniseren en uit te bui kasteel Lettershanbo, dat tot ont ploffing wordt gebracht. Mitla Pas Mitla Pas verscheen in 1988, en was een jaar later in de Neder landse vertaling ook hier te koop. Hoofdpersoon in dit boek is Gi deon Zadok. Hij valt ten prooi aan de aantrekkingskracht van Hollywood, en gaat er bijna aan ten onder. Hij probeert zijn car rière als romanschrijver nieuw le ven in te blazen, en vertrekt naar Israël. Daar wil hij stof voor een nieuwe roman zien te vinden. In Het Beloofde Land ontmoet hij Natasha Salomon, een overleven de van de Holocaust. Haar ver wrongen passie voor hem doet zijn eigen smeulende hartstoch ten oplaaien. Tegelijkertijd blijft er zijn liefde voor zijn vrouw. Kort voordat de Sinaï-campagne van 1956 uitbreekt, stuurt hij zijn vrouw het land uit, en sluit zich aan bij de Israëlische troepen. Met hen wordt hij per parachute afgeworpen boven Mitla Pas, een sleutelpositie ver achter de vijan delijke linies. Terwijl de oorlog gevochten wordt, vecht Gideon een eigen strijd, die zeker zo heftig is. Leon Uris beschrijft in dit boek heel duidelijk de levens stijl van de Israëli's uit die, maar ook latere periodes. Met de drei ging van een oorlog, of opnieuw een oorlog, probeert men te ge nieten van het leven, het te ne men zoals het van dag tot dag komt. Verlangens die vandaag le ven ook nog vandaag in daden omzetten, want de volgende dag kan de tijd daarvoor voorbij zijn. Duidelijk is, dat de auteur voor dit boek het leven van alledag en de mentaliteit van de Israëliërs, goed heeft bestudeerd, van dicht- him, de gevreesde en gerespec teerde dorpsleider van Tabah, een eeuwenoude nederzetting aan de weg naar Jeruzalem. In de strijd om Palestina werden hij en zijn familie gedwongen Tabah te verlaten. Later vestigden zij zich in een vluchtelingenkamp bij Jeri cho. Dit kamp werd een broeinest van angst en terreur. Hier voerde de Hadji de strijd om zijn volk te redden uit zijn tragische situatie. Als rode draad loopt door deze roman de haat-vriendschapsver houding tussen Hadji Ibrahim en die ene man, voor wie hij gene genheid voelt, Gideon Asch, die helaas een Jood en dus een vijand is... Joden, Arabieren en allen die betrokken zijn bij de strijd in het Midden-Oosten hebben één ding gemeen, ze worden verteerd door haat. Uris neemt de lezer mee, schotelt hen ruzies en een oorlog voor, plus een onverwachte af loop van het verhaal, waarin Had ji Ibrahim een opvallende rol speelt.... Hf?: Pi is sastsf LSH"03 Q.B. VII. Pagina's: 364. ISBN 90 6045 550 9. Prijs circa f 24,50. Van de charmes die de regen wouden overal ter wereld in zich hebben, kan men maar liefst 208 pagina's lang genie ten dankzij het boekwerk De laatste regenwouden. Het is een uitgave van Zomer Keu- ning te Ede. De natuurschrij- ver Ton van Wijlen bewerkte en vertaalde het fraaie en per fect uitgevoerde drukwerk, dat 150 kleurenfoto's, 30 tekenin gen en 30 kaarten bevat. Ge lukkig staan de regenwouden de laatste tijd volop in de aan dacht. En dat is hard nodig ook, want wat in vele honder den jaren is opgebouwd door de natuur, dreigt de mens in een fractie van die tijd om zeep te helpen. Dat de regenwou den behouden moeten blijven zal een ieder duidelijk zijn na het lezen van dit boek, dat perfect aangeeft wat de dieren en planten die er leven uitein delijk betekenen voor de mens. Voor de prijs van f 59,90 kan men volle dig op de hoogte raken van het nut en al het moois dat regen wouden te bieden hebben.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 11