„Mond zegt meer van iemand dan de ogen" SV Holten, een vereniging bouwt aan toekomst „Zet motoren af bij stoplichten" Team 'Haarle' wint zaalvoetbal Uit buiten Holten Gerrit Paalman vindt passie in olieverf BI Constructief jaar voor omnivereniging Twentse Ochtend SGH leerlinge op bres milieu Crosslopers trotseren de modder Eerste cross Holterberg Nieuw licht in de Look Uitslagen schaken HOLTENS NIEUWSBLAD Tijdelijke aanstelling milieuadviseur Winst voor de Bergruitertjes Koken, tekenen en toneel voor voor de jeugd Handbalsters beginnen goed DONDERDAG 10 JANUARI 1991 - Dat de gewezen fotograaf zich nu met hart en ziel op het portretschilderen toelegt, is natuurlijk geen toeval. „Je kijkt op een bepaalde manier naar iemands gezicht. Kleuren, licht en schaduwwerking, dat moet je zien! Als fo tograaf had ik daar al vijftien jaar ervaring mee." Gerrit Paalman ruilde zijn baan als fotograaf in voor die van conciërge op de Holtense scholengemeen schap. In die hoedanigheid werkte hij eind vorige maand mee aan de expositie van leerlingen, docenten en ondersteunend personeel van SGH. Een portret van een bevlogen amateurschilder. In zijn werkruimte op school is het offset-apparaat opgesierd met een reproductie van Vincent van Gogh. Niet zijn allergrootste voor beeld, zo blijkt. „Dat is Carel Wil link. Natuurlijk ook vanwege zijn portretten, maar vooral door die achtergronden. Eens zo te kunnen schilderen, dat is natuurlijk een ideaal. Grover werken op grotere formaten en dat het dan toch blijft lijken, daar wil ik naar toe. Maar voor echt zover is, valt er nog heel wat te leren". Kritisch Bescheiden blijft hij, daaraan ver anderen ook de vele complimenten uit vrienden- en familiekring en de steeds gestager binnenstromende portretopdrachten niets. Voorals nog is de inmiddels 45-jarige Gerrit Paalman dik tevreden met wat hij in zeven jaar heeft bereikt. Want zo kort is het nog maar geleden dat hij voor het eerst penseel en palet ter hand nam. „Ja, hoe gaat dat. Ik heb altijd al willen schilderen. Alleen moet je wel een keer de knoop doorhak ken. Op aandrang van mijn vrouw heb ik me toen opgegeven voor een cursus in Diepenheim. Daar leerde ik de techniek, want net als bij fotograferen is techniek de basis waarop je werkt. Later heb ik ook nog een cursus bij Kees Bos ge volgd. Meteen olieverf ja, dat vond en vind ik nog steeds gemakkelijker hoewel velen daar anders over den ken. Olieverf biedt mij meer moge lijkheden. Je kunt nog eens wat veranderen. En vooral wanneer je (zoals ik) 's avonds bij kunstlicht werkt, moet er nog wel eens wat worden bijgewerkt. De portretten moeten lijken. Daar ben ik heel kritisch in. Bij een land schap kun je wat losser werken en er zelf nog wel eens wat inleggen, maar de eerste vereiste van ie mand die een portret laat schilde ren, is toch dat het lijkt". Uitdrukking „Nee, ik schilder niet naar model. Wel probeer ik zoveel mogelijk zelf de foto's te maken aan de hand waarvan ik aan het werk ga. In dat proces van het maken van de foto leer je iemand ook goed kennen. Aanvankelijk dacht ik ook dat ie mands ogen het meest sprekend zijn, maar gaandeweg is dat voor mij toch de mond geworden. Die zegt meer van iemand dan ik ooit vermoed heb. Ik heb dan ook de meeste moeite met de mond. Over het algemeen ben je met een portret toch wel zo'n v.er, vijf avon den bezig. Waarbij het natuurlijk verschilt of je een karakteristieke 'kop' schildert of iemand met wat minder uitdrukking. Kinderge zichten gaan me het beste af. Daar straalt vaak de blijheid vanaf'. Eigen stijl „Ach je weet nooit water uit voort komt, maar het moet vel een hob by blijven. Op het mement dat je onder dwang van een opdracht zonder inspiratie aan het werk gaat, ben je verkeer! bezig. Ik schilder hooguit twee avonden per week. Het moet wel leuk blijven en het is toch ook veel leuker om iets van jezelf in de kamer te hebben hangen dan een of andere repro ductie? Zo'n expositie stimuleert je na tuurlijk, vooral omdat je dan ook ziet dat je er nog lan* niet bent. Vergelijk ik me bijvoorbeeld met iemand als Tammo Lukkien, dan kan ik nog wel een jaloers worden. Schilder Gerrit Paalman: „niet Van Goch, maar Karei Willink is mijn voorbeeld". Die zit op een veel hoger niveau. Maar aan de andere kant merk ik ook, dat ik me nog steeds ontwik kel. Het mooiste is natuurlijk wan neer je een eigen stijl ontwikkelt. Of dat ooit nog gebeurt? Geen idee, zoiets kun je niet forceren. Dat overkomt je". iiiiiiiiiiiiimiiimniimtiiuiiüiiiiiiiimmminimum Maaike Jarisen overhandigt het stopbord aan de Rijs sense wethouders. In een 'uitverkocht' Meermanskamp hield sv Holten afgelopen zater dag haar nieuwjaarsreceptie die naast veel leden van alle geledingen, werd bijgewoond door de beide wethouders, het dagelijks bestuur van de Sportcommissie en besturen van collega verenigingen uit Holten. Gait uut Klooster zorgde voor de nodige ontspanning tussen de speeches en het handenschudden. Terugblikken en vooruitkijken was het motto de speech van algemeen voorzitter Jan Kurz, die kon concluderen dat sv Holten een rustig, constructief jaar achter de rug had waarin met succes was gewerkt aan het verwezenlijken van het hoofddoel: het handhaven en optimaliseren van het bedrijven van sport op Meermanskamp en het instandhouden van de positieve maat schappelijke invloed die daar voor de Holtense gemeenschap vanuit gaat. „De herstructurering is nagenoeg gereed en binnen de afdelingen wordt gewerkt volgens het credo: een vereniging die leeft, bouwt aan haar toekomst. Dit lijkt me het enig juist richtsnoer voor het beleid". Maaike Jansen uit Rijssen, een 13-jarige leerlinge van de tweede Hav-Atheneumklas van de Scho lengemeenschap Holten maakt zich zorgen om het milieu. Omdat zorgen maken alleen niets helpt schrijft zij regelmatig brieven aan fabrikanten van milieu-onvriende lijke produkten. Ook kreeg zij het voor elkaar dat ze afgelopen don derdagmiddag, vlak voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Rijs- sense gemeenteraad, door de wet houders van milieu- en verkeersza ken op het stadhuis werd ontvan gen. Zij bood hen een voorbeeld aan voor een bord, dat zij graag ge plaatst ziet voor stoplichten en overwegen in de gemeente Rijssen. Haar suggestie voor de tekst is „Moet u wachten? Motor uit!" Wethouder J. ten Hove van Ver keerszaken beloofde Maaike haar verzoek in B W te zullen bespre ken, al is het door haar gevraagde bord geen officieel verkeersbord. Ook milieu-wethouder D. Kreijkes vond haar verzoek een overweging waard. Maaike's idee om te vragen borden te plaatsen voor overwegen en stoplichten ontstond naar aanlei ding van een tv-programma, waar in getoond werd hoe slecht het met onze aarde is gesteld. „Er werd toen ook verteld wat je in je eigen omgeving kunt doen om de vervui ling van het milieu tegen te gaan. Wanneer ik van en naar school fiets moet ik vaak wachten voor de stoplichten. Vooral wanneer de trein vanaf het station (in Rijssen) komt staan de auto's en bussen daar lang te ronken. Meestal wel zo'n drie tot vijf minuten. De be stuurders zouden, wanneer ze tij dens het wachten de motor uit zou den zetten, niet alleen geld, maar ook het milieu sparen." Het team 'Haarle' is op oudejaars dag winnaar geworden van het zaalvoetbaltoemooi voor A, B en C-junioren, van sv Holten. Het win nende team, bestaande uit Herbert Beltman, Patrick Gierman, Jeroen Hedriks, Pascal Brinkers, Peter te Winkel, Bert Reijlink, Erik Jan Paalman en Bert Knapen (leider) behaalde de eerste plaats na het nemen van strafschoppen tegen 'Enter', dat tweede werd. 'Lettele' werd derde en 'Markelo' vierde. Door de teams de namen mee te ge ven van de omliggende dorpen konden verschillende streekder- by's worden afgewerkt. Het wer den wedstrijden waarin fel gestre den werd en legio kansen ontston den, die echter niet altijd verzil verd werden. De wedstrijden waren sportief en het (weinige) pu bliek kon kan ook genieten van aantrekkelijk voetbal. Dat ook enkele 'verse' leiders erg gebrand waren op een overwinning en dè spanning hoog opliep, bleek in de halve finale toen de leiders de teams op een gegeven moment zonder keepers lieten spelen en de leiders regelmatig uit het veld moesten worden gestuurd. Aan het eind van de dag reikte jeugdvoor- zitter Anne Jansen de prijzen uit. De voorzitter kon vervolgens mee delen dat er veel werk wordt ver richt om het ledental op peil te houden, wat bij sommige afdeling niet helemaal lukt. Zo moest de schaakafdeling constateren, dat het verheugend grote aantal opge- De gemeente Holten heeft in G. Temmink een tijdelijke adviseur aangetrokken voor de voorberei ding van het gescheiden inzamelen van huisvuil. Het streven is om daarmee maart/april te beginnen. Holten bijt met Zutfen en Lochem het spits af bij de gescheiden inza meling in het gewest Midden-IJs- sel. Temmink is vorig jaar afgestu deerd aan de Hogeschool IJssel- land met als studierichting milieu kunde. Zijn taak is nu het aanpas sen van de bestaande voorlich- tings.. aan de situatie in Holten, inventariseren welk soort contai ner waar het best kan worden ge plaatst en de meest geschikte rou te voor de huisvuilauto. In Zutfen heeft hij inmiddels ervaring opge daan met dit soort voorbereidend werk. De Rikster Weber Groep uit Harfs- en verzorgt zondag 13 januari de tweede Twentse ochtend van dit seizoen in dorpshuis De Bosc hkamp. Het woord Twentse is deze keer een tikje misleidend, want op het programma staan een presen tatie van de klederdrachten uit Salland en de Achterhoek en oude ambachten. De Rikster Weber Groep heeft als uitgangspunt dat oude kleder drachten en ambachten niet moe ten worden weggestopt in musea. De uit twaalf tot veertien mensen bestaande groep toont 'aan den lijve' de ontwikkeling van de ver schillende klederdrachten door de jaren heen, met veel aandacht voor de details. Zowel slaapgoed en on dergoed als zondagse dracht ko men aan bod, natuurlijk aange vuld met authentieke sierraden en accessoires als hoeden en mutsen, rijglaarsjes, mandjes en dergelijke. De klederdrachtenshow wordt mu zikaal begeleid door twee harmoni camuzikanten. In de pauze worden oude ambach ten gedemonstreerd en zijn er voorbeelden te zien van antiek kra- lenwerk (uniek in Nederland), het maken van 'kniepertjes', bezem binden, mandenvlechten en spin nen, waarvoor de Nederlandse kampioene spinnen in aktie komt. De Groep heeft ook nog pomman- des met geurkruiden bij zich. De Twentse Ochtend begint om half twaalf en duurt ongeveer een uur. Kaarten ad 7,50 zijn verkrijg baar bij de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten, Tuinstraat 2, tel. 62755. Gezien het succes van de eerste Ochtend is het zaak er snel bij te zijn. leide jeugdschakers even snel ver- dweeen als het gekomen was, waardoor schaakvoorzitter Geert Stevems zich een soort ongezol- digd schaakschooldirecteur voelt. Ook bij de handbal wil het - on danks de lovenswaardige wer vingsactiviteiten - niet echt vlot ten met de ledenaanwas. Daaren tegen verheugen de atletiek en voetbalafdelingen zich wel in een situatie van groei en stabilisatie. Belangen Vol lof was Jan Kurz over de ge meentelijke medewerking bij het realiseren van de plannen voor de nieuwe dug-outs bij de voetbal, de renovatie bij de kleekamer en de verbetering van de atletiekaccom- modatie. Minder optimistisch was hij over de verkeersplannen. „Ik kan u verzekeren dat zowel het Algemeen Bestuur als onder ande re het jeugdbestuur van de afde ling voetbal op de komende hoor zittingen in goed overleg de belan gen van de Meermanskampers - en daarbij denk ik allereerst aan de jeugd- zullen behartigen en crea tief zullen meedenken over het vin den van oplossingen om optimale veiligheid te bereiken voor gebrui kers en bezoekers van Meermans kamp". Vlaggeschip Speciale aandacht besteedde Kurz aan de oudste afdeling van de SV, de afdeling voetbal, die zich dit jaar opmaakt voor het 70 jarig be staan. Hij wenste het afdelingsbe stuur nu alvast een geslaagd jubi leumjaar toe en wees er op dat bij zo'n kroonjaar geslaagde festivitei ten behoren en - als het even kan - geen sportieve dompers. „Het vlaggeschip is in roerige wateren terecht gekomen en daar loopt een schip licht averij op. Aller overtui ging is dat we niet met een zinkend schip geconfronteerd willen wor den. Dus vol vertrouwen in eigen kunnen er tegen aan! Droom Voorzitter Jan Schuchard van de sportcommissie verraste de SVers met een 'verhaal met een moraal' waarin hij droomde over sv Holten in het jaar 2010. Een soortgelijk verhaal hij hij ook al eens uitgspro- ken tijdens de bijzondere leden raadsvergadering en toen kwam het als 'mop' in het Meermenneke. Men had hem kennelijk niet begre pen en daarom probeerde hij het maar opnieuw. In zijn droom zag hij overal bo den met als opschrift: Schuuf alles weg en vlieg er eens uit. De kantine was een paleis geworden. Binnen was de tap veranderd in een echte bar met geüniformeerde mensen er achter die iedereen met U aanspra ken. Langs de muren steeds het opschrift Schuif alles weg en vlieg er eens uit. Op de plaats van het Praethuus stond een grote sport hal en Holten voetbalde in de hoofdklasse en stond op het punt betaald voetbal te gaan spelen, maar overal de borden Schuif alles weg en vlieg er eens uit. In de kleedkamer zag hij een gereno- meerde proftrainer. „Maar toe be greep ik wat er toch fout zat want de sv was opgekocht. Een bestuur was er niet nmeer. Er was een di rectie. De spelers kende ik niet .allemaal import, weggekocht bij andere verenigingen,. Er waren nog maar twee bijvelden, want jeugd was niet nodig en zat nu dus op het Vletgoor". „En nu de moraal. SV wees tevre den met wat u heeft. Blijf een gezel lige vereniging met mensen met hun goede dingen èn hun fouten,. Zorg er voor dat als ik in de kantine kom, er vrijwillgiers acht de tap staan en dat er mensen rondlopen die ik herken en kan groeten. Doe uw bestuurlijke werk goed zodat de SV een vereniging blijft die als een eenheid de toekomst in gaat tot voorbij 2010. Deventer Schouwburg De voorstelling van De Meiden op donderdag 10 januari is geheel uit verkocht. Vrijdag 11 januari: Facetten van Opera en Operette door Linda Rands-sopraan, Barara Kennedy- mezzosopraan, Lutzen Bakker-ba riton en de pianist William Ruiven kamp. Dinsdag 15 januari: Eelko Moole- naar-piano en Hans de Vries- bas- /bariton brengen liederen van o.a. Schumann, Wolf, Moessorgski en Rachmaninov. Donderdag 17 ja nuari: Montezuma's Revenge, een adembenemende muzikale thea tershow. Vrijdag 18 januari: Martine Bijl met een reprise van haar program ma Mevrouw Bijl. De echte crossloper kon in het af gelopen weekend zijn hart ophalen aan heel veel modder en regen tij dens lopen in Nijverdal en Heeten. Gerard Beldman werd zaterdag in Nijverdal tweede bij de veteranen op de halve marathon. Hij legde 21 km af in 1.21.26 min. Ap Koetsier liep de 10 km in 42.40 min. en Mari- nus Baltus behaalde op de 5 km een tiende plaats in 18.45 min. Egbert Veneklaas behaalde de der de plaats in de Midwintercross in Heeten. Hij liep de 10 km in 33.05 min. Hendri Markvoort deed 40.10 min. over diezelfde afstand. Op de 6 km finishte Henk Aalpol in 22.43 min., Wim Brinks in 24.56 min., Ab Koetsier in 25.04 min. en Ton Dijk man in 26.52 min. Programma: zaterdag 12 januari: Veldcross in Wierden, 2,5-5-10 km; zondag 13 januari: J.S.C.-loop in Broekland. 3,2-5,4-10 km. Zaterdag 19 januari: Rode Kruis feest m.m.v. De nieuwe snaar, The Pretty Kiddies of Swing, Tata Mi- rando en Lotus. Kaartverkoop: 05700-11500. Lochemse Schouwburg Donderdag 10 januari: Medea van Euripides, gespeeld door het Thea ter van het Oosten. Met Gerda Ha vertong als Medea. Aanvang 20.00 uur. Om 19.00 uur is er een voorbe spreking van het stuk. Zaterdag 12 januari: Montezuma's Revenge: a capella pop. Zondag 13 januari: Koffieconcert door pianist Martij van den Hoek, aanvang 12.00 uur. De voorstelling van Mini en Maxi op woensdag 16 januari is geheel uitverkocht. Donderdag 17 januari: Het Koe- koesnest. Cultureel Centrum Gors- se I Vrijdag 11 januari: Marco Bakker met het Visserskoor. Aanvang 20.00 uur. Enkele leden van pc De Bergruiter tjes namen zondag 6 januari deel aan de Sallandse Ruiterdagen in Mariënheem en wisten zich daar in de prijzen te rijden. In het Klassiek Parcours behaalde Brenda Kap- pert met Beautiful Tiffany na een spannende barrage een mooie tweede prijs in de Klasse L cat. C. Bovendien werd zij derde in het Progressief in de Klasse L cat. C. Erwin Rietberg met Bianca nam een zesde prijs mee uit het Progres sief springen Klasse L cat. D. Op de Internationale Indoor Springen in Wierden werd Huub Brands met Elcapone B vijfde in het jachtspringen Klasse L cat. D/E. In de finale sleepte hij daarna opnieuw een zesde prijs in de wacht. De Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk voor Holten begint in het nieuwe jaar met een drieta cursussen voor de jeugd in dorps huis De Boschkamp. Wie wil to neelspelen en elf/twaalf jaar of ou der is, kan op maandagmiddag na schooltijd de cursus van Rud Sandman volgen. In twaalf lessen gaat hij met de deelnemers toneel spelen, met video werken, een kijk je nemen in een schouwburg, pra ten met een poppenspeler en gri meren. Kinderen van acht tot twaalf jaar die willen leren koken gaan naar de cursus Koken voor kinderen, waar in ze in vijf lessen heerlijke dingen leren maken. De kooklessen wor den gegeven op woensdagmiddag tussen twee uur en half vier (een keer per veertien dagen) en op don derdagmiddag van half vier tot vijf uur. En wie acht jaar of ouder is en (beter) wil leren tekenen en aqua relleren kan op vrijdagmiddag van half vier tot vijf uur terecht bij Annet Schippers. In zes lessen wordt er gewerkt met inkt, houts kool en aquarel. Inlichtingen en aanmelden bij de Stichting, Tuinstraat 2, tel. 62755. Na de teleurstellende nederlaag te gen Lettele vlak voor de jaarwisse ling, zijn de handbaldames van sv Holten het nieuwe jaar goed be gonnen. In de uitwedstrijd tegen het op de tweede plaats staande Boskamp lag het tempo vanaf het begin hoog. Holten was aanvallend gevaarlijk en gaf verdedigend wei nig ruimte. Dat leverde bij rust al een verdiende 0-3 voorsprong op, die in de tweede helft nog uitliep tot een 1-8 overwinning. Scores Joke Markvoort 4, Annemarie van der Maat 2, Gerda Busschers en Marti Barvelink 1. Holten heeft Boskamp nu op punten gepas seerd, maar Boskamp heeft nog een wedstrijd extra voor de boeg. Bij de jeugd kwam alleen meisjes A2 in aktie. Zij versloegen in Zwol le het op gelijke hoogste staande Tyfoon met 4-9. Holten leidde bij rust al met 2-5. De atletiekafdeling van sv Holten houdt op zaterdag 19 januari de eerste Holterbergcross van 1991. Start en finish zijn nabij camping De Holterberg. Deze wedstrijd is opgenomen in de Twentse cross competitie, een reeks wedstrijden georganiseerd door diverse Twent se atletiekverenigingen. Atleten die geen lid zijn van sv Holten kunnen zich vooraf als prestatielo per inschrijven in de kantine op Meermanskamp. Volwassenen kunnen kiezen uit 5 of 10 km. Programma: 13.00 uur: meisjes- /jongens pup. B/C (8/9 jaar) 1200 m 1 ronde; 13.10 uur: meisjes/jongens pup. A (10/11 jaar) 1200 m 1 ronde; 13.20 uur: meisjes/jongens D (12/13 jaar) 1200 m 1 ronde; 13.30 uur: meisjes C (14/15 jaar) 1600 1 ronde; 13.40 uur: meisjes B (16/17 jaar- )/jongens C (14/15 jaar) 1600 m 1 ronde; 13.50 uur. meisjes A (18/19 jaar)/jongens B (16/17 jaar) 3200 2 ronden; 14.15 uur: dames senioren- /jongens AC (18/19 jaar) 5000 m 1 ronde; 14.15 uur: heren senioren 10.000 m 2 ronden. Villawijk De Look en de nabijgele gen Valkenweg worden voorzien van een nieuwe verlichting. Deze week hebben de commissies ge meentewerken en financiën inge stemd met het voorstel om voor een bedrag van 50.000 nieuwe lan taarnpalen aan te schaffen. Boven dien wordt er openbare verlichting aangebracht aan de Liezenweg. Uiteraard is gekozen voor energie zuinige lampen, die tevens gemak kelijker schoon te houden zijn dan de huidige armatuur in De Look. De schaakvereniging Holten speel de op de eerste maandag van het nieuwe jaar de elfde ronde van de interne competitie. Hans van Oyen en Gerrit Stevens speelden de langste partij, die na winstkansen voor beiden in remise eindigde. Uitslagen elfde ronde: Dick van der Knaap-Dinant van Beek 1-0, Bertus van Beek-Ton van Oyen 0- 1, Hans van Oyen-Gerrit Stevens remise, Gerrit Luggenhorst-Theo van Lindenberg 1-0, Jan van Cal- cour-Cees Oly remise, Ab Modde- jonge-Geert Stevens 0-1, Hendri Koetsier-Erik Mondeel 0-1.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 7