Brandweerlieden in het zonnetje gezet °PGala-avond wordt't klapstuk van jol mmfeest Fienpreuvers Holtens Nieuwsblad Werkgroep vraagt meer aandacht voor belang van langzaam verkeer WEEK DEZE Onze Woning spreekt met bewoners de Haar Subsidie oud papier Feestcommissie rekent op een Vol huis' Bewoners aansprakelijk voor Otto's Er zit schot in schietbaan Haarstraat blijft open Open School Geslaagd Touwtrekken met OKIA U ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 januari 1991-43ste jaargang no.2 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1.= Gedrukte oplage 3075 Beste wensen Vrijwel alle Holtenaren heb ben zich op de verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten het beste toegewenst voor 1991. Voor de voorzitters van ge meentebestuur en de sportver eniging tevens een goede aan leiding om hun visie voor het komende jaar te ventileren, waarbij niet allen gekeken werd naar de eigen gemeente of vereniging, maar tevens hun licht lieten schijnen over 'bo- vengemcentelijke' zaken. Voor zestien korpsleden van de vrijwillige brandweer kreeg de eer ste bijeenkomst van het korps in het nieuwe jaar maandagavond feestelijk tintje. Burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard reik te in een kleine plechtigheid aan H. Dam Wiechers, J.W. Paalman, G. J Schuppert en W.H. Sletterink een onderscheiding uit voor 12Vt. jaar trouwe dienst en brandweercom mandant J.H. Heller kon aan twaalf korpsleden een diploma overhandigen. T. Geerling, D.J. Schuppert en J.D. Vincent slaag den voor het diploma brandwacht, H.J. Ebrecht, J.J.M. Klunder en J. Tuitert werden brandwacht eerste klas en R. Drenth, J. Hofman en H.J. Podt behaalden het diploma hoofdbrandwacht. De laatste drie verwierven tevens het certificaat verkenner gevaarlijke stoffen, evenals J.M. Jacobs en J.A. Tui tert. Brandweercommandant J.H. Hel ler sprak in een korte toespraak van een rustig brandweerjaar. Dat gold overigens niet alleen in Hol ten maar voor alle korpsen binnen de regio en in de buurgemeenten. Toch moest het korps in 1990 nog 45 keer uitrukken, gemiddeld bijna één keer per week, waarvan 22 keer voor brand en 23 keer voor hulp verlening. Wat de branden betreft ging het daarbij steeds om 'kleine niet spectaculaire brandjes'. Bij de hulpverlening was er echter drie keer sprake van een ongeval met dodelijke afloop. In dit verband drong Heller er bij het gemeente bestuur op aan om nu snel een begin te maken met de bouw van de nieuwe brandweergarage. Voor al na hulpverlening bij een zwaar ongeval moeten de brandweerlie den even op hun verhaal kunnen komen op een vertrouwde plek. Dat moet nu in het onderkomen van buurman gemeentewerken. Hij stipte verder aan dat de brand weer naast taakuitbreiding de laatste jaren ook te maken heeft gekregen met taakverzwaring. Van een brandweerkorps wordt steeds meer kennis en specialisatie verwacht. Holten scoort wat dat betreft goed, ook in vergelijking met de buurgemeenten. Elf van de negenentwintig korpsleden heb ben de opleiding hoofdbrandweer- wacht met goed gevolg doorlopen en er zijn momenteel nog drie men sen daarvoor in opleiding. Boven dien beschikken nu vijf korpsleden over het certificaat verkenner ge vaarlijke stoffen. miniminminimin Het college van burgemeester en wethouders zal op korte termijn komen met een nieuw voorstel voor subsidiëring van het oud pa pier. Dit deelde wethoduer Wim Dalhuisen dinsdag mee aan de le den van de commissie financiën. Momenteel krijgen de scholen voor de inzameling van het oud papier een gemeentelijke bijdrage van drie cent bij een maximum van vijf cent per kilogram. Door de daling .van de oud papierprijzen, wordt het voor de scholen steeds onaan trekkelijker het papier in te zame len. De kans bestaat, dat binnen kort de oud papierprijs daalt tot 0,2 cent, waardoor de scholen slechts een cent per kilo zouden vangen. De directeuren van de Holtense basisscholen hebben in middels bij het college aan de bel getrokken en met succes zo het schijnt. Volgens wethouder Dal huisen is het inzamelen niet alleen goed uit milieü-oogpunt, maar heeft het ook opvoedkundige waarden. Voorts zijn deskundigen van mening, dat over een paar jaax de prijs van het oud papier weer omhoog gaat, zodat het instand houden van een goed ophaalsys- teem voor alle partijen van belang is. De bewoners zullen straks verant woordelijk zijn voor de 'Otto's en 'Kliko's. Dit deelde wethouder Henk Westerik maandag tijdens de vergadering van de commissie gemeentewerken mee naar aanlei ding van vragen van het commis sielid Ter Schure. Die wilde wel eens weten wie er aansprakelijk is, als buiten eigen schuld de huis vuilcontainers vernield of gesto len worden. Volgens de wethouder behoort de container bij het huis en is de be woner in principe aansprakelijk voor de schade, tenzij onomstote lijk kan worden vastgesteld, dat de schade door anderen is aangericht. IN het Gewest Midden IJssle zul len vrijdag 11 januari de eerste containers worden uitgezet. Hol ten volgt in maart. Het worden drukke tijden voorde leden en supporters van de carnavalsvereniging De Fienpreuvers in dit jubileumjaar. Dat begint komende zaterdag al met een groot, internationaal ge tinte Gala-avond, die plaats zal vinden in het zalencomplex van de Poppe? Voor deze Gala-avond zijn uitgenodigd het Gro- nauer Narrengilde uit Duitsland, de Nölers uit Dieren, de Deventer Deurzakkers, de Meerkoeten uit Goor, de carnavals vereniging uit Gorssel en de Blauwe Schuit uit Nijmegen, ter wijl er nog een bijdrage verwacht wordt uit Oldenzaal en Deur- ningen. Elke vereniging levert een bijdrage aan de avond. VoorzitterTeun Deijkvan de feestcommissie rekent dan ookop een 'vol huis'. Voor de leden van de carnavalsvereniging begint het feest 's middags al met een receptie en aansluitend een koud buffet. Het programma van de Gala-avond begint 's avonds om 20.00 uur. Voorzitter Teun Deijk van de feestcommissie wil vooral bena drukken, dat de Gala-avond niet vergeleken moet worden met het gebruikelijke Prinsenbal, maar een feest moet worden, waarin alle Holtenaren iets van hun gading kunnen vinden. Om dat doel te verwezenlijken wordt na de_ op komst van alle Prinsengardes, wat op zich al een fraaie kleurijke ge beurtenis gaat worden, de Poppe met een geluidsdichte wand opge deeld in twee afzonderlijke feestza len, de 'Sallandzaal' en 'Twente- zaal', waarin twee afzonderlijke programma's van start zullen gaan. „Wij hebben bewust gekozen voor een tweeledig programma, om zodoende voor elk wat wils te kunnen bieden. Elke zaal krijgt zo zijn eigen sfeer. De aankleding van beide zalen zal de verschillende sferen nog extra accentueren. Zo wordt in de Sallandzaal de (dans- jmuziek verzorgd door het topor kest The Swinging Musicians (TSM), terwijl in de Twentezaal het salonorkest Die Flegel uit Nijme gen zal optreden. Het salonorkest brengt rustige evergreens en is ook Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u fr>nti rnjr* daarvan verzekerd. 3001111©© 9P966ft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 44,70. al te horen tijdens de receptie en het koud buffet", licht Teun Dijk toe. „Er is veel behoefte in Holten om eens gezellig een avondje in de eigen omgeving te gaan stappen. Wij bieden met dit programma daartoe de mogelijkheid". Tijdschema In een strak tijdschema ontrolt zich vervolgens het programma. In de Sallandzaal treedt om 21.10 uur het zangkwartet De Kwinks uit Nijmegen op, terwijl in de Twente zaal de kapel van de Deurzakkers voor het nodige feestgedruis zullen zorgen. Om 21.40 uur volgt dan in de Twente zaal een act van de carnavalsvereniging uit Nijmegen onder de titel The House of Lords, gelijkertijd is het de Sallandzaal dan de beurt aan de Gronauer car navalskapel. De dansmarietjes uit Gronau, de Tanzgarde, treedt om 22.30 uur op in de Twentezaal. Een bijzonder optreden van 'Nana Mouskouri' komt van de carna valsvereniging uit Dieren. Een half uur later, om 23.00 uur opnieuw een optreden in de Sallandzaal van de Kwinks uit Nijmegen met melo- diën uit operettes en musicals. De Gala-avond wordt besloten om 23.30 uur met een optreden van alle kapellen. Zoals gebruikelijk kunnen de carnavalsgasten zich per bus naar de Poppe laten vervoeren. De eer ste bus vertrekt om 19.30 uur vanaf hofbar Tonnie Brands. Na afloop van het programma pendelt de bus vanaf 00.30 uur weer terug richting Holten. De entreeprijs voor de Gala-avond bedraagt 7,50.-. Er zit schot in de aanleg van een ondergrondse schietbaan en de verbouwing van de kelderruimte onder de muziekkoepel. Door grondruil met de familie Kalfster- man kan de benodigde grond wor den aangeworven. De bouwver gunning is inmiddels verleend. Wel moet door de hoofdhuurder, schietvereniging De Eendracht een hinderwetvergunning worden aangevraagd. In de raadsvergade ring van maart of april zal het voor stel behandeld worden. De Gronauer Dansmarietjes zijn eveneens van de partij op de Gala-avond. De werkgroep Verkeersveiligheid Holten heeft in een brief aan het college van B en W aandacht ge vraagd voor de positie van de voetgangers en fietsers bij de rea lisering van het verkeersplan. De werkgroep is bang, dat bij het ver keersplan de belangen van de bur gers in het gedrang komen. Econo mische belangen dreigen een erg belangrijke rol te gaan spelen, be langrijker dan de aspecten van veiligheid, milieu, beperking van het aantrekken van doorgaand verkeer en stimulering van fiets gebruik in plaats van de auto. Volgens de werkgroep is de in tentie van het rapport van bureau Witpaard het zoeken naar een op lossing voor het gemotoriseerd verkeer en niet voor de groepen fietsers en voetgangers. Voorts stelt de werkgroep in zijn brief, dat de voorspelde groei van het aantal auto's (35 te hoog is. Tevens wordt het een slechte zaak gevon den, dat er in het plan geen reke ning wordt gehouden met het Na tionaal Milieu Beleidsplan. Even eens vreest men, dat bij uitvoering van het plan woonfuncties in een aantal straten verloren zal gaan. Er worden epvo-iriukp we pen ge creëerd voor bejaarden, school gaande kinderen en sportveld-be zoekers. De werkgroep verwacht dat bij uitvoering van dit plan doorgaand verkeer zal worden aangetrokken en het rijden van hoge snelheden mogelijk blijft. De werkgroep heeft voor onderbou wingvan hun bezwaren contact ge zocht met de Stichting Stop de Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Ingrid Astrego tel.053-31 72 89 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Kindermoord en Veilig Verkeer Nederland. Contactpersonen van de Holtense werkgroep zijn Jet Moed, tel 61843 en Wenda Jol, tel 62695. Wanneer de hoorzittingen worden gehouden staat nog niet vast. Eerst zal het college van B en W uitkomen met een gewijzigd plan, dat deze maand gereed komt. De Haarstraat blijft uiteindelijk toch open voor bromfietsers. Vorige week berichtten wij, dat B en W van Holten op verzoek van de schoolleiding van SGH had beslo ten het gedeelte van de Haarstraat voor de school af te sluiten voor bromfietsers. Tevens zou een bord 'verboden voor onbevoegden' wor den geplaatst. Een en ander blijkt nu op een misverstand te berusten. De Haarstraat is een openbare weg en mag derhalve niet worden afge sloten, anders dan om verkeers technische redenen. Overlast door bromfietslawaai hoort daar niet bij. Voor de cursus van de Open School, die gehouden wordt in de Boschkamp zijn nog een paar plaatsen vrij. De cursus is bedoeld voor mensen met lagere schoolopleiding of hooguit enkele jaren voortgezet onderwijs en heeft tot doel het op halen van weggezakte lagere schoolkennis. Voorts wordt er aan dacht besteeld aan het onwikkelen van zelfvertrouwen. De Open School wordt elke don derdag gehouden 's morgens van 09.15 tot 11.45 uur (lagere schoolva kanties vrij) en kost ƒ1,- per keer. Men kan zich aanmelden bij Jeles Hesse, tel 621 77 en bij de begeleid ster, Marijke Dijkstra, tel 05704- 2825. Onze plaatsgenoten H.J.' Robers en J.G. Deijk zijn geslaagd voor het diploma Grondverwerving, PBNA. J.G. Deijk is tevens beëdigd als makelaar o.g. Touwtrekvereniging OKIA houdt zondag haar jaarlijkse gewicht- touwtrektoemooi in de grote zaal van café Het Bonte Paard in Dijk- erhoek. De ploegen meten hun krachten op een speciaal gebouw de stellage in de klassen Dames, Jeugd en Heren geriemd en onge- riemd. Een beker is er ook voor een extra klasse Plaatselijke Teams, bestaande uit vier personen en een coach. Opgeven vooraf bij Gerben Sluiter, tel. 63402, of voor aanvang van de wedstrijden. De toegang is gratis. Het bestuur van Woningbouw vereniging Onze Woning heeft de besluitvorming over het voorstel tot verkoop van een negentigtal huurwoningen De Haar afgerond. Eind december is een definitief standpunt in genomen over de verkoopvoor waarden. De algemene leden vergadering over dit onder werp wordt gehouden op dins dag 29 januari. Eind deze, begin volgende week gaan de stuk ken de deur uit naar de leden. Directeur Doornebos wil in dit stadium geen commentaar ge ven op de inhoud van het be sluit en de reacties van de bewo- nersgroep op de eerste voorstel len. De mogelijke voorwaarde van een verplicht onderhouds contract, een voorstel dat op grote weerstand stuit bij de be woners/aspirant kopers, is in ie der geval wel serieus bekeken. Onze Woning houdt een taxa tieprijs aan van 90.000 - 95.000 per woning. Volgens de bewoners moet echter uitge gaan worden van een woning in bewoonde staat. De bewonerscommissie heeft inmiddels advies gevraagd aan het bureau Lugtmeier Projec tadviezen Bouwnijverheid in Enschede, dat uitgaat van een verkoopprijs van niet meer dan zeventig procent van de geta xeerde waarde bij verkoop van een woning in verhuurde staat. Een verplicht onderhoudscon tract is volgens dit bureau slecht voor de aantrekkelijk heid van het bezitten van een ei gen woning en een hindernis bij verkoop.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1991 | | pagina 1