Sonoor geluid wijst de weg ie duisternis Koopcentrum Holten in trek bij bezoekers uit de omgeving Holtens nieuwsblad Amnesty houdt de fakkels brandend Sinterklaas was goed voor de middenstand Volks kerstzang 100 JAAR Kerstkaarten van Amnesty Bejaarden sociëteit Vervroegde sluittijd Nieuwjaar Uitzetting milieuboxen goed verlopen Gemeente Nieuwjaarsbijeenkomst U ontvangt een fraaie BON - Wie staat in welke winkel? oltens Nieuwsblad Donderdag 13 december 1990 42ste jaargang no.50 Abonnementsprijs f 44.70 Losse nummers f. 1 Gedrukte oplage 3075 Geheugen Heeft u ook wel eens vergeefs gezocht naar uw sleutels, of wist u plotseling de naam van een bekende niet meer? Nor maal gesproken kan men daar om lachen. Voor de ouderen on der Ons kan dat evenwel pro blemen op gaan leveren. De Stichting SócuWe gaat in sa menwerking met de Stichting Welzijn Ouderen gaat daarom binnenkort een cursus geheu gentraining geven voor oude ren. In het Holtens Nieuwblad een geprek met cursusleidster mevrouw Marsman. Afscheid Na een raadsperiode van pre cies tien jaar, neemt fraklie- voorzitter Martijn Spijker van de WD volgende week maan dag afscheid van de gemeente raad. Vandaag een gesprek met de man voor wie liberalisme een levenshouding is. Guur en koud was het donderdag avond 6 december. Wie niet de hond uit moest laten, bleef achter de warme kachel. Trouwens wie wel de hond uit moet laten, zal het op een maanloze avond zeker niet doen op de plek waarop verslagge ver en fotograaf zich begaven om bij de ontmoetingsplaats van de reportage te komen: het wandel pad langs de vijver van 't Vlet- goor. Slechts in de verte waren de lichten te zien van de lantaarnpa len langs de Larenseweg, terwijl aan de overzijde van de vijver de veldverlichting van Blauw Wit aangaf, dat we niet helemaal ver dwaald waren. Als man/vrouw ou dervriendelijke plek scoort dit pad 's avonds met stip. Gelukkig wees op deze donkere avond het sonore, bijna sinistere geluid van een tweetal midwinter hoorns ons de goede weg en kwa men wij waren we wezen wilde, de midwinterhoomblazers, die tij dens de adventstijd regelmatig met hun eigenhandig vervaardige hoorns op pad gaan. Het tweetal vormde de voorhoede van de vaste groep blazers, die in de komende weken in Holten en omgeving van zich laten horen. Voor een leek is er nauwelijks enig onderscheid te vernemen tussen de geluiden die door de midwinterhoorns worden voortgebracht, maar een kenner twijfelt geen moment. Als vanuit het dorp het geluid van een hoorn hoorbaar wordt, twijfelen de colle ga's aan de vijver geen moment, daar komt Stukker met zijn hoorn aan. En inderdaad, vanuit het duister komt Stukker naderbij. Andere hoorns volgen nog. Veel ge praat wordt er niet, geblazen moet er worden. Op de melodie komt het niet aan. Dat laat men over aan de blazers in het Twentse land, die er zelfs een midwinterhoomoorlog voor over hebben gehad. „Wij toe teren maar wat aan, als het maar ver klinkt, dat is het voornaamste" weet hoornblazer Rosman te ver tellen. Waar nu de beste plek in Holten is, de vijver of op de 'berg', is nog een punt van discussie. Een aantal vind de echo over de vijver „Als het maar ver klinkt". het allermooiste, terwijl de overi gen de voorkeur geven aan de Hol- terberg, waar het geluid ver draagt. Wellicht een aardig idee om personlijk eens te gaan luiste ren. Dat kan vanavond al bij de molen in Dijkerhoek om zeven uur. Voor de overige data verwijzen wij u naar onze rubriek van Dag tot dag. Het uitzetten van de milieuboxen voor klein chemisch afval is voor spoedig verlopen. Volgens de met deze klus belaste gemeenteambte naar G. J. Brinkers waren er slechts hier en daar 'wat haken en oogjes'. De meeste boxen konden ter be stemder plekke worden afgegeven of werden door buren aangeno men. Toch kwamen er nog wel wat tele foontjes bij hem binnen over het niet ontvangen van de box of de bijbehorende groene folder of over gebreken. Brinkers zelf kreeg nota bene een milieubox overhandigd die niet goed sluit. Wie nog geen of een ondeugdelijke box heeft ont vangen, kan met hem contact op nemen op het gemeentehuis. llllllllll!lllll!llllilllliilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllliillllllll!!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillilllillllll!ll!llllillilll!llllini!lll!l!llllilllll!lllillllllllllll!lilllllllllil||||||]|||||!lll||!l||||||i|||||||||i||||||||||| Kerstfeest mooi geweest, is de titel van de korte meditatie die ds. M. Berg houdt op woensdag 19 december in de Gereformeer de kerk de Kandelaar ter gele genheid van de traditionele V olkskerstzang. Verder wordt medewerking ver leend door het kinderkoor Mo zaïek en de Holtense Muziek vereniging. Als de kerstaktie van de Holtense Handelsvereniging net zo succesvol verloopt als de St. Nicolaasaktie, kunnen de plaatse lijke winkeliers het jaar tevreden afsluiten. En dat ligt wel in de verwachting, nu de tendens naar kadootjes met de kerst zich duidelijk doorzet, vooral bij mensen zonder of met wat oudere kinderen. De bonnenaktie onder de naam '50 gratis kopen' blijkt bij de klanten in de smaak te vallen. „Dinsdag, toen de ak- tie van start ging, werd voor de middenstand een topdag", meldt HHV-voorzitter Van der Maat. „Mensen hebben echt hun aankopen uitgesteld." Intussen zijn er maar liefst honderd prijswinnaars getrokken. mende winkeliers, herkenbaar aan het raambiljet, ontvangt bonnen ter waarde van het bestede bedrag. Deze kunnen samen met de ge nummerde deelnemerskaart in eep bijgevoegde ënvelop in de be kende rode bussen worden gedepo neerd. Op woensdag 19, vrijdag 21 en donderdag 27 december worden daaruit de winnaars getrokken, die de helft van him ingeleverde be drag terugkrijgen in de vorm van een waardebon. De lijst van prijs winnaars wordt na iedere trekking opgehangen bij de winkels waar de rode bus staat en gepubliceerd in deze krant. De speciale koopavond voor kerst Volgens Van der Maat is er 'heel goed' verkocht en zeker beter dan het vorige jaar. Ook heel wat klan ten uit Bathmen, Nieuw Heeten, Laren of Markelo werden in het dorp gesignaleerd. Aan een ver keersluwe inrichting van de dorps kom is dat nog niet te danken, maar Van der Maat heeft al wel gemerkt dat zijn klanten heel te vreden zijn over de versmalling van de Dorpsstraat:,Het is voor de mensen een stuk plezieriger. Ze kunnen nu tenminste met een kin derwagen langs lantaarnpalen of Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op woensdag 2 januari 1991 van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Holten. Burgemeester en wethouders van Holten J. P. Stegeman, secretaris W. L. F. C. van Rappard, burgemeester Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 44.70. borden lopen zonder de stoep af te hoeven." Kado top drie Traditionele Sintkadoos zijn toch wel speelgoed, boeken en muziek. Bij het speelgoed gingen er dit jaar opvallend veel spellen over de toonbank. De top drie bestond uit het ook vorig jaar al hoog scorende Trivial pursuit, het Rad van for tuin en het Spel der spellen. Voor de niet ingewijden: dat is een soort ganzebord met opdrachten onder weg. De invloed van de televisie op de speelgoedaankopen is daarmee ten overvloede v/eer eens aange toond, want Trivial pursuit heeft een populaire tv-versie in Triviant en het Rad van fortuin is zelfs rechtstreeks van de tv gekopieerd. Ook bij Boekhandel Heusinkveld was het tv-effect merkbaar. Het best verkocht werd het boekje met tips van Klazien uit Zalk, op een eervolle tweede plaats gevolgd door het Kroamschudd'n in Maria- parochie van Herman Finkers. „Heel Holten is aan 't kroam schudd'n," schat Heusinkveld. Derde staat tot nog toe Het dal der belofte van Jean Auel. In zijn zaak is de verschuiving naar de kerst trouwens heel goed merkbaar, want de drukte komt eigenlijk nu pas echt op gang. Hoewel er kenne lijk ook veel in het weekend Sinter klaas is gevierd, want „donderdag morgen hadden we het Sinter klaaspapier opgeruimd, maar we konden het meteen alweer terugto- veren!" Foto-video Jan ten Velde zag voor al de cd met de muziek van de tv- serie Tour of duty over de toon bank gaan. Verder deden de nieu we van BZN en de nieuwe van James Last het goed en op het gebied van klassiek de cd Jongere mensen op het concertpodium, die ieder jaar voor een vriendelijk prijsje in de winkel ligt. De walk man is ook nog steeds in trek en dit jaar liep de (iets in prijs gezakte) vi-, deocamera als een trein. „De men sen vinden kennelijk dat het er nu maar eens van moet komen," denkt Ten Velde. Kerstaktie De kerstaktie '50% gratis kopen' van de HHV is op dezelfde leest ge schoeid als de St. Nicolaasaktie. Wie in de periode van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december iets kr.opt bij een van de deelne- Het slechte weer weerhield maandagavond de Holtense werkgroep van Amnesty Inter national niet een fakkelwacht te houden, ter herdenking van het feit dat 42 jaar geleden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties werd gete kend. In regen en wind hielden zo'n vijftien Holtenaren voor gebouw Irene de fakkels bran dend. Is al die aandacht nog wel no dig, nu de Koude Oorlog eigen lijk voorbij is? Amnesty Inter national beanwoordt dit met een hartgrondig ja. Nog steeds worden in tal van landen de fun damentele rechten van mensen geschonden. Zowel in (Oost)- Europa, Afrika als Zuid Ameri ka. Het werk van AI is dan ook nog lang niet voltooid. In Hol ten beijvert de werkgroep zich momenteel voor de verbetering van het lot ivan de bevolking van Sri Lanka, aan welke actie komende zondag wordt besteed in alle Holtense kerken. Tevens wordt ingehaakt op de landelij ke wervingsactie. Ook tijdens de Fancy Fair in de Scholenge meenschap zullen vrijwilligers van AI aanwezig zijn om de leer lingen te interesseren voor het werk van Amnesty. Daarnaast hebben zo'n 60 Holtenaren elke maand de plicht op zich geno men een brief te schrijven naar een gewetensgevangene, wat in de plaats is gekomen voor de schrijfavonden. „De belangstel ling daarvoor liep steeds verder terug. Men wil er wel wat voor doen, maar het kost de mensen teveel moeite om de deur uit te gaan. Daarom komt Amnesty nu maar naar de mensen toe, want onze aandacht voor de ge- wetensvervolgden blijft nood zakelijk" aldus Amnesty Hol ten. En hoe ver moë#het nog ko- .men voordat u zich ervoor in zet? Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24 b tel. 05483-638 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Heiiendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. DEZE MAAND DECEMBER 5.- KORTING bij aankoop van 50.- winkelartikelen. 05700-1 30 17 Deventer 05730-5 20 20 Lochem 05483-6 44 86 Holten 05750-2 09 00 Wamsveld is op vrijdag 21 december. De ge wone koopavoncj op de donderdag daarvoor krijgt ook een extra kersttintje door het bezoek van de kerstman aan het dorp, die voor het winkelend publiek een attentie bij zich heeft. Op kerstavond 24 december en oudjaar zijn de win kels om vier uur gesloten. Kunstenaar W. Kwakemak ont wierp voor de werkgroep Holten van Amnesty International een aantal kaarten met bekende plek jes in het dorp. Ze zijn zeer geschikt voor het versturen van kerst- en nieuwjaarsgroeten en te koop bij mevrouw H. Visser, Raalterweg 12, mevrouw J. Moed, Schoutenstraat 48 en mevrouw I. van Wijk, Kene- mansstraat 34. Het Holtens Nieuwsblad houdt deze week in samenwerking met de Holtense Handelsvere- niging een fotopuzzelaktie on- der het motto Wie staat in welke winkel? In de kerstboom han gen een aantal kerstballen met fotbotjes van bekende gezich- ten uit de Holtense winkels. Wie de goede foto bij de goede ad- vertentie weet te vinden, maakt j kans op mooie prijzen. De j hoofdprijs is een complete foto- camera, beschikbaar gesteld door Foto ten Velde. Als tweede prijs is er een draagbare radio met cassetterecorder en als der de en vierde prijs een walkman. Het jubileumboek van FC Twente is de fraaie troostprijs voor de winnaars op plaats vijf tot en met tien. De Bejaardensociëteit Holten houdt op dinsdag 18 december de jaarlijkse kerstmiddag in De Kan delaar. Begonnen wordt om 14.00 uur. Onze uitgave Holtens Nieuwsblad zal in week 52 (27 december) niet verschijnen. Wij verzoeken u de advertenties welke geplaatst dienen te worden in Holtens Nieuwsblad verschijnend in week 1 op donderdag 03-01-1991 uiterlijk in te leveren op maandag 31-12-1990 om 10.00 uur op ons kantoor te Enschede. De sluittijd voor redactionele kopij is maandag 31-12-1990 om 10.00 uur. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen toe. Advertentie-afdeling en redactie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1