De ware kindervriend eindelijk gearriveerd egrotingsbehandeling levert weinig nieuws op loitens Nieuwsblad EE .00 JAAR )pbrengst ollecte Gemeente ondersteunt hulpproject „Hurry Wave" Eenstemmigheid overheerst in bijna zeven uur vergaderen ïformatiepunt ipportersHMV U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Kerstbakjes voor ouderen Expositie Wereldwinkel Sonore klanken klinken weer rond Holten oltens Nieuwsblad iderdag 29 november 1990 42ste jaargang no.48 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 «■lichting é'elJieht aangemoedigd door slechte weer van de afgelo- wéken, zi.m een Dink aantal lobezitteészaterdag met hun rretjes naar de gemeentega- re gereden om daar door de N de verlichting van him o na te laten ki jken. Niet or niets, zo werd geconsta- rd. ihuttcrs (Vat vier .jaar geleden als ex- ■jment is begonnen, is uitge leid tot een waar Hollens irte.venement. Jaarlijks ne- a steeds ploegen deel aan t toernooi om de Zaagmolen- ifee. Opvallend daarbij is de éi name van een Link aantal mes, die gezien de resultaten slist niet onder doen voor r mannelijke collega schut- mes- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan jbben wij voor u eike maand een leuke aanbieding. Deze maand NOVEMBER 25.- korting op onze De permanent zonder amonia S700-1 30 17 05730-5 20 20 sventer Lochem 5483-6 44 86 05750-2 09 00 alten Warnsveld De spanning bleef er een week langer in dit jaar, maar toen Hij dan eindelijk zaterdag in Holten arriveerde, was het enthousiasme bij zijn jonge volgelingen groot. Zelfs de oude man zelf merkte dit op. „Het lijkt wel of er elk jaar meer kinderen komen in Hol ten, riep een verbaasde Sin terklaas vanaf het balkon van het gemeentehuis. De Sint zag het goed. Geen wonder ook, want als we ons niet ver gissen had de Goedheilige dit jaar een andere bril op dan in voorafgaande jaren. Zoals gebruikelijk werd de Sint met zijn drie Pieten verwelkomd bij garage Rouwenhorst, waar HMV al klaar stond om samen met de Sint een rondrit te maken over de Kol. Via de Dorpsstraat ging het richting gemeentehuis, waar de Sint, omzoomd door kinderen wel kom werd geheten door burge meester Van Rappard en de beide wethouders. De Sint toonde zich een echte kindervriend door ruim de tijd te nemen tekeningen en verlangslijstjes in ontvangst te ne men van het kleine Holtense grut, om zich vervolgens met het college van b en w naar het balkon te begeven voor de speeches over en weer. Burgemeester Van Rappard prees de moed van de Sint dat hij ondanks het slechte weer toch naar Nederland was gekomen. De Sint was blij op zijn rondreis ook Holten te kunnen aandoen, vroeg aan burgemeester aandacht voor de verkeersituatie in het dorp. Vooral de verkeersveiligheid voor de kinderen van en naar de sport velden moet worden verbeterd, meende de Sint. Zijn 'te gekke' Pieten, Piedro, Georgio en Julio (Sint had zijn taalgebruik duide lijk gemoderniseerd) strooiden vol op snoepjes. Maar evenals in ande re plaatsen vond de opgroeiende jeugd het leuk om de vruchtentof- fie's als projectiel te gebruiken waarmee het gezelschap op het balkon werd bekogeld. Een bijzonder opgewekte en vrolij ke sfeer heerste er in Irene, waar de Sint en zijn gevolg na het tweede deel van de rondtoer samen met de kinderen zijn verjaardag vierde. De zaal was bomvol enthousiaste kinderen, die gierend van de pret de dolle capriolen van de drie Pie ten gadesloegen. Ook het optreden van Clown Dino viel goed in de smaak. De ouders hadden de 'boodschap' goed begrepen en haalden na afloop hun kroots weer af. De oudere jeugd probeerde na tuurlijk toch via een sluipweg bin nen te komen, maar een aantal doortastende moeders assisteer den de Handelsvereniging met be kwame hand. Slechts op afstand mochten zij in de deuropening van Irene naar het programma in de zaal kijken. En zo hoort het ook. collecte van Jantje Beton, die angs in Holten werd gehouden, ft een bedrag van 1157,35 op- werd. helft van de plaatselijke op- ngst komt ten goede aan de iterspeelzaal in Dijkerhoek en Stichting voor Sociaal en Cultu- werk. Met de andere helft van opbrengst financiert het Natio- ;1 Jeugd Fonds jeugdprojecten iet hele land. Welfarewinkel op de hoek van Cerkstraat en de Larensestraat ft de supporters van de Holten- Vluziekvereniging als noabers. ijftien jaar is hun 'kringloop- ikel' een bekend begrip in Hol- Wie iets nodig heeft of kwijt wil bij hen terecht. De opbrengst de verkoop van gebruikte illen is bestemd voor de vervan- g van uniformen en instrumen- en daar is een hoop geld voor lig. De klanten kunnen voort- op vrijdagmiddag met hun gen terecht in het pand van ordes. In de etalage staan de ifoonnummers. waaronder de en van de supportersclub op de ïrige tijden te bereiken zijn: i93, 61991, 61138, 614439 en !51. In grote harmonie gingen de leden van de gemeenteraad maandagavond uiteen, na het aannemen van een 'raadsbrede' motie over het Holterbergoverleg. In deze motie vragen de frakties b en w om het college van gedeputeerde staten aan te spreken op de afspraken, die in het voorjaar van 1990 zijn gemaakt. De provincie Overijssel zou het initiatief nemen tot een breed overleg over de aanpak van de problemen op de Holter- en Haarlerberg, waarin in ieder geval de gemeenten Holten en Hellendoorn zouden deelnemen. Daarvan is tot op heden niets terechtgekomen. De belofte van overleg was voor de gemeente Holten reden om haar bezwaarschrift tegen het afsluiten van de Holterbergweg in te trekken. Wethouder H.J. Westerik meldde, dat hij sinds een eerste gesprek in augustus niets meer van de provin cie had vernomen: „Nu hoor ik geluiden over een ambtelijk over leg op het provinciehuis, onze on gerustheid wordt dus groot. We krijgen het gevoel dat er óver ons zónder ons gesproken wordt en dat wij opeens geconfronteerd worden met een notitie hoe het allemaal moet." CDA-fraktievoorzitter H.J. Dul stelde daarop een motie voor om die ongerustheid uit te spreken en kreeg meteen bijval van zijn PvdA- collega J.M.E. Metsemakers: „La ten we de knuppel maar in het korhoenderhok gooien, dan weten we meteen hoeveel het er zijn. Bij deze motie bleef het tijdens de behandeling van de begroting 1991. De raadsleden hadden er toen al bijna zeven uur vergaderen opzitten. Dat had de helft korter gekund, als partijen zich niet had den laten verleiden tot het aan de orde stellen van tal van punten en puntjes die meer op hun plaats waren geweest in een commissie vergadering. Politiek scoren op hoofdpunten blijft moeilijk als de standpunten niet zover uit elkaar liggen en b en w ruimhartig blijken Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 in het tegemoet komen aan de wensen van de raadsfrakties. Kritiek In zijn inleiding tot de begrotings behandeling, punt zeven op de agenda, ging voorzitter mr. W.L.F.C. ridder .van Rappard om standig in op de kritiek van Ge meentebelang en de VVD in hun al gemene beschouwingen. Van Rap pard noemde het stuk van Ge meentebelang 'het meest gekleurd' en hield staande dat er in de aanbiedingsbrief van het colle ge zeker sprake is van een langer termij beleid en dus ook van een lange termijn visie. Ter illustratie verwees hij naar de hoofdstukken onderwijs (basisvorming), milieu ('deze week worden de kca-boxen uitgezet'), de structuurschets ('om keuzes naar de toekomst mogelijk te maken'), het bestemmingsplan buitengebied, het ouderenbeleid en het verkeersplan ('college biedt de basis voor een brede oplossing'). Tegen de VVD zei Van Rappard (partijgenoot), dat er in de begro ting wel degelijk rekening was ge houden met de verlangens van de WD. Als voorbeeld noemden hij het onlangs aangekondigde onder zoek naar de ontsluitingsweg ten noorden van de spoorweg. Fraktie- voorzitter Spijker liet zich niet overtuigen: „Ik ben het er niet mee eens dat wij erg veel inbreng heb ben gehad. Pas enkele weken voor de begroting is ons door de wet houder gevraagd om punten naar voren te brengen. Naar de noorde lijke rondweg is pas serieus geke ken nadat er druk was uitgeoefend door de industriegroepen van de Kol en de Haar. Als de voorzitter zegt dat we toch wel wat gekregen hebben, denkt hij waarschijnlijk: een kinderhand is gauw gevuld." Wethouder H.J. Westerik nam ruim de tijd om de afvalproblema- tiek en de Holtense bijdrage aan een oplossing daarvan nog eens uiteen te zetten. Om organisatori sche redenen kwam hij niet tege moet aan een suggestie van Ge meentebelang om in het buitenge bied iedere week restfraktie op te halen, in plaats van om de week groente-, fruit- en tuinafval en res tafval. Ook was hij niet bereid om, zoals de VVD had gevraagd, de openingstijden van de gemeente- werf aan te passen: „We krijgen geen klachten dat het niet vol doende zou zijn en voor het klein chemisch afval is er al een extra WD fractievoorzitter M FSpijker toonde zich bezorgd voor het welzijn van de burgers die op de gemeentewerf grofvuil ivillen storen. N'a het beklimmen van een wankel trapje kan dal in een grote container worden gestort. Spijker had het getob eens aangezien en zich afgevraagd of die container niet verdiept kon worden aangelegd. Wethouder H.J. Westerik vond dat een goede suggestie en zegde toe er rekening mee te zullen houden bij de her inrichting van het terrein. Die wordt in ieder geval noodzakelijk na de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. mogelijkheid op zaterdag van een tot drie." De vragen van de WD-fraktie over privatisering van huisvuilinzame- ling werden niet alleen door de wethouder beantwoord, maar ook doorzijn partijgenoot Dul. Volgens de CDA-fraktie zou vuilinzameling een nutsvoorziening moeten zijn en dus een overheidstaak. Burge meester Van Rappard wees er bo vendien op, dat de investerings kosten die de gemeente nu zelf maakt door de aanschaf van een tweede vuilniswagen bij het inhu ren van een particulier bedrijf wel terugkomt in de tarieven. De VVD bleef echter tegen. Riolering buitengebied Zowel Gemeentebelang als de VVD maakten zich in hun algeme ne beschouwingen sterk voor de aanleg van riolering in het buiten gebied. Wethouder Westerik had even laten rekenen en kwam op een totaal van 289 woningen die zouden kunnen worden aangeslo ten tegen een prijs van. voorzichtig geschat 17.500,- per woning. Daaraan zou slechts de Waterlei ding Maatschappij Overijssel (WMO) een bijdrage willen leveren van 4.000,- per aansluiting. „Het plan ligt op de plank, want we kunnen het niet op eigen kracht, hoe graag we dat ook zouden wil len", verklaarde Westerik. PvdA's milieuman G. Markvoort wilde in dat verband wel even kwijt, dat zijn partij weliswaar geen tegenstander is van het aan leggen van riolering in het buiten gebied, maar dat dit een geval is van tegen enorm veel kosten een relatief klein probleem oplossen. Het hoofdprobleem is zijns inziens de vermesting en het is verkeerd 'om met zo n enorme investering de suggestie te wekken dat je heel veel aan milieu doet, terwijl eigen lijk je bijdrage toch niet zo groot is'. E.M. van Schooten (GB) herinerde hem er meteen aan dat de PvdA- fraktie vorig jaar nog warm had gepleit voor de riolering buitenge- Evenals in voorgaande jaren krijgen de holtense ouderen krijgen kerst een kerstbakje thuisbezorgd door kinderen van de basischolen. De kinde ren maken de bakjes zelf. Deze aktiviteit van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk is bestemd voor ouderen die zelfstandig wonen (dus niet voor mensen in een bejaarden tehuis of verzorgingshuis). Wie iemand weet die het leuk zou vinden om zo'n feestelijk kerst stukje te krijgen, kan de naam doorgeven aan mevrouw E. Aanstoot, tel. 62858 of bij de Stichting, Tuinstraat 2, tel. 62755. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten ,tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 bied. „We dachten aan de gelden van het lozingsbesluit, maar die waren voor wat anders bedoeld", was Markvoorts excuus voor de koerswijziging. „Als geen geld komt is er dus opeens geen bodem verontreiniging meer. zo vertaal ik het maar", kwam Van Schooten terug en Markvoort kon nog net 'koop maar een ander woorden boek' roepen voor de voorzitter een van de weinige levendige momen ten in de vergadering afsloot. Verkeer: De discussie over de verkeerspro blematiek, waarop de partijen - be halve het CDA - in hun algemene beschouwingen meer of minder uitvoerig waren ingegaan, kwam neer op een herhaling van zetten. J. Soepnel (GB) dreigde nog even te gen de post van 60.000,- voor verkeersmaatregelen in het inves teringsschema te stemmen omdat hij nog steeds niet te horen kreeg wat de uitvoering van het ver keersplan gaat kosten, maar ook dat 'gevaar' bleek gemakkelijk te bezweren. Na de uitleg van de wethouder dat het hier slechts gaat om het vor men van een potje voor de kosten van herinrichting in de dorpskom, hetzij vanwege de rioleringswerk zaamheden of ten behoeve van het verkeersplan, bleek voor Gemeen tebelang acceptabel: „Dit is een logisch verhaal, maar het staat nergens. Onder de voorwaarde dat het zo wordt uitgelegd zal Ge meentebelang niet tegenstem- Tot en met 16 december is er in het gemeentehuis een tentoonstelling over koffie en textiel, ingericht door de Vereniging Wereldwinkel Holten. Door middel van in totaal 32 affi ches wordt een beeld gegeven van de leef- en werkomstandigheden van de kleine koffieboeren in de derde-wereldlanden. Ook de ont wikkeling van de textielindustrie in Nederland en de zogenaamde 'lage-lonenlanden' komt uitge breid aan de orde. Door rechtstreeks contact met de coöperaties ter plaatse kan de We reldwinkel de koffieboeren en de wevers een eerlijke prijs voor hun producten garanderen. De tentoontstelling is dagelijks tij dens kantooruren te bezichtigen. Voor de aankopen bij de Werelwin- kel kan men elke vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur terecht bij de stand in de winkel van Albert Heyn. De gemeente Holten gaat deel nemen aan een sponsoring van een project van de Holtenaar Paul Ak kerman. Akkerman werkt als vrij williger in Guinee Bissau in Afrika. In dat gebied is een schreeuwend tekort aan fietsen, fietsonderdelen en naaimachines. Reeds eerder had hij kennissen in Holten aange schreven, waaronder fietsenhan delaar Jan Stam. Zij zegden allen hulp toe, maar door financiële pro blemen kwam het aanvankelijk niet van de grond. Via Anneke Wis- sink kwam er nu bij het college van b en w een verzoek binnen uit het potje ontwikkelingssamenwer king een bijdrage te leveren aan dit sympatieke project. Het college stelt zich nu garant voor de ver voerskosten van de fietsonderde len. Aan de actie van Paul Akker man zal tevens aandacht worden besteed tijdens de themaweek van de Scholengemeenshap, die ge houden wordt tijdens de laatste schoolweek van dit jaar. het thema van die wek is artsen zonder gren zen, waarbij het vrijwilligerswerk van Akermans prima aansluit. Met begin van de advent klinken tot aan drie Koningen door het Twentse land weer de midwinter hoorns. Ook in Holten zullen de sonore klanken weer te horen zijn en wel op de volgende data's: Donderdag 6 december om 19.00 uur bij het Vletgoor; donderdag 13 december om 19.00 uur bij de mo len in Dijkerhoek; donderdag 20 december om 19.00 uur- bij de ste nen bank op de Beuseberg: zater dag 22 december om 15.00 uur op de dagcamping op de Holterberg; donderdag 27 december om 19.00 uur bij het Beukenlaantje: zondag 30 december om 15.00 uur op de dagcamping op de Holterberg en donderdag 3 januari om 19.00 bij het Vletgoor. Op zondag 23 decem ber is er in Hengelo een speciale midwinterhoorn wandeling, waar aan ook enkele mindwinterhoorn- blazers uit Holten zullen deelne-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1