Regen drukt opbrengst van bazar Diessenplas Holtense schoolkinderen als ere-gast naar Canada noltens Nieuwsblad Sint zaterdag in Holten WEEK DEZE wembad boe Borkeld lilieuboxen Uomen eraan Eervolle uitnodiging als dank voor jaarlijkse herdenking s X 7j) iezamenlijke ugddienst BON Welfare winkeltje Weilandwinkel mag echt niet 100 JAAR Gewest gaat huisvuil inzamelen [JI$ tin i U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. lers IS „Hurry Wave" WÊÈSMMiÊSSS!MÊmmmÈÈÊii& Nieuwe voorzitter Amnesty ttoltens Nieuwsblad iderdag 22 november 1990 42ste jaargang no.47 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 tomende maandag: vindt in gemeenteraad de begro- gsbehandeling plaats. De ktics hebben hun visie op de neentelijke begroting vast- egd in de Algemene Be- touwingen. In tegenstelling oorgaande jaren, zullen niet persoonlijk worden c orgelezen door de fraktie- orzitters. In het Hol tens ^jeuwsblad een weerslag van belangrijkste nieuws. De jrotingsyergadering begint 's middags om twee uur. milieu oogpunt - en om prece- ten te vermijden moet een enaar van een woning aan de \,nenweg zijn zonder toestem- 'ig aangelegde zwembad (met rkapping) weer afbreken. De maar krijgt wel toestemming een garage annex berging te wen. Het weer werkte woensdag 14 no vember bepaald niet mee om de tweejaarlijkse bazar in bejaarden centrum Diessenplas tot een suc ces te maken. De miezer- en plens buien hielden de mensen waar schijnlijk achter de kachel, want er kwamen honderdveertig bezoe kers minder dan in 1988. De kleine zeshonderd die wël hun huis uit kwamen, zorgden toch nog voor een gezellige drukte in de recrea tiezaal. De liefhebbers van spelletjes kwa men goed aan hun trekken. De organisatie had onder meer een caviarace ingezet (met Mien Dob belsteen en Ruud Gullit), een reac tietester met vallende staven en een bak water voor het kwartjes- werpen. Ook konden de bezoekers om het hardst fietsen op een home trainer, hun geluk beproeven aan de lotenboom of met het rad van avontuur (met maar liefst vijftig taarten en twintig salades onder de prijzen) of meedoen met het kleed- of. botervisraden. Dat laat ste werd gewonnen door mevrouw J. Móndeel, met mevrouw Ulfman als goede tweede. De prijzen waren respectievelijk een salade en een taart. Veel bezoekers lieten een be gerig oog vallen op het door me vrouw Van der Steen gehaakte kleed. Het had 324 boogjes en me vrouw R. Jonkman zat daar met 325 het dichtste bij. De hoofdprijs van de kubusloterij, een OAD-dagtocht naar keuze voor twee personen, werd gewon nen door Ellen Hoogeveen. Gerda Nijenhuis won het sprei bij de tom bola. Het spel van Radio Diessen plas leverde zoveel goede oplossin gen op (Imca Marina en Anita Meij er) dat er geloot moest worden. Mevrouw Verheul kreeg de taart en mevrouw Pieffers de zes bekers. Bij de jeugd ging de microscoop naar Rik Jan Huiting en het schaak- /damspel naar Rob Kroothof. Ook de rebus bleek niet moeilijk op te lossen. De slogan 'De Diessenplas- bazar, dat is pas een bazar' na loting mevrouw D. J. Megelink een pennenset en mevrouw R. Jonk man een rugzak op. De verkoop van handwerken bracht dit keer wat minder geld op, omdat het aanbieden van hand werk nu geheel voor rekening komt van de Welfare van het Rode Kruis. De rommelmarkt liep goed, maar het leeuwendeel van de tota le opbrengst van 11.500,- kwam toch uit de Verkoop van 500 li-ter erwtensoep en 5000 oliebollen uit de instellingskeuken. Het bedrag bleef weliswaar achter bij de 14.700 van vorige keer, maar direc teur E. A. Postma toonde zich na af loop toch heel tevreden: „Na aftrek van kosten blijft er toch nog een prachtig bedrag over, waar we weer twee jaar mee vooruit kun nen." Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt.u in Holten opgeven bij G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 urgemeester en wethouders len zich op het standpunt, dat andhouding van het bosterrein rop staat en niet opgeofferd ;t worden aan allerlei extra's, irnaast heeft het zomerhuisjes- ein geen riolering, zodat het le' water uit het zwembad on- lterd in de bodem van het 'tsbare gebied zal verdwijnen, milieuoogpunt zal ook op het lerhuisjesterrein met ingang volgend jaar gescheiden wor- opgehaald. De grote contai- bakken zullen dan verdwijnen porden vervangen door de Ot- en kliko's. Het huisvuil dient de verharde weg worden aan- oden, daar de vuilniswagen het terrein in kan. thouder H. J. Westerik overhan- t vrijdagmiddag de eerste Hol- se milieubox voor klein che- :h afval aan mevrouw C. Ku- Tussen 26 november en 1 lember worden de overige inwo- s voorzien. Voor de versprei- g zorgen de de leden van de atselijke voetbalclubs sv Hol en Blauw Wit en de supporters- eniging van de Holtense Mu ivereniging. Zij krijgen hier- >r een vergoeding van 1,50 per li R i „mii i i Marieke Mulder (12) leerling van de brugklas van de Scholen gemeenschap Holten en Koen de Vries (11leerling van groep 8 van de Haarschool zullen samen met Gert Jan van 't Holt, voorzitter van de Stichting Welcome Again Veterans, van 16 tot en met 19 mei ere-gasten zijn bij de viering van het 100 jarig bestaan van het regiment The 48th Highlanders of Canada. De drie Holtenaren zijn uitgenodigd als dank voor de grote aan dacht die er in ons land gegeven wordt aan de Canadese oud strijders en het feit dat de schoolkinderen van Holten elk jaar weer een herdenking houden op de Canadese begraafplaats. Ook tijdens de jubileumherdenking in mei dit jaar werd van dit principe niet afgeweken, wat de Canadese gasten zeer op prijs hebben gesteld. Voorzitter Van 't Holt werd tijdens het bezoek van de Canadese oud strijders (eind april begin mei) door mr. Michael George, een vertegen woordiger van het Highlander .gi- ment benaderd met het r .volle voorstel, samen met twee kinderen uit Holten ere-gast te zijn tijdens het eeuwfeest, dat plaats vindt in Toronto/Canada. Uiteraard was het moeilijk voor tweede gezamenlijke nst in Holten, voorbereid door jeugddienstcommissies van de eformeerde en hervormde ker- heeft als thema: Later is al- g begonnen. De dienst vindt idag om 19.00 uur plaats in de 1. kerk. Voorganger is ds. M. rg en het koor TOD A uit Rijssen leent zijn medewerking. KENMERK VOOR VAKWERK RUSSEN 05480-1 33 47 Holtfj Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. lig lig inten Geef dat ook eens aan een ander door! lebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 hem twee kinderen aan te wijzen. Na overleg met burgemeester Van Rappard werd besloten alle schoolkinderen van de basisscho len in Holten een kans te geven hiervoor in aanmerking te komen. Zonder de reden bekend te maken werd aan de scholen gevraagd de leerlingen van de groepen 7 en 8 een werkstuk te laten maken met de opdracht bestaande uit: een ti telblad met een tekening, waaruit de verbondenheid blijkt tussen Ca nada en Nederland, een bladzijde over het land Canada, historie, landschap en volk en een bladzijde over de betekenis vanuit de bele- vinswereld van het kind over de herdenking op de Canadese Be graafplaats. Uit de 76 werkstukken heeft de onafhankelijke jury, bestaande uit mr. W.H, Enklaar, oud burgemees ter van Holten, mevrouw E.G.E. M. Bloemen, hoofd algemene zaken van de gemeente Enschede en drs. L. Folkertsma, plv hoofd externe Betrekkingen van de Provincie Overijssel, de werkstukken van Koen de Vries en Marieke Mulder gekozen. In ons bericht omtrent de vesti ging van Welfare winkel in het pand Aanstoot op de hoek van de Larenseweg en Smidsbelt is door een misverstand een vervelende fout geslopen. De opening van het winkeltje van de Welfare afdeling van het Nederlandse Rode Kruis was niet vrijdag 16 nomvember, maar is op vrijdag 23 november om 14.00 uur. Een bewoner van de Langstraat krijgt geen toestemming een 'wei land winkel' in legervoertuigen te beginnen. De handelaar heeft van b en w een brief gekregen, dat der gelijke activiteiten in het buiten gebied niet gewenst zijn. Hem is gesommeerd binnen drie maanden de voertuigen te verwijderen. dames- en nerenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand NOVEMBER 25.- korting op onze De permanent zonder amonia 05700-1 3017 Deventer 05483-6 44 86 Holten 05730-5 20 20 Lochem 05750-2 09 00 Warns veld i De huisvuilophaaldienst Holten heeft zijn langste tijd gehad. Het Gewest Midden IJssel heeft beslo ten gezamenlijk een inzamelings- dienst in het leven te roepen. Al leen de gemeente Deventer houdt een eigen inzamelingsdienst. Het algemeen bestuur van het Ge west stemde donderdag tijdens de vergadering ook in met de aan schaf van mini containers en verza mel containers voor hoogbouw. In totaal is daarmee een bedrag van 6 miljoen gulden gemoeid. De ge scheiden inzamelin begint op 1 ja nuari in Zutphen. Holten en Lo chem volgen kort daarop. Traditiegetrouw worden elk jaar door de Holtense schoolkinderen de gesneuvelde Canadese militairen her dacht. Als dank daarvoor mogen twee scholieren naar Canada. De jury was bij Koen vooral getrof fen door de wijze waarop hij de verbondenheid tussen Canada en Nederland had weergegeven en de wijze waarop hij zijn persoonlijke gevoelens over de zin van herden ken had weergegeven. De jury was unaniem van mening dat het werk van Marieke Mulder heel even wichtig was opgebouwd. Naast de creatieve tekening was de zakelij ke beschrijving over het land Ca nada, gezien de beperkte ruimte (A4 formaat) volledig. De beschrij ving van het herdenken op 4 mei maakte op de jury een goede in druk. De prijswinnaars en hun ouders zijn inmiddels ingelicht en de ou ders hebben toestemming gegeven voor de trip. De kinderen zullen in Canada worden ondergebracht in een Canadees gezin met kinderen in dezelfde leeftijd. Naast de offi ciële plechtigheden zal er voldoen de tijd zijn voor een aantal excur sies. De werkstukken zijn Koen.en Marieke inmiddels vooruitgereisd naar Canada, waar zij nu worden bekeken door het The 48th High landers of Canada. Door tijdsgebrek, wij ontvingen dit bericht vlak voor sluitingstijd van onze krant, konden wij Koen en Marieke (nog) niet op de foto ver eeuwigen. De werkgroep Amnesty Interna tional afdeling Holten heeft een nieuwe voorzitter. In de vergade ring van 14 november nam Anneke Wissink als zodanig afscheid en droeg haar taak over aan Gerri Veneklaas-Slots. Voor inlichtin gen over het werk van Amnesty is Yvonne van Wijk beschikbaar. Haar telefoonnummer is 62918. Na uitgerust te zijn van de lange reis uit Spanje en de officiële ont vangst - in de stromende regen - in Nederland, komt Sinterklaas za terdag aan in Holten, 's Middags om twee uur zal de Goedheilig man met zijn Pieten per landau- wer arriveren in Holten. De Holtense Muziekvereniging zal het hoge gezelschap opwachten bij garage Rouwenhorst aan de Oranjestraat. Vandaar zal onder begeleiding van de muzikale klan ken van HMV een rondgang over de Kol worden gemaakt via de Noordenbergstraat, Waarden- borchstraat, Holterenkstraat en Kolweg. Via de Dorpsstraat trekt de stoet dan naar de Smidsbelt naar het gemeentehuis. Omstreeks half drie zal traditiege trouw de Goedheiligman worden verwelkomd door het college van burgemeester en wethouders van Holten. Uiteraard zal SintNicolaas vanaf het balkon van het gemeen tehuis luisteren naar de Sinter klaasliedjes die gezamenlijk wor den gezongen met begeleiding van HMV. Na de ontvangst vervolgt de Sint zijn tocht door Holten via Dorpsstraat, Gaardenstraat, Schoolstraat, Bushofstraat, en Tuinstraat naar gebouw Irene, waar de aankomst is gepland om 15.00 uur. Hier zal door de Holtense Handelsvereniging aan de jongere jeugd van Holten een programma worden aangeboden waaraan de clown Dino zijn medewerking ver leend. Gebouw Irene is zaterdagmiddag uitsluitend het domein van de kin deren in de leeftijd tot zeven jaar (groep 1 tot en met 4 van de basis scholen) die samen met de Sint, Pieten en clown Dino het Sinter klaasfeest vieren. Omstreeks vier uur is het programma afgelopen en kunnen de kinderen weer worden opgehaald. De toegangskaarten zijn inmiddels door de basisscho len verspreid. Ook dit jaar zal Sinterklaas in het gemeentehuis worden verwelkomd

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1