Het gaat te snel in de Pastoriestraat Rietsubsidie in het vervolg nu ook voor woonhuizen Holtens Nieuwsblad Jubileum Mozaïek met Elly en Rikkert Commissievergaderingen brengen nog weinig nieuws Verkerk Scampanella \L Kinderzegels weer te koop "^Opbrengst Prinsraden voor het dorpshuis 100 JAAR „Hurry Wave" U ontvangt een fraaie BON Deze maand afvalbox Geslaagd Qltens Nieuwsblad londerdag 8 november 1990 42ste jaargang no.45 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 De Holtense kunstschilder Hügo Verkerk exposeert mo menteel in de hal van het ge meentehuis. In het Holtens Nieuwsblad vertelt hij over zijn werk en motivatie. Show De weg naar de twee ton voor de verbouwing van de repeti tieruimte van HMV is nog lang, al hebben de honderden bezoe kers van de jubileumshow zaterdagavond al een flinke bijdrage leverd. HMV beloonde hen met een voor Holtense be grippen unieke muzikale show. Holten heeft sinds enige tijd een nieuw koor, dat onder de naam Campanella zich in het Holtens Nieuwsblad aan het publiek prestenteert. Nog niet zo lang geleden waren de Pastoriestraat en Rietmolen straat rustige straten, waar slechts af en toe het sluipverkeer vanaf de Larenseweg naar de Oranjestraat zich deed gelden. Sinds de -tijdelijke - afsluiting van de voornaamste verkeerader door het dorp, zijn de klinkerstra ten 'bevorderd' tot de voornaam ste doorgaande route door Holten. Ongelukken blijven daarbij niet uit, zoals men in het politierap port kan lezen. De bewoners, de overlast beu, hebben in een brief aan het gemeentebestuur van Hol ten hun bezorgdheid uitgesproken over de verkeersproblematiek in het dorp. Zij schrijven: 3 ill „Nu de Dorpsstraat tijdelijk is af gesloten blijkt dat de verkeerdruk in de Pastoriestraat/Rietmolen straat onaanvaardbare vormen heeft aangenomen. Er wordt met veel te hoge snelheden gereden, vrachtverkeer brengt met name in de bochten fietsers in gevaar en kinderen kunnen niet meer veilig oversteken. Wij zijn verontrust over de verkeer- sontwikkelingen in Holten nu het gemeentebestuur in de Dorps straat verkeersbelemmerende maatregelen heeft genomen. Hier bij denken wij aan het plaatsen van stoplichten en versmalling van de rijweg. Wij zijn van mening dat het beslist niet verantwoord is de Dorpsstraat verder aan het verkeer te onttrek ken alvorens er in het verkeersplan dusdanige voorzieningen zijn ge troffen, die zo'n gevaarlijke situa tie, als thans in onze straten tijde lijk is ontstaan, onmogelijk maken. Wij hopen dat u eerst ver- keerbelemmerende maatregelen voor de andere straten zult nemen voordat u tot verdere afsluiting van de Dorpsstraat overgaat". Volgens Charles Vogely, een van de 'verontruste bewoners' willen de mensen in de Pastoriestraat- /Rietmolenstraat niet op de stoel van de plannemakers gaan zitten, of alvast een voorschot nemen op de inspraakprocedure, die dit jaar Kruip door sluip door: ongelukken kunnen niet uitblijven. zal plaats vinden, maar wel aange ven, dat er niet alleen rekening gehouden moet worden met de be langen van groeperingen als VW, Handelsvereniging of Industrieon- dememers, maar ook met de be langen van de bewoners. Om hun eisen kracht bij te zetten, wordt er binnenkort een bewonersvergade ring belegd, waarop iedereen uit de straat zijn zegje kan doen en een vertegenwoordiging wordt geko zen om straks een 'vuist' te kunnen maken bij de inspraakronde. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: IV. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Sinds woensdag zijn de kinder postzegels weer te koop. Het the ma van dit jaar is Kind en Hobby In het postkantoor aan de Gaar- denstraat en op de Rabobank staan de vrijwilligers van het Plaatselijk Comité voor Kinder- Hl, postzegels' klaar 's middags van 1^13.30 uur tot 17.00 uur. De op brengst van de kinderpostzegelac tie wordt verdeeld over projecten .1 voor kansarme kinderen in Neder ig pi land en in de Derde Wereld. ID Naast de kinderpostzegles zijn ook api eerstedag-enveloppen, postzegel- mapjes en een uitgebreide collec- IE» tie wenskaarten te koop. KENMERK Z7 VOOR VAKWERK 05480-1 33 47 Goed nieuws voor de eigenaren van met riet gedekte wonin gen. Met ingang van volgend jaar komen niet alleen boerderij en met rieten daken in aanmerking voor rietsubsidie, maar kunnen ook eigenaren van rietgedekte woningen in aanmer king komen voor subsidie. In totaal wordt er 25.000 gulden voor gereserveerd. Voor het landschapsonderhoud wordt vol gend jaar een bedrag van 20.000 gulden uitgetrokken, Wethou der Henk Westerik deelde dit maandagavond mee aan de leden van de commissie welzijn. De voorbereidingen voor het ko mende carnavalsseizoen zijn al in volle gang. Voor de carnavalsvere niging de Fienpreuvers een extra druk seizoen, daar dit jaar het tweede lustrum wordt gevierd. Daarom wordt op 17 november niet alleen de nieuwe prins bekend gemaakt en neemt het carnavals- volk afscheid van Prins Leo, maar zal er 's middags tevens een recep tie worden gehouden, 's Avonds wordt traditiegetrouw de Keune- darper van het jaar bekend ge maakt. Volgende week in het Hol tens Nieuwsblad het uitgebreide programma. Evenals voorgaande jaren is er weer de actie Prinsraden. Alle Hol tenaren kunnen meedingen naar een van de (geldprijzen) door de juiste naam aan te kruisen van de mogelijke kandidaten voor het Prinsschap van Keunedarp. Voor elke aangekruiste naam betaalt men een gulden. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan uit breiding can de inventaris van dorpshuis De Boschkamp. Ge dacht wortd aan een tafelbiljart in de kelder. Welke beweegreden tot deze ra dicale ommezwaai van het college van b en w heeft geleid, werd niet nader uit de doeken gedaan. Reeds jaren werd er tevergeefs door de oppositie op aangedrongen alle rietgedekte gebouwen voor subsi die in aanmerking te laten komen. Eenb storm van verontwaardiging uit de oppositionele rijen stak dan ook op toen twee jaar geleden de rietsubsidie geheel zou worden af geschaft en vervangen worden door een algemene groensubsidie. Slechts onder druk uit de raad werd dit besluit teruggedraaid. De commissoriale begrotingsbe- dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand NOVEMBER 25.- korting op onze De permanent zonder amonia 05700-1 30 17 05730-5 20 20 Deventer Lochem 05483-6 44 86 05750-2 09 00 Holten Warnsveld Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. alsuonseen nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 handlingen, die bij het ter perse gaan tot de helft waren gevorderd, leverde voorts weinig spectaculai re zaken op. De leden van de com missie ABZ lieten zich niet verlei den tot een generale repetitie voor de algemene beschouwingen hoe wel voorzitter burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard uit drukkelijk uitnodigde een algeme ne visie op de toelichting bij de be groting te geVen. De meeste aan dacht ging nog uit de voorlichting, waarvoor het college in 1991 20.Q00,- heeft uitgetrokken. Dat is 15.000,- meer dan in het lopende begrotingsjaar. Vooral CDA-frak- tievoorzitter H. J. Dul was daar erg gelukkig mee. „Het is nodig het be leid toe te lichten in een periodieke verantwoording naar buiten toe en de krant is daartoe niet het mid del", vond hij. Dul heeft liever dat het gemeentebestuur de hele voor lichting naar de burgers in eigen hand houdt en verwacht daarmee bij de burgers meer begrip te kwe ken voor het gemeentelijk beleid. „Als je je inwoners wilt informeren over wat je belangrijk vindt, moet je het inderdaad in eigen hand ne men", vond ook 'voorzitter Van Rappard. Hij voegde daar begrip vol aan toe dat de krant natuurlijk niet aan alles aandacht kan beste den: „Die heeft maar beperkte ruimte en moet keuzes maken". Wat de inwoners van Holten zich bij het nieuwe voorlichtingsbeleid moeten voorstellen bleef nog on duidelijk. Een notitie over het „wanneer moet je wat kenbaar maken aan wie" (Van Rappard) is nog in de maak. J.M.E. Metsema- kers (PvdA) kreeg dus ook geen antwoord op zijn vraag of er een speciale ambtenaar wordt aange wezen om de voorlichting te ver zorgen. In het kader van het verkleinen van de afstand tussen burgers en bestuur vroeg Dul ook naar de vo rig jaar beloofde kennismakings bijeenkomst voor nieuwe ingezete nen. Volgens Van Rappard was die „een beetje tussen de wal en het schip geraakt". Dit najaar moet het dan toch echt (alsnog) gebeu ren. Woonwagens H. Rustebiel (gemeentebelang) vroeg aandacht voor een zaak die naar zijn mening ten onrechte in de aanbiedingsbrief ontbreekt: de woonwagenlocaties. „Blijft het nu bij vijf, worden het er acht of wor den het er nog meer?" vroeg hij. „Wij gaan niet aanleggen voor de leegstand", was daarop het duide lijke antwoord. Volgens Van Rap pard is de trek naar de kleine Nu ook subsidie voor woningen met een rieten dak. kampjes nagenoeg tot staan geko men. In Holten is nog een stand plaats vrij. De tweede locatie, op de piek waar voorheen Hotel De dikke steen stond, komt daarom voorlopig zeker niet in procedure. Nieuwe APV Het opnieuw uitstellen van de ver nieuwing van de algemene politie verordening (apv) kon weinig ge nade vinden in de ogen van de frak- tievoorzitters. Ik vind dat wij een apv moeten hebben die actueel is en die goed is", zei H.J. Dul en zijn PvdA-collega Metsemakers sloot zich daar van harte bij aan. Hij pleitte ook voor een eigen Holtens element in de apv, naast een af stemming op de verordeningen in de omliggende gemeenten. Winterberg Een punt- van kritiek vormde voor CDA-er Dul het aangekondige gro te sportfestijn samen met partner gemeente Winterberg: „Het lijkt er op dat de gemeente nu weer het voortouw neemt, terwijl we had den afgesproken dat de sportvere nigingen dat zouden doen". De ge noemde datum in mei vond hij ook al niet gelukkig. De verenigingen hebben dan hun eigen activiteiten gepland, waar de gemeente niet „overheen moet walsen met een groot sportgebeuren". Voorzitter Van Rappard wees er op dat de jumelageactiviteiten op een nogal laag pitje zijn gekomen om dat Winterberg zich sterk heeft be zig gehouden met de Duitse een wording en ook een partnerge meente in het voormalige Oost- -Duitsland heeft gezocht. Om de draad nu weer op te pakken zal de jumelagecommissie in een bezoek de belangstelling peilen voor een grote sportieve ontmoeting. De kans dat er een golfbaan wordt aangelegd op de Holterberg, lijkt een utopie. Op vragen van Jan Metsemaker kon wethouder Dal- huisen slechts meedelen dat hij van niets wist. De startnotitie, die vorig jaar al werd aangekondigd, blijkt nodig steeds niet gereed te zijn en de berichten vanuit provin ciale staten stemt al evenmin hoopvol. Harry Dul wilde graag weten hoe hc-t stond met de Holten promotion, maar ook daarover hulde de wethouder zich in neve len. Met ingang van eind deze maand wordt een begin gemaakt met het uitzetten van de boxen voor klein chemisch afval, als voorloper op het gescheiden inzamelen van het huisvuil. Dit deelde, wethouder Henk Westerik mee. Tevens deelde hij mee, dat ook alleenstaanden en kleine huishoudens straks een gro te 240 liter container voor het groot huisvuil krijgen en een 140 liter container voor het groente-en frui tafval. Uit ervaringen elders in het land, blijkt dat deze containers de juiste afmetingen hebben. Ook voor mensen met een compostvat wordt geen uitzondering gemaakt, daar de huisvuilcontainers bij de woning behoren en niet bij de be woners. Een gedifferentieerde aan pak zou teveel administratieve rompslomp met zich meebrengen. André Slijkhuis, Teerling van de Schildersschool EST te Enschede, is in Meppel geslaagd voor het di ploma Gezel. Het Interkerkelijk Kinderkoor Mozaïek bestaat al weer tien jaar. Op vrijdag 9 november wordt aan dit jubileum aandacht besteed met een feestelijk gezinsconcert in de Kandelaar, aanvang 19.30 uur. Speciale gasten zijn Elly en Rikkert. Op 31 augustus 1980 werd het opgericht door Eline Paalman- Lam, die ook nu nog de drijvende kracht is achter het kinderkoor. Mozaïek is inmiddels een begrip geworden in Holten en ver daar buiten. Momenteel bedraagt mo menteel 50 kinderen, variërend in leeftijd van zes tot veertien jaar. Aanvankelijk schommelde het aantal koorleden tussen de vijftien en twintig, maar sinds een jaar of twee maakt het koor een enorme bloei door. Eline Paalman heeft met de naam van het koor Mozaiëk willen bena drukken de verschillende geloofso vertuigingen die in het koor verte genwoordigd zijn, plus de verschil lende leeftijden van de kinderen. Het programma van het jubileum concert omvat liederen uit het re pertoire van Mozaïek en Elly en Rikkert zullen onder andere liede ren zingen van het laatste CD. Hoogteput van dit concert is onge- twijfel het gezamenlijk optreden van het kodnerkoor en Elly en Rik kert In het lied Wij hebben alle maal wat, stellen in het eerste ge deelte Elly en Rikkert zich aan het publiek voor en in het tweede ge deelte het kinderkoor Mozaïek. Het tweede deel van dit lied is speciaal voor dit jubileumconcert geschreven door Eline Paalman. De toegangsprijs bedraagt 3,- en de kaarten zijn vanaf 19.00 uur aan de zaal verkrijgbaar. In de pauze zal er een verloting plaatsvinden. Het bekende duo Elly en Rikkert vieren samen met Mozaïek, het tweede lustrum van het kinderkoor.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1