VVV-prijzen uitgereikt I Ondernemers nauw betrokken bij definitief verkeersplan Holtens Nieuwsblad Intocht Sinterklaas WEEK Voedselactie voor Libanon DEZE M Spijker (WD) Handelsvereniging dringt aan op tijdelijke maatregelen Uitstel voor illegale bedrijfjes 100 JAAR Opbrengst collecte Opknapbeurt dierenpark stapt uit gemeenteraad „Hurry Wave" Uontvangt een fraaie BON Collecte voor Brandwonden Stichting Ook koopdag op zondag? Collecte Jantje Beton 104 Houtens Nieuwsblad Donderdag 1 november 1990 42ste jaargang no.44 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Viering De katholieke gemeenschap in Holten herdenkt het 25-jarig bestaan met een feestelijke eu charistieviering in gebouw Ire ne. Op pagina drie hoe het zo ver is gekomen. Afscheid H. Lankhorst nam vrijdag na véertig jaar in dienst van het voortgezet onderwijs op een re ceptie afscheid als administra teur van de SG Holten. Het liefst is hij voor collega's nog steeds 'meneer Lankhorst'. Helemaal uit Goldenstedt, een plaats in de voormalige DDR, kwam een kaartje retour van de VW-ballonnenwedstrijd op 19 september. De ballon van de vier jarige Lieke Ariëns had maar liefst 500 kilometer afgelegd. Lie ke won daardoor de eerste prijs: een echte ghettoblaster, die ze maar nauwelijks kan tillen. Ze kreeg hem maandagmiddag uitge reikt op een gezellige bijeenkomst boven het WV-kantoor, net als de overige prijswinnaars in de jubi- leumakties van de 75-jarige WV Holten. Het zag er eerst helemaal niet naar uit dat Lieke daarbij zou zijn. Haar ballon kwam door de hevige regen en de wind al bijna meteen weer neer bij het kerkhof. Liekes moe der heeft hem toen weer opgeraapt en zorgvuldig afgedroogd, zodat ze hem nog een keer op kon laten. Twee keer was dus scheepsrecht. De tien kinderen van wie de ballon nen net iets minder ver waren ge komen kregen van VW-bestuur- der Jacob van Lindenberg, de be denker van de wedstrijd, ieder een knalgele walkman als mooie troostprijs. De ballonnenwedstrijd was een promotieaktie voor het eigen dorp, maar de jarige WV had ook voor. de niet-Holtenaren iets in petto. Op tien evenementen in de regio deelde het vier vrouw sterke pro motieteam stickers en fietsroutes uit en op die stickers stond een slagzinnenwedstrijd. P.G. Polder uit Maassluis rijmde: In Holten is het toerisme OK, je regelt er alles via de WV en verdiende daarmee een midweek bungalowvakantie in Twenhaarsveld. J.G. Auer uit Bor- culo kreeg een fiets voor de slagzin Toerisme? Als je maar weet: de VW-Holten is plezierig en com pleet! en de familie Huisman uit Apeldoorn won de fietsdrager met Het toerisme is bij de VW-Holten een specialisme! Lieke Ariëns won in de ballonnenwedstrijd de radiocassetterecorder. De walkmans gingen naar Francis Klein Horstman, Kada Jacob, Yvonne Paalman, Maarten Koopman, Herbert Teeselijnk, Marcel Boode, Mar lies van Aalst, Jolanda Beusink, Mascha Schutrups en Ronald Wezel- drant. Martijn Spijker, de fraktievoorzit- ter van de WD zal met ingang van 1 januari de gemeenteraad gaan verlaten. Op 17 december zal hij voor het laatst de WD fraktie lei den. Aanleiding voor dit besluit zijn z'n drukke werkzaamheden, waar door hij te weinig tijd kon vinden om zich te verdiepen in het raads werk. Zijn plaats zal worden inge nomen door de heer Kevelam, die reeds eerder voor de WD in de i heeft gezeten, maar bij de ge meenteraadsverkiezingen niet in de raad terug kwam doordat de WD terug ging van drie naar twee zetels. Wie als fraktievoorzitter zal optreden is nog niet bekend ge maakt. Voorlopig zal er geen politiedwang worden toegepast bij het verwijde ren van de illegale bedrijfjes in het buitengebied. De betrokken be drijven hebben bezwaar aangete kend bij de Raad van State. Tot de uitslag van dieze protesten zal er door de gemeente geen actie wor den ondernemen. De gemeente Holten blijft overi gens bij het besluit, dat uitsluitend agrarische, agrarisch verwante be drijven en opslag van caravans etc, zijn toegestaan in het buitenge bied. Holten volgt hiermee de lijn van Provinciale Staten van Over- Het college van B en W zegt toe, dat het in het definitieve verkeersplan zal kiezen voor een oplossing met een zo groot mogelijk draagvlak, ook al is dat een andere dan waarvoor het college zich eerder heeft uitgesproken. Dat bleek maandagavond op de najaarsvergadering van de Holtense Handelsvereniging in De Biester. Gemeente, Holtense Handelsvereniging (HHV), WV en de ondememersgroepen van De Kol en De Haar kwamen op verzoek van het college op 10 oktober bij elkaar voor overleg over de verkeersproblematiek. Als gevolg daarvan komt er opnieuw een onderzoek naar de diverse mogelijkheden om de dorpskom verkeersluw te maken, zoals ook in de aanbiedingsbrief bij de begroting werd aangekondigd. dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand NOVEMBER 25.- korting op onze De permanent zonder amonia 05700-1 30 1 7 05730-5 20 20 Deventer Lochem 05483-6 44 86 05750-2 09 00 Holten Wamsveld HHV-secretarïs J. van Wingerden las een brief van de gemeente voor, waarin de uitkomsten van het overleg worden bevestigd. Het col lege stelt dat de gekozen oplossing een oplossing moet zijn voor het to tale gebied en niet alleen voor de dorpskom, dat er rekening gehou den moet worden met de subsidie mogelijkheden en dat er tussen partijen geen verschil van mening mag bestaan over aard en opzet van de toetsing van de mogelijke oplossingen aan een achttal voor waarden. „Dat laatste vinden wij een gevaar lijk punt", verklaarde Van Winger den. „Niet iedere groepering zal op dezelfde manier tegen die toet singscriteria aankijken. De WV zal de belangen van de Holterberg het zwaarst laten wegen, de onder nemers op De Kol en De Haar de onsluiting op het industrieterrein. Voor de HHV heeft het oplossen van de verkeersproblematiek in het centrum de hoogste prioriteit." In haar schriftelijke reactie op de brief dringt de Handelsvereniging er bij het college onder meer op aan om op korte termijn tijdelijke voor zieningen te treffen ter ontlasting van de dorpskom. Verwacht mag worden dat de vrachtwagens - en niet alleen deze - weer in grote getale door de Dorpsstraat zullen denderen, zodra de rioleringswerk zaamheden zijn voltooid. Opdracht Stedebouwkundig adviesbureau Witpaard Partners heeft inmiddels opdracht gekregen om de drie in het rapport Toekomstige hoofdwe genstructuur Holten-genoemde al ternatieven voor een nieuwe weg Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u aIianmm daarvan verzekerd. 30011110® 6jp)||i0ï[L Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 ten noorden van het centrum door te rekenen. De cijfers moeten voor de jaarwisseling beschikbaar zijn. Witpaard Partners toetst de ver- keersoplossingen op de gevolgen voor de autointensiteit, bereik baarheid, lawaaioverlast, ver keersveiligheid, toekomstwaarde en landschappelijke en financiële consequenties. Het bureau zal hierover op verzoek van het college overleg plegen met Goudappel en Coffeng, het verkeerskundig ad viesbureau dat door de onderne mers op de Kol in de arm is geno men. Het is overigens de bedoeling van het college, aldus de brief, om „bin nen twee jaar tot een aanvang van de gekozen oplossingsrichting te komen". Een zinsnede die niet de schoonheidsprijs voor duidelijk heid verdient. Op de HHV-verga- dering bleek tenminste duidelijk dat er nogal verschillend werd ge dacht over de uitleg van deze pas sage. De meningen varieerden van: dan gaat de schop de grond in, tot: dan wordt er begonnen met het definieve plan. Alternatieven De drie alternatieven voor de noor delijke weg zijn een tracé ten noor den van de spoorlijn, een weg half ten noorden, half ten zuiden van de spoorlijn en een weg helemaal ten zuiden van de spoorlijn. Alle drie in samenhang met een aangepaste of een hele nieuwe Pastoriestraat. In het rapport van het Buro voor Ver keerskundige Adviezen (BVA), de basis voor het door het college in juni gepresenteerde standpunt, De nationale collecte Geestelijk Gehandicapten heeft in Holten een bedrag van 5651,60 opge bracht. Het organiserend comité bedankt iedereen die heeft bijgedragen tot dit goede resultaat. zijn de consequenties van een keu ze voor een van deze oplossingen al opgenomen. Volgens BVA is een nieuwe weg ten noorden van de spoorlijn niet de oplossing voor de problemen: „Be rekend is dat 5500 doorgaande en externe (de Kol) motorvoertuigen per etmaal van die weg gebruik zullen maken. Voor het eigen Hol tense verkeer zelf zal deze weg ech ter veel minder effect hebben, ter wijl juist voor dit verkeer een op lossing gevonden dient te wor den." BVA heeft becijferd dat van alle auto's in de dorpskom er slechts één op de drie tot het door gaand verkeer mag worden gere kend. Bij twee van de drie gaat het om plaatselijk verkeer. Schoonheidsprijs De nu opgestelde formule zou de indruk kunnen wekken, dat in spraak van de particuliere burger in Holten een gepasseerd station is. Dat blijkt echter een misver stand. Wethouder Henk Westerik verklaarde desgevraagd dat de nu gevonden oplossing weliswaar niet de schoonheidsprijs verdient, maar om de hoeveelheid van be zwaren in goede banen te leiden, de enige mogelijkheid is. Westerik verklaarde met nadruk dat de be trokken belangengroeperingen zich uiteraard van deskundige hulp mogen voorzien, maar dat bu reau Witpaard het onderzoek zal uitvoeren. Met de belangengroepe ringen is uitsluitend op informatie ve wijze onderhandeld. De inhou delijke discussie zal pas plaats vin den tijdens de hoorzittingen, die eind november/begin december zullen worden gehouden. Nog voor het eind van het jaar wil men deze inspraakrode bebben afgewerkt. Sinterklaas doet op zaterdag 24 november zijn intocht in Hol ten, een week na zijn aankomst in ons land. Voor deze gelegen heid heeft hij zich een nieuwe tabbert aangeschaft en ook de Pieten zijn helemaal in het nieuw gestoken, 's Middags om twee uur wordt de Goedheilig man verwacht op het gemeente huis, waar de burgemeester hem in het dorp welkom heet. Traditiegetrouw maakt Sint daarna een korte rijtoer door het dorp met als eindbestem ming gebouw Irene. Daar zitten de kleintjes al vol verwachting klaar om Sint en Piet met een lied te onthalen. In de week voor Sinterklaas' verjaardag houdt de Holtense Handelsvereniging drie extra koopavonden. Op vrijdag 30 no vember, maandag 3 december en dinsdag 4 december zijn de winkels tot negen uur open. Sint en Pieten lopen op die avonden door het dorp en delen lekkers uit. Collega de kerst man is present" op de extra koopavond voor kerst, die op vrijdag 21 öecember valt. De winkels gaan op 5 december om vijf uur dicht en op kerstavond (maandag 24 december) en met oudjaar om vier uur. De succesvolle Sint Nicolaasak- tie van vorig jaar komt terug. De leden van de Handelsvereni ging geven bij elke aankoop bonnetjes uit voor een bepaalde waarde en uit de in de speciale bussen gedeponeerde spaar kaarten wordt zeven keer een winnende kaart getrokken. De gelukkigen krijgen de helft van het gespaarde bedrag in waar debonnen terug. De aktie be gint op dinsdag 20 november en loopt door tot en met 5 decem ber. Het uitgeven van de bonne tjes begint opnieuw op dinsdag 18 december, maar nu als kerst- aktie met drie trekkingen. De laatste inlevermogelijkheid is 24 december. De plaatselijke werkgroep van Dorkas Hulp International orga niseert in samenwerking met de Hongarijegroep op woensdag 7 november (Dankdag voor het ge was) weer een voedselaktie. dit jaar is gekozen voor Libanon. De bevolking van dit land leeft al vijftien jaar in oorlog, verscheurd door strijd tussen de verschillen de bevolkingsgroepen. Dorkas vraagt steun voor twee projecten. De Evangelical Alliance Church Carentina Libanon zet een hulp project op voor de ontredderde be volking van Beiroet. Het gaat om medische verzorging, een tandart senpraktijk, kleine winkeltjes, huisfabriekjes en de bouw van on derkomens voor de vele daklozen. De Mission for Libanon distri bueert hulpgoederen onder bejaar den, wezen en hulpbehoevende ge zinnen. Er is behoefte aan koffie, thee, cacao, rijst, macaroni, bloem, suiker, zonnebloemolie, vlees in blik, zeep, tandpasta en shampoo en/of een bijdrage in de kosten van verzending (bankrekening 32.85.63.722 ten name van Dorkas Holten). De bijdragen kunnen woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur worden ingeleverd bij gebouw Bethanië in Dijkerhoek, het Trefpunt in Espe- lo, De Hervormde kerk in Okken- broek, gebouw Irene en De Kande laar (tevens vanaf 18.30 uur). In Diessenplas wordt ingezameld door bewoners en bij De Schakel en Het Kompas door de leerlingen. Het dierenparkje aan de Vrijheids laan zal op korte termijn een op knapbeurt krijgen. Door omwo nenden werd geklaagd over de on verzorgde indruk, die het parkje maakt. Het college van b en w is zich darvan bewust, maar wijt het niet aan het slechte onderhoud, maar wel aan het grote aantal ko- nijen en andere huisdieren die tij dens de vakantieperiode door Hol tenaren over het hek worden gezet bij wijze van gratis vakantieadres. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de j stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: i W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: i Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 69 Holten tel.05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Nederlandse Brandwonden Stichting houdt in de week van 5 tot en met 10 november onder het motto 'Stel, het is je eigen vel haar jaarlijkse landelijke collecte. De opbrengst is bestemd voor het geven van voorlichting over het voorkomen van brandwonden en het verlenen van directe hulp en voor onderzoek naar nog betere behandelingsmethoden. De Stich ting beheert ook de Nationale Huidbank van donorhuid. J. Reinaardus wierp de knuppel in het hoenderhok op de najaarsver gaderingvan de Holtense Handels vereniging. Als lid van de commis sie verkoopbevorderende aktivi- teiten van de HHV deed hij het voorstel om twee of drie keer per jaar een koopzondag te houden. Dit gezien het succes in andere gemeenten in de regio. Voorzitter Van der Maat hield de boot nog even af. „We willen met alle mid denstanders in het centrum samen blijven optrekken", zei hij, „en over dit soort zaken wordt in onze kring nu eenmaal verschillend ge dacht". Het was niet Reinaardus' enige po ging om wat leven in de brouwerij te brengen. Naar zijn zeggen is het tijd voor een frisse wind van nieu we aktiviteiten in het dorp, liefst 'iets dat de buurman niet heeft'. Naar zijn zeggen is de Holtense middenstand in slaap gesukkeld en kost het de commissie veel moeite om steeds weer mensen warm te maken voor hun initiatie ven. De bloemenmarkt en het wijn feest waren overigens dit jaar een groot succes. Voor de letterlijk en figuurlijk in het water gevallen au tomarkt wordt een andere vorm gezocht. De commissie verkoopbevorde rende aktiviteiten verliest een lid in J. IJzerman, die naar Apeldoorn vertrekt. Zijn plaats wordt ingeno men door mevrouw Lievendach, werkzaam bij OAD-Reizen. Ook dit jaar gaan er weer vele col lectanten op pad om geld in te zamelen voor het Nationaal Jeugd- fonds Jantje Beton. De collecte zal gehouden worden in de week van 12 tot 18 november. Het Nationaal Jeugdfonds Jan Be ton besteedt de helft van de op brengst van de collecte voor het realiseren van allerlei zinvolle ini tiatieven voor de jeugd in het hele land. Hierbij kan gedacht worden aan speeltuinen, speelvoorzienin- gen, jeugdaccommodaties, kinder boerderijen, speelotheken, peuter speelzalen et cetera. De andere helft van de opbrengst blijft in de gemeente Holten. De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten zal het geld besteden aan het kinderwerk in dorpshuis De Boschkamp. Collectanten vanaf 14 jaar zijn wel kom. Ook al doet men alleen de ei gen straat, alle hulp is welkom. Men kan zich als collectant aan melden bij de Stichting voor Soci aal en Cultureel voor Holten, Tuin straat 2, tel.: 62755.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1