Heel Holten krijgt Otto en Kliko op de stoep Extra aandacht voor verkoop aan langstwonenden de Haar Statiegeld Hens Nieuwsblad m 5 JÖ2 GEB kantoor gaat dicht 100 JAAR -^ncldljlc o>.- voor scouts Inwonertal dit jaar stabiel lidas Dekkers bver De taal per dieren Huurpunten tellen bij meerdere gegadigden voor koopwoning „DE BIESTER" U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. KIJK OP ZAKEN Arbeidsplaatsen personeel niet in gevaar tens Nieuwsblad londerdag 25 oktober 1990 42ste jaargang no.43 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Donor ange rijen geduldig wachten- mensen vulden ai vroeg maandagavond sporthal 't Mossink, de mouw al opge- Istroopt om een half litertje jbloed af te staan. Niet minder n 483 hal ve liters gezond Hoi- tens bloed werd er ingezameld. [Jubileum [Al veertig jaar kent Dijkerlioek een afdeling van de Nederiand- e Bond van Plattelands vroti- een onafhankelijke ver leniging waar vrouwen, jong en [oud, zich bi j thuis-voelen. In het Ëoltens Nieuwsblad een ge sprek over het wei en wee van bloeiende afdeling. Ichrij ver/bioloog Midas Dekkers loudt op uitnodiging van de Stich- pg Kunst en Cultuur Holten op loensdag 31 oktober een lezing in prpshuis De Boschkamp onder titel De taal der dieren. Midas lekkers is vooral bekend door zijn llumns in het radio- en tv-pro- jamma Vroege Vogels. De raak- jakken tussen mens en dier vor- meestal het onderwerp van boeken voor volwassenen en ior kinderen. Zijn laatste 'grote tensen' boek is De Bever. Voor [et grote moment kreeg hij dit r de zilveren griffel van de kin- ferboekenjury. s woensdagavond ook gelegen- i om het werk van Midas Dek- s door de schrijver zelf te laten pieren. Boekhandel Heusink- 1 met een selectie uit zijn boe- ter plekke. De avond begint a 20.00 uur en de toegangsprijs [draagt 7,50 voor donateurs en ;- voor anderen. (dames- en herenkapsalon lier gelegenheid hien/an mebben wij voor u elke maand ■èen leuke aanbieding. IDEZE MAAND OKTOBER |10.- KORTING opeen rolledige coupe-soleil-behandeling. Het afval in het gewest Midden- IJssel wordt per 1 januari geschei den ingezameld. Voor Holten bete kent dat, dat de burgers in de eer ste maanden van 1991 twee zoge naamde minicontainers ontvangen, waarin composteer baar en ander afval apart kan worden weggegooid. Als alles vol gens schema verloopt, hebben ze dan de milieubox voor klein che misch afval al in hun bezit. Met de her en der geplaatste glasbakken en de oud papier-inzameling moet Holten de doelstelling van schei den bij de bron dan voor een heel groot deel waar kunnen maken. De ervaring leert echter, aldus B. en W„ dat bij gescheiden inzame ling de totale hoeveelheid aange boden afval stijgt. Het colege doet een beroep op het milieubewust zijn van de burgers en het vervelen de is, dat hun medewerking in eer ste instantie alleen een verhoging van de kosten lijkt op te leveren. Zeker nu ook de tarieven van de verwerking van het afval stijgen, mede onder invloed van strengere milieu-eisen. Het uitgangspunt dat de tarieven de kosten volledig moeten dekken, betekent een verhoging van de af valstoffenheffing van 130,- per aansluiting nu tot 280,- in 1993 en 350,- in 1995. Het college vindt een dergelijke sprong ineens on aanvaardbaar en kiest voor 1991 voor een veel geringere verhoging van drie gulden per maand per aansluiting. Het tekort wordt ge dekt uit de reserve op de begroting gemeentewerken. Op den duur zal de Holtenaar echter het volledige tarief voor zijn afvalverwerking moeten betalen. De containers De milieubox met resten verf, lege batterijen, olie, schrijfmachipelin- ten en dergelijke zaken moet op de gemeentewerf aan de Waagweg deskundig worden geleegd. Voor de containers komt uiteraard de vuilniswagen aan de deur. De ene week wordt het groente-, tuin- en fi'uitafval (GFT) opgehaald, de an dere het overige vuil. Om dat mo gelijk te maken is in het investe ringsprogramma voor 1991 een post van 300.000,- opgenomen voor de vervanging van de oudste gemeentelijke vuilniswagen. De tweede (nog betrekkelijk nieuwe) wagen hoeft alleen te worden aan gepast, want bij de aanschaf is al rekening gehouden met de nieuwe manier van vuilnis ophalen. De groene minicontainer van Otto is met zijn 240 liter inhoud de grootste van de drie. Hierin gaat al het huisvuil dat niet thuishoort in de milieubox, de GFT-container, de glasbak of de oud papierbak. De grijze Kliko kan 140 liter bevatten en dient voor groente, tuin en frui tafval. De Curver milieubox ten slotte heeft een veilige kinderslui ting en is daarmee de juiste be waarplaats voor al het klein che misch afval dat een gemiddeld gezin produceert. Uitgeversmaatschappij Dagblad Tu bant ia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Groene Otto, grijze Kliko en milieubox op een rijtje. Het inwonertal van Holten is het vorig jaar met 46 personen toege nomen, zo staat te lezen in de ge meentelijke begroting. Op 1 janua ri 1989 telde de gemeente Holten 8.625 inwoners en op 1 januari 1990 stonden er 8.671 personen inge schreven. Voor het lopende jaar wordt geen uitbreiding van in inwonertal ge raamd, (8.670). Eerst in 1992, zodra er begonnen kan worden met de realisatie van het uitbreidingsplan Lukensveld, wordt gerekend op een toename van het aantal inwo ners tot 8.705. Voor de jaren 1993 en 1994 rekent men op een toename tot respectievelijk 8.725 en 8.745 inwoners. 5700-1 30 17 5730-5 20 20 Deventer Lochem 5483-6 44 86 5750-2 09 00 Holten Warnsveid Alle vragen konden nog niet worden beantwoord, maar na nadere informatie te hebben gekregen, stemden drie van de vier raadsfrakties maandagavond in met de ver koop van 90 van de 350 huur woningen in de wijk De Haar. Vooral de toezegging, dat het college van burgemeester en wethouders bij de woning bouwvereniging Onze Wo ning zal aandringen op het verlenen van 'huurpunten', aan langstwonenden bij meerdere gegadigdengaf de doorslag en aan zal dringen op een evenwichtige sprei ding door de wijk. Alleen de fraktie van de Partij van de Arbeid behield bedenkingen tegen de uitverkoop van een zo groot contigent van het huurwoningbestand. Uw adres voor Berenburg 1 -4 C Eigen merk 30% alcohol per liter X Stationsstraat 10 - Holten - Tel. 05483-6 13 75 Zolang de voorraad strekt.- Ais lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 In de vergadering van de com missie ABZ had fraktievoorzitter Harry Dul van het CDA nog zo zijn bedenkingen tegen de verkoop, in de raadsvergadering verklaarde hij in een uitgebreid betoog, dat hij op basis van een brief van Onze Woning aan de staatssecretaris tot de overtuiging gekomen was, dat verbetering van de woonomgeving het hoofdoel is van de verkoop aan de huurders. De fraktie van de PvdA (minus de eigen wethouder) was daar niet zo van overtuigd. Volgens Jan Metsemakers ontbrak in het voorstel van Onze Woning de nodige onderbouwing van de cij fers. Alvorens toestemming te wil len geven voor de verkoop, wilde de socialist wel eens uitgezocht zien of een huurwisseling van 7 procent wel zo spectaculair is. Ook kon wethouder Wim Dalhuisen zijn fraktiegenoten er niet van overtuigen dat de verkoop ge rechtvaardigd was omdat er spra ke was van een overmatige leeg stand. Daarnaast was het volgens Metsemakers nog maar de vraag, of Onze Woning een goede sprei ding in de buurt zou toepassen. De opmerking van Dalhuisen, dat het er in jarnuari allemaal toch niet meer toe doet, viel bij de PvdA bepaald niet goed. „Dat is iemand de mes op de keel zetten". De overi ge frakties hadden weinig moeite met de verkoop, mits Onze Woning voorrang geeft bij verkoop aan de langstwonenden in de wijk, die vol gens de frakties de 'ruggegraad' vormen van de wijk. De raad ging unaniem accoord met de nieuwe verordening voor de toewijzing van huuwoningen in de-sociale sec tor, waarin wordt bepaald wie in Scouting Holten komt op zaterdag 27 oktober huis aan huis aan de deur om statiegeldflessen te verza melen. In de vorige jaren is van de opbrengst nieuw kampeermateri- aal aangeschaft. Op 28 april sloeg voor de groep het noodlot echter toe, toen een deel van het gebouw ten prooi viel aan de vlammen. Scouting Holten staat op kortetermijn voor het probleem het dak water- en wind- dicht te maken. Ook moet het ge bouw verwarmd kunnen worden. De noodzakelijkste werkzaamhe den hoopt Scouting Holten te kun nen betalen uit de opbrengst van de flessen. Wijk de Haar: huur- en koopwotüngen evenwichtig gespreid. aanmerking komt voor een be schikbare huurwoning. Politiek stuntwerk Enig politiek vuurwerk viel te vernemen bij de behandeling van de ingekomén stukken. Ep van Schooten van Gemeentebelang kwam nog even terug op de absen tie van Holten bij de hoorzitting van camping De Holterberg in Zwolle. Hij wilde wel eens van bur- gemeeester Van Rappard weten hoe in het vervolg bij dit soort gelegenheden wordt opgetreden. Van Rappard kon de zin van deze vraag niet inzien. „Dat vind ik nu een flauwe opmerking. Ik heb in de commissievergadering u al uitge breid verteld hoe de vork in de steel zit". Van Schooten hield voet bij stuk waarop de burgemeester hem tot twee maal toevoegde: „dit is politiek stuntwerk". KENMERK Z7 VOOR VAKWERK RUSSEN Dallonii 05480-1 33 47 MCD overziet administratieve automatiserings-zaken professioneel. Zowel vanuit de organisatorische als van de bedrijfs-economische kant Expertise in advisering, training, externe ac countancy, programmering, computers, netwerken, printers en toebehoren is im mers een zaak van ver kunnen kijken. Herfordstraat 8, 7418 EX Deventer Telefoon 05700-25520 - Fax 05700-28912 Arnhemseweg 34h, 7331 BL Apeldoorn Telefoon 055-426997 - Fax 055-426162 Het energiebedrijf IJsselmij heeft afgelopen weekend plannen be kend gemaakt om in de komende jaren 220 tot 250 arbeidsplaatsen te schrappen. De directie denkt dat te kunnen bereiken door de sluiting van een groot aantal kan toren in het verzorgingsgebied. Ook het GEB-kantoor in Holten zal worden gesloten. Daarvoor in de plaats komen een aantal regio kantoren. Voor het Holtense ver zorgingsgebied komt dit kantoor in Nijverdal. Van gedwongen ont slagen is geen spake, alsdus de afdeling voorlichting van IJssel mij. Het personeel is inmiddels ingelicht over de voorgenomen plannen. Op welke termijn het kantoor in Holten gesloten staat nog niet defi nitief vast. Wel is bekend dat de ge hele operatie binnen drie tot vijf jaar moet zijn afgerond. Een reactie van het personeel van de vestiging Holten was niet verkrijgaar. Slechts via de afdeling voorlichting van IJsselmij mag over deze zaak worden bericht. Het personeel is een spreekverbod op- Volgens oud-directeur Anton van de Berg komt de sluiting niet uit de lucht vallen. „Bij de verkoop van de Holtense GEB aan IJsselmij in 1987 is bedongen, dat het kantoor nog minimaal vijf jaar zou blijven bestaan. Voor de technische dienst is toen een termijn van zeven jaar afgesproken. Als men nu ziet. dat binnen drie tot vijf j aar het kantoor wordt opgeheven, heeft men zich keurig aan die termijn gehouden". Van de Berg ziet in de sluiting geen verslechtering van de service, noch een verslechtering van de positie van het het personeel. „De meeste mensen bellen tegenwoordig als ze Het eind van het GEB kantoor is in zicht. iets willen weten over het gasbe drijf. Voor het personeel zie ik veel voordelen. Zij krijgen nu beter dan voorheen de kans om elders bin nen IJsselmij een carrière op te bouwen".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1