il Recordpoging nu vereeuwigd Lichte lastenverzwaring voor de burger in 1991 luk:iü m HONING EIKEN Wereldwinkel in de winter eden HHV vergaderen iH ouwfonds MV Molenfeest Dijkerhoek feestelijk afgesloten Veel aandacht voor milieu in aanbiedingsbrief bij begroting Verlichting op kruispunt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft BON KIJK OP ZAKEN Opbrengst collecte Holten vol in vakantie 100 JAAR ^ysieJUXjk JONGELUI OPGELET Jsjl GEBR. SEINEN Holtens Nieuwsblad Jonderdag 18 oktober 1990 42ste jaargang no.42 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Spreekrecht Het heeft lang geduurd, voor dat in Holten het spreekrecht werd ingevoerd bij de gemeen telijke commissievergaderin gen, maar nu is het dan toch zo ver. Door twee dorpsgenoten werd daar direct dankbaar ge bruik van gemaakt, zoals te le zen valt in het Holtens Nieuws blad. Luisterend oor De telefonische hulpdienst heeft in de loop van haar be staan bewezen een luisterend oor te kunnen bieden aan tal van hulpzoekenden. Dat kan echter alleen als er voldoende Vrijwilligers zijn, die een deel van hun vrije tijd willen opof feren voorde telefoonwacht. In het Holtens Nieuwsblad een ge sprek met Elizabeth de Mooi, cordinatrice van de regionale telefonische hulpdienst. 3e wereldwinkel verwisselt haar raste standplaats op de week- narkt de komende wintermaan- len voor een onderkomen bij Al- >ert Heijn aan de Dorpsstraat. 7anaf 19 oktober staat daar iedere rrijdag een kraam met het uitge- ireide wereldwinkelassortiment /an 'zuivere koffie', thee, huis- loudtextiel, tassen, kaarsen, sier raden en andere kadoartikelen. De Jjden zijn ongewijzigd gebleven: 'an 13.30-17.00 uur. Lani Helaas stond in de krant van vo- week een verkeerd reke ningnummer vermeld van het 'bouwfonds' van de Holtense :uziek Vereniging bij de Rabo- ik. Het goede nummer is 32.85.45.155. tbanl De dertiende mei 1990 zal onge twijfeld nog lang in de herinnering blijven van alle Dijkerhoekers. Wie herinnert zich niet geweldige inzet die door de gehele gemeenschap geleverd werd, ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van mo len De Hegenman. En niet te verge ten de spannende uren op zondag 13 mei toen door een onwillige mo tor bijna de recordpoging panne koekbakken de mist in ging. Uit eindelijk werd de inzet beloond en kon het het trotse record worden bijgeschreven in het Guiness book of records. Niet alleen de recordpoging bleek een succes. Het Molenfeest was ook financieel een succes, zodat er nog voldoende geld over om het eeuwfeest op feestelijke wijze af te sluiten. Voorts deelden alle tien Dijkerhoekse verenigingen in de opbrengst en konden vier nieuwe schijnwerpers aangeschaft, die de molen 's avonds in het floodlight zullen zetten. De schijnwerpers werken op een tijdklok en zullen zomer en winter werken vanaf het invallen van de duisternis tot mid dernacht. Burgemeester Van Rap- pard aanvaarde zaterdagavond dankbaar het geschenk, dat over handigd werd door voorzitter G. Markvoort van de Buurtkring Dijkerhoek en zette na het onver- halen van een handel de verlich ting in werking. Alvorens in Het Bonte Paard het feestgedruis losbarste, werd bij molen De Hegeman door bakker Anton Nijkamp, de bakker van de record-pannenkoek een meer dan levensgrote koekepan onthult die tot in lengte van jaren herinnert aan de recordpoging. Namens de Molenfeestcommissie bedankte Wim Bannink iedereen die had meegeholpen aan het welslagen van de recordpoging. Bannink wees op de grote mate van zelf werkzaamheid, die ten grondslag lag aan het eeuwfeest. „Geen dure bureau's, wij deden alles zelf', al dus Bannink. Een fraaie koekepan bij de Dijkerhoekse molen herinnert nu aan de record-poging. Holtense Handelsvereniging tudt maandagavond 29 oktober Iftaar najaarsledenvergadering. Op de agenda staan onder meer een te rugblik op het zomerseizoen, de aktiviteiten rond Sint-Nicolaas, de middenstandsbeurs en het ge meentelijk verkeersplan. De ver gadering vindt plaats in zaal Vos man en begint om 20.00 uur. De kruising van Landuwerweg en Rijssenseweg, ter hoogte van 'embad en recreatiepark Twen- laarsveld, wordt binnenkort voor- ien van een zestal lichtmasten om het wat onoverzichtelijke kruis- ,t en de bushaltes aan weerszij- len te verlichten. Tevens er op de iduwerweg zogenaamde schrik lekken geplaatst, om het verkeer waarschuwen dat het een krui- ig nadert. Meest opvallende punt in de aanbiedingsbrief bij de begro ting 1991, waarin burgemees ter en wethouders hun koers voor het komende jaar uitzet ten, is de aankondiging, dat de aanleg van een ontslui- tingsweg ten noorden van de spoorlijn alsnog op zijn effec ten word doorgerekend. De reacties op het verkeersstruc- tuurplan hebben b. en w. tot dit besluit gebracht. Eind no vember, begin december wordt dan de draad van de 'informatieve bijeenkomsten' over het verkeersplan weer opgevat. Veel verschil met vorig jaar laat de begroting 1991, die afsluit met een klein batig sal do, overigens niet zien. Een lastenverzwaring voor de bur ger (als de raad accoord gaat) van 30,- per jaar voor het rioolrecht en 36,- per jaar voor de reinigingsrechten komt niet geheel onverwacht. Holten wijkt daarmee niet af van het landelijke beeld, dat er meer betaald moet worden voor riolering en afvalverwer king. De onroerend goed be lasting blijft op het oude peil en een voorstel tot aanpas sing van de legesverordening en eventueel de leges zelf wordt pas in december aan de raad voorgelegd. Nieuw beleid is te vinden in de posten die zijn opgenomen voor kinderopvang en het werk van de stichting werkloosheidsinitiatie ven. In beide gevallen ontwikkelin gen die door de rijksoverheid zijn gestimuleerd. Verder is de post Een idyllisch stukje Holtens grondgebied ten noorden van de spoorweg. Zal die boom binnen een paar jaar plaats moeten maken voor een vierstrooks ontsluitingsweg, waar de vrachtwagens van en naar de Kol over heen denderen? Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 kosten b. en w. met ruim twintig duizend gulden opgehoogd. Het meerbedrag is voor het grootste deel bestemd voor een verbetering van de voorlichting naar de bur gers toe. In welke vorm dat moet gebeuren' is nog niet bekend. Mo gelijk wordt hiertoe een voorlich- tingsdeskundige van buiten het ambtelijk apparaat ingeschakeld. Enkele posten zijn in het afgelopen jaar duidelijk hoger uitgevallen dan vorig jaar geraamd. Het gaat daarbij vooral om de straatverlich ting en het schoolvervoer. Voor beide is in de begroting 1991 onge veer 15.000,- meer uitgetrokken. In het komende jaar zal bekeken worden of en hoe er op deze posten bezuinigd kan worden. Voor de openbare bibliotheek wordt in 1991 ruim 10.000,- meer uitgetrok ken, als gevolg van het raadsbe sluit dat de bibliotheek bij de be zuinigingen ontzien moet worden. Milieu De zorg voor het milieu neemt bin nen het gehele beleid uiteraard een grote plaats in. Verbetering van de riolering, de inzameling en verwer king van (huishoudelijk) afval, de in gewestverband ondernomen ak- tie om de achterstand in de hand having van milieuwetgeving in te lopen hebben duidelijk de aan dacht van het college. In het inves teringsschema is een aanzet opge nomen tot energiebesparing in alle gemeentelijke accomodaties. Voorlopig gaat het daarbfj slecht om een beleidsvoornemen. De toegenomen aandacht voor de afvalproblematiek vertaalt zich voor de Holtenaar in eerste instan tie alleen in hogere kosten. Vol gens wethouder Wim Dalhuisen wordt pas op langere termijn merkbaar dat alle inspanningen en investeringen een schonere lee fomgeving hebben opleverd. Het gaat nu in wezen om een grote inhaaloperatie. Opvallend punt is de kritiek op het provinciale milieubeleidsplan, die de aanbiedingsbrief relatief veel aandacht krijgt. De brief spreekt over ontwikkelingen 'die dreigen alle andere factoren ondergeschikt te maken aan milieu-overwegin gen, zonder dat een democratisch verantwoorde afweging kan plaatsvinden'. Waartnee in wezen wordt gezegd dat de besluitvor ming in provinciale staten voor die 'democratisch verantwoorde afwe ging' niet voldoende is. Ongetwij feld denkt het college hierbij aan de recente afwijzing door gedepu teerde staten van de uitbreiding van kampeercentrum Veneklaas. B. en w. vinden dat door de provin ciale milieu-eisen van een 'reële belangenafweging' op gemeente lijk niveau geen sprake meer is: „Ons college is van mening dat dit een bedreiging vormt voor een goed bestuurlijk functioneren. Daartoe dient naar onze mening de mogelijkheid te bestaan, het mi lieu-effect af te wegen tegen andere effecten van een voorgenomen ac tiviteit. Door op voorhand die mo gelijkheid uit te sluiten, ontneemt een bestuur zich de mogelijkheden integraal af te wegen en dus om be hoorlijk te besturen." Het college ziet in het provinciale milieubeleidsplan een bedreiging voor de economische (agrarische) activiteiten in Holten, dat voor drie kwart in een waterwingebied ligt. Het steekt het college boven dien, aldus wethouder Wim Wes- terik, dat het onttrekken van wa ter voor de waterwinning aan bij voorbeeld de Holterberg niet met dezelfde aandacht op zijn effecten voor het milieu wordt bekeken. Verkeer Het college trekt uit de schriftelij ke en mondelinge opmerkingen tij dens de informatieve bijeenkom sten over het verkeersplan wat voorlopige conslusies. De voor naamste daarvan is, dat in vrijwel alle reacties wordt uigegaan van de stelling dat het doorgaande ver keer een zeer groot aandeel heeft in de verkeersproblematiek. Het col lege en de meerheid van de raad gaan er echter van uit, dat het vooral het eigen, Holtense verkeer is dat de verkeersbelasting van de dorpskom veroorzaakt. Een en an der heeft uiteraard gevoglen voor de te kiezen oplossing. Om te bereiken 'dat we allebei over appels praten en niet de een over appels en de ander over peren', zoals wethouder Wim Westerik dat uitdrukt, laten b. en w. de effecten van een ontsluitingsweg ten noor den van de spoorlijn doorrekenen. Het probleem daarbij blijft natuur lijk, dat college en insprekers het niet eens zijn over de juiste cijfers. Het is wat moeilijk in te zien, hoe een nader bekijken van de effecten van de noordelijke variant op basis van diezelfde cijfers de insprekers op andere gedachten zal kunnen brengen. Politie Wat de reorganisatie van de politie betreft, spreekt het college nog maals haar voorkeur uit voor de samenwerking met Rijssen en Hel- lendoom zoals die nu bestaat. Ech ter, er is aan samenwerking meer mogelijk dan die in het gewestelijk verband. Als de reorganisatie een maal zijn beslag heeft gekregen, is de tijd eindelijk ook rijp voor een aanpassing van de verouderde al gemene politieverordening. Een verlenging van de sluitingstijden voor caé's lijkt dan zeer wel moge lijk. Dorpshuis Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. IV. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 MCD overziet administratieve automatiserings-zaken professioneel. Zowel vanuit de organisatorische als van de bedrijfs-economische kant Expertise in advisering, training, externe ac countancy, programmering, computers, netwerken, printers en toebehoren is im mers een zaak van ver kunnen kijken. 'automatisering Herlordstraat 8, 7418 EX Deventer Telefoon 05700-25520 - Fax 05700-28912 Arnhemseweg 34h, 7331 BL Apeldoorn Telefoon 055-426997 - Fax 055-426162 De in de week van 17 tot en met 23 september gehouden collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft 5.924,45 opgebracht. Namens het organiserend comité worden alle gevers en geefsters als mede de collectanten bedankt voor het behalen van dit mooie re sultaat. De Holtense recreatieondeme- mers hebben niet te klagen deze (herfstvakantie) week. Vrijwel alle bedden zijn bezet. De vakantie bungalows waren al ruim voor aan vang van de vakantie volgeboekt, maar aangelokt door het mooie weer meldden nog tal van vakan tiegangers bij de Holtense VW. Met name de ontbijt-pensions mochten zich verheugen op een goede belangstelling, terwijl ook de hotels flink wat gasten konden verwelkomen. Een onderzoek naar de uitbreiding van dorpshuis De Boschkamp is al in gang gezet. Hiervoor is een be drag van 220.000,- uitgetrokken. Architectenbureau Tuns en Hor- sting uit Markelo, dat De Bosc hkamp heeft gebouwd, bekijkt mo menteel de mogelijkheden. De kos ten van de uitbreiding zullen wor den gedekt door de meer te ontvangen huur. Wethouder Wim Dalhuisen bestrijdt dat het dorps huis nu alweer te klein is, zoals vaak wordt gezegd. De uitbreiding is voornamelijk bestemd voor de dagopvang van de pupillen van De Lathme. dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. DEZE MAAND OKTOBER 10.- KORTING op een volledige coupe-soleil-behandeling. 5700-1 30 17 5730-5 20 20 Deventer Lochem 5483-6 44 86 5750-2 09 00 Holten Warnsveld Een van onze specialiteiten en... zoals altijd scherp geprijsd brNk MEUBELEN m f IJsselmuiden Nieuwleusen Rijssen a 05202-1 62 56 05296-27 43 05480-2 00 59

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1