COC als vanouds op dreef met blijspel Uitrijverbod mest Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Holtense Kerkendag HOLTENS NIEUWSBLAD Lachsalvo's bij Harry's Nachtmerrie mm 511L Rode Kruis Holten wil bloed zien BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Uit het politierapport Eerste open deur dienst Gevonden voorwerpen BOLSENBROEK 10 MARKELO •7 OPELe DONDERDAG 11 OKTOBER 1990 v.l.n.r. Diederik Bosschers, Jan Paalman en Ria Tromp-Prins, die in Harry's Nachtmerrie zorgden t dige hilariteit. Niet minder dan 75 keer heeft de Christelijke Ontspannings Club (COC) in haar bijna veertig jarig bestaan het Holtense publiek ver rast met de opvoering van een ge zellig blijspel of leuke klucht. Af gelopen weekend bewees twee maal een overvolle zaal in de Kan delaar, dat de Holtenaren dat op waarde weten te schatten. 'Har ry's Nachtmerrie', ugis dan ool£ als vanouds een0amusante klucht die op de welbekende vlotte wijze door regisseur Erik Zandvliet en zijn mensen ten tonele werd ge voerd. Opmerkelijk was het hoge tempo dat werd aangehouden en de goede rolvastheid, het resul taat van een gedegen voorberei ding. Zonder ook maar een van de spe lers te kort te willen doen, waren het vooral Diederik Bosschers, als huisknecht Harry, en Lotty, het dienstmeisjes (een rol van Ria Tro- mop-Prins) die met hun spel voor de nodige lachsalvo 's in de zaal zorgden. Een fraaie rol was er ook voor Eline Paalman-Lam, die con sequent door het gehele stuk het 'bekakte' accent van baronesse Adelheid van Sevenum wist vast te houden. Gerry Meijerink-Stam legde al haar komisch talent in de rol van Johanna, freule van Stoet tot Haspel, die zich uiteindelijk ontpopte als hoofdredacteur van de Nieuwsblad. Jan Paalman kreeg als Steven, de kunstzinninge neef van huisknecht harrie, de la chers op zijn hand. Voorts waren er goede rollen van Jan Stam als Ba ron van Sevenum, Anja Paalman als dochter Trix, Annie Rensen en Diederik Kruimelaar als het echt paar van Nisoenrode, Leon Si mons, zeer vlot als zoon van Ni soenrode en Ingrid Fidder als een kordate Wampie Rozemond. Jo- han Abbink vertolkte de rol van een (verliefde) kunstkritikus bij de Nieuwsbode. Souffleur Jan Willem Maneschijn hoefde slechts een en kele maal de spelers weer op het goede spoor te brengen. Het decor was een ontwerp van Herwin meij- erink en licht en geluid werd ver zorgd door Freddy Paalman, de grime was in handen van Wander Drent. Na de twee opvoeringen in Holten gaat COC met Harry's Nachtmer rie 'op toernee' in de regio om ver volgens volgend jaar het 76e to neelstuk in studie te nemen. Bloed geven: een noodzaak. Bent u gezond? Geef het dan!. Moet dat nu, zo'n bikkeharde me dedeling? Ja, dat moet, want er is steeds meer bloed nodig. Voor on telbare patiënten, voor wie bloed een redding betekent. Gezond bloed voor operaties, rampen of ter rkOming van allerlei ziekten. Het Rode Kruis Holten is blij met alle trouwe donors, die iedere jaar weer de weg naar de Sporthal we ten te vinden, maar hoopt natuur lijk ieder jaar op méér donors dan het jaar daarvoor. Op de avond wordt er bij elke do nor een bepaling van het bloedge- halte gedaan, de bloeddruk wordt gemeten en de lichaamstempera tuur gemeten. De gehele avond is er een arts aanwezig. Een geldelijke beloning wwordt niet gegeven, maar eigenlijk iets veel fijners: het gevoel dat men iets heel positiefs heeft gedaan voor een medemens. Men is van harte welkom maandag 22 oktober tussen 18.30 en21.00 uur in sporthal 't Mossink (ook zonder aanmelding vooraf). Lenen In deze rubriek stond twee weken geleden een berichtje over de mo gelijkheid geld te lenen bij de soci ale dienst. Het verhaal was echter iets te kort, zodat de indruk werd gewekt, dat de sociale dienst voor iedereen kan fungeren als een bank van lening. Dat is niet het ge val. Heeft u geld nodig, dan dient u in eerste instantie bij een gewone bank na te gaan of men u een le ning wil verstrekken. Is dat niet mogelijk, dan kan éen gemeentelij ke kredietbank een oplossing bie den. Echter Holten zelf heeft geen gemeentelijke kredietbank. Men zal u moeten verwijzen naar bij voorbeeld de gemeentelijke kre dietbank in Deventer. PCOB De PCOB kwam op woensdag 26 september voor het eerst na de zo mervakantie weer bijeen in ge bouw Irene. Hoewel plotseling bleek, dat door de afwezigheid van de inleidsters de voorlichting over cursussen geheugentraining geen doorgang kon vinden, is het een ge slaagde middag geworden. De heer W. de Groot vertelde de aanwezigen, wat de Stichting Wel zijn Ouderen allemaal voor ons be tekent. De stichting, die in januari '88 actief werd in Holten, heeft vele contacten met allerlei instellingen. Door samenwerking van de instel lingen en organisaties in het oude renwerk is er veel te bereiken. Per 1 januari 1991 zal de SWOH verhui zen naar het Groene Kruisgebouw in de Gaardenstraat. De heer B. Zeehandelaar ging uit voerig in op de COSBO vergade ring welke 5 oktober in Wierden wordt gehouden. Op die vergade ring wordt gesproken door me vrouw Grol. De voorlichting over geheugentraining vindt op een la ter tijdstip plaats. Daarover zal in de dagbladen worden bericht. Vervolgens liet de heer J. Schup- pert dia's zien van in en om Holten. Aan de aanwezigen was de taak de plaatjes te herkennen. Tot slot van de middag toetste mevrouw J. Rietberg de aanwezigen op hun bijbelkennis met een quiz en hield een sketchje over het onderwerp 'Hoe men bestuursleden beoor deelt'. ANBO De ANBO hield op 27 september haar eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Voor een goed ge vulde zaal hield de heer G.H.B. Heupink, kandidaat-notaris uit Markelo, een inleiding over 'erf recht, testament en overdracht van onroerend goed van ouders aan kinderen'. Op duidelijke en in structieve wijze vertelde de heer Heupink wie wel en geen erfge naam is (hetgeen bij wet is vastge legd) en wat men aan successie rechten moet betalen. Tevens leg de hij uit, dat er grote verschillen zijn in de percentages van de suc cessierechten van de verschillende begunstigden. Hoe nauwer men verwant is, des te lager is dit per centage. Uitvoerig ging hij in op de vermo gensoverheveling naar kinderen. Hij benadrukte, dat het maken van een testament zeer zinvol kan zijn. Uit de vele vragen, die aan de heer Heupink werden gesteld, bleek dat dit onderwerp bij de aanwezigen grote belangstelling genoot. Alle vragen werden door de inleider tot volle tevredenheid beantwoord. De heer Heupink deelde nog mee, dat hij iedere woensdagmorgen zit ting houdt in het voormalige ge meentehuis, waar men gratis infor matie kan krijgen. Op het fietspad van de Larenseweg vond een aanrijding plaats tussen een bromfietster en een wielrijder. Een groep scholieren reed in de richting van het dorp, toen één van de fietsers ter hoogte van de Nagel houtstraat plotseling linksaf sloeg, terwijl de bromfietsbestuurster juist aan het inhalen was. Aanvan kelijk werd gedacht dat de be stuurster enkele gebroken ledema ten had, doch bij nader onderzoek in een ziekenhuis bleek dat zij en kele zware kneuzingen aan dit on geval had overgehouden. Op dinsdag 2 oktober werden twee inwoners uit Uddel op de Holter- berg betrapt bij het plukken van vossenbessen. Zij gingen hierbij professioneel te werk met grote kammen en hadden reeds zo'n 150 kilo geplukt, hetgeen al gauw vele honderden guldens oplevert. De attributen, zoals kammen en man den alsmede de bessen werden in- beslaggenomen. Door een vrouw werden bij een winkelier enkele goederen wegge nomen. De vrouw wist daarbij te ontkomen, doch de identiteit kon aan de hand van het kenteken van de auto worden vastgesteld en zal nog nader door de politie worden gehoord. Op vrijdag 5 oktober werd een auto opengebroken die stond ge parkeerd op een parkeerplaats langs de AI. Het voertuig bevatte een wel zeer kostbare lading, te we ten een aantal computers met bij behorende waarde van ongeveer 100.000,-. Deze lading bleek geheel te zijn verdwenen. Op dezelfde dag vond een aanrij ding plaats op de Pastoriestraat. Twee tegemoetkomende auto's botsten frontaal op elkaar toen éen van de bestuurders een geparkeer de auto links wilde passeren en de andere automobilist uit de tegeno vergestelde richting kwam. Beide voertuigen werden zwaar bescha digd. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. In de nacht van vrijdag 5 op zater dag 6 oktober werd langs de AI een aanhangwagen gestolen. De aan hangwagen was gekoppeld achter een personenauto. Tijdens de af wezigheid van de bestuurder heb ben tot nu toe onbekenden de aan hangwagen losgekoppeld en mee genomen. In dezelfde nacht werd een ruit van een woning bij het NS station ver nield, terwijl de bewoners afwezig waren. Jongelui die met de trein naar Deventer reisden zullen hier vermoedelijk debet aan zijn. De politie van Holten doet ook hier weer een beroep op getuigen die menen enige informatie te kunnen verschaffen, zodat de daders van dit zinloze gebeuren in de kraag kunnen worden gevat. Eveneens deze nacht werd een ge parkeerde auto op de Smidsbelt door 'lollige'jongelui ingepakt met meters rood-witte lintafzetting, welke thans veelvuldig voorradig is in het centrum van het dorp in verband de wegwerkzaamheden. Daarbij werd de betreffende auto echter wel beschadigd en bleef de eigenaar met de brokken zitten. Op zaterdag 6 oktober botsten twee auto's op elkaar in de Dies- senplasstraat, toen één van de voertuigen achteruit een uitrit uit kwam gereden. Enige schade was het gevolg. Vermoedelijk tengevolge van een klapband verloor een bestuurster van een personenauto in de Pasto riestraat de macht over het stuur, reed vervolgens het trottoir op, al waar een lantaarnpaal het moest ontgelden. Ook hier was alleen ma teriële schade. In een woning aan de Fazantenweg viel een vrouw in een kruipruimte. Aanvankelijk leken de verwondin gen van ernstige aard, doch bij na der onderzoek bleek dat de vrouw een flinke hoofdwond had opgelo pen, die door een huisarts kon wor den behandeld. De opgeroepen ambulance behoefde gelukkig ver der niet in actie te komen. In de nacht van zaterdag 6 op zon dag 7 oktober werden bij C 1000 drie reclameborden vernield. De daders zyn nog spoorloos. Op zondag 7 oktober botsten twee auto's op elkaar op de zo langza merhand beruchte kruising S14 - afslag AI. Oorzaak: het niet verle nen van voorrang. Beide auto's werden zwaar beschadigd, maar daar bleef het gelukkig bij. De politie van Holten heeft deze gevaarlijke kruising onder de aan dacht van rijks- en provinciale wa terstaat gebracht om te zoeken naar een oplossing om de verkeers veiligheid te optimaliseren. De eerste open deurdienst van het seizoen vindt plaats op zondag 14 oktober in de Hervormde kerk. Het thema is Geniet van het leven. Voorganger is dominee A. van Lut- tinkhuizen uit Schalkhaar en aan de dienst wordt medewerking ver leend door het koor Maranatha uit Nijverdal. De dienst begint om 19.00 uur en er is samenzang vanaf 18.50 uur. In de rubriek Uit het Politiejour- naal in het Holtens Nieuwsblad van 20 september zijn in de tekst onder het kopje Uitrijverbod mest enkele fouten geslopen. De rijkspo litie Holten biedt hiervoor haar verontschuldigingen aan. De juis te regeling is als volgt (zie ook bij gaand schema): In het grondwaterbeschermings gebied Holten (gelegen rond de wa terwinning aan de Rijssenseweg - Geskesdijk) geldt voor snijmais- land en overig bouwland een uitrij verbod in de maanden juli, augus tus en september, behalve als er een nagewas wordt geteeld. Een al geheel uitrijverbod is er van 1 okto ber tot 15 februari. Van 15 februari tot 1 juli geldt geen uitrijverbod. Voor grasland geldt in dit gebied een uitrijverbod van 1 oktober tot 15 januari en aansluitend van 15 ja nuari tot 15 februari een uitrijver bod op besneeuwde grond. Voor de periode van 15 februari tot 1 okto ber geldt géén uitrijverbod. In het overige deel van de gemeen te Holten, inclusief het grondwa terbeschermingsgebied Espelose Broek, geldt een uitrijverbod voor snijmaisgrond en overig bouwland in de maanden juli, augustus en september, behalve als er een na- gewas wordt geteeld. In de maand oktober is er een algeheel uitrijver bod en van 1 november tot 1 juli geldt er juist geen uitrijverbod. Voor grasland geldt hier een uitrij verbod in de maanden oktober en november en een uitrijverbod op besneeuwde grond in de periode van 1 januari tot 15 februari. In de maand december en van 15 februa ri tot 1 oktober is er geen uitrijver bod van kracht. De op snijmaisgrond en overig bouwland gebrachte mest moet ui terlijk de dag na het uitrijden wor den ondergewerkt. Als dit - bij voorbeeld door bevroren grond - niet mogelijk is, mag er dus geen mest worden uitgereden. De eerste Holtense Kerkendag korte dienst in de N.H. kerk om wordt zaterdag geopend met een' 10.30 uur. Daarna staan de drie kerkgebouwen open voor alle be- Dunnere glazen betekent een lichtere bril. "Optiek Jos" weet daar alles van... Wij zorgen dat uw ogen het beste van het beste krijgen en... dat goed oogt. Twcllo Van Ghentstraat 15, 05712-73271 Holten Dorpsstraat 4, 05483-63501 langstellenden. In de N.H. kerk is rond het thema vrede een serie drieluiken te zien met als onder werp Franciscus en de schepping, waarbij muziek is te horen uit Huub Oosterhuis' Het lied van de aarde. Voor de kinderen is er om 11.00 en om 14.00 uur een speciaal programma om creatief bezig te zijn en de heer Van Engbrink speelt van 12.00-12.30 op het kerk orgel Gebouw Irene staat in het teken van het thema gerechtigheid. Te zien zijn daar het Hongerdoek van Haïti en om 11.00 en 13.30 uur een video over het schuldenvraagstuk van de derde wereld, gevolgd door discussie. Om 11.30 en 13.30 wordt er een workshop gehouden over Oordelen en vooroordelen. Het kinderprogramma begint ook hier om 11.00 en om 14.00 uur. Het thema heelheid van de schep ping wordt belicht in De Kande laar, met om 11.00 en 14.00 uur de video Landbouw en conciliair pro ces en om 11.30 en 14.00 uur een di aklankbeeld over de milieucrisis, beide gevolgd door discussie. De heer Berghuis bespeelt van 13.00- 13.30 het kerkorgel. Het kinderpro gramma, met knutselen, een ver haal en een natuurtocht, begint om 11.00 en om 14.00 uur. Een foto collage laat zien hoe het in en om Holten met het milieu is gesteld. In zowel Irene als De Kandelaar presenteren een aantal organisa ties zich door middel van een infor matiestand. Oppas voor de klein- /5*\ NED.HERV. KERK 10.00 uur: dr. J. Haitsma uit Boskoop, kindernevendienst: Ans en Johan Steunenberg. Op pasdienst: mw. Stoevenbeld- Schreurs en Jose Slotman. 19.00 uur: ds. Luttikhuizen, Schalkhaar (Open Deur dienst). Uitgangscollecte: werelddiaco- naat. Diessenplas: woensdag 10 okto ber 19.00 uur: ds. H.W. Door- nweerd. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. E. de Vries uit Kam pen, kindernevendienst groep 5 en 6 o.l.v. C. Ofringa. 19.00 uur: ds. Open Deur dienst in N.H. kerk. De eerste collecte is voor het we- relddiaconaat, de tweede voor rente en aflossing. Oppas dienst: 0-3 jaar: Klary Offringa- Werkman, Wilma Aanstoot en Ineke Aanstoo-Wesseld, 4-6 jaar: Aly Beldman-Staman, Ria Harbers-Potman en Jeanet Droog-van Houten. R.KKERK 10.00 uur: H. Mis (gebouw Ire ne). DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. R. Visser (Heilig Avondmaal). Uitgangscollecte: werelddiaconaat. OKKENBROEK 10.00 uur: ds. H.Th. Vollebregt. Uitgangscollecte: werelddiaco naat. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H. Mis. Zondag: 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 13 en 14 oktober: W.R. van Cou- welaar, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. TANDARTS: 13 en 14 oktober: J. Webbink, De Ruyterstraat 19, Rijssen, tel. 05480-1 41 40. Behandeling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Diessenplasstraat 5, tel. 6 15 15. Spreekuur: zaterdag 8.00- 9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 2835, b.g.g. 05704-30 86. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31, tel. 6 14 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag frm vrij dag van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen: tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, volgens af spraak. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 26, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29, tel 6 27 84. Spreek uur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen: tel. 6 13 28 en 6 28 89. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). ENGERGIE VOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Ge opend: maandag en vrijdag van 14.00-17.30 uur en van 18.30- 20.00 uur; woensdag van 09.30- 12.30 uur en van 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. VOEDINGSBOND FNV: Informatie over uitkeringen: tel. 05483-6 30 56; 053-33 05 37; 05496-6 30 56. 12 oktober: start koekaktie Blauw Wit, 18.30 uur; orgelspel door Piet Zuidema, 19.30 uur in De Kandelaar. 13 oktober: Holtense kerken dag, vanaf 10.30 uur in de drie kerkgebouwen; sponsorloop CJV De Vriendenschaar, start 14.00 uur bij gebouw Irene. 14 oktober: open deur dienst, 19.00 uur in de N.H. kerk. 16 oktober: geologie-excursie, vertrek 13.30 uur bij de VW. 18 oktober: verkoop handwer ken HVG, 14.30 uur in Irene. 20 oktober: afsluitingsrit Wie lervereniging Holten, vertrek 9.30 uur vanaf de sporthal; Gin- house Bluesband, 22.00 uur in De Waag. 22 oktober: gemeenteraad, 19.30 uur; bloedplasma-avond Rode Kruis, 18.30-21.00 uur in de sporthal. 25 oktober: ledenraadsvergade ring sv Holten, 20.00 uur; diase rie De bloemenrijkdom aan slo ten, bermen en dijken bij CPB Holten, 20.00 uur in De Kande laar. 25 en 26 oktober: schietfestijn Zaagmolen, 19.00-22.30 uur. 27 oktober: Holterbergloop. 29 oktober: sportcommissiè, 19.30 uur in het gemeentehuis. 31 oktober: Midas Dekkers leest uit eigen werk, 20.00 uur in De Boschkamp. Gevonden: sleutel (Nemef); brom- Verloren: twee bankpasjes; bus- fietsplaatje PPM 695; PTT brie- pasje OAD; bril met goudkleurig venbus met rood slot; Oranje por- montuur; bruin konijn (hangoor), temonnaie; zwart herenhorloge. tjes is ervan 10.15-16.15 in De Kan delaar. De afsluitende viering van deze dag met medewerking van mevrouw ds. H.Th. Vollebregt uit Okkenbroek vindt om 15.30 uur weer plaats in de N.H. kerk. Q05476-1907

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 3