Fitnesswinstgevende vrijetijds besteding Steun hele bevolking is hard nodig voor nieuwbouw HMV Holtens Nieuwsblad, MMCD Floralia 'n sprookje Opbrengst collecte Rode Kruis Koorscholing op herhaling 100 JAAR Holtense Muziekvereniging verdient betere behuizing c KIJK OP ZAKEN //iftftanmatmm Monument voor wereldrecord Dijkerhoek U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 11 oktober 1990 42ste jaargang no.41 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Modehuis Schuppert is al een eeuw langprominent aanwezig in Holten. Het Holtens Nieuws blad besteed daar uiteraard aandacht aan in een interview met twee generaties Schup pert. Nachtmerrie De Christelijke Ontspan ningsclub COC timmert niet dagelijks aan de weg, maar in de bijna veertig jaar van het be staan heeft de club een uitste kend naam opgebouwd door elk jaar de Holtenaren te ver rassen met een paar gezellige uurtjes toneel. Het Holtens Nieuwsblad keek, samen met een flink aantal Holtenaren, af gelopen weekend met veel ple zier naar Harry's Nachtmerrie. Voor de Jerommekes ofwel de 'Jan Beunken' onder ons is de nieuwe fitnessruimte in de sporthal 't Mossink niet de juiste plaats. Die zullen als voorheen hun sport moeten beoefenen in de. professione le fitnesscentra. Voor de huis- tuin- en keukensporters in Holten blijkt de nieuwe appa ratuur nu al een enorme aan winst. De belangstelling van de sportverenigingen -met sv Bato voorop - is nu al zo groot, dat aan het eind van het jaar er waarschijnlijk 'winst' ge maakt gaat worden op de nieuwe fitnessruimte. Volgens voorzitter Jan Schu- chard van de sportcommissie is het niet de bedoeling, dat de sport commissie zich nu op de commer ciële toer gaat begeven, maar zal er een zinvolle besteding worden ge zocht voor de overwinst. Gedacht wordt onder andere aan verbete ringen aan de sporthal of een verla ging van de huurprijs van de fit nessruimte. Afgelopen woensdag werd de in structieruimte officieel in gebruik genomen. Jan Schuchard en wet houder Henk Westerik stroopten onmiddellijk de mouwen op en lie ten de aanwezigen zien dat zij nog over een uitstekende conditie be schikten. Twee leraren van de vak groep lichamelijke opvoeding van de scholengemeenschap legden uit hoe er dagelijks met de leerlingen gewerkt wordt. Aan het zogenaam de multistation is een circuit uitge zet dat met een geleidelijke op bouw alle spieren in het lichaam duchtig onder handen neemt. De deskundige begeleiding zorgt er voor, dat blessures worden voorko men. De animo bij de scholieren is enorm. Daar zal de begeleiding door de discodreunen (een takke herrie, zoals onze jonge fotograaf het omschreef) daar niet vreemd aan zijn. Vol enthousiasme wordt er door de leerlingen van SGH geoefend aan het 'multistation' in de fitnessruimte. Wie buiten de schoolse uren ge bruik wil maken van de fitnessap- paratuur kan zich in verbinding stellen met de afdeling sport op het De collecte van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Holten werd gehouden in de maand mei door middel van acceptgirokaarten. Tot op heden heeft dit geleid tot een opbrengst van 8.450,-. De op brengst wordt enerzijds aange wend voor plaatselijke activiteiten en anderzijds voor internationale hulpverlening. De plaatselijke afdeling bedankt allen voor de geleverde bijdrage. Het Muziek Onderwijscentrum Holten organiseert voor de tweede keer in successie een cursus koor scholing. De cursus is er vooral op gericht om koorleden te onder steunen bij het zingen binnen een koorvereniging, met alle facetten die daarbij komen. De lessen wor den in groepsverband gegeven. Bij voldoende aanmelding start er na de herfstvakantie op 23 oktober een nieuwe groep. De kosten be dragen 180,- voor 20 lessen van 45 minuten (exclusief lesmateriaal). Aanmelden graag zo spoedig mo gelijk bij het MOCH, Tuinstraat 2, tel 61412, bij voorkeur op het spreekuur van de algemeen secre taris (maandag van 18.00 tot 18.25 uur). De Holtense Muziekvereniging heeft ambitieuze plannen en wie een kijkje neemt in het repetitielokaal aan de Dorpsstraat begrijpt meteen waarom. Het voormalige gymnastieklokaal van de Dorpsschool is niet alleen veel en veel te klein om alle HMV-aktiviteiten te herbergen, maar biedt ook een immens treurige aanblik. Het plafond zit vol vochtplekken, het inte rieur is oud en versleten en als het regent lopen de druppels langs de muren. De instrumenten staan deels in de repetitie ruimte opgesteld en als een Minorette de stok een beetje al te enthousiast hanteert, is er grote kans dat hij door het vel van de trommel heenvliegt. De oude uniformen zijn bij een bedrijf ondergebracht en oude instrumenten hebben een plekje ge kregen bij de Rabobank, simpelweg omdat er in het eigen gebouw geen ruimte voor is. KENMERK Z7 VOOR VAKWERK 05480-1 33 47 Nu HMV het pand van de gemeen te heeft gekocht, is de tijd rijp voor een drastische aanpak met bouw en verbouw. In het inmiddels goed gekeurde bouwplan blijft de huidi ge repetitieruimte als zodanig in gebruik en wordt er een uitbrei ding van twee verdiepingen als een wig tussen het bestaande pand en de erfscheiding geschoven. De voorgevel van de nieuwbouw komt op gelijke hoogte met de luifel van de Amro-Bank en springt dus iets uit. Eindelijk komt er dan ruimte voor een fatsoenlijk leslokaal, ber ging voor instrumenten en unifor men, een keukentje, een kleine kleedkamer, een ontmoetingsplek en een archief. Aan een kleine commissie van Ge rard Voordes (voorzitter HMV), J. van Calkhoven (supportersvereni ging HMV), tambour-maitre Johan van Bruggen en Bert Bosschers is nu de taak om de financiering rond te krijgen. De plannen zijn begroot op 250.000,- en dat is een heel be drag voor een vereniging met onge veer honderd leden. Vooral als die „de jeugd niet wil opzadelen met een schuld voor de toekomst", zo als voorzitter Voordes dat ver woordt. HMV wil het bouwplan zo veel mogelijk zelf financieren en daartoe worden alle mogelijke sub sidiebronnen aangeboord. Daar naast en vooral heeft HMV zijn hoop gevestigd op de ondersteu ning van de hele Holtense bevol king, om de oudste vereniging van het dorp (opgericht in 1905) het on derkomen te geven dat andere clubs heel normaal vinden. Een aantal bekende inwoners toonde zich spontaan bereid om zitting te nemen in een comité van aanbeveling, maar er is meer no dig. Daarom start de commissie di rect na de grote jubileumshow op 3 november met een aantal akties. De plaatselijke ondernemers wor den dan uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de Club van Duizend, een groep van vrienden van HMV bereid zijn om een eenmalig of meeijaarlijks bedrag van duizend Bevolkt met muziekmakende kinderen lijkt het nog heel wat, maar wie zelf een kijkje neemt in het repetitielo kaal van de Holtense Muziekvereniging weet echt niet wat hij ziet! Het mag haast wel een wonder heten dat HMV in deze kleine en verwaarloosde behuizing nog zulke goede muzikale resultaten kan bereiken. gulden te schenken. Natuurlijk wordt hun steun op een plaquette voor het nageslacht vastgelegd. Particulieren kunnen letterlijk een steentje bijdragen door voor vijf gulden een gevelsteen te sponso ren, want zoals veel stenen een muur maken, maken veel vijfjes het mogelijk er een te bouwen. HMV hoopt het nieuwe en ver nieuwde pand nog voor de bouw- vakantie 1991 te kunnen betrek ken en gaat dus een drukke perio de van fondsenwerving tegemoet. Wie de Holtense Muziekvereni ging, altijd bereid om een onmisba re muzikale bijdrage aan bijna alle evenementen in het dorp te leve ren, een warm hart toedraagt heeft nu de kans om dat nu ook eens metterdaad te laten blijken. Bij de Rabobank is een speciale rekening voor het 'bouwfonds' geopend on der nummer 32.85.25.155. Uitgeversmaatschappij DagblacfTubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 gemeentehuis. Hans Wissink zorgt er dan voor dat er een groepje wordt gevormd die gezamenlijk aan de slag kan gaan. dames- en nerenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. DEZE MAAND OKTOBER 10.- KORTING op een volledige coupe-soleil-behandeling. 5700-1 30 17 5730-5 20 20 Deventer Lochem 5483-6 44 86 5750-2 09 00 Holten Warnsveld MCD overziet administratieve automatiserings-zaken professioneel. Zowel vanuit de organisatorische ais van de bedrijfs-economische kant Expertise in advisering, training, externe ac countancy, programmering, computers, netwerken, printers en toebehoren is im mers een zaak van ver kunnen kijken. Herfordstraat 8,7418 EX Deventer Telefoon 05700-25520 - Fax 05700-28912 Arnhemseweg 34h, 7331 BL Apeldoorn Telefoon 055-426997 - Fax 055-426162 De Schoolkring Dijkerhoek biedt zaterdagavond 13 oktober een kado aan de gemeente Holten aan. Tevens wordt een monument ont huld als aandenken aan het we reldrecord pannekoekbakken. Na afloop van het officiële gedeelte, om 20.00 uur bij de Dijkerhoekse molen, worden alle Dijkerhoekers van harte uitgenodigd op een ge zellige feestavond in Het Bonte Paard. Daar treden op dansorkest Sweetlight, de Caribium Limbo show en Bets en Derk, die het hele molenfeest nog eens de revue laten passeren. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Fraaie bloemstukken in herfstkleuren De tweeëntwintigste Floralia in de basisschool Dijkerhoek had op woensdag 26 september niet te klagen over gebrek aan be langstelling. Naast de gebruike lijke bloemenweelde was dit jaar de expositie van schedels en dierskeletten van Michel We gen uit Espelo een echte pu bliekstrekker. Vooral de sche del van een kalf met twee kop pen en het skelet van een rood staartpapegaai trokken de aandacht. De. leerlingen (en hun ouders!) hadden behalve een vrij werk stuk ook bloemstukken ge maakt rond het thema sprook jesfiguren. Ze waren er bijna al lemaal, van het peperkoekhuis je van Hans en Grietje tot de Reus en Klein Duimpje, uitge voerd met gebruik van kalebas sen. De jurering werd traditiege trouw verricht door Henk Lam- mers van Marjo Bloemen, maar ook het publiek mocht zijn favo rieten noemen. In de categorie vrije werkstukken ging de eer ste prijs naar Dorien Paalman uit groep 1 met een varkentje. Marieke en Evelien Rensen (groep 6 en 4) kregen de eerste prijs in de categorie sprookjesfi guren voor hun schitterend met bloemen opgemaakte kasteel. De diverse attracties en spelle tjes vonden veel aftrek, waarbij het sponsgooien duidelijk favo riet bleek. Traditiegetrouw had de Bond van Plattelandsvrou wen een kleine tentoonstelling van op de bijeenkomsten ge maakt werk ingericht. De opbrengst van de Floralia wordt in het komend jaar be steed aan tal van schoolaktivi- teiten. Vorig jaar werden onder de meer de kosten van de musi cal en het kerstontbijt hieruit betaald.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1