Fusie S.G. Holten en de Marke dichterbij Baas-en-hondrace eno in l Holtens Nieuwsblad, De Habito '90 WEEK i Hoolter Oam'd DEZE Optocht dit jaar grootser dan ooit mag u besiist niet missen BON VVV-promotie Splo's nieuws -"Vergadering s Rabo-bank Verloting ZPC Twenhaarsveld 100 JAAR ■IjsiieJUfjii 2.50 KORTING E.H.B.O.- cursus Uontvangt een fraaie van 5 september t.m. 8 september 1990 te Rijssen Receptie voor 'juf' Slotman SV Bato krijgt afd. basketbal Commissies openbaar Inpendence in de Schure Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 augustus 1990 42ste jaargang no.35 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 De WV gaat de markt op met een promotieteam van charmante da mes. Maar liefst 10.000 informatie pakketjes worden in de regio ver spreid, om mensen voor een dagje fietsen of wandelen naar Holtens dreven te lokken. Op pagina 3 het wie en waarom. Splo is haast té aktief voor het Ho- lens Nieuwsblad. We zouden haast aan een bijlage gaan denken. Door de dunne nummers van de afgelo pen weken had u nog het een en ander van ons te goed. Zoals de on danks het minder goede weer ge slaagde fokveedag. Ook die staat op pagina 3. 'id. Voor het college van B. en W. is een fusie tussen de scholenge meenschappen Holten en De Mar ke de enige manier om De Marke voor Holten te behouden. Deze scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs haalt - ondanks een grotere 'instroom' vanuit de basisscholen - voor het tweede achtereenvolgende jaar het kritie ke aantal van 240 leerlingen niet en komt daarmee in de gevarenzo ne. Als volgend jaar het aantal leerlingen opnieuw niet op het rijkscriterium uitkomt vervalt de subsidie en dat betekent dat de school wordt opgeheven. Fusie is niet de enige, maar vol gens B. en W. wel de meest reële mogelijkheid om het voortbestaan van een lagere beroepsopleiding in Holten te verzekeren. Overhevelen van een deel of het geheel van de mavo-afdeling van S.G. Holten naar De Marke biedt weinig soe laas en een samengaan van De Marke met een andere l.b.o.-school in de regio zou vrijwel zeker het verües van het lager agrarisch on derwijs betekenen, omdat geen van die mogelijke fusiepartners over een l.a.o.-poot beschikt en De Marke veel te weinig l.a.o.-leerlin- gen telt om als zelfstandige oplei ding in de overnemende school te kunnen blijven bestaan. Met een brede scholengemeen schap gevormd uit S.G. Holten en De Marke loopt Holten bovendien voorop in de basisvorming, zoals die op alle scholen van voortgezet onderwijs ingevoerd gaat worden. Alle leerlingen zullen in de opzet van het kabinet dan in de brugpe- riode dezelfde veertien vakken vol gen, met zowel technisch-prakti- sche als algemeen vormende les sen. Het voorstel waarover de gemeen teraad zich in de septemberverga- dering zal moeten buigen omvat allereerst een principebesluit inza ke de fusie tussen de beide Holten- se scholengemeenschappen en voorts een opdracht aan het colle ge om een nader onderzoek in te stellen naar de consequenties van dat samengaan. Dat onderzoek, Als het tot een fusie tussen S.G. Holten en De Marke komt, betekent dat hoogstwaarschijnlijk dat de lang gewenste nieuwbouw van De Marke al in 1992 kan worden uitgevoerd. Die boodschap namen B. en W. mee uit hun gesprek op het ministerie. In dat geval ligt het voor de hand dat er gebouwd zal worden bij het onlangs nog uitgebreide gebouwencomplex van de fusiepartner. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 voortbouwend op het werk van de stuurgroep die de vorming van een gemeenschap van scholen tussen S.G. Holten en De Marke heeft voorbereid, moet in ieder geval voor 15 december zijn afgerond. De Coöperatieve Rabobank Hol ten houdt op maandag 3 septem ber haar jaarlijkse algemene ver gadering. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de hal van de bank. De trekking van de verloting van ZPC Twenhaarsveld op de laatste idag van de zwemvierdaagse heeft 'de volgende prijswinnaars opgele verd: N eerste prijs {rondvlucht boven Holten) op lotnr. 0599: fam. Sybrandy, Midlandsdijk 14Goenga; tweede prijs (kindermountain bike) op lotnr. 2702: fam. Lammers, Aal- polsweg 2a; derde prijs (vleesschotel) op lotnr. 1634: fam. Jansen Schoutenstr, 17; vierde prijs (waardebon Kwok Shing t.w.v. 50,-) op lotnr. 0264: J. Hesse, Churchill- astraat 36; vijfde prijs lotnr. 2996: J. Spijk, Diessenplasstraat 8; zesde prijs lotnr. yj 2079: fam. van Arkel, Hakkertsweg 27; zo evende prijs lotnr. 0437: fam. Pattimylai, Verzetstraat 52; achtste prijs lotnr. 0291: fam, Godeschalk, Oranjestraat 72; negen de prijs lotnr. 1068: Kegelcentrum Barba- rossa; tiende prijs lotnr. 1434: hr. v.d. Maat, Molenbelterweg 22; elfde prijs lotnr. 2106: fam. Goorman, Boerendanssteeg; twaalfde prijs lotnr. 0438: fam. Leonard, Verzetstraat 58; dertiende prijs lotnr. 1470: hr. v.d. Mheen, Schoutenstraat 49; veer tiende prijs lotnr. 1432: fam. van Engbrink, Molenbelterweg; vijftiende prijs lotnr. 2561: hr. Kevelam, Larenseweg 13. niiMi—im. Mm—»——n O i- dames- en nerenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand AUGUSTUS op een volledige watergolf- of föhnbehandeling. 05700-13017 Deventer 05730-52020 Lochem 05483-64486 Holten 05750-20900 Warnsveld De optocht met 22 wagens en de baas-en-hondrace naar En gels voorbeeld waren afgelopen weekend de absolute pu bliekstrekkers van het Sploder Feest. Het zag zaterdagavond zwart van de mensen rond het parcours aan de Espelodijk, waar maar liefst 64 teams van baas met (meest zenuwachtige) hond aantraden. De bedoeling was om een (rauw/) ei veilig naar de overkant te brengen en daarvoor moesten de koppels onder gaasdoek door en over stro heen, halverwege eten uit een bak voor de baas en een bak voor de hond, racen met de hond in de kruiwagen en ook nog over een plas water balance ren. Vooral dat laatste beviel veel dieren maar matig en zo haalden een aantal bazen een nat pak. Wat natuurlijk ook de bedoeling was! De E.H.B.O.-vereniging Holten start binnenkort weer een cursus van twaalf lessen, die opleidt voor het E.H.B.O.-diploma. De lessen vinden plaats op dinsdagavond en duren steeds twee uur. Inlichtin gen en opgeven: G. Jansen, tel. 62284 of H. Markvoort, tel. 61648. Per koppel liep er een scheidsrech ter mee, die met de stopwatch in de hand de tijd en het aantal straf- punten opnam. In de (derde) pro- minentenronde traden bekende Holtenaren in de ring, onder wie campinghouder Willy Veneklaas, leden van de Dijkerhoekse feest commissie en vertegenwoordigers van de diverse café's uit het dorp. Met name de strijd van Jos Kamp huis met een als hond verklede on bekende zorgde voor veel hilariteit aan de kant. Wim Toorneman nam geheel incognito deel met een ver vaarlijk uitziend masker. Winnaar bij de prominenten werd Café Jan sen met Takky en Teun Stevens met Cona voerde het algemene klassement aan. Revue Het Sploder Feest was vrijdag al goed ingezet met het jaarlijkse op treden van de revue Splo löt zich wier hören, onder regie van Toos Kappért en Wim Vruggink. Vier honderd bezoekers hadden zich in de warme tent verzameld om zich te laten vermaken. Met name Han nes en Mannes (Henk Nijkamp en Mannie Wegen) slaagden daar goed in met hun droogkomische doorlopende act. Zaterdag begon de dag met de tra ditionele optocht, waarvoor niet alleen Espeloërs maar ook veel Ruime, porties vlees compleet mét stokbrood eigengemaakte salades sauzen I Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe A/s abonnee bent u MStMmiHMM mmmmmCA daarvan verzekerd. 3D0I1!I6G QPQGGft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 „Ga jij maar voor," zegt Max beleefd tegen zijn baas, „ik wou eigenlijk eerst even uitrusten." De baas-en-hond race vormde het drukbezochte sluitstuk van het Sploder Feest. Holtenaren vroeg waren opge staan. Ze konden zich vergapen aan een stoet die met vijf loopgroe pen en 24 grote en kleine wagens groter (niet zozeer mooier) was dan ooit. Lang niet iedereen had zich aan het thema - Twentse en Sal- landse spreuken - gehouden en zo was ook de actualiteit te zien in de golfcrisis, het carpoelen en de zon der vergunning opererende kleine bedrijfjes in het buitengebied. Daarna moest een overvol pro gramma worden afgewerkt met kinderspelen en 's middags de volksspelen. Nieuw was het droog- surfen, waarbij de deelnemers zich op planken achter een trekker overeind moesten zien te houden. Lunapark, luchtkusen en draaimo len op het feestterrein werden in middels druk gebruikt. Het mooie weer droeg natuurlijk nogal bij aan de goede stemming, maar ook als dat minder goed had uitgepakt was het Sploder Feest met dit pro gramma zonder meer geslaagd. Uitslagen: Optocht: lopende groepen: 1, groep Marcel Boode, 2. kinderen Baltus; themaprijs: groep Luggenhorst; kleine wa gens: 1. groep Nijenhuis-Kermisvolk, 2. groep Marsman-Toorneman, themaprijs: kinderen Kuster; grote wagens: 1.buurt huis Trefpunt, 2. buurtvereniging Vijfhui zen, 3. nieuwjaarsschieten S.O.P., thema prijs: Espelo-west, eervolle vermelding: 3x11 Carnaval. Kinderspelen: groep 1 t/m 3: 1. Rob Steegink (59 pnt2. Mark Lub- bersen (54 pnt.), 3. Erwin Krikkink (46 pnt.); groep 4 t/m 6; 1Geertje ten Dam (42 pnt.), Theodoor Kuster (42 pnt.), 2. Maarten Lub- bersen (39 pnt.), 3. Joyce Beumer (38 pnt.); groep 7 en 8: 1, Sandra Reilink (58 pnt.), 2. Hans ten Dam (53 pnt.), Martijn Vaneman (53 pnt.), 3. Anita Luggenhorst (45 pnt.). Volksspelen: ringsteken: 1. Rianne Schip pers, 2. Carla Marsman, 3. Erik Gerritsen; stoelendans: I.Wim Boode, 2. Gerda Blan- kena, 3. Krijn Dekker; ballontrappen: 1 Sil via Bekkernens, 2. Annemiek Toorneman, 3. Theodoor Kuster; bloastrappen: 1. Wim Haverslag, 2. Henk Nijkamp, 3. Henk Mei link; droogsurfen: 1. Henk Blankena, 2. Jan Reilink, 3. Wim Schoneveid; hindernisbaan groepen: 1. groep Jojo.s, 2. groep Bloep, 3. groep Bouman/Kappert. Hond-en-baasra- ce: 1Teun Stevens met Cona, 2. Henk Mei link met Vita; prominenten: 1. café Jansen (Frans) met Takky, 2. feestcommissie Dijk- erhoek (Wim Stevens) met Astra. Mevrouw Slotman-Post was op 1 augustus vijfentwintig jaar in dienst als kleuterleidster bij de ge meente Holten. Ter gelegenheid •van dit jubileum is er op vrijdag middag om 15.30 uur een receptie op de Haarschool aan de Ab Jan- senstraat 30. Oud-collega's en oud leerlingen zijn uiteraard van harte welkom. De S.V. Bato krijgt een afdeling basketbal. Op maandag 1 oktober beginnen de trainingen in het gym nastieklokaal aan de Lageweg. Ie dere maandagavond - bij voldoen de deelname ook op dinsdagavond - wordt er getraind van 18.30-19.30 uur. Belangstellenden vanaf twaalf jaar kunnen zich tot 8 sep tember aanmelden bij de secreta ris van S.V. Bato mevr. M.G. Eg- gink, tel. 62000 (na 18.00 uur). Als de gemeenteraad zich in het voorstel van B. en W. kan vinden, zijn binnenkort alle commissiever gaderingen in principe openbaar. Voor de commissie algemene en bestuurlijke zaken blijft overigens gelden, dat een deel van de verga dering besloten wordt afgehan deld, om het college de gelegen heid te geven „om de meningen van de fracties te peilen over be leidspunten die nog niet rijp zijn om naar buiten te komen", zoals burgemeester van Rappard het verwoorde. In hetzelfde voorstel is ook het spreekrecht van burgers- /belanghebbenden in de sportcom- missie en de commissie socuwe op genomen. De Schure opent zaterdag 1 sep tember het live-seizoen met een optreden van de Diepenheimse band Inpendence. De formatie brengt zelf gecomponeerde En gelstalige muziek ten gehore. De vier bandleden hebben elk een an dere muzikale voorkeur, hetgeen in hun muziek duidelijk naar voren komt. Dit leidt tot een orgineel en zeer eigenzinnig geluid. De zaal gaat open om 20.00 uur en het op treden begint om 22.00 uur. De en tree bedraagt 5,-. Agenda: 1 september: Inpendence, gitaarpop; 6 oktober: Yah Yla Reg- gaeband; 2 november: Hardboard, blues; 1 december: Slow Boys, ruig; 28 december: TBC, Neder- blues. 11111111 Ti J 'if I I Met modder gooien was er nog net niet bij op de laatste Hoolter Oam'd van 1990'. De Fienpreuverinnen hadden een ouderwetse bal lentent opgesteld, waarin het publiek naar hartelust kon mikken op de hoofden van onder andere Prins Carnaval, burgemeester van Rappard, Rinus den Heijer en schutterskoning Jan Bronnin- kreef.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1