Van boerenzoon tot gemeenteambtenaar Steun voor slachtoffers van misdrijf broodnodie S De Habito '90 Zum Hoolter Bock met songfestival euwsnad „Zum Hoolter Bock" Buro Slachtofferhulp opent spreekuur in Holten Groot succes Koeien 100 JAAR de beurs vóór het hele gezin van 5 september t/m 8 september 1990 te Rijssen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Uitbreiding Boschkamp Marga Buit Tegenwoordig vragen ze groot rijbewijs voor zo'n baan' 2.50 KORTING ]Repetities IGK Deginnen weer Recreatiewerk ng „De Waag" Wateroverlast Diessenplas Holtens meisje verongelukt Dinsdag 21 augustus 1990 is er weer: m.m.v. diverse „Holtense" artiesten en met: Aanvang 19.00 uur - Smidsbelt Holten Holtens Nieuwsblad Donderdag 16 augustus 1990 42ste jaargang no.33 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Zaterdag was het dan zover. Na maandeiange voorbereiding konden ruim 500 atleten en at letes eindelijk van start voor hun 1/8 of VA triathlon van Hol ten. In de smorende hitte teken de onze Verslaggever louter te vreden geluiden op uit dé mon den van deelnemers, bezoekers en organisatoren. Een groot succes dus. De tijd van het jaar is weer aan gebroken voor fokveedagen en paardcnkeuringen. Verlost van alle zorgen rondom melkers koorts, wordt zaterdag in Espe- lo de jaarlijkse fokveedag weer gehouden, terwijl amper drie kilometer verder dezelfde dag in Dijkerhoek de paarden van Holbatheo aan de kritische blik van de keurmeesters wor den onderworpen, het Holtens Nieuwsblad bericht erover. „Vandaag aan de dag zijn het alle maal machines," zegt J.G. Nijland over het werk bij Gemeentewer ken. „Toen ik er kwam was het een voordeel dat ik als boerenzoon goed met de zeis overweg kon om sloten te maaien, tegenwoordig vragen ze voor zo'n baan groot rij bewijs." Geboren en getogen in Holten als oudste zoon op een klein boerderijtje, waar hij nu nog steeds met zijn vrouw woont, lag het in de lijn dat hij het bedrijf van zijn vader over zou nemen. Toch viert hij deze maand zijn vij fentwintigjarig ambtsjubileum bij de gemeente. De boerenzoon werd ambtenaar. Dat het op een bedrijf met maar vier koeien in de wei ook vóór de schaalvergrotingen in de agrari sche sector nodig was om er iets bij te verdienen, zal duidelijk zijn. Nij land junior werkte eerst bij een col lega boer, maar in de jaren vijftig leek hem de toekomst voor het kleine boerenbedrijf niet erg gun stig meer. Dus solliciteerde hij naar een baan hij de zuivelfabriek. „Ik dacht toen: melk en boter en kaas hebben de mensen altijd (vers) nodig, dus een melkfabriek in Holten blijft er altijd wel be staan," vertelt hij. „Bovendien was het dicht bij huis, dan kon ik 's avonds nog melken en de melk aan de weg zetten." Maar toen de toenmalige directeur van Coberco zo eens liet vallen, dat hij verwachtte dat de fabriek toch nog wel eens uit het dorp zou ver trekken, leek het hem tijd worden om uit te kijken naar een baan met wat meer vastigheid. Een adver tentie in het Holtens Nieuwsblad, waarin bij Gemeentewerken ie mand werd gevraagd 'voor alle voorkomende werkzaamheden'. bracht hem per 1 augustus 1965 in gemeentedienst. Daar begon hij bij de reinigingsdienst en het wege- nonderhoud, vandaar het maaien en (met de schop) uitdiepen van die sloten. Het huisvuil werd in die tijd nog in bakken opgehaald en dan met de hand in de wagen ge kiept. In 1968 moest de heer Nijland ech ter een longoperatie ondergaan en daarna werd op doktersadvies be sloten (in overleg met de toenmali ge directeur Prakke) dat hij weer kon beginnen met wat lichter werk bij de dienst plantsoenen en be graafplaatsen. Tot vorig jaar, toen hartklachten hem in de ziektewet deden belanden, is hij bij de dienst gebleven, die hij van vier man toen tot acht man nu heeft zien eroeien. „Holten breidde zichuit in de jaren zestig en zeventig, met woning bouw, met scholen. Er was ook a s i <•- a Per 1 augustus was J.G. Nijland vijfentwintig jaar in gemeentedienst meer geld beschikbaar van over heidswege. We plantten toen gere geld coniferen aan, waar zie je dat nu nog?" Grafdelven was ook een onderdeel van zijn taak. „Geen mooi werk, wel dankbaar werk," zegt hij ero ver. „Rijk of arm, van adel of niet, na de begrafenis gooien wij hetzelf de zand erover. We doen dat wel met eerbied, daar zetje geen tran sistorradio bij aan. Het eerste graf dat je hebt helpen delven vergeet je ook nooit meer." Er is trouwens één ding waar hij erg aan heeft moeten wennen toen hij in ge meentedienst kwam: „In de zuivel fabriek maakten ze een product, dan kan je zien wat je maakt. Bij een gemeente ligt dat wel even an ders." dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand AUGUSTUS op een volledige watergolf- of föhnbehandeling. 05700-13017 05483-64486 Deventer Holten 05730-52020 05750-20900 Lochem Wamsveld [Het Holtens Gemengd Koor start iop maandag 20 augustus weer met tón wekelijkse repetities in het lo- Ikaal achter de Amro-bank aan de Dorpsstraat. De avonden begin nen steeds om 19.45 uur. Slechts weinig mensen uit Holten klopten in het afgelopen jaar aan bij het Buro Slachtofferhulp in Deventer. Hennie van der Keuken, groepsrechercheur bij de Rijkspolitie en contact persoon voor het bureau, heeft daar wel een verklaring voor. „In de eerste plaats kent men elkaar hier toch wat meer dan in de stad. Daar komt bij de nuchterheid van de bevolking en ik heb ook de indruk dat de agenten goed werk doen naar de mensen toe," zegt hij erover. Toch zou je mogen verwachten dat er meer Holtenaren gebruik zouden maken van de diens ten van het bureau. Het is waarschijnlijk toch zo, dat de drem pel enigszins wordt verhoogd door het feit dat de meest nabij gelegen vestiging in Deventer is en niet in het eigen dorp. Als de mensen dan niet naar ons toe komen, dan gaan wij maar naar de mensen toe," heeft men daarom gedacht en dus krijgt het Buro Slachtofferhulp met ingang van september een maandelijks spreekuur in Holten, Bathmen, Diepenveen, Schalkhaar en Olst. Voor Holten is dat iedere eerste dinsdag van de maand van 9.30- 10.30 uur in het gebouw van de Rijkspolitie aan de Reilinksweg. Dat het bureau daar onderdak heeft gevonden betekent overi gens niet, dat het op de één of an dere manier een onderdeel zou vor men van de Holtense politie. „In principe hebben wij helemaal niets met het Buro Slachtofferhulp te maken," stelt rechercheur Van der Keuken nadrukkelijk. „Wat aan hun verteld wordt komt zeker niet bij ons terecht. Andersom ge ven wij het bureau wel informatie over de aangiften die bij ons ge daan zijn. Het is trouwens niet zo maar uit de lucht komen vallen dat het spreekuur bij ons is onderge bracht. De ervaring in Deventer, waar men ook een kamer in het po litiebureau heeft, leert, dat de men sen die aangifte komen doen heel gemakkelijk meteen daar binnen lopen. Bovendien geloof ik dat de schroom om het politiebureau bin nen te stappen erg klein is in Hol ten." Hij vind het een goede zaak dat er de laatste jaren steeds meer aan dacht komt voor het lot van de slachtoffers van misdrijven. Dat is broodnodig, en niet alleen voor de slachtoffers van ernstige (sexuele) geweldsdelicten. Diefstal en in braak lijken tegenwoordig tot de alledaagse risico's van het leven te behoren, waar niemand nog koud of warm van wordt. „Maar ik ken nog wel mensen waar jaren gele den is ingebroken en die nog steeds met een bepaald angstgevoel zit ten," vertelt Van der Keuken. „Een inbraak is een enorme inbreuk op de privacy, er zijn huisvrouwen die daarna al het textiel dat ze in huis hadden hebben gewassen. Zo'n er varing laat bij de meeste mensen meer na dan men vermoedt en de reactie komt vaak pas een tijdje la ter." Het door vrijwilligers bemande Buro Slachtofferhulp biedt (gratis) hulp bij alle praktische zaken waar een slachtoffer van misdrijf mee te maken kan krijgen: het invullen van formulieren, contacten met verzekeringen, de gang naar dok ter, politie of rechtbank en het ge bruiken van de mogelijkheden om vergoeding te krijgen voor de gele den schade. Verder is er een luiste rend oor voor al diegenen, die om hun ervaringen te verwerken daar nog eens (en nog eens) over willen praten. Natuurlijk is het bureau er ook voor mensen die (nog) geen aangifte hebben gedaan, met de garantie dat wat zij aan een mede werker vertellen als strikt vertrou welijk geldt. Het Buro Slachtofferhulp houdt in Holten spreekuur op iedere eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het gebouw van de Rijkspolitie aan de Rei linksweg. Voor 1990 zijn de data: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december. Wie zolang niet kan of wil wachten, kan contact opnemen met buro Deventer, tel. 05700-40571, In de laatste week dat de tent van het interkerkelijk recreatiewerk op de Borkeld staat is het thema heel toepasselijk: Afscheid. Van maandag tot en met vrijdag is er iedere ochtend van 10.00-12.00 uur een kindermorgen en 's avonds een kleuterkwarticrtjc van 19.00-19.15 uur. Behalve vakantiegasten zijn ook alle Holtenaren van harte wel kom! Overzicht van de overige activiteiten: zaterdag: open avond met de Holtense band Totall Disaster, 20.00 uur; zondag: kampdienst rond het thema 'natuur en mi lieu', 10.00 uur; klootschieten, 14.30 uur; maandag: verkleed voetbal, 14.30 uur; ver kleed volleybal, 19.30 uur; dinsdag: spook- tocht, 22.00 uur; woensdag: Meneer Kak- tusshow, 14.30 uur; donderdag: afscheids feest met barbecue, 19.00 uur (opgeven voor 12.00 uur); vrijdag: speurtocht, 14.30 uur; zondag: kampdienst met als thema 'afscheid'. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Marcha treedt op en reikt de prij zen uit op het derde Holtens Song festival Op de vijfde en één na laatste Hoolter Oam'd van 1990 is het weer Zum Hoolter Bock en Holte naren weten dan dat het om een avond georganiseerd door de Hol tense Boerendansers gaat. Wat staat ons te wachten? Een hele boel mensen zullen er stieken al op hebben gehoopt en die worden op hun wenken bediend, want voor dinsdag 21 augustus staat het derde Holter Songfestival op de rol. Wegens succes geprolongeerd, mag je wel zeggen, want dit zang festijn bleek de afgelopen jaren het drukst bezochte evenement op de Smidsbelt. Als speciale publiekstrekker is Marcha Bult aangezocht, natuur lijk welbekend in en buiten de re gio en vergezeld door haar Omega Showband. Diezelfde band bege leidt ook de ambitieuze artiesten, want een eerder gevraagde groep haakte af omdat de moeilijkheids graad van sommige nummers hen toch net te hoog was. Het optreden van Marcha mag halverwege de avond worden verwacht, maar zij Marcha treedt op en reikt de prij zen uit op het derde Holtens Song festival blijft tot het einde van de avond present om de prijzen uit te reiken. Vijftien artiesten, al ervaren of in spé, strijden om de eer en van hen komen er vijf uit het eigen dorp. Daarbij is natuurlijk de 'Holtense Elvis' Rein Hofman, die vorig jaar de prijs voor het meestbelovende jonge talent mee naar huis mocht nemen. Hij doet nu een gooi naar de top met Only when you leave. Plaatselijke concurrentie krijgt hij van Joke Vruggink en drie muziek groepen. waaronder de Holter- broek Girls en Teroelaas. Bekende namen zijn verder Jean ne Wesseling uit Rijssen, die haar titel komt verdedigen, imitator Wissink en Martha Dijkerman uit Laren met een Nederlandstalig lied. Zij was nog niet eerder in Hol ten te zien, maar afgelopen zater dag wel te horen bij Radio Oost. Wie de beste is wordt beoordeeld door een uiterst bekwame jury, be staande uit de heer Weijdel van Ar tiestenbureau BVM uit Enschede en prominente Holtenaren als Jos Kamphuis (namens de Handels vereniging), makelaar Stukker en schoolhoofd Gert-Jan van 't Holt. Zum Hoolter Bock begint prompt om 19.00 uur op een Smidsbelt vol- gezet met zeshonderd zitplaatsen en beschenen door gezellige sfeer verlichting. Als de weergoden mee werken wordt het weer een uniek feest, want dat mag je een songfes tival in de open lucht, live gezon gen en live begeleid, wel noemen. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De gemeente gaat serieus onder zoeken wat de mogelijkheden zijn voor een uitbreiding van dorpshuis De Boschkamp aan de Tuinstraat. Aanleiding is het verzoek van ge zinsvervangend tehuis De Lath- mer om meer dagopvang, als de net in aanbouw genomen sociowo- ningen betrokken worden. De Lathmer heeft goede ervaringen met over de opvang in De Bosc hkamp en wil dan ook graag de achttien nieuwe pupillen eveneens daar onderbrengen. Volgens wet houder Wim Dalhuisen is dorps huis voor de huidige gebruikers, in clusief het gezinsvervangend te huis, nog groot genoeg, „hoewel het steeds meer dringen wordt". Het college van B. en W. heeft nu besloten dat gemeentewerken in overleg met de architect die het dorpshuis gebouwd heeft na zal gaan, welke omvang voor de nabije toekomst nodig is en hoe een even tuele uitbreiding gestalte zou kun nen krijgen. Bij dit onderzoek wor den ook de (meest kleine) wensen betrokken, die door de gebruikers raad op tafel zijn gelegd. Uitgangs punt blijft dat de exploitatie van het dorpshuis de gemeente geen extra geld mag gaan kosten. Bejaardencentrum Diessenplas zal zelf maatregelen moeten ne men om wateroverlast in de nieu we aanleunwoningen te voorko men. Toen tijdens recente stort buien het halve dorp blank stond, zagen de bewoners daarvan tot hun verbazing het water van bin nenuit hun huis binnen komen. Toiletten en fonteintjes liepen over, omdat het via het platte dak in het riool stromende hemelwater meer ruimte nodig had dan de af voer kennelijk kon bieden. Inmiddels is gebleken dat het pro bleem veroorzaakt werd door een te kleine aansluiting op de ge meentelijke riolering. Die aanslui ting wordt nu verbreed en voorzien van een terugslagklep, zodat het ri oolwater in ieder geval niet meer in de woningen terug kan stromen. Maandag overleed de dertienjarige Jildou Metsemakers uit Holten in het Medisch Spectrum Twente in Enschede aan de gevolgen van een verkeersongeval. Zondagmiddag was zij op een fietstocht tijdens haar verblijf op kampeerboerderij De Zoeke aangereden door een Deense vrachtauto bij het overste ken van de altijd zeer drukke weg van Denekamp naar Nordhom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1