Holten blijkt geliefd bij de kermisklanten Water grootste vijand van Holtens m WEEK Touwtrekken om Holtense titels Holten in detail f. OEZE Archief geliefd bij stamboomonderzoekers Tractor Knaapjes ,xtra ruimte gemeentewerf Receptie 75 aar VVV op 20 september BON Bibliotheek gesloten FC Twente twee keer naar Holten 100 JAAR Bergruiters r J U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Recreatiewerk 5.- korting Geslaagd 15 Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 juli 1990 42ste jaargang no.30 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Hoe houd je een slordige-dui zend paardekrachten in be dwang? Holtenaar Henk Mei link had er in de eerste twee wedstrijden voor het NK trac- torpulling nog de nodige moei te mee, maar na de eerste pun ten winst in het Drentse Eext lijkt de 28-jarige mallenmaker zijn Rough Neck-tractor in be dwang te hebben. De avond- wedstrijden in Lochem op 28 juli moeten daarvoor het be wijs leveren. Liefhebbers van sopranen en alten kwamen vorige week aan hun trekken bij het concert dat het Elburgs Stadsknapenkoor in de NH kerk gaf. Onze recen sent Gotze Kaspersma merkte al snel dat dit jeugdige koor al over een fikse dosis concertrou tine beschikt. Echt kermisweer was het dinsdag toen voor de 36ste keer de kermis klanten in Holten hun tenten openden. Dit keer zonder enige of ficiële plichtplegingen omdat die traditie gelijk met het fenomeen braderie- of dorpsfeestkoninging is verdwenen, maar het was er niet minder druk om. Al meteen kregen de attracties flink wat aanloop. De enerverende Calypso met zijn swingende grijparmen, de auto scooters en ook de Cakewalk die dit jaar voor het eerst in Holten draait. En niet te vergeten de draaimolen waarin de allerklein sten hun eerste kermiservaringen opdoen. In die leeftijdscategorie viel ook de gratis schminkbeurt die de dames van De Fienpreuvers aanboden erg in de smaak. Tot een uur of zes hadden de dames de han den vol om alle kinderen van een passend smoelwerkje te voorzien. Uiteraard is de Holtense kermis niet te vergelijken met bijvoor beeld een Tilburg dat in dezelfde week op de kalender staat, maar volgens Herman Beltman van de Dorpsfeestcommissie (die hij sa men met Jos Kamphuis vormt) heeft Holten bij veel kermisonder nemers toch een streepje voor. De man die zich alweer jaren met de samenstelling van de jaarlijkse kermis bezighoudt en daarvoor zijn vakantie uitstelt tot de zondag nadat de dorpskom weer vrij is van oliebollenwalmen en discoklan ken, heeft dan ook dit jaar geen moeite gehad de plaatsen te ver pachten. „Grootste probleem is om een goe de verhouding tussen amusement en gokken te vinden. En je zit na tuurlijk met een beperkte ruimte hier want om een kermis gezellig te houden moet je het erg compact opzetten. Natuurlijk zijn er specta culairdere attracties te bedenken. maar ze moeten wel binnen de Hol tense verhoudingen passen. Wij kij ken er verder naar dat de exploi tanten geen al te hoge prijzen bere kenen terwijl we tevens verwach ten dat ze niet al te karig zijn in het uitdelen van prijsjes. Datgene wat we aan de pachtgelden overhou den wordt bestemd voor de subsi diëring van andere activiteiten in Holten. Op die manier vormen we voor veel evenementen een soort sponsor. Een tweede kermis in Hol ten? Nee, dat zou niet lukken. Net zo goed als we vasthouden aan de midweekse dagen, want ik geloof niet dat de Holtense middenstand zit te springen op een parkeer plaatsen opslorpende kermis op de zaterdag." Beltman is er inderdaad weer in ge slaagd een gevarieerde kermisbe- zetting naar Holten te krijgen met voor elk wat wils. Dat geldt ook voor het aanbod aan drankjes en hapjes, waarbij carnavalsvereni ging De Fienpreuvers er met een buitenformaat feesttent tegenover gebouw Irene weer uitspringt. Of de naaste buren er, gezien het ge brek aan urinoirs, even blij mee zijn is een tweede, maar een feit blijft dat deze Hofbar telkenjare weer uitgroeit tot een gezellige pleisterplaats voor veel kermis- vierders. Vanavond (donderdag) lijken de horecafestiviteiten zich wat meer naar de afgesloten Dorpsstraat te verplaatsen want tijdens de braderie die daar gehou den wordt, zijn er enkele levensgro te terrassen ingericht waarop (ook belangrijk!) levende muziek kan worden beluisterd. Morgenavond alweer is de laatste avond van de Holtense kermis. Nu de Holtense gemeentewerf door Ie op handen zijnde bouw van en nieuwe brandweergarage in de ruimteproblemen komt, heeft de gemeente besloten de overbodig jeworden opslagplaats van Rijks- raterstaat aan de Deventerweg te ïopen. Het terrein van 1250 m2 noet f 60.000 gulden kosten en kan ia verloop van tijd eventueel ook woningbouw worden ge- iruikt. )e Holtense Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, die dit jaar iet 75-jarig bestaan viert, zal deze ebeurtenis niet ongemerkt voor- lij laten gaan. Hoewel een eerder angekondigd jubileumboekje uit .ostenoverwegingen niet zal ver- chijnen, wordt er wel degelijk aan lacht besteed aan driekwart eeuw oeristische informatie. Zo wordt n de nieuwe VW-Wegwijzer voor een aantal pagina's inge- uimd waarop de historie van de W Holten nader wordt belicht. )ok wordt er op de feitelijke ver- aardag, donderdag 20 september, en feestelijke receptie gehouden nzaal Het Bonte Paard in Dijker- ïoek. Naast de al ingevoerde aan lassing van het briefpapier zal de leuglijke verjaardag vooral wor- len gevierd met een intensieve iromotiecampagne in de verre re- io. Bedoeling daarvan is vooral de lagtoerist attent te maken op Hol en met de Holterberg. Een promo- ieteam zal in dat kader gratis ietsroutes en actiestickers uitde- op grote markten in plaatsen lis Apeldoorn, Doetinchem en Volle en ook kan men met die in- ormatie meedoen aan een prijs- Taag. Op die manier moet 75 jaar VVV in Holten extra aandacht krij- en. De eerste keer dat er in stukken melding wordt gemaakt van Holten was in 1237. Zover gaat het gemeentearchief niet terug. De oudste stuk ken daarin dateren uit 1811, de tijd dat Overijssel deel uitmaakte van het Franse keizerrijk. De meest bijzondere delen van het archief, zoals over de in 1865 ontbonden marke van Holten, zijn bovendien overge bracht naar dat deel van het rijksarchief, dat in Zwolle wordt bewaard. Wat overblijft, heeft voor een belangrijk deel betrekking op gemeente lijke verslagen of de burgelijke stand. Zo is er een register in te zien van de namen, die mensen zonder familienaam in de Napoleontische tijd moesten aannemen. Gemeentearchivaris Jan ten Barge toont een met touw dichtgebonden pakketje, een heel verschil met de efficiënt opgeborgen dossiers van tegenwoordig. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goéd geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Op maandag 30 juli kan de Holten se bibliotheek aan de Rörikstraat. de vakantie-leeshonger niet stil len. Vanwege een verhuizing van de centrale computer van Zwolle naar Nijverdal ligt de bedrijfsvoe ring compleet stil en blijven de deuren gesloten. In de tent van het interkerkelijk re creatiewerk op de Borkeld is er de komende week weer van alles te beleven. Van maandag tot en met vrijdag is er iedere ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur kindermor gen voor de jeugd van 4 tot 12 jaar (kosten f 0,50). Verder luidt het pro gramma als volgt: Zaterdag 28 juli: 20.00 uur kennisma kingsavond met kampvuur (gratis). Zondag 29 juli: 10.00 uur kampdienst, voorganger dhr. Bouhuis. Maandag 30 juli: 19.30 uur sportavond (f 1,00). Dinsdag 31 juli: 22.00 uur dierenge- luidspel (f 1,00). Woensdag 1 augus tus: 14.30 uur carnaval (f 1,50). Don derdag 2 augustus: 19.00 uur barbe- que (f 5,00, voor 13.00 uur opgeven). Vrijdag 3 augustus: 14.30 uur vossen jacht (f1,00). Van al het papier dat de gemeente binnenkrijgt of zelf produceert wordt ongeveer de helft bewaard, soms maar voor een paar jaar, soms voor langere tijd. De richtlij nen in de Archiefwet en de uitvoe ringsbesluiten daarvan maken het mogelijk, om eigenlijk direct al bij ontvangst dat onderscheid te maken. Gemeentearchivaris (sinds 1979) is J.A. ten Barge, die tevens de postbehandeling onder zijn beheer heeft. Door die dubbel functie krijgt hij alle stukken zelfs twee keer onder ogen: „Tegen woordig komt er zo'n massa papier binnen, die stroom van rapporten en nota's neemt eigenlijk altijd toe. Ik zie het allemaal 's morgens bij de post binnenkomen en later komt het weer bij mij terug om be waard te worden." We spreken van 'het' archief, maar in wezen zijn het er drie. Het corres pondentiearchief bevat brieven aan en van de gemeente. Het dyna misch archief is een 'lopend' ar chief, tweeduizend dossiers die ge regeld nog gebruikt worden in een paternosterkast. Achter elkaar ge zet zouden ze dertig strekkende meter meten. Hun voorland is het (semi)statiseh archief, waarin de niet meer 'actieve' (in gebruik zijn de) stukken vanaf 1830 tot heden brandvrij zijn opgeborgen. Niet muf De grootste angst van een archiva ris is trouwens niet vuur, zoals je zou verwachten, maar water, waar door de papieren aan elkaar gaan plakken. Sommige oude stukken lijken door opgelopen waterscha de wel door de muizen aangevre ten. Dat het toch niet muf ruikt in de kelder van het gemeentehuis komt door de speciale ventilatie- behandeling, die de getroffen stuk ken hebben ondergaan. „En dan hebben we ook nog het cilindrisch archief," besluit de heer ten Barge zijn uitleg droog-komisch, "en dat is de prullebak, want een gemeente krijgt al net zoveel ongevraagd re clamedrukwerk binnen als de bur gers." Elk dossier kan in een mum naar boven worden gehaald, sinds de stukken worden opgeborgen onder een bepaalde code per onderwerp. Alleen uit het begin van de vorige eeuw liggen er nog wat intrigeren de pakketjes, met een touwtje bij elkaar gebonden, die je het gevoel geven dat ook in deze efficiënt ge ordende ruimte nog schatten te ontdekken zijn. Voor serieuze his torische onderzoekers gaat het Holtens archief echter niet ver ge noeg terug in de tijd. Toch kloppen er per jaar tussen de vijftig en honderd mensen op de Smidsbelt aan, die graag eens in de stukken willen snuffelen. Voor het grootste deel zijn dat amateur stamboomonderzoekers. De regis ters van de burgerlijke stand zijn in principe voor iedereen toeganke lijk, al moet wel de privacy worden beschermd van nog levende perso nen. „Soms hebben ze wat hulp nodig, anderen kunnen het alleen wel af' vertelt de archivaris. „Er zijn steeds meer mensen die van voor ouder-onderzoek een hobby maken, dat kun je hier echt mer ken." Een man uit Enschede is een gere gelde bezoeker om naspeuringen te doen voor familieleden, die met de grote emigratiefgolf van 1880 liegeschiedenis toe te voegen. In 1811 loopt het spoor echter dood. De heer ten Barge: „Dan moeten ze verder zoeken in de kerkregisters of bij de rechtbank in Almelo, waar je heel interessante gegevens kunt vinden over boedelscheidingen en dergelijke. De doorgewinterde stamboomonderzoeker heeft hele staten bij zich, om de gegevens op aan te tekenen, maar er komen ook genoeg mensen die alleen maar een kopietje van een acte willen hebben." Wat de vragen van particulieren betreft is het daarmee wel beke ken. Hoogstens komt er nog eens iemand die zijn woning wil verbou wen om een oude bouwaanvraag. Over blijven de schrijvers van ge denkboekjes, zoals ter gelegenheid van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Deventer, het tweehonderdjarig bestaan van het schooltje in Dijkerhoek, de opening van het nieuwe gemeente huis of de geschiedschrijving van Holten in bezettingstijd. Dan wordt het bladeren in de oude ge meenteverslagen, zoals het 'uit voerig en beredeneerd verslag van de toestand der gemeente Holten over het jaar 1895', waarin de 'me- richting Amerika zijn getrokken dische politie'niets te doen had en en een kampeerder uit het westen benutte een dag met echt Neder- de bevolking bestond uit 1470 mannen en 1375 vrouwen. Voor dat Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Indien bekomen van de vermoeie nissen tijdens de WK voetbal kan men de komende weken de draad weer oppakken bij twee oefenwed strijden die FC Twente in Holten speelt. Op zaterdag 4 augustus speelt de hoofdselectie van trainer Theo Vonk op sportpark Meer manskamp tegen een regio-elftal, waarin uiteraard ook spelers van de SV Holten en Blauw Wit '66 zijn opgenomen. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur. Ook op donderdag 16augustus komt een vertegenwoordiging van de Enschedese betaald voetbal or ganisatie naar Holten. Dan speelt het jeugdelftal van Twente tegen de rood-zwarten van de SV Holten. Ook hierbij wordt om 19.00 uur af getrapt op Meermanskamp. dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand JULI bij aankoop van 2 bussen mousse ontvangt u 05700-13017 Deventer 05730-52020 Lochem 05483-64486 Holten 05750-20900 Wamsveld lands vakantieweer om weer wat soort zaken gaan dan die touwjes ontbrekende feitjes aan zijn fami- nog wel eens los. In Hellendoom behaalde Arjen Kraayenzank de tweede prijs in de dressuur klasse LI met 132 punten. Een vierde prijs was er in Bentelo voor Ineke Bolink die met haar paard Calisto in de dressuur klasse B 125 punten haalde. Aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht slaagde Marloes Wil le voor het doctoraal examen Ne derlands Recht. Zij treedt begin september in dienst bij de Nationa le Ombudsman in Den Haag. Zaterdag 28 juli tussen 13.00 uur en 17.00 uur zal er op Kalfstermans- weide weer heel wat worden afge- steund. Dan treden namelijk de deelnemers aan de Holtense kam pioenschappen touwtrekken in het strijdperk. Dit door de TTV Okia georganiseerde evenement wordt in vier klassen afgewerkt: een wedstrijdklasse voor de serieu ze trekkers, een damesklasse, een jeugdklasse en een recreatieklasse waarin met name de plaatselijke horeca goed vertegenwoordigd is. Ook voor de andere klassen heb ben zich echter prominente teams aangemeld zodat de liefhebbers van de touwtreksport zeker aan hun trekken zullen komen. Teams die alsnog de uitdaging aandur ven, kunnen zich tot en met vrijdag 27 juli aanmelden bij Marti Jansen, Bijvanksweg 2 in Holten (tel. 05725-1384). Een team bestaat uit zes personen plus een reserve en een coach. Wie niet in teamver band, maar zich individueel wil af reageren, kan terecht bij een elders op het terrein opgestelde Kop van Jut. Hoe goed kent u Holten? Met deze detailfoto, waarvan we er de komende weken meer zullen plaatsen, willen wij u even testen op de parate Tcennis van het eigen dorpsbeeld. Om het niet meteen al te moeilijk te maken, kozen we eerst voor een gebouw waaraan een groot aantal Holtenaren zo niet dagelijks, dan toch meerdere ma len per week voorbij gaan. En hoewel dit detail vandaag de dag niet echt functioneel meer is, zal het niet al te veel puzzelwerk kos ten om te achterhalen waar het bij hoort. Wie er echt niet uitkomt, moet volgende week het Holtens Nieuwsblad er maar op naslaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1