„Ik heb geen zin om vast te zitten" m m Wielerpeloton doet I Holten weer aan 2 L Autocross MAC Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag KOLTENS NIEUWSBLAD Vrijwilligerswerk in de vakantie Uit het politierapport Erwin Docter toont ralley-auto BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand Op terrein Schreursweg BOLSENBROEK MARKELO Winst Sandra Dieperink Grondwaterwet; vergunningaanvraag Udema-Vlees B.V. te Holten HINDERWET DONDERDAG 19 JULI 1990 Vorige week dinsdagmiddag werd Holten wederom bezocht door ven ters. Dit maal werd er gevent met ansichtkaarten. Hiervoor is geen ventvergunning nodig. Echter het komt voor dat venters vertellen dat de opbrengst voor een goed doel bestemd is, terwijl het geld nimmer daaraan wordt afgedra gen. Dit is dan oplichting en straf baar. Maar deze venters vertelden, volgens de melders, duidelijk dat het geld niet voor een goed doel be stemd was, maar voor een eigen ideaal. In de nacht van vrijdag op zater dag heeft er in de plaatselijke dis cotheek een vechtpartij plaatsge vonden. Een aantal jongelui uit Rijssen en Goor had ruzie gezocht met een aantal inwoners van Hol ten. Bij deze vechtpartij, waarbij de nodige klappen vielen, werd ook met glas en barkrukken gesmeten. De onmiddellijk ter plaatse geko men politie arresteerde drie jon gens uit Rijssen en een jongen uit Goor. Een vijfde persoon wist te ontkomen. Bij deze arrestatie ver zette een van de jongens zich en gaf daarbij een politieman een klap in het gezicht. De vier gearresteerden hebben het weekend doorgebracht in een cel op het politiebureau te Nijverdal. In diezelfde nacht heeft het inbre kersgilde bezoek gebracht aan de tuinartikelen- en gereedschapzaak DMC, aan het Zwarte pad. Dit ging ze gelukkig niet helemaal goed af. Een buurman zag ze en greep in. De inbrekers gingen er vandoor in een blauwe auto. Genoemde buur man noteerde snel het kenteken. Helaas bleek de bij dit kenteken behorende auto in Amsterdam ge stolen te zijn. Zondagmiddag liet een jongeman zijn piemel zien aan spelende kin deren nabij de Haarschool. Deze jongeman zou rijden op een brom fiets, mogelijk had hij een witte helm op en droeg hij een bodywar mer. De politie wil graag weten wie deze jongen is geweest. Dit om her haling te voorkomen. Voor zover niet op het boevenpad of anderszins druk met de begeleiding vond een deel van het vrijwilligers- team van de Kindervakantieweek even tijd om voor onze fotograaf te poseren. SoCuWe-beroepskrachten Inge Scharrenberg staandtweede van links) en Herman Kampman (staand, helemaal rechtszijn maar wat trots op hun ploeg. De één staat aan de lopende band of achter de toonbank om een centje te ver dienen, een ander levert wat van zijn vrije tijd in om anderen (en daarmee zich zelf) een fijne vakantie te geven. Als begeleider of begeleidster van de Kinder vakantieweek bijvoorbeeld, die van 9 tot en met 13 juli in Holten werd gehou den. Zestien vrijwilligers zetten 2ich in om de vijftig kinderen een prachtige week te bezorgen. Hun motieven zijn verschillend, maar het enthousiasme lijkt bij iedereen even groot. Een paar van hen laten we hier aan het woord. Miranda Jansen, Aline Berkhof, Marit Fokkema, Maija Heuvel en Jan Willem Oberink zijn de laatste dag van de Kindervakantieweek al bijtijds in het dorpshuis en willen wel even praten. Jan Willem is aan het solliciteren en heeft geen geld om uitgebreid op vakantie te gaan, dus waarom niet een week met de kinderen optrekken? Miranda, Ali ne en Maija hadden nog een week vrij naast vakantie of vakantie werk, 'dus' tijd en Marit wilde geen vakantiebaantje zoeken („ik heb geen zin om zo vast te zitten"), maar toch iets nuttigs doen met haar vrije dagen. Allemaal vinden ze het duidelijk de gewoonste zaak van de wereld om zo maar gratis en voor niks een inspannende week als jeugdleider/ster te werken. De meesten hebben al eens eerder vrijwilligerswerk gedaan, in de Schure bijvoorbeeld (Jan Willem), bij het interkerkelijk recratiewerk (Aline) of bij de organisatie van een sportevenement (Marit). Zoiets wordt kennelijk een (goede) ge woonte. En het enthousiasme van de kinderen is voor hen voldoende beloning. Marit bekent wel eerlijk dat ze 's avonds 'kapot' is en 's mor gens wel eens even moed moet ver zamelen om weer te beginnen, maar als ze er eenmaal is, vindt ze het weer 'hartstikke leuk'. Hechte groep Lang niet iedereen kende iedereen van te voren en toch zijn ze een hechte groep geworden. Proble men zijn er gelukkig niet geweest, al moest er wel eens extra gelet worden op kleintjes die die boeven- geschiedenis toch wel angstig von den. Geen valpartijen, geen ruzie, de kinderen gingen helemaal op in het spel en waren 's morgens al vroeg paraat, benieuwd hoe het verder zou gaan. Dat het program ma vooraf voor het grootste deel vast stond, heeft niemand als een nadeel ondervonden. In de nabe sprekingen hadden ze genoeg in breng om zo nodig nog wat bij te stellen. Al met al hebben ze het ge voel dat ze hun week niet beter hadden kunnen besteden. Liefhebbers van autocross komen de komende dagen ruimschoots aan hun trekken. Traditiegetrouw wordt de zondag voorafgaande aan de Dorpsfeesten de jaarlijkse Er- wincross voor clubleden van MAC De Holterberg verreden, terwijl voor woensdag 25 juli de Grote Au tocross in de klassen standaard, 1600 cc en 2000 cc op het program ma staat. Die avond wordt tevens een klasse voor plaatselijke rijders verreden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk speelt het autospektakel zich af op het terrein van de familie Wansink aan de Schreursweg (bij de Rijs- senseweg). Voor de Erwin Club- Sinds jaar en dag vindt op de eer ste kermisdag in Holten de plaat selijke wielerronde plaats. Waar om breken met tradities dachten de organisatoren van IJsclub De Noordpool en de Nijverdalse wie lervereniging CC'75 en dus wordt dinsdag 24 juli vanaf zeven uur 's avonds de amaterurronde van Hol ten verreden. Dit keer komen de dames niet aan de start omdat de organisatie in het verleden wat al te slechte ervaringen opdeed met gedane toezeggingen van wielren- sters die dan toch niet kwamen op dagen, maar het pak amateurs dat zich dinsdag aan de start ter hoog te van de Smidsbelt meldt, belooft voldoende voor een onvervalst spannende koers rondom de kerk. Als extra attractie, tenminste wan neer hij komend weekeinde de Ral- ley van Duitsland ongeschonden uitrijdt, zal ralley-coureur Erwin Docter uit Nijverdal voorafgaande aan de wielerwedstrijd enkele rondjes in zijn fabrieks Ford Sierra over het parcours rijden. Vanwege zijn werkkring alhier en het mede- sponsorschap door Autobedrijf Dries Willems heeft Doctor een speciale band met Holten en zal hij ongetwijfeld veel bekijks trekken met zijn racemonster. Voor de bijna tachtig amateurs is het parcours heel wat lastiger. Vooral omdat de organisatoren de lengte van de koers hebben uitge breid van 80 tot 100 kilometer. Aan het parcours op zich is niets gewij- g» 05076-1307 ~7 OPELQ Vakantie De functionaris van de Stichting Welzijn Ouderen Holten, mevr. P. den Hoedt-Lieshout, is van 1 juli tot en met 21 juli met vakantie. Mocht u in deze periode een alarm eringsapparaat willen aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de gezinsverzorging. Elke maan dag tot en met vrijdag wordt spreekuur gehouden van half 9 tot half 10. Het adres is Gaardenstraat 29, telefoon 6 27 84. Ook een even tuele storing aan uw apparaat kunt u daar doorgeven. cross, die alweer voor de 21ste keer wordt gehouden, valt de eerste startvlag om 12.30 uur. Bij deze cross komen alle types tegelijk aan de start, waarbij alleen de Kevers zijn uitgesloten. Bij deze cross is de toegang gratis. Het echt grote geweld begint woensdagavond om 18.30 uur wan neer autocrossers uit de verre regio zich aan de Schreursweg verza meld hebben voor hun krachtme ting in de standaardklasse, de 1600 cc-klasse en de 2000 cc-klasse. In de speciale klasse voor plaatselijke rijders betwisten Holtense cros sers elkaar de eer. zigd. Vanaf de start draaien de ren ner de steentjes van de Larense- weg op, waarna het gluiperige stukje vals plat de Pastoriestraat naar boven na verloop van tijd on getwijfeld in de benen gaat zitten. Op het rechte stuk door Oranje straat en Dorpsstraat kunnen de coureurs stevig op de pedalen en worden zeker topsnelheden ge haald. Hopelijk blijven de op het kruispunt Dorpsstraat-Larensweg opgestelde strobalen daarbij over bodige voorzorgsmaatregelen. Bekende namen In het amateurpeloton dat zich nu al heeft ingeschreven voor deze ronde, die meetelt voor de Radio Oost-bokaal, komen we weer be kende namen tegen. Henk Boeve uit Nijverdal is er een van en wat te denken van mannen als Wessel Dubbe uit Deventer, Jos Lammer- tink uit Wierden, Herman Snoe- yink uit Denekamp en Han Vaan- hold uit Haaksbergen. Mensen met een rijk wielerverleden die in het peloton echter op geduchte tegen stand kunnen rekenen van jonge ren als Tristan Hoffman uit Groen- lo of Remco Startman uit Eiber gen. En Roel Palmers uit Zwolle, Norbert Spikker uit Haaksbergen, Johan Hüter uit Deventer en Wim Bosman uit Wamsveld bewezen af gelopen weekeinde tijdens de Ron de van Deventer al met de voor sten mee te kunnen. Garantie ge noeg dus voor een spannende strijd. Afgelopen weekeinde waren leden van LRV De Bergruiters succesvol bij het concours in Dalfsen. Sandra Dieperink haalde met Devil de eer ste pnjs in de klasse Ml met 130 punten en voor Ingrid van Dijk was er met Rocko in de klasse M2 een vijfde prijs met 123 punten. Burgemeester en wethouders van de gemeente Holten maken bekend, dat gedurende de periode van 23 juli 1990 tot en met 24 augustus 1990 in het gemeentehuis van Hol ten voor een ieder ter inzage zal liggen een afschrift van de aanvraag van een vergunning c.a. ingevolge de Grondwa terwet van Udema-Vlees B.V. te Holten voor het onttrekken en infiltreren van respectievelijk 200.000 m3 en 100.000 m3 grondwater per jaar voor industrieel gebruik door het bedrijf gevestigd aan de Pannenbakkerstraat 1-3 te Holten. Tevens ligt daarbij de terzake opgestelde ontwerp-beschik- king tot verlening van de vergunning ter inzage. Gedurende vorengenoemde termijn kan een ieder schrifte lijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeen te, binnen welke het onroerend goed, waarop de bezwaren betrekking hebben, is gelegen. Op 31 augustus 1990 om 10.00 uur zal in het gemeentehuis van Holten vanwege gedeputeerde staten van Overijssel een openbare zitting over de aanvraag worden gehouden als binnen bovenvermelde termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend of binnen deze termijn aan gedeputeer de staten van Overijssel een verzoek (tel. 038-25 15 29) wordt gericht om op de openbare zitting te worden ge hoord of nader over de aanvraag te worden geïnformeerd. Degene die het ingediende bezwaarschrift wil toelichten, gehoord of nader geïnformeerd wenst te worden, kan de zitting bijwonen in persoon of bij gemachtigde. Holten, 19 juli 1990 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. L. F. C. van Rappard, burgemeester J. A. Wissink (loco), secretaris Ter inzagelegging aanvragen om vergunning Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecreta rie van Holten liggen vanaf 23 juli 1990 tot en met 23 augustus 1990 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur ter inzage de verzoeken om vergunning ingevolge de Hinder wet van: 1. H. J. Meesterberends, Oude Deventerweg 10 te Holten; tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, fok- en kalvermestbedrijf annex opslag van dieselolie) om vattende vergunning; 2. mevr. G. Jansen-Timmerman, Menumsweg 3, Holten; tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundvee-, melk- en mestbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning; 3. T. F. Veltmaat, Borkeldsweg 2 te Holten; tot het oprich ten en in werking hebben van een veehandel-/agrarisch bedrijf annex mestopslag; 4. G. H. Wissink, Espelodijk 15 te Holten; tot het uitbreiden en wijzigen van het fokvarkensbedrijf annex opslag van dieselolie. Deze aanvragen om vergunning liggen voorts gedurende genoemde periode van 1 maand iedere dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten. Schriftelijk kunnen tot 23 augustus 1990 gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het College van burge meester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6 te Holten. De persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaar schrift heeft ingediend worden, indien daarom uitdrukkelijk verzocht wordt, niet bekend gemaakt. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde bezwaren inbrengen op verzoek tot 16 augustus 1990. U gelieve daarvoor een afspraak te maken met de Afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie, tel. 6 16 66. NED.HERV. KERK i.30 uur: ds. J.P. ter Heege- Prenger (Markelo), kindeme- vendienst: Sytze Meinsma en Ema Nikkels; 19.00 uur: ds. A. Mol (Lochem). Oppasdienst: mw. Ymker-Blok- zijl en Jeanet Mensink. Uitgangscollecte: algemeen kerkewerk (Kerk en Samenle ving). Diessenplas: woensdag 25 juli 19.00 uur: Leger des Heils. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. P.W. Dekker (Vor- den), geen kindemevendienst; 19.15 uur: ds. B.G. de Valk (Em- meloord). De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor rente en af lossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Klary Of- fringa-Werkman, Wilma Aan stoot en Ineke Aanstoot-Wes- sels; 4-6 jaar: Henriëtte Schip- per-Beldman, Herma Aanstoot- Pluimers en Ria Aanstoot- Stam. Koffiedrinken voor vakantie gangers: mw. J.A. Abbink-Dijk- ink en mw. J.E. Paalman-Aan stoot. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur: Heili ge Mis. DIJKERHOEK 9.30 uur: ds. L. Flier (Nijverdal); uitgangscollecte: algemeen ker kewerk (Kerk en Samenleving). OKKENBROEK 09.30 uur: ds. M.G. Rosbergen (Deventer); uitgangscollecte: Kerk en Samenleving. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur: H. Mis. Zondag: 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. ARTS: 21 en 22 juli: W.R. van Couwe- laar, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag: voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen, tel. 6 39 75. WIJK VERPLE GING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31, tel. 6 14 36. Spreekuur en uitleen magazij nartikelen: maandag t/m vrij- van 13.30-14.30 uur; 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen, tel. 05700-1 52 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, volgens af spraak. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapeutisch Centrum Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, tel. 6 42 51. Behandeling volgens af spraak (ook voor ziekenfond spatiënten). TANDARTS: 21 en 18 juli: K. van Aken, Kei zersweg 26, Holten, tel. 6 17 87. Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Diessenplasstraat 5, tel. 6 15 15. Spreekuur: zaterdag 8.00- 9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 6 28 35, b.g.g. 05704-30 86. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29, tel 6 27 84. Spreek uur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 26, tel. 6 14 36. VOEDINGSBOND FNV: Informatie over uitkeringen: tel. 05483-6 30 56; 053-33 05 37; 05496-6 30 56. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen: tel. 6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts, tel. 6 35 53. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: tel. 6 18 14; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Ge opend: maandag en vrijdag van 14.00-17.30 uur en van 18.30- 20.00 uur; woensdag van 09.30- 12.30 uur en van 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N: Dorpsstraat 27 (VW-gebouw). Geopend: vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. 20 juli: rondleiding met film beelden in museum Bos Dieren wereld, 20.00 uur. 22 juli: Erwincross, 13.00 uur. 24 juli: vanaf 14.30 uur kermis; wielerronde in dorpscentrum, 10.00 uur; geologie-excursie (vooraf opgeven bij VW), 13.30 uur. 25 juli: vanaf 13.30 uur kermis; kleinveemarkt en rommel markt op Kalfstermansweide, 10.00 uur; ringsteken in Dorps straat, 19.00 uur; zomervoetbal; 18.30 uur: autocross MAC De Holterberg, terrein Rijssense- weg. 26 juli: vanaf 13.30 uur kermis; bos- en natuurexcursie, 14.00 uur (vooraf opgeven bij VW); braderie in Dorpsstraat, 19.00 uur. 27 juli: vanaf 13.30 uur kermis; rondleiding met filmbeelden in museum Bos Dierenwereld, 20.00 uur; orgelconcert Peter Ei lander in NH kerk, 20.00 uur. 28 juli: touwtrektoemooi op Kalfstermansweide, 13.00 uur. 31 juli: geologie-excursie (voor af opgeven bij VW), 13.30 uur; Hoolter Avond, Pimpelavond. 1 augustus: zomervoetbal. 2 augustus: De Boer Op, open dag landbouw en veeteelt in Holten, start bij VW-kantoor, bos- en natuurexcursie (vooraf opgeven bij VW), 14.00 uur. 3 augustus: rondleiding met filmbeelden in museum Bos Dierenwereld, 20.00 uur. gevonden/verloren/vaste kop: Gevonden: Hond (zwart met witte neus), dameshorloge, 200 gulden, zes sleutels. Verloren: kanarie, zwarte tas, toeristenkaart, halsketting, 7 sleutels met 2 ringen. Geboren: jhr. Glenn Arthur Quintijn, zoon van jhr. G.A.H. van Coeverden en A.E.P. Mar seille; Mike Christian, zoon van G.D. Kolkman en F.J.H. Hal link (geboren te Deventer). Overleden: W. Beldman (78), overleden te Deventer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 3