Fraaie staaltjes van grootouders bouwkunst Alle hens aan dek bij 75-jarige VVV Holten Holtens Nieuws WEEK DEZE Toeristische tropenweken achter de balie Togaclub zet Hoolter Aom'de uitstekend in rolfbaan 3KIA-jeugd tezwaren van nr. Kienhuis )ij provincie 5ehonoreerd Elke dinsdag wat te doen 100 JAAR Serie bouwwerken uit 1850-1940 iestemmingsplan Holterberg Uontuasigtüss fraai® Parber-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 1 1 i I Recreatiewerk 5.- korting Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 juli 1990 42ste jaargang no.29 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 !omt ie nou wel of komt ie iet? We hebben niet de indruk at de gemiddelde Holtenaar r zich dagelijks druk over naakt, maar desalniettemin naakte het Holtens Nieuws- lad na een jaar van wikken en zegende balans op met betrek ing tot de golfbaanplannen op e Holterberg. Zoals het er nu litziet kan het hele project wel ens op de lange (golfibaan vorden geschoven. Vmwtrekvercniging OKIA loeft zicti over de toekomst een kopzorgen te maken. Met le vorig weekeinde behaalde Jederlandse titel bewijst de eugd van deze vereniging dat lol ten de komende jaren niet krachtpatsers verlegen loeft te zitten. De bouwkunst van onze ouders, grootouders en overgrootouders is lang wat onderbelicht geweest. Dat was voor de rijksoverheid re den om in 1984 te besluiten tot een grootscheeps (landelijk) inventa risatieproject, om de meest ken merkende voorbeelden van stede- bouw en bouwkunst uit het mid den van de vorige eeuw tot het be gin van de Tweede Wereldoorlog vast te leggen. Voor Overijssel werd de inventarisatie verrricht door het Oversticht, dat in Holten, dorp en buurtschappen, maar liefst 96 objecten uit de periode 1850-1940 de moeite van een ver melding waard vond. De lijst die vorig jaar aan de ge meente werd aangeboden, bevat voornamelijk typische boerderij en, karakteristieke dorpswonin gen en kleine landelijke villa's, maar bijvoorbeeld ook het schuur- kerkje van Dijkerhoek, de zitbank aan de Enkweg en de verwaarloos de gedenkpaal met bloembak voor het NS-station. Uit al die (over)be- kende, maar misschien niet ge noeg gewaardeerde gebouwen hebben we voor u een keuze ge maakt, die u in de komende maan den in het Holtens Nieuwblad aan zult treffen. Misschien een aanspo ring om weer eens met een onbe vangen blik naar de eigen omge ving te kijken! Bijvoorbeeld naar Panochthus (vrij vertaald: „een zeer groot ge vaarte"), de dubbele woning die te vinden is aan de Holterbergweg nr. 2. Dit pand, waarin vroeger ook een architectenbureau was gevestigd, werd in 1935 door de architect Log gers gebouwd maar later uitge breid. Het past in het beeld van de jaren dertig toen op de Holterberg, 2? Ook de woning Panochtius aan de Holterbergweg 2 staat op de lijst van moderne bouwkunstwerken die door het Oversticht is opgesteld. tijdens de snelle toeristische ont wikkeling van Holten, veel villa's met deze kenmerkende rieten da ken werden gebouwd. De expres sionistische stijl waarin het geheel is opgetrokken doet denken aan de Amsterdamse School van rond 1920. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 r. H.A.A. Kienhuis lijkt met zijn ïzwaren tegen vaststelling van ampeercentrum De Holterberg j de provincie een williger oor te :bben gevonden dan bij het Hol- nse gemeentebestuur. Tijdens n vorige week in Zwolle gehou- :n hoorzitting bleek de Provinci- e Planologische Commissie, een Iviesorgaan van Gedeputeerde .aten, het op veel punten eens et de door Kienhuis geuite kri ek die zich toespitst op de on- irgvuldige opstelling van het an. angezien de gemeente Holten et op de zitting vertegenwoor- was (aan een verzoek om uit- el van die zijde kon geen gehoor orden gegeven omdat dan de ettelijk vastgestelde termijnen in :t gedrang komen) volgde er van e kant geen verweer op de bezwa- ■n dat achtereenvolgens de rege- ig in het plan voor de grondwa- •rbescherming onvoldoende is, at het Streekplan IJselvallei uit- reiding van kampeerfaciliteiten deze plek niet toestaat en dat :t bestemmingsplan de mogelij k- :id biedt er een bungalowpark oor permanente bewoning van te laken. Ook moet de beoogde ont- uiting van het plangebied door e gemeente nader worden toege- cht. Gezien de afwezigheid op de tting kan de gemeente dat nu al en nog maar telefonisch doen. Iverigens kan de raad (evenals iienhuis trouwens) wel weer in be liep gaan wanneer GS zich een- laal over deze kwestie heeft uitge broken. De zaak krijgt dus zeker og een staartje. André Hoeben kan de plantenbakken in de vensterbanken van het WV-kantoor in het oude gemeentehuis beter niet op zon dag begieten. Anders loopt de Holtense VW-beheerder kans ook zijn enige vrije dag nog eens te moeten opofferen aan vraaglustige wandelaars en fietsers die snel even naar binnen wippen. Het mag duidelijk zijn, de in september 75 jaar wor dende plaatselijke VVV draait in deze vakantieweken op volle toeren. Met een continue bezetting van twee mensen (en soms zelfs drie) wordt de toerist in deze zomermaanden niet aan zijn lot overgelaten. Informatie over fietsroutes, overnach tingen op camping, bungalowpark of in een hotel, excursies en activiteiten in de komende week, de dichtsbijzijnde biosco pen, musea of recreatiepias; bij de VVV staan ze nooit met hun mond vol tanden. Ook niet wanneer een verdwaalde bezoeker de weg naar Amsterdam komt vragen. Buiten nadert het kwik de dertig graden, binnen voorspelt Tele tekst nog meer zomerse dagen. An dré Hoeben kan met een gerust hart zijn stekje achter de balie even verlaten om de nieuwsgierige verslaggever te woord te staan. Stagiaire Sabine Bakker, die bij Schoevers de toeristische afstu deerrichting volgt, neemt zijn taak met flair waar. Met de nodige roots in het Holtense kent zij alle ins and outs van de gemeenschap om zich in deze juli- en de komende augus tusmaand tot een gewaardeerde informatiekracht te ontpoppen. Gelukkig maar dat drukkerij Heu- sinkveld zojuist de nieuwe fiets- brochure van de persen heeft laten rollen want de honger naar fiets routes is nauwelijks te stillen. De fraai verzorgde uitgave, waaruit een van de tochten in het kader van het 75-jarig bestaan door een speciaal promotieteam tot in de verre regio zal worden uitgedeeld, belooft gretig aftrek te vinden. Hoeben zelf staat er in ieder geval donderdag 26 juli mee op de brade rie waar hij ongetwijfeld ook de an dere actief-informatieve activitei ten van de VW zal aanprijzen, zo als de wekelijkse geologie-exursie en de nieuwe bos- en natuurfiet- stocht. Samen met de eigen huif- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 kartocht, de activiteiten bij de ver schillende recreatiebedrijven, het programma van het interkerkelijk recreatiewerk, de dorpsfeesten en de 'Hoolter Aom'de' heeft hij op die manier genoeg in de aanbieding om de aan de VW-balie meest ge hoorde vraag: „Is er nog wat te doen" paraat te kunnen beant woorden. Toeristenweg open? Vakantievierend Nederland toont zich in Holten dus van haar spor tieve zijde, want ook de al dan niet bepakte en bezakte wandelaars stappen regelmatig over de drem pel met vragen naar de volgende etappe van de Pieterpad-wandel tocht die van Holten naar Laren voert. Toch vindt ook menig autobezitter de weg naar het VW-kantoor, ook wanneer ze per ongeluk de verkeer de afslag van de.Al hebben geno men en heel ergens anders in Ne derland Vakantieland moeten zijn. Opvallend is dat de vakantiever tier zoekende automobilist meest al in de oudere leeftijdscategorie moet worden gezocht waar de door de jaren heen altijd populaire Sal- land-, Twente- en Kastelenroutes gretig aftrek vinden. En waarvan ook regelmatig .vertegenwoordi gers ongerust aan de lijn hangen met de vraag of de Toeristenweg al weer open is. Die had voor André Hoeben dan ook nooit afgesloten hoeven worden, want de verwar ring die deze, tot het broedseizoen van de korhoen beperkte, tijdelijke maatregel heeft gesticht is enorm. Voorde VW echter ook een bewijs daarvoor dat Holten met de Hol terberg landelijke faam geniet. Tropenweken De tropenweken voor de VW-me- dewerkers (van maandag t'm vrij dag open van negen tot vijf en op zaterdag van 10 tot 4 i duren nog tot eind augustus wanneer met het op nieuw inlassen van een lunchpau ze langzaam weer het normale rit me wordt opgepakt. Maar echt lui eren is er dan ook niet bij. Tenslot te staat de viering van ht 75-jarig jubileum op donderdag 20 septem ber voor de deur, moet er nog een nieuw beleidsplan worden ge schreven waarin het toeristisch produkt Holten marketing-tech nisch gezien nader wordt geformu leerd en werpt Hoeben zich ook op als intermediair tussen organisa- - M py Vooral de fietsroutes zijn niet aan te slepen, weet VVV-beheerder André Hoeben. Gelukkig is zojuist de nieuwe fietsbrochure van de persen gerold. toren, publiek en pers om zo het wat makkelijker te kunnen door- de spil, maar voor het zover is moet netwerk van activiteiten in Holten gronden. De VW als allesoverzien- er nog heel wat gebeuren. De komende weken hoeven Holte naren en vakantiegasten zich op dinsdagavonden niet te vervelen. Tot en met eind augustus is er in het kader van de Dorpsfeesten en de 'Hoolter Aom'de' elke week wat te doen op de dinsdagavond. Na de Mexicaanse Avond die afge lopen dinsdag het programma in luidde volgt komende dinsdag 24 juli de eerste avond van de kermis met daaraan gekoppeld de Wieler ronde van Holten. Voor dinsdag avond 31 juli staat een Pimpela vond op het programma die ver zorgd wordt door de horeca-onder- nemers van De Schure, 't Klavier, Drankengroothandel Kalfster- man, de Raetskelder en de kantine van de sporthal. Eenzelfde avond met optredens van artiesten staat gepland voor dinsdag 14 augustus. Tussendoor verzorgt OKIA op dinsdag 7 augustus een avond rond het thema krachtsport en op dinsdag 21 augustus zijn de Hol tense Boerendansers aan de beurt met het Holtense Songfestival. De Fienpreuvers besluiten op dinsdag 28 augustus de serie 'Hoolter Aom 'de', waarna het activiteitenpro gramma in het zomerseizoen op za terdag 3 september wordt afgeslo ten met de Vrije Markt van de Sup portersvereniging van HMV. De tent van het interkerkelijk re creatiewerk staat weer op De Bor- kcld cn alle vakantiegangers en Holtenaren zijn van harte welkom. Van maandag tot en met vrijdag is er elke morgen tussen 10.00 en 12.00 uur een programma speciaal voor de kinderen, kosten 0.50. Deelname aan de overige activitei ten: 1,- (kookmiddag 1,50). Programma: donderdag 19 juli: reclamegeluidenspel, 22.00 uur; vrijdag 20 juli: vossenjacht, 14.30 uur; zaterdag 21 juli: open avond broodbak ken, 20.00 uur; zondag 22 juli: kampdienst, 10.00 uur Hoewel de temperaturen nu niet meteen aan subtropisch Mexico deden denken, was de Mexicaanse Avond die de Togaclub afgelopen dinsdag verzorgde een uitstekend voorafje van de Hoolter Aom'de die het dorp de komende weken op dinsdagavonden moeten verblij den. Vanaf het moment dat chef kok Wamelink voor het eerst de soeplepel in de chili con carne-brij zette tot de laatste tonen van amu sementsorkest De Vulcano's op de nog altijd druk bevolkte Smids belt wegstierven was het in het dames- en herenkapsalon Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor u elke maand een leuke aanbieding. Deze maand JULI bij aankoop van 2 bussen mousse ontvangt u 05700-13017 Deventer 05730-52020 Lochem 05483-64486 Holten 05750-20900 Warnsveld centrum van Holten een gezellige boel en daar is het toch om te doen bij deze zomerse activiteiten! Wie de avond tevoren een voor proefje had genomen van wat de Mexicaanse wonderkok uit zijn buitenformaat kookpot had geto verd, had wellicht heetgebakerd een telefoontje richting Keurings dienst van Waren losgelaten, maar het moet gezet wat hij zijn gasten op de Mexicaanse Avond zelf voor schotelde was klasse. Pittig ge noeg om het predikaat Mexicaans te mogen voeren maar net niet te heet om de ruim honderd hongeri ge eters niet gillend richting dorps pomp te doen lopen. De bijpassen de klanken van dweilorkest De Mexicaantjes en de (door de ken ners toch iets te lauw bevonden) Mexicaanse bierbrouwsels vorm den daarbij de passende achter grond. Gaandeweg mengden ook de niet-eters zich in het gezelschap opgewarmde feestvierders waarbij de geroutineerde Holtense evene mentenbezoekers zich verstandi- gerwijs even voor een namaaltijds dutje hadeden teruggetrokken en het moet gezegd: naarmate de avond vorderde werd het steeds gezelliger en draaide de bierpomp naar behoren. Ook de wat lang zaam op gang gekomen ponyritten voor kinderen kregen in die fase een ongekende populariteit want voordat het al te laat werd wilden de ouders hun kroost toch in ieder geval op de beloofde ezel en op de gevoelige plaat vereeuwigd zien, een mogelijkheid die toch zon honderd kinderen aangrepen. Toen halverwege de avond de door Coen van Hoevelaak gepresenteer de verkiezing van de Mexicaan van het Jaar werd aangekondigd, had het podium weer de volle aandacht en niet voor niets want het deelen- mersveld beloofde niets dan goeds. Daar waren "allereerst de Nolle en Bart Soer (die overigens het gepre senteerde groenvoer wat moeilijk naar binnen kreeg, waar tegenover het onderdeel "zuipen" hem heel wat gemakkelimker afging. Ook heer Dikkers, Roberto Oolbek- kink, André Struik (vermaard van wege zijn stiptease-act) en Blikkie dongen meer naar de hoogste eer maar uitwindelijk bleek heer Dik kers (mede vanwege zijn grandioze kniebuigoefening) bij de vrouwelij ke jury toch de beste papieren te hebben en met de hoogste eer te gaan strijken. In feite was daarmee de Mexicaan se Avond gedaan want het aanvul lende optreden van De Vulcano's, Jantje Koopmans" en "De Zange res zonder Faam" waren leuk, maar konden niet meer dan de avond op een gepaste manier uitluiden. Uiteraard kon de avond niet wor den afgesloten zonder een optre den van de Zangeres zonder Faam die na een vertolking van haar we reldhit Mexico, waaran ze door een van haar meest vurige bewonde raars in de bloemetjes werd gezet, nog één keer de in deze regionen meer dan wereldberoemde Sal- land-lied inzette dat traditiege trouw door alle laten aanwezigen uit volle borst werd meegezongen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1