Bruidspaar Koopman vijftig jaar samen liwf Dorpsfeesten dit jaar vooral kindvriendelijk Holtens 1- Orgelconcert van Peter Eilander 1 Koning Triathlon Lanz Buldog in De Schure Erwincross op 22 juli Openingstijd aangepast Mexicaan van het Jaar De Waag in handen van Jos Kamphuis Recreatiewerk „We zijn blij dat we nog bij elkaar zijn! Kermis rondom de kerk van 24 t/m 28 juli 7? U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint 28 Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 juli 1990 42ste jaargang no.28 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Je wordt niet elke dag tot ko ning gekroond dus voor Henk Paalman was zaterdag 7 juli Wel een erg bijzondere dag. De 49-jarige landbouwer velde na 505 schoten het restant van de houten vogel, waarmee hij tot Schutterskoning 1990 werd uit geroepen. Roelf van Wijk kreeg de pechprijs, want hij stond na Paalman al klaar om de Utiel voor zich op te eisen. Op sportgebied is de triathlon in Holten een topper van for maat. Zaterdag 11 augustus is het weer zover. Ruim 450 recre atieve en prestatieve deelne mers starten dan in zwembad Twenhaarsveld voor het eerste onderdeel. De belangstelling was weliswaar nog veel groter, maar zolang er nog niet in re- crèatieplas De Domeiaar ge zwommen kan worden, zit de organisatie vast aan een maxi mum aantal deelnemers. De ko mende weken blikt het Holtens Nieuwsblad alvast vooruit. „Wij zijn niet zo feestachtig" zeg gen de heer en mevrouw Koop- mans, maar dit keer moeten ze er toch aan geloven. Vijftig jaar sa men laat je niet ongemerkt voor bij gaan. Al die tijd hebben ze in Holten doorgebracht en dat zelfs in hetzelfde huis aan het Zwarte- pad, waar de heer Koopmans in 1928 met zijn ouders kwam wo nen. Mevrouw Koopmans-Lubbersen (72) werd geboren in Neerdorp. Haar ouders hadden daar een boer derijtje, dus toen ze van school kwam was er thuis genoeg te doen! In die tijd werden de koeien nog met de hand gemolken en moest de oogst zonder de hulp van grote ma chines worden binnengehaald. Ze herinnert zich nog goed het rogge binden, met grote witte schorten voor, en hoe dat prikte aan de ar men. Op 4 november 1936 ont moette ze haar toekomstige man op de dansvloer van Vrugger (De Biester) en ,,'t klikte meteen", zegt ze terugkijkend. In 1939 verloofden ze zich en op 16 juli 1940 werd er getrouwd, twee maanden na het uitbreken van de oorlog. De heer Koopman (75) werd gebo ren in Raalte, maar dat was eigen lijk maar toeval. .Het was 1914 en zijn vader, een Holtenaar, werd vanwege de oorlogsdreiging onder de wapenen geroepen, dus ging zijn Raaltense moeder voor de be valling naar haar ouders. Zijn hele verdere leven heeft hij echter in Holten gewoond. Begonnen als krullejongen, voor een gulden in de week, werkte hij later als timmer man voor verschillende bedrijven in de omtrek: „Dat was 48 uur wer ken in de week voor twaalf harde guldens. Ik ging maandag om zes uur van huis en kwam pas zaterdag om drie uur weer terug". De mobilisatie van 1939 bracht hem naar Wateringen in het West- land, waar hij werd ingekwartierd bij een familie. Voor hun hartelijke opvang kon hij iets terugdoen, toen vriendinnen van de zoon des huizes in de winter van 1944 op voedseltocht naar Overijssel kwa men. „Als jullie er niet geweest wa ren, leefden we niet meer", zeggen die nog wel eens, want het contact over en weer is altijd goed geble ven. In de oorlog werkte de heer Koop man bij de luchtbescherming in het eigen dorp en na de bevrijding nog enige tijd op de Canadese be- De heer T. Koopman (75) en mevrouw W.G. Koopman-Lubbersen (72) in het huis aan het Zwartepad, waar ze alle vijftig jaren van hun huwelijk hebben gewoond. graafplaats. De laatste dertig jaar voor zijn pensioen was hij in dienst bij de firma Nijhuis uit Rijssen, waarvoor hij eerst als timmerman en later als uitvoerder werkte in alle grote plaatsen van het oosten: Enschede, Apeldoorn, Deventer en Arnhem. In het begin ging het daarbij om honderd woningen per jaar, later werden dat er duizend! Na zijn pensionering kwam er meer tijd voor zijn grootste liefhebberij: op vakantie gaan en dagtochtjes maken met de auto. Zijn vrouw houdt van tuinieren - zoals wel te zien is aan de bloemenweelde voor het huis - en van televisiequizzen. Het werk dat er in en om het huis gedaan moet worden, doen ze sa men. Hun vijftigjarig huwelijks feest vieren ze met kinderen (twee dochters en een zoon) en 'schoon- kinderen', vier kleinkinderen (drie meisjes en een stamhouder), verde re familie, kennissen en buren. Want we zijn blij dat we elkaar nog hebben.", zeggen ze allebei vol mondig. De Boerenrockgroep Lanz Bulldog betreedt vrijdagavond 20 juli het podium van De Schure. Kaarten voor dit muziekspektakel kosten f 5,- en zijn verkrijgbaar bij het jon gerencentrum en bar dancing Die- ka. Leden van MAC De Holterberg kunnen zondag 22 juli meedoen aan de traditionele Erwincross voor auto's. Het is alweer de 21ste keer dat dit autocross-spektakel wordt gehouden. Alle autotypes komen tegelijk aan de start, waar bij alleen de Kevers zijn uitgeslo ten. Deelname kost f 10,00 maar voor de toeschouwers is de toe gang gratis. Het evenement begint om 13.00 uur en wordt verreden op een terrein aan de Rijssenseweg. Holten stort zich eind deze maand weer vijf dagen lang in het feestgedruis. Het jaarlijkse dorpsfeest, dat voor dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 juli op de agenda staat, heeftin de kermis rondom de kerk, de wielerronde, de kleinveemarkt en het touwtrektoernooi op Kalfstermansweide weer de bekende hoogtepunten, maar kent dit jaar ook wat nieuwe attracties. Zo worden er voor het eerst ringsteekwedstrijden te paard gehouden en valt er vooral voor de kinderen van alles (gratis te beleven). Ook het fenomeen dweilband doet haar intrede in het Holtense dorpsbeeld. Voor het eerst sinds jaren maakt de dorpsfeestcommissie weer gebruik van grote aanplakbiljetten om het programma aan den volke bekend te maken. Voor de jeuga valt er weer heel wat te zwieren en draaien op de kermis. Boven dien zijn er voor het eerst enkele gratis attracties voor kinderen. Sinds Holten twee jaar geleden voor het laatst een dorpskoningin kende, verdween ook het traditio nele doorknippen van het lint waarmee telkenjare de kermis offi cieel voor geopend werd verklaard. Nu kan iedereen zonder plichtple- Dames- en herenkapsalon Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. mBJUIE1II(*v W|Sj|vCI Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede 7,?<; m Adres Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres Woonplaats Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 gingen vanaf 14.30 uur terecht in een van de vele attracties. Voor de kinderen bestaat vanaf dat tijdstip de mogelijkheid zich in de tent van de Fienpreuvers gratis te laten schminken door de dames van de carnavalsvereniging die in het ver leden al bewezen ware kunststuk jes af te leveren. In de avonduren staat het dorps centrum helemaal in het teken van de wielersport want vanaf 18.00 uur razen de dames- en de ama teurwielrenners hun rondjes door het dorp tijdens de Ronde van Hol ten die zoals altijd wordt georgani seerd door IJsclub De Noordpool i.s.m. de Nijverdalse wielervereni ging CC '75. Dit sportieve spekta kel wordt muzikaal omlijst door dweilband De Mexicaantjes, die komende week tijdens de Mexi caanse Avond hun debuut zullen maken. Ringsteken De woensdag wordt traditioneel ingeluid met de kleinveemarkt an nex rommelmarkt op Kalfster mansweide. Dit kleinschalige ge beuren kan elk jaar weer op een vaste kern bezoekers rekenen die vooral de gezelligheid voorop stel len. Deze dag begint de kermis om 13.30 uur en is er voor de kinderen van 15.00 uur tot 21.00 uur zich uit te leven op het Starship-spring kussen. Ook hiervoor hoeft niets te worden betaald, 's Avonds maakt Holten kennis met het ringsteken te paard en in koetstjes, een activi teit die door De Bergrijders op po ten is gezet. Het ligt in de bedoe ling verschillende campins tegen elkaar in het strijdperk te laten tre den. Ook hier worden de kinderen niet vergeten want zij kunnen dankzij ponyclub De Bergruiter- tjes gratis een ponyritje maken. Op donderdag 26 juli krijgt de ker mis 's avonds gezelschap van een heuse braderie in de Dorpsstraat. Voor zover mogelijk zullen de plaatselijke middenstanders met hun waren inspelen op het thema kermis. De braderie begint om 19.00 uur en zal weer worden opge luisterd door een dweilorkest. Vrijdag 27 juli is de laatste kermis dag, waardoor de wekelijkse wa renmarkt zal moeten uitwijken naar de Boschkampsstraat. De feestweek wordt afgesloten met het recreatieve touwtrektoernooi van TTV OKIA op Kalfstermans weide dat 's middags om 13.00 uur begint. Naast de kermisattracties en de vele andere activiteiten zullen on getwijfeld ook de plaatselijke hore ca en de tent van De Fienpreuvers veel bezoek trekken. Zoals de afge lopen jaren steeds het geval was, heeft de carnavalsvereniging zich weer verzekerd van live muzikan ten die voor de nodige sfeer zullen zorgen. Aangezien ook verschillen de horecagelegenheden deze da gen muziekgroepen laten optre den, belooft de laatste week var juli een gezellige te worden in Hol ten. Alweer voor de tiende keer komt Peter Eilander naar Holten om daar een zomeravond-orgelcon cert te geven. Vrijdagavond 27 juli is hij vanaf 20.00 uur in de her vormde kerk te beluisteren met werken variërend van Bach/Vi- valdi en Mendelssohn tot Lem- mens, Hooft en Cornelis de Wolf. De traditie van de zomeravond concerten startte ooit in de gere formeerde kerk De Kandelaar, maar na het gereedkomen van het Naber-orgel in de NH kerk verleg de Eilander zijn werkterrein naar deze kerk. De in 1957 geboren Ei lander ontving het grootste deel van zijn muzikale opleiding aan het Zwolse conservatorium waar Dorthy de Rooy zijn docente was. In 1981 studeerde hij af waarna hij als concertorganist in heel Neder land naam maakte. Spraakma kend was bijvoorbeeld zijn project "Quatre Mains", waarin hij samen met Herman Riphagen nieuwe stukken voor vierhandig-piano op compact disc zette. Ook is Eilan der de huisorganist van de jaarlijk se Psakmzangdag. Hij is dirigent van het christelijk gemengd koor Cantate Deo en werd recent be noemd tot dirigent van het christe lijk mannenkoor Salvatori in Nun- Peter Eilan der concer teert op het Naber-orgel in de Her vormde Kerk. speet. Voorts is hij docent aan het Muziek Onderwijs Centrum in Hol ten. Na de werken van de genoemde componisten sluit Peter Eilander het concert in de NH kerk af met Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 een improvisatie over een psalm of gezang. De toegangsprijs voor het concert is f 5,00, maar kinderen tot 13 jaar hebben gratis toegang. De deuren gaan om 19.30 uur open. In deze vakantietijd gelden voor de redactie van het Holtens Nieuws blad aangepast openingstijden. Op de vrijdagen 20 en 27 juli en op vrijdag 3 augustus is ons kantoor gesloten. In plaats daarvan is de redactie op maandag 23 en 30 juli en op maandag 3 augustus bereik baar van 09.00 uur tot 12.00 uur. De verkiezing van de Mexicaan van het Jaar vindt volgende week dinsdag definitief plaats. Mannelij ke kandidaten kunnen zich daar voor nog aanmelden bij Foto Ten Velde of Café Jan Maats. Zeker is nu ook dat de Mexicaanse avond van de Toga-club muzikaal wordt opgeluisterd door dweilorkest De Mexicaantjes. De avond, die om 18.00 uur begint met een chili con came-maaltijd op de Smidsbelt, biedt verder muziek van De Vulca- no's, een optreden van de Holtense versies van Jantje Koopmans en De Zangeres Zonder Faam, diverse eet- en drinkgelegenheden in Mexicaanse stijl en voor de kinde ren de mogelijkheid een ritje op een ezel te maken. Per 1 augustus wordt horeca-on- dernemer Jos Kamphuis de nieu we eigenaar van bar-dancing De Waag aan de Waag weg. Voor Kamphuis betekent dit een uit breiding van zijn horeca-activi- teiten want momenteel runt hij ook Eetcafé 't Klavier en Cafeta ria 't Klavertje aan de Dorps straat. Marjan van der Werf, nu nog eige naresse van Holtens enige disco theek, zet per 1 augustus een punt achter haar activiteiten aan de Waagweg. „Voor mij kan het niet meer uit" luidt haar reactie op de verkoop. Van der Werf blijkt geen nieuwe horecaplannen in Holten te hebben. Ondanks die pessimistische gelui den wil Jos Kamphuis discotheek De Waag, in ieder geval het komen de zomerseizoen nog, op de oude voet voortzetten. De tent van het interkerkelijk re creatiewerk staat weer op De Bor- keld en alle vakantiegangers en Holtenaren zijn van harte welkom. Van maandag tot en met vrijdag is er elke morgen tussen 10.00 en 12.00 uur een programma speciaal voor de kinderen, kosten 0,50. Deelname aan de overige activitei ten: 1,- (kookmiddag 1,50). Programma: donderdag 12 juli: spooktocht, 22.00 uur; vrijdag 13 juli puzzeltocht, 14 30 uur; zondag 15 juli: kampdienst, 10.00 uur; maandag 16 juli: gekostumeerd lijnbal, 14.30 uur; gekostumeerd volleybal, 19.30 uur; dinsdag 17 juli: kookmiddag, 14.30 uur; met ouders eten, 17.30 uur; woensdag 18 juli. huttenspel, 14.30 uur; donderdag 19 juli: reclamegeluidenspel, 22.00 uur; vrijdag 20 juli: vossenjacht, 14.30 uur; zaterdag 21 juli: open avond broodbak ken, 20.00 uur; zondag 22 juli: kampdienst, 10.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1