Afscheid ds. Vons zeer druk bezocht Oecumene in de oraktiik 's zomers op de Borkeld Stroom goedkoper in het weekend Delta-club houdt echte Country dag Triathlon Bosschool Noodweer iNmet hagel Rectificatie De oudste inwoonster overleden IJ Vijfentwintig jaar kerkelijk recreatiewerk in Holten Overleg tarief voor vuilstort - Opnames voor radioprogramma van de AVRO Samenwerking tussen OAD en TET op komst U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Logopedie TP Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 juni 1990 42ste jaargang no.26 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Een van de kanshebbers om hoge ogen te gooien bij de Hol- tense Triathlon is Jannie Vas- ters, die momenteel tweede staat in het klassement van het Oostelijk Triathlon Circuit. Vo rige week werd ze nog derde bij een halve triathlon in het Drent se Oldeberkoop. De Espelose Bosschool werd verblijd met een gulle gift van de Catharina Koetsier Stich ting. die vorig jaar in Holten werd opgericht ten bate van de Espelose gemeenschap, die de oprichtster en naamgeefster nog steeds zo na aan het hart ligt. Na twaalf jaar predikant te zijn geweest van de her vormde gemeente, nam ds. W. Vons dit weekend afscheid van zijn gemeenteleden en van Holten. Vrijdagavond met een receptie speciaal voor gemeenteleden in gebouw Irene, gevolgd door een gezellige avond met de leden van de wijkkerkeraden, zondag met een laatste voorgaan in de dienst en aansluitend een meer algemene receptie. Beide bijeenkomsten werden zeer druk bezocht. Vrijdag avond kwamen een kleine 250 gemeenteleden hun domi nee uitzwaaien en ook zondag stond er al snel een rij om de zaal tot het balkon toe te vullen. Bij het afscheid van zijn gemeente werd werd ds. Vons allereerst toe gesproken door mevr. Teeselink namens de Open Deur groep. In dichtvorm sprak zij haar waarde ring uit voor de scheidende voor zitter, die altijd klaar stond en bij wie de oecomene hoog stond aan geschreven. Daarna was de beurt aan de scriba van de wijkkerke- raad oost. De heer Jansen memo reerde, hoe drie dingen hem waren bijgebleven van het vaststellen van de vergaderagenda's: het vroe ge tijdstip van de dag dat dominee daarvoor uitkoos („Ik ga om zeven uur zwemmen, dan kan ik er om acht uur wel zijn"), de gesprekken die ze samen hadden voordat de mappen opengeslagen werden èn dat het gesprek wel eens op televi siekijken kwam, als er weer eens een interessant onderwerp was uit gezonden dat ds. Vons door drukke werkzaamheden niet had kunnen zien. Als afscheidscadeau bood hij hem daarom een videorecorder met banden aan. In zijn dankwoord zei ds. Vons on der andere: „Er waren er vanavond heel veel die zeiden gefeliciteerd, dat vond ik heel fijn, om zo uitge luid te worden. Het is mooi, als je een nieuwe periode van je leven in gaat, dat mensen je dan daarmee feliciteren." Zijn ervaringen met het televisiekijken noemde hij niet altijd even gelukkig, want bij huis bezoek ontmoette hij meermalen een gezicht dat half vriendelijk Ds. Vons en zijn vrouw namen hartelijk afscheid van een groot aantal ge meenteleden. lachte en half liet merken: wat jam mer nou, er stond net zo'n prachtig programma op. „Daarom hield ik eigenlijk niet zo van tv, die vormt vaak een belemmering voor een goed gesprek. Maar vanavond, voor ik hier naartoe ging, keek ik nog even naar het verwijderen van Checkpoint Charlie in Berlijn. En bij zo'n historisch moment is het geweldig, dat televisie je dat kan laten zien." Zondagmiddag werd ds. Vons toe gesproken door wethouder H.J. Westerik namens het gemeentebe stuur en door voorzitter A. Lahuis van de centrale kerkeraad. De heer Westerik pleitte daarbij voor een nadere samenwerking tussen kerk en gemeentebestuur, omdat de maatschappij al maar ingewikkel der wordt en de kans op ontsporin gen navenant groter. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Dames- en herenkapsalon Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 In de nacht van dinsdag op woens dag trok er een hevig onweer over .het dorp, dat gepaard ging met "zware hagelbuien. Op vele plaat- jsen werden de bladeren van de bo- Hmen afgerukt en vooral de zwakke- re vruchtdragende struiken heb- iben van het noodweer te lijden ge- had. Weeramateur Beijers meette [y na de buien in zijn tuin een record- J neerslag van 63 millimeter. Bij de 'politie zijn overigens geen meldin gen binnengekomen van persoon- AT lyke ongelukken. „Waar mensen zijn, moet de kerk zijn", dat is al vijfentwintig jaar de gedachtengang achter het recreatiewerk van de drie gezamenlijke kerken in Holten. Het terrein op de Borkeld biedt iedere zomer opvang en ontspanning voor kinderen en vol wassenen, vakantiegasten en Holtenaren. Zonder zieltjeswin- nerij maar met de mogelijkheid tot een goed gesprek. In ons artikel over de inspraak op het gemeentelijk verkeers plan van vorige week zijn twee storende fouten geslopen. De et maalintensiteit zou bij uitvoe ring van de plannen niet 3700 maar 7300 voertuigen worden en de vier organisaties vragen het college niet om aansluiting op de Rijssenseweg hangende de studie, maar juist om uitstel van de aanleg van die verbin ding. Het woordje niet was hier weggevallen. In 1966 was de eerste keer. Het idee kwam van wika Van Ginkel, die in die tijd kerkelijke bijeenkomsten in de open lucht organiseerde in Driebergen. „In een vakantie plaats als die van jullie moet het toch mogelijk zijn om iets voor de vakantiegangers te doen", hield hij de Holtense kerken voor en dat werd ter harte genomen. De Her vormde en de Gereformeerde Kerk huurden een tent van de Amster damse Bijbelkioskvereniging, die ook de begeleiders leverde. De R.K. Parochie haakte twee of drie jaar later aan, maar toen was het recreatiewerk al een puur Holtense In het overleg met de gemeente Lo- chem over de tarieven voor het storten van afval door de gemeente Holten is besloten, dat de verho ging die op 1 juni zou ingaan wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid bestaat over het overnemen van de stortplaats door het gewest Mid den IJssel. Reden voor het overleg was dat de aangekondigde kosten stijging van vijfentwintig procent plotseling bleek te zijn verdubbeld tot vijftig procent. Dat er een ver hoging van de storttarieven komt lijkt echter wel zeker, gezien de noodzaak tot investering in uit breiding van de stortplaats. aangelegenheid geworden, met te amleden als Kees van Bruggen en Joop Engbrink, nu voorzitter van de stichting die de inmiddels eigen tent en stenen kiosk beheert. De eerste voorzitter van de com missie die het recreatiewerk daad werkelijk op poten moest zetten was ds. Israël, nu emeritus in Hol ten. Sinds een jaar of zes wordt die taak uitgeoefend door J.C. Bo gaard, die als recreatieouderling wel wist waar hij aan begon. „Wat me er in trekt", zegt hij, „en dat geldt voor alle mensen die in de commissie zitten, het is doewerk. Je kunt niet aan het eind van de vakantie zeggen: we hebben zoveel zieltjes gewonnen, maar je kunt wel merken aan de teamleden en de gasten of ze tevreden zijn en dat is ook onze bedoeling. We zijn niet bezig met evangelisatiewerk. Je kunt ook helemaal niet christelijk volleyballen of een speurtocht houden, maar je overtuiging kun je wel tonen door je houding." Acht weken lang worden in en bij de tent op de Borkeld de meest uit eenlopende activiteiten georgani seerd rond een weekthema, dat ook het thema van de zondagse kerkdienst is. Vier teamleden en een pastoraal werker, meestal een theologiestudent, ontvangen elke morgen tussen 10.00 en 12.00 uur de kinderen van vijf tot twaalf, 's Middags of's avonds is er een geva rieerd programma voor de oude ren. Vaste prik zijn ieder jaar de Vorige week vrijdag is op 107-jarige leeftijd mevr. H. Tempelman-Tui- tert overleden, de oudste inwoon ster van Holten en van heel Over ijssel. Hennik Voortman uit Lon- neker is nu met zijn 106 jaar de oudste in de provincie. De AVRO komt op donderdag 5 juli naar Holten om opnamen te maken voor het radioprogramma Hersengymnastiek. Om acht uur 's avonds zal een team van bunga lowpark De Lindenhof het opne men tegen een team van camping Holterberg en supporters zijn daarbij van harte welkom. De pre sentatie is in handen van Birgit Gansert en Jan Ravenstein. Uit zending via radio 2 volgt op 3 au gustus van 13.30 tot 19.00 uur. Van de ongeveer 240 mensen die in vijfentwintig jaar bij het recreatiewerk betrokken zijn geweest, was bijna de helft afgelopen zondag m de tent. om een dienst bij te wonen, spelactiviteiten te ondernemen tnet als vroeger en weer eens helemaal bij te praten. De busondernemingen OAD j Holten en TET Enschede gaan mogelijk met ingang van 1 janu ari 1991 een samen werkingsver- i band aan. Dat houdt dan in dat beide maatschappijen het streekvervoer in een deel van de j Achterhoek, Salland en Twente samen uitvoeren. Van de kant van de OAD maakte directeur Ter Haar bekend te verwachten dat medio juli de definitieve be- slissing valt. Hoe een en ander j ook uitpakt, voor de OAD staat voorop dat het behoud van werkgelegenheid een hoge prio- j riteit wordt toegemeten. spooktocht met griezelig echte spoken, geschminckt door een jon gen uit Deventer, die zelfs een lijk kan laten zweven, de vossejacht tijdens de weekmarkt met de meest vreemde figuren als een var- kensdresseerder of een panne- koekbakkende kampeerder mid den in het dorp, de gekostumeerde volleybalwedstrijd en sinds het A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 De I Jsselmij breidt met ingang van 1 juli het aantal laagtariefuren, nu nog nachttarief geheten, uit met 32 uur per week. Bovendien gaat het normale tarief omhoog van 11,4 naar 13,5 cent per kilowattuur (ex clusief de variabele brandstoffen- vergoeding) en wordt het laagta- rief met 0,2 cent verlaagd tot 3,5 cent. Het laagtarief geldt op werk dagen van 23.00 tot 07.00 uur en het hele etmaal op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. De maatregelen vormen een voor schot op een voorlichtingscam pagne in de tweede helft van dit jaar, waarmee de IJsselmij een be tere spreiding van het electrici- teitsverbruik wil bewerkstelligen. Een probleem is met name de 'maandagochtendpiek' van op startende bedrijven en de kreet 'maandag wasdag' in ere houden de particulieren. Gedragsverande ring van de consument kan leiden tot het buiten werking stellen van de minst rendabele - en dus meest verspillende - eenheden in een cen trale en in het gunstigste geval zelfs bouwen van een nieuwe cen trale onnodig maken. Gunstig voor het milieu en gunstig voor de portemonnaie. Voorlopig kunnen de financiële voordelen voor de klant die van het laagtarief profiteert oplopen van een paar gulden tot vele tientjes per jaar. Voor klanten die nu nog in enkeltarief afreken kan het voor delig zijn over te gaan op dubbelta- rief. Bij de IJsselmij zijn kaarten verkrijgbaar waarop met name het weekendverbruik kan worden bij gehouden. Aan de hand daarvan kan men zich laten adviseren over de meest gunstige wijze van afre kenen. succes van vorig jaar ook de kook- middag voor kinderen. Vijfentwintig jaar recreatiewerk is ook vijfentwintig jaar oecumene. „Bij ons zou dat niet kunnen", ho ren de teamleden vaak. „Wij heb ben maar drie kerken hier in Hol ten, anders zou je het waarschijn lijk niet voor elkaar krijgen op de manier waarop we het nu doen", denkt de heer Bogaard. „Het is trouwens wat anders als je samen timmert of een tent opzet, dan als je inhoudelijke gesprekken moet voeren. In de tent loopt alles door elkaar. Voorgangers uit alle drie kerken leiden om beurten de dienst en dat is een echte dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkeraden en de parochieraad, geen bijeenkomst. En we hebben daar nooit problemen over of moei- lijke inhoudelijke discussies. Het werk wordt door de kerken volle dig gedragen." Een aantal jaren geleden leek het aantal deelnemers iets terug te lo pen, daarna nam het weer iets toe en op het ogenblik lijkt het stabiel met zo'n 35.000 mensen per sei zoen. Sommige teamleden zijn als kind met hun ouders op de Borkeld geweest en vragen nu of ze als te amlid terug mogen komen, maar voornamelijk zijn het Holtense jongelui die zich voor een (intensie ve en vermoeiende) periode van twee weken verbinden. De heer Bo gaard: „Er komen trouwens ook grote groepen Holtense jongelui van pakweg 16 tot 22 jaar die geen teamlid zijn geregeld bij de tent. Die worden zo nodig ook ingezet, als spook bij de spooktocht bij voorbeeld. In onze statuten staat ook nadrukkelijk dat wij werken voor vakantiegasten, maar ook voor Holtenaren. Ik ben blij dat het voor veel jongeren toch een vast punt geworden is: als je niks te doen hebt ga je naar de tent!" Het college van B. W. zal de ge meenteraad voorstellen het aantal uren logopedie voor de basisscho len te verdubbelen. Per school is tot nu toe één uur per week uitge trokken, zodat een aanzienlijke achterstand is ontstaan. Holten heeft er een nieuwe zomer- activiteit bij. Op zaterdag 7 juli houdt de Delta-club op Kalfster- mansweide een Countrydag, waarbij alles in het teken van het Wilde Westen staat. Slaat dit initi atief aan, dan kan Holten onge twijfeld meer verwachten van de jeugdige organisatoren, öp een moment dat de heren van deToga-clnb langzaam maar zeker wat bezadigder worden en nauwe lijks meer voor vette koppen in de kranten zorgen, springen de "Je Bent Jong En Je Wilt Wat" jonge ren van de Delta-club in dit gat in de Holtense markt. De vrienden club van achttienjarigen vindt het vooral op zaterdagen maar een duffe boel in het dorp en wil met de Countrydag wat leven in de brou werij brengen. Op Kalfstermansweide is op de middag voor het jaarlijkse ko- ningsschieten een heuse saloon voor snacks en drankjes ingericht van waaruit de teamwedstrijden voor ploegen van vier personen worden gecoördineerd. Deelne mende teams werken o.a. onderde len als de mechanische rodeostier en de Kop van Jut af, terwijl er ook wordt gewerkt aan de mogelijk heid om een schietbaan in te rich ten. De organisatoren, die tijdens de laatste carnavalsoptocht al van zich deden spreken, willen ook in dividuele bezoekers in de gelegen heid stellen die onderdelen af te werken maar de vraag is nog of de tijd daarvoor reikt. De hele middag door verzorgt een diskjockey de bijpassende country-muziek. Wie in teamverband wil meedoen kan zich tot woensdag 4 juli aan melden bij Café Kalfsterman, Sta tionsstraat 9 (tel. 05483-62802). De inschrijfkosten bedragen f 10,00 per team.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1