„Eigenlijk zijn we recycling-bedrij fje" Van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten InterVisie Eerste prijs voor zangkoor ouderen Gevonden voorvverpen Burgeiiilke stand UÜ lief pGMmmpport BERICHT STICHTING! WELZIJN OUDEREN J Op vakantie? Dan nu alles goed regelen bij de Rabobank. Rabobank Meer bank voor je geld Bergruitertjes in de prijzen Hengelsport Boeldag HMV-supporters: HOLTENS NIEUWSBLAD Atletieknieuws BOLSENBROEK Hl® MARKELO Geboren: Anne Charlotte, dochter van P.C. Breedveld en I.E. Paap. Overleden: J. Meerman, oud 71 jaar (overleden te Deventer); J. Aaftink-Vruggink, oud 96 laar. DONDERDAG 21 JUNI 1990 Dorpsstraat 4, Holten Tel. 05483-6 35 01 NED.HERV. KERK 09.30 uur: ds. Vons (Heilig Avondmaal), kindeme ven- dienst: Annie Rensen, jongeren- dienst: Jaap Bogaard; 14.30 uur: ds. Vons (Afscheidsdienst); 19.00 uur: geen dienst. Uitgangscollecte: Orgelfonds. Oppasdienst: Anke Oonk en Mi randa Jansen. Diessenplas: woensdag 27 juni: past. Rademaker. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. Berg (Heilig Avondmaal), kindemeven- dienst: groep 5 en 6 o.l.v. A. Bel- dman-Staman.; 19.15 uur: ds. Berg (Heilig Avondmaal en Na betrachting). De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor rente en af lossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Jolanda 22 juni: afscheidsreceptie ds. Vons, gebouw Irene 19.00-20.30 uur. 23 juni: Boeldag Supportersver eniging HMV, Kerkhofsweg; midzomemachtfeest De Schu- re, 20.00 uur; einduitvoering Muziekonderwijs Centrum van 10.30 tot 12.00 uur in het dorps huis; 20.00 uur vogelschieten Dijkerhoek bij het Bonte Paard. 24 juni: afscheidsdienst ds. Vons, Ned. Herv. kerk 14.30 uur. 25 juni: raadsvergadering, 19.30 uur 26 juni: fietsen plattelandsvrou wen Espelo. 27 juni: zwemwedstrijden basis scholen op Twenhaarsveld, 13.30 uur. 29 juni: gezellige avond lijstte- kenaars School- en Volksfeest Dijkerhoek, 19.30 uur. 30 juni: School- en Volksfeest Dijkerhoek (09.15 uur optocht; 10.00 uur spelletjes basisschool; 's middags Volksspelen). 7 juli: Country-middag op Kalfstermansweide. Op 15 juni werd geconstateerd dat er enkele vernielingen hadden plaatsgevonden nabij de scholen gemeenschap. Twee banken wer den uit de grond getrokken en een top van een boom werd afgebro ken. Tevens werden enkele venti- latieroosters verwijderd. Gezien de kracht die er nodig is om o.a. de banken uit de grond te trekken, gaat de politie er van uit dat meer dere personen bij deze zinloze ver nielingen betrokken zijn. Een andere vorm van vernielzucht werd gepleegd in de Diessenplas- straat. Aldaar werden van een per sonenauto de ruitenwissers omge bogen. In de nacht van 14 op 15 juni werd er ingebroken bij de Wedda aan de Dorpsstraat. Vermoedelijk met een koevoet werd de achterdeur aan de Kerkstraat geforceerd. Een groot aantal duurdere parfums en after-shaves werd weggenomen. Vorig jaar werd de Wedda ook slachtoffer van een dergelijke in braak. De daders kwamen toen uit Amsterdam. Tot nu toe tast de po litie omtrent de identiteit van de daders in het duister. Getuigen die menen die betreffende nacht iets opvallends te hebben waargeno men nabij de Wedda worden ver zocht dit te melden bij de politie. Dezelfde nacht werd er ingebroken in de school de Marke aan de Vrij heidslaan. Hier werd een ruit ver nield en een driedelig woorden boek ontvreemd. Op 15 juni botsten twee wielrijders op het fietspad van de Deventer- weg tegen elkaar, omdat één der wielrijders op het linker fietspad reed.(Een vreemde gewoonte trou wens die wel meer wordt geconsta teerd). Enige schade aan de fietsen was het gevolg. Op 18 juni kwam een personenau to met daarachter een aanhangwa gen in de problemen toen hij vanaf de S14 de AI opreed richting Alme lo. Door onbekende oorzaak begon de aanhangwagen te scharen waardoor zowel de aanhangwagen als de auto omsloegen. Er ontstond zware schade aan de voertuigen doch de bestuurder kon ongedeerd zijn auto verlaten. In de nacht van 18 op 19 juni werd er ingebroken in een woning aan de Keizersweg. Men kwam binnen door het slot van de achterdeur te forceren. Ontvreemd werd een por- temonnaie met enige honderden guldens. De politie heeft de afgelopen week bemiddeld in de strijd die was ont staan tussen enkele glazenwas- sersbedrijven, vooral werkzaam in de Haar. Uit het onderzoek is ge bleken dat het hier op twee legale bedrijven gaat die onderling aan het betwisten zijn wie nu welke klanten hadden. Het gaat hier om de bedrijven Wendek uit Almelo en Quentin uit Deventer. Afgespro ken is dat men elkaar de vliegen niet meer afvangt. Klanten die bij beide ondernemingen in het be stand staan krijgen bericht met wie ze nu verder willen gaan. Een ieder is natuurlijk vrij om zelf te be palen wie de ramen nu komt was sen. In het FBK-stadion te Hengelo zijn vorige week spring- en sprint tweekampen gehouden. A. Krijgs man was bij de junioren B derde met 4.59 meter en zesde bij het hoogspringen met 4.59 meter. Bij de junioren A spron S. J. Nauta 4.99 meter ver en 1.60 meter hoog. Dick Zweers werd vierde in de sprint tweekamp, hij liep de 200 meter in 25.4 seconden en de 400 meter in 56.3 seconden. Programma: Donderdag 21 juni Ci tyloop te Goor; 5 en 10 km. Zater dag 23 juni Midzomeravondloop te Harfsen; 2,5 en 10 km. In verzorgingstehuis De Diessen plas was er vorige week een gebak je bij de koffie. Men had an ook wat te vieren want het ouderenkoor van de Diessenplas behaalde op een concours in Gorssel een eerste prijs in de A-groep voor beginnen de koren. Onder leiding van dili gente Jona Evers zong het geheel uit dames bestaande koor (waarin ook ouderen die niet in De Diessen plas wonen) twee 2-stemmige lie deren: "Mensen geeft elkaar de hand" en "Want, daar op de heide". De jury die het koor o.a. beoordeel de op zuiverheid, ritme, klankge halte en samenzang waardeerde het Holtense koor met 320 punten, waarmee een eerste prijs werd bin nengehaald. Voor het koor met een gemiddelde leeftijd van even bo ven de tachtig betekent dit een sti mulans om met nog meer inzet de wekelijkse repetities op maandag ochtenden in de eetzaal van De Diessenplas te bezoeken. Q Q5476-19Q7 ~7 QPEL-Q- Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer: Buitenlands geld Reisverzekering Reischeques Eurocheques en Eurochequepas met PIN-code Eurocard/Rabocard Safeloket Hulpverlening in het buitenland Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis. Gaardenstraat 32 - Holten - Tel. 05483-6 22 55 Withaar, Rian Beldman en Ammy Aanstoot-Kluyt; 4-6 jaar: Ina Oosterveld-Potman, Janneke Lubberdink-Olden- huis en Dineke Manenschijn- Roelofs. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur: Heili ge Mis. DIJKERHOEK 09.30 uur: ds. Doornweerd. Uit- gangscollecte: Orgelfonds. OKKENBROEK 10.00 uur: oecumenische open- luchtdienst achter Ons Cen trum, voorgangers: pastoor A. Weijs, Ivo de Jong en ds. Volle- bregt. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur: H. Mis. Zondag: 08.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: H. Mis m.m.v. jongeren koor (thema: vakantieviering). ARTS: 23 en 24 juni: J.H.A. Bruins, Kei zersweg 32, telefoon 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, zaterdag en zondag geopend voor spoedre- cepten om 11.00 en 16.00 uur, tij dens het spreekuur van de huis artsen. Buiten deze uren, gelie ve eerst te bellen, tel. 05483-6 39 75. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31. Spreekuur en uitleen magazijnartikelen van maaandag fm vrijdag van 13.30-14.30 uur, tel. 05483-6 14 36, 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen 05700-152 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter-en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, op afspraak. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapeutisch Centrum Holten, Gaardenstraat 31, tel. 05483-6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behande ling op afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, tel. 05483-6 42 51. Behandeling vol gens afspraak (ook voor zieken fondspatiënten). TANDARTS: 23 en 24 juni: W. Pot, Bilderdijk- straat3. Goor, tel. 05470-72279. Behandeling na telefonische af spraak. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29, tel 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur: maandag t/m vrij dag 08.30-09.30 uur en volgens afspraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 08.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 26, tel. 6 14 36. VOEDINGSBOND FNV: Informatie over uitkeringen: 05483-63056; 053-330537; 05496- 63056. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen tel. 05483-6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: 06-11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53 ENGERGIEVOORZIENING: N.v. Energiebedrijf IJsselmij (Industriestraat 1). Tijdens kan tooruren: 05483 - 6 18 14; buiten kantooruren: 038 - 22 45 45. POLITIE: Alarmnummer 06-11. Overigens 05483-6 44 44; dag en nacht be reikbaar. BRANDWEER: Alarmnummer 06-11 (dag en nacht). BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel 05483- 6 24 87. Openingstijden: maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30- 20.00 uur; woensdag 09.30 -12.30 uur en 14.00-17.30 uur. OUDHEIDKAMER HOOLT'N Dorpsstraat 27, (WV gebouw). Geopend vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. WONINGBOUWVER. ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens 10.15-12.15 uur; en iedere 3e dinsdag van de maand 's middags 14.15-16.15 uur. Gevonden: wieldop Renault- ;fietstas zwart/groen; blauwe portemonnaie merk Quorum; blauw trainingsjack mer Ruca- nor; Digital horloge merk Omac; papegaai rode kop gele borst; Siames kat. Verloren: zwarte kater met vlooienband; portemonnaie met o.a. tennispasje; witte sleu telhanger met twee sleutels; Buggy wandelwagen; groene kinder trainingsjack; zwarte skai portemonnaie met o.a. rij bewijs; blauw/groene kinder rugzak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten: zaterdagmorgen 8-9 uur spreekuur, Diessenplasstraat 5, tel. 6 15 15, daarna tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835 b.g.g. 05704-30 86. Penningmeester J. Bluemink van de Supportersvereniging van HMV: „We staan zelfs op de milieukalender van de gemeente." Sporten Gezellig, leuk voor jong en oud en overal buiten te spelen, dat zijn de twee volgende balspelen. Het eer ste spel is het klootschieten, een echte streeksport. Al wandelend proberen diverse partijen een be paalde route met zo weinig moge lijk worpen te lopen. Op diverse plaatsen in de omgeving kan men de kloten huren en een aardige rou tebeschrijving meekrijgen. Een ge zellige sport, waarbij leeftijd geen rol speelt. Informeert u eens bij het bondsbureau. Daar kunt u terecht voor de spelregels én adressen waar de kloten beschikbaar zijn. Dit adres is Postbus 1, 7650 AA in Tubbergen voor schriftelijke infor matie. Het kantoor is gevestigd aan de Grotestraat 58, 7651 CK Tubbergen, telefoon 05493 - 2995. Jeu de boules, de Franse volks sport nummer één. Wie kent niet het beeld van het beschaduwd Frans dorpspleintje, waar een groepje oudere heren druk met el kaar discussiërend, metalen ballen naar een klein houten balletje gooit? Het jeu de boules is in Ne derland ook populair geworden. Op een zonnige dag ziet men heel wat mensen op het strand met fel gekleurde plastic ballen gooien. Maar het wordt ook serieus ge speeld met metalen ballen. In te genstelling tot Frankrijk is deze sport bij ons niet alleen aan de mannen voorbehouden. Dames Suggesties Bijna twee jaar probeert de SWOH deze rubriek te vullen met voor u interessante berichten. Graag zou den wij ook eens van de kant van de lezers willen weten of er onder werpen zijn, die zij in deze rubriek aan de orde gesteld wilden zien. U kunt uw suggesties afgeven op het gemeentehuis aan de balie. U mag ook bellen naar de SWOH. Ons te lefoonnummer is 61666, het num mer van het gemeentehuis. De functionaris van de SWOH is maandagmorgen, dinsdagmiddag en donderdagmorgen aanwezig. Op het concours van PC Toi Toi te Kampen behaalde Marieke Mul der met Pasja een eerste prijs in de dressuur klasse M2 cat. C. Ilse We- nink behaalde met daisy in de dressuur een vijfde prijs in de klas se L2 cat. E. Ida Vincent werd met Silbersee tweede op een concours in Den Ham bij het springen in de klasse M cat. D. Met mark wist Ida een eerste prijs in de wacht te sle pen in de klasse Z. cat D. Ook in Lochem was Marieke Mulder met Pasja succesvol. In de dressuur be haalde ze een tweede prijs in de klasse Ml cat. C en in de klasse M2 cat. C een derde prijs. Maandag 18 juni werd de wedstrijd voor de zomercompetitie in de Ber- kel te Lochem gehouden. Ook deze avond werd er zeer weinig gevan gen, door 26 personen net 2 kilo. de stand in de twee vakken was als volgt: Vak A; 1. G. van Aefst 530 gr, 2. B. Groot Obbink 290 gr, 3. H. ter harmsel 210 gr. Vak B; l.G. Schol ten 120 gr, 2. G. Jansen 100 gr, 3. W. Kettelarij 80 gr. Op zondag 24 juni wordt een kop pelwedstrijd gehouden in het Twentekanaal te Eefde. Men dient zich van te voren als koppel laten inschrijven bij Dick Zanting. Deze wedstrijd begint om 07.00 uur. Het had maar weinig gescheeld of de supportersvereniging van HMV had de zo langzamerhand vertrouwde boeldag moeten afgelasten. De voorjaarsstormen tastten immers de beide Enkco-loodsen aan de Kerkhofsweg zodanig aan dat Encko-directeur Meijer er al over dacht ze met de grond gelijk te laten maken. Op dat moment bleek weer eens de wilskracht van de HMV-supporters want met vereende krachten werden de schuren weer in het lood gezet en zodanig hersteld dat ze komende zaterdag 23 juni weer dienst kunnen doen als onderkomen voor de boeldag. De dertiende alweer, waarbij het gevarieerde aan bod van artikelen penningmeester J. Bueminkvan de supportersvere niging ongetwijfeld weer een goed gevulde portemonnaie zal opleve ren. Dat mag dan ook wel vinden Blue mink en secretaris J. Calkhoven, want het gulle gebaar waarmee de supporters van de plaatselijke mu ziekvereniging onlangs bij het ju bileum van HMV ruim tienduizend gulden schonken, betekent wel dat de bodem van de kas weer in zicht komt. En met de op handen zijnde verbouwing van het oefenlokaal aan de Dorpsstraat kan dat eigen lijk niet. De Supportersvereniging van HMV stelde zich immers al min of meer garant voor de aankle ding van het gebouw na de renova tie. De opbrengst van de boeldag doet wat dat betreft al een aardige duit in het zakje. Wanneer de deuren zaterdag om 09.30 uur opengaan en de eerste koopjesjagers zich naar binnen wurmen, zit het meeste werk voor "boeldag-man" Bluemink er eigen lijk al op. Hoewel hij desondanks van 's morgens zes tot 's avonds zes in touw is, kan hij voor de verkoop beroep doen op een groot aantal HMV-ers die enthousiast de waren zullen aanprijzen. Milieukalender Bluemink en zijn vaste ploeg heb ben er dan eigenlijk al een jaar van hard werken opzitten. „Eigenlijk zijn we een klein recycling-bedrijf- je" vindt Bluemink. „We staan zelfs op de milieukalender van de gemeente Holten." Niet zo gek ei genlijk want wat er in de opsla gloods aan de Jeurlinksweg zoal wordt weggestouwd en voor herge bruik bestemd wordt, is niet misse lijk. Alleen aan lompen al haalt men tijdens de ophaalacties in het dorp en in het buitengebied min stens vijftien ton op, waarbij dan nog eens al die overbodig gewor den meubels, boeken, platen, kle ren, wasmachines, diepvriezers, ra dio's, televisies, pick-ups (vooral veel pick-ups!), naaimachines, speelgoed, fietsen, servies en wat er in dit welvaartsland zoal meer aan de straat wordt gezet, moeten worden opgeteld. Zouden al die artikelen moeten wachten op dc jaarlijkse boeldag, dan was de capaciteit van de eigen opslagloods veel te klein. Reden waarom het hele jaar door op zater dagen aan de Jeurlinksweg al druk gehandeld wordt en er op die ma nier alvast het nodige over de toon bank gaat. Dat wil overigens niet zeggen dat er voor de boeldag niets over blijft want de beide door de Encko afgestane loodsen aan de Kerkhofsweg puilen inmiddels ook weer uit. Bluemink en Calkhoven hechten er veel waarde aan om de mede werking van het Holtense bedrijfs leven nog eens te benadrukken. „Zonder die hulp zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Kijk alleen maar eens naar het transport en de op slag van al die artikelen. Daar heb ben wij het materiaal niet voor. Wat dat betreft merken we dat HMV een goede naam heeft in het dorp." vinden het even leuk en gezellig. Het dorpsplein is bovendien niet de enige plaats waar het spel kan worden gespeeld. Naast het strand zijn er talloze andere plekjes die er voor geschikt zijn. Hier en daar worden er speciale clubs gevormd en zelfs wedstrijden gespeeld. U kent het spel nog niet en wil er meer van weten? SWOH heeft fol ders beschikbaar. Ook binnen kunnen gezellige bal spelen worden beoefend. U kunt gaan bowlen, maar daarvoor moet u naar een speciaal bowlingcen trum. Dan is er het koersbal, waar nog geen speciale gelegenheid in Holten bestaat. Het enige dat men daar nodig voor heeft is een koers- balmat en koersballen. Heeft u be langstelling? U kunt het telefo nisch, of schriftelijk aan ons door geven. Telefoon 61666. I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 3