Sikkensstraatje leeft voort in het dorphuis Nadere studie gevraagd naar n Holten krijgt weer Kindervakantieweek a Boeldag Kruis Prijs voor Hans Wissink Uitvoering door M.O.C. leerlingen geb 'D0UW Schilderij Riemco Berends als geschenk Holtense bevolking wil massaal gehoord worden over verkeersproblematiek Vriendenschaar sluit seizoen af I— lp U ontvangt een fraaie Partser-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. 1 BOM DE NIEUWE SEIZOENKALENDER 1990/1991 U kunt deze afhalen bij: Hottens Nieuwsblad Donderdag 21 juni 1990 42ste jaargang no.25 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Wie in Holten boeldag zegt, heeft het over de supporters vereniging van HM V. Jaarlijks trekt deze verkoop van ge bruikte* goederen een stroom koopjesjagers. Komende zater dag kan er weer voor een prikje worden ingekocht in de Encko- loodsen aan de Kerkhofsweg. Een buitenkansje voor seharre: laars die zo een complete in richting kunnen bemachtigen. bouwvakvakanti Na de bouw vakvakantie onder gaat het kruisgeböuw aan de Gaardestraat een grondige re novatie, waarmee een bedrag van meer dan tweeduizend gul den is gemoeid. Vooral de toe gankelijkheid voor rolstoelge bruikers en ouders met kinder wagens krijgt de aandacht. Menig Holtenaar denkt er met weemoed aan terug: het Sikkens straatje. Dit aloude stukje Holten ;dat in de vernieuwingsdrang van de jaren vijftig plaats moest maken, vormde al menigmaal in spiratie voor plaatselijke kunste naars. Legden eerder al Holtense kunstschilders als Hendrik Stuk- ker en Geert Spakman het rijtje Saksiche boerderijen met mest vaalt voor de deur vast, nu heeft ook Riemco Berends zich aan het karakteristieke klinkerstraatje ge waagd. Als een verlaat geschenk werd vorige week zijn artistieke visie op het Sikkensstraatje ont huld. Dankzij aannemer en on- deraannnemers die de bouw van het dorpshuis voor hun rekening namen, kunnen de nostalgici on der ons binnenkort weer even hun hart ophalen. Eigenlijk hadden Bouwbedrijf Voordes, Broekmaat Elektra, Wis- sink Schilderwerken, Lammers In stallatiebedrijf en Klein Horstman Bestrating het schilderij vorig jaar tijdens de opening van het dorps huis al willen aanbieden. Door fa milie-omstandigheden kwam kunstschilder Riemco Berends er toen niet aan toe, waardoor vorige week donderdag alsnog de over handiging aan het Holtense ge meentebestuur plaats vond. Uit handen van directeur Gerard Voordes van het gelijknamige bouwbedrijf kon wethouder W. Dalhuisen het fraai ingelijste kunstwerk dan toch nog in ont vangst nemen. Voordes riep nog even de alom geroemde gezellig heid in het Sikkensstraatje terug in de herinnering en hoopte dat die gezelligheid op het dorpshuis zou afstralen. Het dorpshuis is immers gesitueerd op de plek waar vroeger het straatje begon. Wethouder Dalhuisen was maar al te blij met het geschenk van de gezamenlijke aannemers. Derde van rechts kunstschilder Riemco Be rends. Zoals het de ware zakenman be taamt attendeerde hij de wethou der er meteen even op dat „deze ploeg ook weer klaar staat wan neer de uitbreiding van het dorps huis aan de orde komt". Zoals be kend blijkt de ruimte in het nieuwe dorpshuis nu al te beperkt, temeer daar gebruiker De Lathmer haar activiteiten in Holten wil uitbrei den. Wie het schilderij van het Sikkens straatje wil gaan bekijken, moet nog even geduld oefenen. De ge bruikersraad van het dorpshuis zal een geschikte plek zoeken waarop het doek.zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Hottens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H, Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Bij de onlangs gehouden dia- en fo towedstrijden van de Fotobond is de Holtenaar Hans Wissink in de prijzen gevallen. Zijn fotoclub De IJsselgroep uit Zwolle eindigde als enige Nederlandse fotoclub in alle categorieën (dia's, zwart-wit en kleur) in de topgroep en bij de indi viduele beoordeling werd één van zijn zwart-wit foto's bekroond. Fotoclub de IJsselgroep bestaat uit vijf leden, die met elkaar een specialisatie in de modelfotografie gemeen hebben. Ieder beoefent het vak echter op zijn eigen manier en de resultaten van hun werk zijr dus ook totaal verschillend. W BH—B—C W B—na De Holtense bevolking wil massaal gehoord worden over de door het college van B. W. voorgestelde oplossingen voor de verkeersproblematiek. Tot nu toe zijn er voor en tijdens de gemeentelijke informatieavond van woensdag 13 juni zestig schriftelijke reacties op het gepresenteerde verkeersplan bin nen gekomen. Daaronder zijn vijfenveertig verzoeken om mon deling gehoord te worden, zowel van individuele burgers als van bewonersgroepen en belangenverenigingen. Reden voor net college om de reactietermijn te verlengen en de hoorzittin gen - want dat het er meer moeten worden lijkt wel zeker - te verdagen tot september. Onder de mensen die zich geza menlijk voor de hearings hebben aangemeld zijn bewonersgroepen van de Kerkhofsweg, de Schutters- weg, de Industriestraat, de Dorps straat-west en D'rostenstraat/Hol- tinckspad. Verder hebben zich nog gemeld de S.V. Holten, de V.V.V., de Holtense Handelsvereniging en KSIMW: WPi Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft u vo rige week bij ons artikel over het OAD-museum de foto moeten missen. Dat verzuim maken we deze week graag goed met een plaatje van de initiatiefnemers van Holtens nieuwste museum: v.l.n.rde heren Jalink, Leppink en Mulder, de laatste in zijn eigen uniform, dat nu natuurlijk ook deel uitmaakt van de collectie. de Industriegroepen De Kol en De Haar. Deze laatste vier hebben in de afgelopen week de koppen bij el kaar gestoken om tot een geza menlijk standpunt te komen. In een gesprek met drs. Brouwers, ad viseur voor ruimtelijke ordenings zaken van het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond (KNOV), zijn het rapport dat aan de voorstellen ten grondslag ligt en de conclusies die daaruit zijn ge trokken nauwkeurig bekeken. Nadere studie De heer J. van Wingerden, secreta ris/penningmeester van de Holten se Handelsvereniging, zegt in een reactie: „Wij vinden het rapport toekomstgericht goed en kunnen de voorgestelde structuur in grote lijnen wel onderschrijven, op één punt na: we kijken duidelijk an ders tegen de conclusie aan. Bij re alisering van de nu voorgestelde plannen houdt je toch nog een et maalintensiteit van 3700 voertui gen op de route Drostenweg/Waag- weg/Keizersweg. Dat vinden wij veel te hoog." Handelsvereniging, beide indus triegroepen èn de V.V.V. zullen het college daarom dringend verzoe ken om een aanvullende studie te laten doen naar de economische, fi nanciële en landschappelijke ge volgen van de aanleg van een rond weg ten noorden van de spoorlijn en de uitkomsten daarvan te ver- Het Muziekonderwijscentrum (M.O.C.) geeft zaterdagmorgen 23 juni de jaarlijkse einduitvoering van de gevorderde leerlingen voor koorscholing, solozang en algeme ne muzikale vorming. De uitvoe ring begint om 10.30 uur in het Dorpshuis De Boschkamp en duurt tot 12.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur is er gelegenheid nieuwe leerlingen aan te melden. Voor C JV de Vriendenschaar is het einde van het seizoen in zicht. In het weekend van 22 tot en met 24 juni gaan de clubs op kamp naar Goor. Voor het komende jaar is er een nieuw bestuur gekozen dat er als volgt uitziet. Voorzitster: Ria Sluiter; 2e voorzitster: Gerrie Aal- tink; secretaris: Wim Jansen; 2e se cretaris: Erik jansen; penning meester: Mini Stoevenbelt; 2e pen ningmeester: Joke Markvoort; al gemene leden: Herman Ulfman, Aijan Vasters, Marjan Oolbek- kink, Fred Haan, Diana Blauw, Ar nold Groteboer, Hermien Klein Teeselink. Ondanks de verleiding van het wereldkampioenschap voetbal, werd de gemeentelijke informatieavond over de verkeersproblematiek goed bezocht. gelijken met die van de nu voorge stelde variant. De vier verzoeken het college tevens, om zolang het resultaat van zo'n studie niet be kend uitvoering te geven aan de aansluiting op de Rijssenseweg. De heer van Wingerden noemt het zelf al vreemd „dat wij, die altijd aangedrongen hebben op haast, nu zelf om een aanvullende studie vragen met alle risico van vertra ging. Om te voorkomen dat het eindeloos gaat duren voordat de verkeersproblemen worden aange pakt, vragen wij dan ook om op korte termijn voorzieningen te treffen ter ontlasting van het dorpscentrum." Daarbij kan ge dacht worden aan voorlopige maatregelen als het weren van vrachtwagens uit de dorpskom, verandering in de bewegwijzering en het opwerpen van belemmerin gen. Gevraagd naar zijn inschatting over de bereidheid van het ge meentebestuur om aan de wensen van de drie belangenverenigingen en de V.V.V. tegemoet te komen, zegt de heer van Wingerden: „Wij kunnen ons niet goed voorstellen dat ons standpunt geen enkel ge wicht in de schaal zou leggen bij de besluitvorming. Drie toch vrij be langrijke groepen in Holten zijn hier dodelijk serieus mee bezig ge weest, bijgestaan door een uitste kende adviseur, ik kan me echt niet voorstellen dat het college daar geen rekening mee zou hou den. Maar het laatste woord in deze is natuurlijk aan de raad." Dames- en herenkapsalon w Voor HEIV1 en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 Sinds "De Grote Diamantroof van Holten" in 1985 moest Holten het zonder Kindervakantieweek stel- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Naam: Adres: Woopplaats: Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./ mevr.: Adres: j Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 BIBLIOTHEEK V.V.V. kantoqi SALLANDSCHE BANK: BIBLIOTHEEK'BUS' DEVENTER SCHOUWBURG TERWOLDE WILP Deventer Diepenveen Schalkhaar Bathmen Gorssel Twello Holten Raalte Heeten Olst Zutphen Brummen Lochem Wijhe Voorst Vaassen Deventer Gorssel Twello Raalte Zutphen Epe Heerde Holten Lochem Olst Nijverdal Deventer/Vaassen Deventer Postagentschap/de Lelie 4 6 v. Goor len. Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli wordt die traditie echter weer in ere hersteld wan neer de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk in Holten de "Ope ratie Korhoen 1990" opstart. Een geheimzinnig complot waarin Holtense kinderen van 7 t/m 11 jaar (de groepen 3 t/m 7 van de ba sisschool) de nodige helderheid moeten brengen. Zelfs voor de redactie van het Hol tens Nieuwsblad blijkt het erg moeilijk de ware toedracht van de Operatie Korhoen te achterhalen. Wel is het duidelijk dat er iets broeit in het dorp en dat er de laat ste tijd enkele duistere figuren zijn gesignaleerd, waarvan gefluisterd wórdt dat ze van overzee komen en die duidelijk iets in hun schild voe ren. Over hun vaste verblijfplaats bestaat onzekerheid, reden waar om de politie de hulp van de Hol tense kinderen inroept om deze ge heimzinnige figuren te ontmaske ren. Tussen de vijftig en zestig kin deren die dit jaar niet op. vakantie gaan, kunnen zich bij het Sociaal Cultureel Werk: in het dorpshuis (tel. 62755) opgeven om de politie in dit spionagecomplot een handje te helpen. Ze krijgen dan een ui terst geheim pasje en moeten van af maandag 9 tot en met vrijdag 13 juli beschikbaar zijn van 's mor gens 09.30 uur tot 's middags 15.30 uur. Wanneer het complot inder daad wordt opgelost, is er op de af sluitende vrijdag een groot feest, waarbij ook die kinderen welkom zijn die niet aan de operatie heb ben meegeholpen. De speurders zullen in twee groepen worden ver deeld, waarbij de oudsten de span- nendste klussen zullen moeten klaren. Om die spanning wat te breken is er in het programma ook ruimte voor een huifkartocht en het zelf bakken van pannekoeken. Dat Holten inderdaad weer een Kindervakantieweek krijgt is enerzijds te danken aan het en thousiasme van het nieuwe be stuur van de Stichting SoCuWe en anderzijds aan het feit dat de staf nu over betere accommodatie en middelen beschikt zodat de werk druk enigszins is verminderd. Vijf jaar geleden moest dit initiatief vanwege de bezuinigingen in het welzijnswerk worden stopgezet. Voor informatie over inschrijving en kosten kan men terecht bij de Stichting SoCuWe- tel. 62755.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1