Nat begin kan tiende koetsenrit niet deren Heelvoorzichtigkrijgt oecumene vorm in Holten Holtens WEEK DEZE Scheidende ds. W. Vons optimistisch over toekomst Honderd deelnemers op boot Rode Kruis Diploma's OAD- museum Tr 5? Opgave voor Hoolter Bock U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Afscheid Fietsen voor kindertehuis Collecte epilepsie- bestrijding Midzomer in De Schure Geslaagd 121 Holtens Nieuwsblad Donderdag 14juni 199Ü 42Ste jaargang no.24 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Afgelopen week was het weer zover. Menig scholier zat ge spannen naast de telefoon. Geen nieu ws, goed nieu ws luid de het devies want wie geen belletje van de school kreeg, kon er gevoeglijk van uitgaan dat het felbegeerde diploma binnen was. Uiteraard ontbre ken in dit Holtens Nieuwsblad denamen van de geslaagden op de plaatselijke scholengemeen schap niet. De geschiedenis van de Over ijsselse Autobus Dienst (OAD) is nauw verweven met die van Holten. Ooit begonnen op de Smidsbelt, groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende busonderneming in Nederland. Sinds kort heeft het verleden van de OAD vorm gekregen in een museum. Het Holtens Nieuwsblad nam alvast een kijkje. Fris in de verf, het koper gepoetst, rieten manden achterop of met bloemen getooid, zo reden afgelopen zondag bijna honderd spannen in een druilerige regen het weiland van de familie Aaltink op voor de jaarlijkse Holterbergrit. De kleurige moderne regenjacks over de over wegend stemmige traditionele kleding konden hun waterdichtheid al snel bewijzen toen de miezer overging in een onvervalste stortbui. De stemming zat er desalniettemin goed in en van verschillende kanten kon je zelfs opgewekt horen „dat het toch lang niet zo slecht was als in Ernst vorige week!" deskundige assistentie van een ju rylid van de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespan nen paard. Maar weinig deelnemers blijken door het matige weer afgeschrikt. Van de honderdvijf aangemelde combinaties bleken er uiteindelijk zeven niet op te komen dagen. De meeste deelnemers komen uit de regio, maar er zijn ook ook van zo ver weg als Rotterdam en Noord- wijk. Acht spannen hebben zich Prompt om tien uur begon het spul te rijden en toen was het inmiddels droog. Boeren en burgers in tilbu ries, landauers en victoria's gingen voorafgegaan door vier leden van ponyclub De Bergruitertjes op weg voor de tiende Holterbergrit. Een tweespan met een soort Jan Ple zier erachter kwam nog even in de problemen omdat het ene paard trok terwijl het andere juist be greep te moeten staan, maar ook dat werd gauw verholpen door de aangemeld voor de jurering van de bond in het kader van de voorse lectie voor het landelijke kam pioenschap. De juryleden kijken naar veiligheid, kleding, paarden, tuigen, rijtuig en de algemene in druk. Een groom (bijrijder) krijgt de tip eens bij de Hema in de uitverkoop naar bruine varkensleren han- schoenen uit te kijken, een koet sier om in de wintermaanden een doornenzweep te maken als ver vanging van de niet originele ny- lonzweep die hij nu gebruikt. Jury lid van Amerongen: Wij proberen de spannen echt positief te bena deren en mensen aanwijzingen te geven hoe ze hun presentatie kun nen verbeteren zonder diep in de portemonnaie te hoeven tasten." Na een fraaie tocht met hoogstens nog een spatje regen door de mooie Op en rond de Holterberg werd het eeuwwisseling voorgetoverd. omgeving trok de stoet door de dorpskom, waar weer honderden mensen van het nostalgische schouwspel genoten. Vooral het ze. venspan van de familie Lankhorst uit Apeldoorn met de in Nederland weinig geziene Finse paarden trok de aandacht. Rudy van Houten uit Epe kreeg met zijn Oostenrijkse combinatie de publieksprijs voor publiek een plaatje van rond de het schoonste span. Uitslagen: Bondsjurering: 1. fam. Ikink (Noordwijk); 2. fam. Harleman (Ernst); 3. fam. Cats (Gelselaar); 4. fam. Wibbelink (Bathmen); 5. fam. Huizen (Hellendoorn), Enkelspan: 1. fam. Baltus (Holten); 2. fam. Kloosterboer (Eefde) 3. fam. Laarman (Hel lendoorn). Meerspan: 1. fam. Aalpoel (Klarenbeek); 2. fam Van der Aa (Weerselo); 3. fam. Ten Brinke (Hellendoorn). Publieksprijs schoonste geheel: Rudy van Houten (Epe). Dames- en herenkapsalon m Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 Het duurt nog even, maar lang zaam maar zeker komen de tradi- i tionele Hoolter Dagen weer in zicht. Een daarvan, op dinsdag 21 augustus, wordt ingevuld door de Holtense Boerendansers en dan weet iedere rechtgeaarde Holte- naar dat er weer een daverende Zum Hoolter Bock-avond op het programma staat. Voorzitter Dick Plekkenpol en zijn mensen presen teren dan het derde Holtense Songfestival, waarop het regionale talent zich aan een groot publiek kan presenteren. De muzikale be geleiding van deze avond op het Smidsbelt is in handen van het dansorkest Liberty, terwijl zange res Marga Bult voor een gastoptre den tekent. Voor het songfestival kunnen zich nog enkele groepen, zangers of zangeressen opgeven bij Dick Plekkenpol (tel. 05483-63043). Toen ds W. Vons een paar jaar geleden aankondigde te willen verhuizen naar Rijssen, ging er schok door de hervormde ge meente. Er werd driftig vergaderd of dat nu wel kon worden toegestaan. Tenslotte is de plaats van een dominee temidden van zijn gemeenteleden. Vons wist de kerkeraad ervan te over tuigen, dat louter uit praktische overwegingen de familie Vons aan de vooravond van een naderend afscheid gekozen had voor Rijssen. „Dit huis (aan de Markeloseweg) voldoet aan al onze eisen. Daarnaast moet ik er niet aan denken naast zo'n af scheid met al z'n emoties ook nog eens het huis uit te moeten. Daar hebben we nu geen last van." En zo pendelt dominee Vons dagelijks heen en weer tussen Rijssen en Holten. In ge bouw Irene staat een fiets gestald, waarop hij zijn rondes door het dorp maakt, regelmatig afstappend om met deze en gene een praatje te maken. Komende week komt daar definitief een einde aan. Dan maakt hij op 62-jarige leeftijd gebruik van de Vut-regeling. „Vrijwillig. Ik kon nog aanblijven tot mijn 65ste, maar twaalf jaar is mooi geweest, anders word je een stuk van het meubilair. Nee, ik gun ze nu eens een ander. Iedere domi nee heeft weer een andere kijk op de dingen en het schaap met vijf poten is ook nog nooit uitgevonden." De weg naar het domineesambt was voor de jonge Vons een lange. Wonend in Den Haag maakte hij de ellende van de Tweede Wereld oorlog aan den lijve mee. In die" laatste oorlogsjaren nam zijn wens predikant te worden vaste vormen aan. Op advies van zijn ouders zag hij er voorlopig van af over te stap pen van de Mulo naar het Gymna sium. Direct na de oorlog voelde hij er als 'berooide 17-jarige snotneus' weinig voor om plaats te nemen tussen de twaalf dertienjarigen op het gymnasium. Hij schreef zich in op een avondgynasium. Bij een be zoek aan zijn vader, die als gevolg van de oorlog TBC had opgelopen, raakte hij besmet en moest tien maanden kuren. „Aan die tijd heb ik altijd nog iets van postuur over gehouden" Terug in de maatschappij werkte hij als correspondent bij het insti tuut Laurillard. Samen met de avondschool een tijd van lange da- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Aor'-s Woonplaats: Hij/Zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 gen maken en hard werken, die hij toch niet had willen missen. „Je weet dan ook wat het lekenleven inhoud. Er wordt ons dominee's wel eens verweten, dat we zo 'wel- tfremd' zijn". Vervolgens koos hij toch voor de schoolbanken om tenslotte in 1952 aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam theologie te gaan studeren. Zijn eerste standplaats in 1958 was als hulpdominee (vica ris) in Capelle aan de IJssel. Ver volgens volgde het beroep naar Oudenbosch, waarna van 1964 tot 1969 Kethel-Schiedam de stand plaats was en vervolgens van 1969 tot 1978 Elst(Gld). Oecumene Komende uit de progressieve her vormde gemeente van Eist (Gld) was het twaalf jaar geleden wel even wennen voor de nieuwe domi nee. „Het was toen een heel ander Holten. Dat was nog de tijd van do minee Berkhof en Addink. De oe cumene, die in wij Eist kenden - wij hielden daar gezamenlijke kerk diensten en belijdeniscatechisatie, moet je eens indenken. Dan valt het wel een beetje af als je naar Holten komt. Toen ik kwam was er alleen de gezamenlijke Bid- en Dankstond voor het gewas en de Luther-herdenking". Zijn eerste schreden op de weg naar oecume dateren al uit 1963 toen de jonge dominee Vons in het hart van katholiek Nederland in Oudenbosch met Kerstmis de eer ste oecumenische dienst leidde. „Dat was me even wat. Wij als klei ne hervormde gemeente van drie honderd zielen, temidden van die duizenden katholieken in die grote basiliek. Ik heb toen ook iedereen opgebeld: je komt toch wel naar de dienst, anders verzuipen we in die kerk". Toen hij vervolgens beroepen werd naar Kethel-Schiedam werd door zijn katholieke vrienden in Ouden bosch dan ook gesuggereerd dat 'die'n protestante bisschop' paal en perk had gesteld aan de oecu menische vrijpartij. Vons kan er nog hartelijk om lachen. Met zijn typische doorzettersmen taliteit, zet ds. Vons zich ook in Holten in voor de oecumene. Zo is hij van het begin af aan betrokken bij het Open Deurwerk, waarin hervormden, gereformeerden en katholieken samenwerken. Aan vankelijk waren dit bijeenkom sten, maar sinds een jaar hebben de bijeenkomsten het karakter ge kregen van een kerkdienst. Getemperd ongeduld „Heel voorzichtig begint de oecu mene in Holten echt vorm te krij gen. Er ritselt nu iets. Denk maar aan de bevrijdingsdienst en aan de eerste gezamenlijke avondjeugd dienst, die onlang is gehouden. Maar het is nog zo weinig en het duurt zo lang, veel te lang. Ik zeg altijd: je moet hier getemperd on geduld leren". Toch ziet ds. Vons de oecumene uiteindelijk als het enige antwoord om verdere ontkerkelijking. „De tijd dat de kerk het voor het zeggen had is voorgoed voorbij. Daar moe ten we heel eerlijk in zijn, vind ik. Het gebouw staat nog wel in het Ds. W. Vons: „Oecume is de enige oplossing" midden van Holten maar de kerk zelf is een randgebeuren. Onze me ning wordt niet meer overal bij ge vraagd. Alleen bij hoogtepunten en vooral bij dieptepunten, zijn wij nog direct betrokken." Hoewel er ook binnen de eigen her vormde gemeente reden is voor be zorgdheid - vooral de jongere ou ders zo tussen de 30 en 45 jaar laten het steeds vaker afweten - is er vol gens ds Vons ook reden tot opti misme. „Dat komt vooral door de afschaffing van de kerkbelasting en de invoering van de kerkba- lans"'legt hij uit. „Daardoor ver dween de dwang. Het wonderlijke is, dat de geldelijke bijdrage daar- Zondag 24 juni zal ds. Vons in een speciale dienst, die om half drie begint afscheid nemen van de hervormde gemeente in Hol ten. Hieraan voorafgaand biedt de wijkkerkeraad op vrijdag 22 juni tussen 19.00 en 20.30 uur in gebouw Irene de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van ds Vons en zijn gezin. Vorige week dinsdag was het weer zover. Rond negen uur 's morgens vertrokken twee OAD-bussen en een rolstoelbus van het Rode Kruis afdeling Deventer voor de jaarlijkse boottocht van het Hol tense Rode Kruis. Dat dit uitstapje altijd weer in de smaak valt bij minder-validen en andere mensen die om welke reden dan ook moei lijk zelf erop uit kunnen, bleek uit het grote aantal deelnemers: hon derd. Aan de Deventer IJsselkade stapte het gezelschap geholpen door de tien Welfare-medewerk- Dagblad Tubar.tia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Vcogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Voor het eerst doen Holtense scho lieren uit de hoogste klassen van de basisschool zaterdag 16 juni mee aan de tiende Wereldkinder- toer, een achttien kilometer lange fietstocht door de mooie omge ving. De Wereldkindertoer is een landelijk evenement, georgani seerd door de Vereniging Wereld kinderen, waarbij het er om gaat zoveel mogelijk sponsorgeld bij el kaar te fietsen voor kinderen in de derde wereld. Dit jaar is de bestem ming een opvanghuis voor zwerf kinderen in de Indiase stad Banga lore. De start is tussen 13.00 en 14.00 uur op het plein voor de Kol- school, waar de tocht ook weer ein digt. Wie nog geen sponsorkaart heeft maar toch mee wil doen, kan voor een minimumbedrag van f 5,- aan de start inschrijven. Maar liefst één op de honderdvijf tig Nederlanders wordt getroffen door epilepsie, in de volksmond vallende ziekte genoemd. De oor zaak van deze ziekte is in vele ge vallen nog niet achterhaald en daarom blijft onderzoek noodzake lijk. Om dit financieel mogelijk te maken, houdt het Nationaal Epi- lepsiefonds 'De Macht van het Kleine' in de week van 25 tot 30 juni weer haar jaarlijkse collecte. Wie ook in tijd een bijdrage wil le veren kan zich aanmelden bij mevr. Oonk, Borkeldsweg 5, tel. 63062. door niet is verminderd, wat men wel had gevreesd In tegendeel. Nee, wat dat betreft hebben wij in Holten niet te klagen. Wij kunnen ons als kerkelijke gemeente geheel zelf bedruipen. Er is nooit op essen tiële onderdelen beknibbeld. Denk maar aan gebouw Irene: er is geko zen voor het duurste ontwerp. Onze kerk is ons visitekaartje en ziet er na de schildersbeurt dan ook weer tip-top uit. En vergeet het fraaie orgel niet. En tenslotte: wel ke gemeente van onze grootte kan er tegenwoordig nog drie domi nee's betalen. Dat is in de tegen woordige tijd toch iets uitzonder lijks! sters over op een boot die vervol gens richting Arnhem de IJssel op- tufte. Aan boord waren ook een arts en enkele Holtense EHBO-ers waardoor de reizigers zich verze kerd wisten van een deskundige medische^ begeleiding. Al genie tend van koffie, thee en een hapje werd De Steeg bereikt, waar van daan de terugweg werd ingezet. Aangezien het weer meewerkte had iedereen een fraai uitzicht over de boorden van De IJssel. Rond vijf uur was iedereen weer op de thuisbasis. Zaterdag 23 juni wordt in de Schu re het midzomernachtfeest ge vierd. Het feest begint 's avonds om negen uur. Het gebeuren zal op geluisterd worden door een optre den van de band Buut. De formatie Buut gooide vorig jaar hoge ogen op een festival van de NCRV. In middels is de bezetting wat veran derd, maar de kwaliteit is er vol gens insiders niet minder op ge worden. Naast het eigen werk wor den veelal nummers gespeeld die ook in de top 40 hebben gestaan Zaterdag 23 juni gaat de zaal van de Schure open om 20.00 uur en de entree is gratis. Niet alleen aan de plaatselijke scholen werden diploma's ge haald. Onze plaatsgenoot Fred Hulleman slaagde voor het diplo ma HBA (Hoger Bestuurs Ambte naar).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1