Stoomcleaner zorgt voor discussie Blii-Dat-Ik-Rij-markt het laatst in oude vorm euwsmad Voorlichting voor caravanbezitters Donderdag 7 juni in dorpscentrum InterVisie Volgend jaar minder politie op de been op Hemelvaartsdag Dick Beldman alweer „in de prijzen" Kinderdienst op tweede pinksterdag Holtenaren kunnen helpen Wenskaarten nodig voor Guiness Book Inzameling gasflessen geslaagd Sportdag basisscholen Kontakrlcnzen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Hottens Nieuwrsiilad Donderdag 31 mei 1990 42ste jaargang no.22 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Fietsen Holten heeft er een toeristische attractie bij. De nieuwe infor matieve bos- en natuurfiet- stocht van de plaatselijke VW moet voorzien in de steeds gro ter wordende activiteiten- drang van de toerist. Overigens is het wel zaak het bandenplak- doosje niet te vergeten. Straatvoetbal Afgelopen zaterdag was het weer zover. Voor de veertiende keer maakte Hollens voetbal- hoop in bange dagen uit in wel ke straat het meeste talent ver scholen zit. De Noordenberg straat kwam voor de tweede achtereenvolgende keer als beste uit de bus, mede doordat Henk "Chris" Warrink in de fi nale het verstand op nul zette. Nadat hij eerder dit jaar al tot Sportman van Holten werd verko zen, belandde Holtens topscheids- rechter Dick Beldman afgelopen week weer "in de prijzen". Bij de alom bekende zaterdagclub IJssel- meervogels werd Beldman uitge roepen tot de scheidsrechter van het seizoen 1989-1990. Daarvoor beoordeelt een vijfmans jury het hele seizoen de uit- en thuiswed strijden van "de Vogels", waarna de Holtenaar zijn optreden tijdens IJsselmeervogels-Noordwijk met het hoogste aantal punten be kroond zag. De einduitslag van deze verkiezing werd bekend ge maakt tijdens de oefenwedstrijd die het Nederlands elftal onlangs tegen IJsselmeervogels speelde. Beldman, die inmiddels van de KNVB bericht heeft gekregen dat hij komend seizoen weer op het hoogste zaterdagniveau actief zal zijn, werd vorige week vrijdag in Spakenburg uitgebreid gehuldigd. Naast een bokaal ontving hij enke le kleinere geschenken en werd hij door het bestuur in de bloemetjes gezet. In Irene wordt maandag tweede pinksterdag om half tien een kin derdienst gehouden. Deze dienst is voorbereid door de leiding van de zondagscholen, de kindemeven- dienst en de jongerendienst van de Hervormde kerk. Voorganger is ds. R. Visser. Naast kinderen zijn te vens de ouders en andere belang stellenden van harte welkom. Om negen uur wordt er koffie met een krentenbol geserveerd. Voor de al lerkleinsten is er oppas in zaal 1. In verband met deze dienst is er op drie juni in Holten en Dijkerhoek geen zondagsschool. De gemeenteraad besteedde maandagavond 28 mei de mees te tijd aan de aanschaf van een stoomcleaner voor gemeente werken. In afwijking van het voorstel dat in de commissies financiën en gemeentewerken was behandeld, stelde B&W de raad nu voor om een Kareher HDS 790 C aan te kopen, die per uur 300 liter water minder zou verbruiken dan de Turbo Jet waarvoor oorspronkelijk offer te was uitgebracht. Dit naar aanleiding van een vraag in de financiële commissie van PvdA-fraktievoorzitter J.M.E. Metsemakers of de milieuas pecten bij deze investeringsbe slissing voldoende waren mee gewogen. De heer W.A.J. ter Schure van Gemeentebelang had zich ech ter laten voorrekenen, dat het geschatte voordeel weer gedeel telijk ongedaan werd gemaakt door de langere tijd die de Kar eher voor het schoonmaakwerk nodig zou hebben. Hierop volg de een enigszins verwarde dis cussie, waaruit voornamelijk duidelijk werd dat de gegevens ontbraken om tot een goed on derbouwde milieu- en kostenbe wuste keuze te voor de ene of de andere machine te kunnen ko men. Wethouder H.J. Westerik waarschuwde terecht voor het vergelijken van appels met pe ren en beriep zich op de deskun digheid van zijn ambtenaren. Een raadsmeerderheid bleek hierin echter onvoldoende grond te vinden om van het oor spronkelijk voorstel af te wijken en de aanschaf van de Kareher werd verworpen met alleen de stemmen van de PvdA-fractie en portefeuillehouder Westerik voor. Een daarna in stemming gebracht voorstel om de Turbo Jet aan te schaffen werd met al gemene stemmen aangenomen. Aan het begin van de vergade ring probeerde fraktievoorzitter H. Rustebiel van Gemeentebe lang nog een kleine discussie uit te lokken over een als ingeko men stuk afgehandelde schrif telijke motivering van zijn par tij van het ten aanzien van het verkeersplan ingenomen stand punt. De overige frakties be perkten zich tot een herhaling van hün standpunt, dat de door Gemeentebelang voorgestelde maatregelen een te onzekere basis vormen voor de oplossing van het probleem. Raadslid Metsemakers sprak in dit ver band zelfs van onverantwoord beleid. De raad verklaarde zich verder unaniem accoord met de aan schaffing van fitnessappara- Burgemeester en wethouders laten zich de door vishandelaar Reinaar- dus aangeboden eerste nieuwe haring goed smaken, terwijl gemeentese cretaris Stegeman zich nog lijkt af te vragen of hij zich wel aan deze versnapering zal wagen. tuur voor de sporthal voor een som van f20.000,--, mits eerst een besluit wordt genomen over de aan clubs te berekenen uur vergoeding en nadere gebruiks regels. De WD-fraktie wilde bij monde van fractievoorzitter M.F. Spijker hierbij wel aange tekend zien, dat zij liever een andere wijze van financiering had gezien, waarbij eventuele meeropbrengsten gebruikt zou den worden voor vervangings reservering. Ook de vaststelling van het Landbouwbeleidsplan Holten, de laatste stap in een procedure die al in 1984 in gang werd gezet, kreeg de steun van de gehele raad. Alle frakties spraken de hoop en verwachting uit dat nu snel uitwerkingsmaatregelen zullen volgen en dat op de vol gende begroting een aparte post voor (achterstallig) land- schapsonderhoud wordt opge nomen. De grootse plannen om de Blij-Dat-lk-Rij-markt een geheel an der aanzien te geven, zijn voorlopig nog even in de ijskast ge zet. Volgende week donderdag, 7 juni, grijpen de organisato ren terug op het beproefde recept: braderie in de Dorpsstraat en een occasion-show op de Smidsbelt. Een combinatie met de volgend jaar weer te houden handelsbeurs levert volgens Al- bert Reinaardus van de organiserende commissie wel de mo gelijkheden van een nog grootscheepser aanpak op. Dit jaar ontbraken daarvoor de financiële middelen. Met name het voornemen om een grote tent op te zetten, bleek qua kosten te hoog gegrepen. Daarom stellen de deelnemende auto- en rijwielenhandelaren hun waar dit jaar weer op de Smidsbelt op, waar het publiek zich tevens kan verga pen aan een aantal super de luxe auto's waaronder een exclusieve Ferrari. De te showen automobie- Dorpsstraat 4, Holten Tel. 05483-6 35 01 len worden vanuit heel Nederland naar Holten gehaald. Daarnaast presenteren de garagehouders tra ditiegetrouw hun occasions die voor ieders burgermans portemon- naie betaalbaar zijn. Op het programma staat tevens een presentatie van de Holtense brandweer die, geheel in de sfeer van de avond, hoe met behulp van een pneumatische schaar slachtof fers van een auto-ongeluk binnen de kortste keren uit hun benarde positie kunnen worden bevrijd. Ook dat beloof het nodige spekta kel. Dit onderdeel van de avond zal tegen acht uur worden afgewerkt. Voor de braderie van Holtense win keliers is weer het gedeelte van de Dorpsstraat tussen 't Klavier en Boer Biet ingeruimd. Hier kan men terecht voor voor verschillende aanbiedingen. De Blij-Dat-Ik-Rij- Ook dit jaar weer zorgen de plaatselijke garagehouders voor een occasion-markt waar voor ieder wat toils te vinden is. markt is geopend van 19.00 uur tot 22.00 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam: Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Het ziet er naar uit dat de samen werkende politiekorpsen volgend jaar minder personeel hoeven in te zetten op Hemelvaartsdag. Dat is do conclusie na een rustig verlopen dag op en rond de Holterberg. In tegenstelling tot vorige jaren hoef de de politie niet op te treden. Volgens adjudant Oberink van het korps Rijkspolitie in Holten bete kent dat niet dat de controle op het vervoeren en drinken van alcoholi sche dranken wordt verminderd. „We gaan voorlopig alleen kijken of we deze controle kunnen uitvoe ren met minder mensen", aldus de adjudant. Dit jaar werden ruim tien mensen extra ingezet. Nu Holten door de prestaties van de buurtschappen Dijkerhoek en Espelo ondertussen een ver trouwd begrip is geworden bij de samenstellers van het Guiness Book of Records, kunnen de Holte naren ook op een andere manier meehelpen aan een uniek record. Daarbij gaat het om een poging van het ongeneeslijk zieke 7-jari- ge Engelse jongetje Craig Sher- hold, die in de korte tijd dat hij nog te leven heeft zoveel mogelijk wenskaarten uit de hele wereld wil ontvangen. De actie wordt in Holten gesteund door de plaatse lijke Rabo-bank. Craig Sherhold heeft een hersentu mor en koestert nog maar één har- tewens: opgenomen worden in het World Guiness Record Book. Dat kan wegens het grootste aantal wenskaarten dat iemand ooit heeft ontvangen. Juist omdat de Holte naren zelf ook regelmatig pogin gen doen records te breken, leek het de plaatselijke Rabo-bank goed om Craig Sherhold daarin te steunen. Door het aanschrijven van tien organisaties en instellin gen is een kettingactie op touw ge zet, maar wanneer individuele Hol tenaren ook een kaart versturen is de kans op succes natuurlijk gro ter. Wie daar an mee wil werken kan een kaartje sturen naar: Craig Sherhold, 36 Selby Road, Carshal- ton/Surrey SN 8 1 LD, Engeland. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De provinciale inzamelingsaktie van niet meer gebruikte gasfles sen afgelopen zaterdag is wat Hol ten betreft zeker geslaagd te noe men. „De respons viel mij duide lijk mee," zei een tevreden brand weercommandant J.H. Heller. In totaal werden er 36 flessen inge leverd en de meeste (31) daarvan bevatten butagas. Verder kwamen er nog drie verfafbranders, een campinggaspot en een grotere gas fles voor een caravan boven water. In een aantal gevallen ging het in derdaad om oude flessen met roestvorming, die op den duur zon der meer explosiegevaar op had den kunnen leveren. Op sportpark Meermanskamp wordt vrijdag 1 juni de jaaarlijkse sportdag gehouden voor de Hol tense basisscholen. Ruim 400 leer lingen uit de groepen vijf tot en met acht zullen aan de diverse sportonderdelen deelnemen. Groepsprestaties worden er ge vraagd bij het slagballen en het lijnballen. Bij de achtkamp staat het recreatieve aspect centraal. In dividueel kunnen de leerlingen een sportdiploma halen. Dit laatste onderdeel bestaat uit 60 meter hardlopen, balwerpen, versprin gen en een hindemisbaan met vijf oefeningen. Afsluitend begint 's middags om twee uur de estafette, waar vier jongens en vier meisjes van iedere school aan mee doen. Na 'afloop zal de wisselbeker aan het snelste team uitgereikt wor den. Dames- en herenkapsalon Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 De tijd van de vakanties breekt weer aan. Veel mensen trekken er dan met hun caravan op uit, maar hoe is het gesteld met de techni sche staat daarvan? De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten houdt op woensdag 6 juni om 20.00 uur een gratis voor lichtingsavond over het onder houd van caravans. Deze avond wordt gehouden in en bij dorps huis "De Boschkamp". De heer H.J. Bruggink, caravandealer te Borcu- lo, en de Rijkspolitie verlenen hun medewerking aan deze "EHBO- avond voor caravans". Op het plein bij "De Boschkamp" is daarvoor een caravan neergezet, aan de hand waarvan de heer Bruggink al lerlei tips over het gebruik, onder houd en veel voorkomende gebre ken geeft. Verder komen vragen aan de orde als: is het huidige rijbe wijs wel toereikend, hoe beveilig ik mijn caravan tegen diefstal, hoe hoog mag de kogeldruk zijn en waar let de politie op bij een ver keerscontrole? Iedere bezoeker krijgt een lijst met daarop contro lepunten voor de caravan of vouw wagen. Een unieke kans om op on gedwongen wijze van alles te we ten te komen om goed voorbereid op vakantie te kunnen gaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1