Vergeten gasfles: een vonk kan genoeg zijn Holtense scholieren fietsen voor Indiase zwerfkinderen euiwsblad Basiseducatie breidt cursus-aanbod uit InterVisie Wereldkinderfietstoer nu ook in Holten Dansen voor tieners DIEFSTAL BEVEILIGING U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Schrijvers ontvangen bericht van gevangenen Weinig kans van slagen voor bouwplan EHAG terrein Exploitatie fitnessruimte kostendekkend Diekerhook bedankt Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 25 MEI 1990 42ste jaargang no.21 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Afroepen Voor de Holtenaren, die gere geld gebruik maken van het openbaar vervoer, verandert er volgende week liet een en an der. De OAD gaat met ingang van die datum op bepaalde lij nen op onrendabele uren dé af- roepbus inzetten, zo ook op de lijn Holten-Rijssen. In de avond en op zóndag dient men in het vervolg vooraf de bus 'te bespreken' via nummer 05470- 76543. Loftrompet De Holtense Muziekvereni ging is zterdag ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan in het zonnetje gezet. Tijdens een druk bezochte receptie in De Poppe werd haar door verschil lende sprekers de loftrompet gestoken. Dames- en herenkapsalon m Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 Dorpsstraat 4, Holten Tel. 05483-6 35 01 Ook nog een butagasfles op zolder uit de tijd dat uw huis nog niet op aardgas was aangesloten? Of ooit gecampeerd en nog wat halflege en al jaren niet gebruikte cam pinggasjes over? Weet wel dat zo'n fles bij brand of calamiteit voor de brandweer een bom kan betekenen, juist omdat de eige naar het bestaan ervan allang ver geten is. Brandweercommandant J.H. Heller heeft zoiets gelukkig in Holten nog niet meegemaakt: „Er zijn wel explosies van gasflessen geweest, maar dan ging het om flessen die nog in gebruik waren en waarvan het bekend was dat ze er stonden. In dat geval kunnen onze mensen tijdig maatregelen nemen". Een inzamelingsaktie in Limburg leverde maar liefst 1200 potentiele projectielen op, reden voor de pro vincie Overijssel om op zaterdag 26 mei een grote provinciale inzame lingsaktie van niet meer gebruikte gasflessen te houden. Niemand weet hoeveel er daarvan in Holten nog te vinden zijn, maar de heer Heller verwacht wel dat er in aller lei" vergeten hoekjes nog iets staat. En dan denkt hij niet alleen aan het buitengebied, maar ook aan het dorp zelf en bijvoorbeeld het zomerhuisjescomplex. Hij doet een beroep op alle burgers om aan deze aktie mee te werken en even op zolder te kijken of in de schuur, ook gezien het risico voor henzelf. Een fles die jaren staat kan gaan lekken en dan hoeft er maar een vonk bij te komen en je hebt een explosie. Een half lege fles is trou wens nog gevaarlijker dan een vol le! De flessen en patronen met restjes propaan, butagas of campinggas kunnen zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur gratis worden ingeleverd op de Werf aan de Waagstraat, waar een aantal leden van de brandweer paraat staan om het ge- Het ontploffen van gasflessen kan een van de oorzaken van brand zijn. vaarlijke goedje in te nemen. De afgevoerd om vernietigd te worden daaropvolgende maandag wordt ofwel, zo mogelijk, geschikt te wor- het door daartoe bevoegde firma's den gemaaakt voor hergebruik. Tienersoos Musky organiseert dansen voor tieners van 12 t/m 15 jaar. Op zondagmiddagmiddag 27 mei om 15.00 uur zal m.m.v. Ben Vollenbrock van danschool Ben Vollenbrock een dansmiddag wor den gehouden. Tieners die nog geen danslessen hebben gevolgd kunnen hier kennis maken met het stijldansen. Maar tieners die al danslessen hebben gevolgd kun nen natuurlijk ook meedoen. Ben zal o.a. aandacht besteden aan de Rotterdam shuffle, een nieuwe dans in het kader van het 650-jarig bestaan van Rotterdam. Dus wil je kennis maken met het stijldansen, of gewoon een middag gezellig dansen kom dan zondag 27 mei a.s. naar de kelder van het dorpshuis. Al tien jaar lang fietsen kinderen van Nederlandse basisscho len geld bij elkaar voor kinderen in nood in de derdewereld. Dit jaar voor het eerst stappen ook Holtense kinderen op de fiets om hun steentje bij te dragen. Op zaterdag 16 juni is er een tocht van 18 kilometer uitgezet met als begin- en eindpunt het schoolplein van de Kolschool. Het is de bedoeling dat leerlin gen van groep zes, zeven en acht van de basisscholen zich per kilometer laten sponsoren door zoveel mogelijk familieleden, buren en bekenden en door hun sportieve prestatie meehelpen aan de bouw van een opvanghuis voor zwerfkinderen in de Bangalore. De fietstocht is een initiatief van Marina Dalhuisen, die zich al jaren inzet voor de Wereldkinderen. Bangalore is een stad in het zuiden van India, waar de priesters van de Don Bosco Orde proberen om zo veel mogelijk van de 50.000 straat kinderen op te vangen met een warme maaltijd, een slaapplaats en een plek waar ze zich veilig kun nen voelen. Gerard Joling schreef dit jaar het voorwoord voor de les brief voor de scholen met het ver haal van Rani, die na een ellendige tijd weer hoop heeft gekregen voor Wij laserstralen uw kenteken nummer in uw voorruit. Iedere 1e zaterdag van de maand! Slechts 17.50 KENMERK n VOOR VAKWERK RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Ohr./mevr. Adres Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 de toekomst. Gerards handteke ning staat ook op de oorkondes, die als herinnering aan alle deelne mers worden uitgereikt. De Wereldkindertoer wordt geor ganiseerd door Wereldkinderen, een vereniging met 6000 leden, die zich van Novib of Foster Parents Plan onderscheidt doordat het werk op het gebied van project hulp aan kindertehuizen en spon soring van individuele kinderen helemaal door vrijwilligers gedra gen wordt. Doel van de vereniging is het bieden van hulp aan kinde ren in nood in de derde wereld en in eerste instantie wordt altijd gepro beerd die hulp in het land zelf te geven. „Wereldkinderen gaat al tijd eerst na of kinderen in het land van herkomst nog een kans heb ben, voordat tot adoptie wordt overgegaan. Als er bijvoorbeeld nog een oma of ander familielid in leven is die de zorg voor het kind op zich kan en wil nemen, gaat de adoptie niet door", zegt Marina Dalhuisen, contactpersoon voor de regio Almelo die naast Twente nog een stuk van Salland omvat. Controle Ze stelt uitdrukkelijk, dat zowel de sponsoring als de projecten goed worden gecontroleerd. „Zodat je voor 100% zeker weet dat er niets aan de strijkstok blijft hangen". Van de vijfenzestig gulden per kwartaal die er nodig is om een kind een kans op een beter leven te bieden wordt slechts vijf gulden besteed aan administratie en an dere onkosten. Van de overblijven de zestig gulden kan een kind naar school, krijgt schoolkleding en les materiaal en iedere dag een warme maaltijd en kan er ook nog wat worden gedaan voor zijn familie, zodat het geen bevoorrechte uit zondering wordt in zijn omgeving. Een aanzienlijk deel van het geld voor de projecthulp wordt - naast de 'gewone' aktiviteiten van de ak- tieve leden als het verkopen van derde wereldprodukten op mark ten, braderieën en bij spreekbeur ten - opgebracht door de jaarlijkse fietstocht die, doordat hij in het hele land wordt gehouden, een be hoorlijk bedrag oplevert. De fietstocht start zaterdag 16 juni tussen 13.00 en 14.00 uur op het plein voor de Kolschool. De leerlin gen van de Holtense basisscholen ontvangen daar hun sponsorkaart, kinderen die elders op school zijn of vaders en moeders die mee wil len fietsen kunnen zich bij de start als deelnemer inschrijven voor een minimumbedrag van vijf gulden. Natuurlijk wordt er gezorgd voor drinken onderweg en op gevaarlij ke punten langs de route houden vrijwilligers van Wereldkinderen Drie van de 50.000 straatkinderen zonder thuis in Bangalore India). een oogje in het zeil. Marina Dalhuisen hoopt van harte dat ook de Holtense kinderen hun beste beentje willen voorzetten voor hun leeftijdsgenootjes in de derde wereld: „Mensen zeggen vaak: 't is maar een druppel op een gloeiende plaat, maar ik zeg altijd maar: je moet er maar opzitten, op die plaat, dan is het best aange naam als die druppel net op jou te recht komt." Met ingang van september zal de Stichting Volwasseneducatie De venter (cursuscentrum De Boter markt) in Holten twee nieuwe cur sussen geven. Naast de bestaande cursus alfabetisering en Neder lands/Engels komen er twee korte cursussen: oriëntatie op de com puter en een cursus oriëntatie op beroepen. De cursus oriëntatie op de computer is bedoeld voor werkloze en herintredende vrou wen. De cursus oriëntatie op be roepen is bedoeld jongeren zonder werk in de leeftijd tot ongeveer 35 jaar inzicht te verschaffen in be roepsmogelijkheden. Tijdens de vergadering van het Educatief beraad, dat door ziekte van voorzitter Jan Koelemay woensdag geleid werd door secre taris G.J. te Winkel, werd besloten de gemeente te vragen voor deze cursusssen geld uit de WWV pot be schikbaar te stellen. Het blijkt dat al enkele jaren dat dit geld door de gemeente niet is gebruikt, zodat het terugvloeide naar Den Haag. Volgens Martien Sarink van de af deling sociale zaken van de ge meente, kan er dit jaar wel gebruik gemaakt worden van de WWVgel- den, maar heeft het college van B en W volgend jaar eigen plannen voor besteding van deze gelden. Namens het Educatief beraad zal in ieder geval een brief geschreven worden naar het college van B en W en zal op zo kort mogelijke ter mijn secretaris Te Winkel een ge sprek hebben met de verantwoor delijke wethouder. Lukt het niet om dit geld 'los te peuteren', zullen de cursussen gefinancierd moeten worden uit het eigen budget van De Botermarkt, wat consequen ties kan hebben voor het overige aanbod op educatief terrein. Cursusleider Jeles Hesse kon me- delen, dat de animo voor de basise ducatie stabiel is. De cursus alfa betisering wordt door zes mensen bezocht en de cursus Nederland s/Engels door elf mensen. Voorts is er nog een aparte lesochtend voor de asielzoekers in Holten. Momen teel wordt les gegeven aan acht buitenlanders. Naast les in de Ne derlandse taal wordt hen een stuk je sociale zelfredzaamheid bijge bracht, zodat zij straks bijvoor beeld zelfstandig naar de dokter kunnen gaan en hun boodschap pen kunnen doen. Die ene ochtend is feitelijk volstrekt onvoldoende, zo meent Hesse. Het huidige bud get staat momenteel echter niet toe een tweede lesochtend in te stellen. Volgens Jelea Hesse kan dat alleen indien de oriëntatie cur- Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 sussen gefinancierd worden met het WWV-geld. Een aantal briefschrijvers van Am nesty International in Holten heb ben naar aanleiding van de Kerst groepen-actie 1989 een reactie van een gevangene ontvangen. Uit de reacties bleek.dat het de ge vangenen moed gaf wanneer zij er- vaarden dat mensen uit een ander land op de hoogte zijn van de men senrechtensituatie in hun land. En wanneer deze mensen door middel van brieven schrijven veranderin gen in een land teweeg proberen te brengen. Een van de gevangenen schreef: „Ik wil je bedanken voor je be zorgdheid over ons. Ik bewonder wat je doet en blijf daarmee door gaan. Het geeft ons kracht en moed te weten dat andere mensen, uit andere landen, zo verschillend en zo ver weg, weten van onze situatie en je steun geven". Architect Beeftink heeft in op dracht van een gegadigde een visje uitgegooid bij het gemeentebe stuur om te informeren naar de mogelijk tot invulling van het EHAG terrein. Van diverse kanten is belangstel ling getoond om dit terrein, glo baal tussen de Larenseweg en het postkantoor in ontwikkeling te brengen, vooralsnog zonder resul taat. De opdrachtgever van architect Beeftink wil op het terrein winkels met daarboven woningen realise ren, evenwel uitsluitend indien ook het parkerterrein, dat zo'n tien geleden door protesten van de buurtbewoners niet gerealiseerd kon worden, weer in de planning wordt opgenomen. Burgemeester en wethouders hebben evenwel la ten weten er niets voor te voelen, dit plan weer uit de lade te halen. De gemeenteraad van Holten zal maandagavond onder andere be slissen over de aanschaf van fitnes- sapparatuur ten bate van de sport hal. Daarvoor zal een bedrag van 20.000 beschikbaar worden ge steld. De jaarlijkse lasten worden geraamd op 3500 gulden. Er wordt uitgegaan van een kostendekken de exploitatie. De scholengemeen schap en de sportverenigingen die nen de jaarlijkse lasten, voor hun rekening te nemen. In de commissie financiën was bij behandeling van dit onderwerp kritiek geuit op de wijze waarop de verenigingen waren voorgelicht over de financiële gevolgen van deze aanschaf en twijfelde men aan de kostendekkende exploitatie door de sportverenigingen. Dit wordt door de sportcommissie on- gegrond verklaard. Bij een gebruik van drie uren per week, gedurende 40 weken per jaar tegen een ge- bruiksvergoeding van ca./ 22,- per uur, inclusief zaalhuur, is de fit nessruimte kostendekkend te eploiteren. S Joa leu, ik kon 't neet laoten, i Um d'r effen over noa te proa- j ten. 12 en 13 Mei was 't groot feest in Diekerhook, Een wereldrecord dus in 't grote Book. Oole trekkers, vuile en mooi, j deswoa, Olde ambachten en dorsen, hoe kreeng ze 't ollemoal kloar. Boerenbrulfte, de Havenzan gers, alles leep as een trein, En det vonne wie as organisatie argfijn. Alles versierd en netjes en glad, Joa, alle Diekerhookers hebt eur beste beentje veur u had. j Bedankt namens de Mölle, Veur de gelukwensen, heel vui le. Iele weet toch „saam an't wark, Dan is een Diekerhook stark", t De Molenfeestcommissie W.G. Markvoort.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1