Dijkerhoekers het wereldrecord JWEEKJ Geloof in eigen kunnen brengt Boer'n lol op laatste schooldag van SGH InterVisie Pannekoekbakken na veel hindernissen toch gelukt Brillen Passende behuizing notaris Veel kleur en fleur op Holtense bloemen markt AVO helpt gehandicapte medemens De krant met Hemelvaart U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel.05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 O Dorpsstraat 4, Holten Tel. 05483-6 35 01 Met ingang van 6 juni zal het nota riskantoor Westmaas uit Markelo wekelijks zitting houden in het Dorpsstraat 25 (zijingang), het kantoor van de advocaten Daniels en Nijkamp. Notaris Westmaas toont zich ver heugd, dat door deze overeen komst er nu na vele jaren er een 'passende' behuizing is gevonden. Al sinds mensenheugenis hield het notariskantoor, eerst onder nota ris Pluymers, zitting in café Holter- man. Na afbraak in 1976 werd de zitting in Holten verplaatst naar café Vosman. Allengs werd echter de wens naar een neutrale ruimte groter. Gelijk met de nieuwe behuizing, is ook de zittingstijd gewijzigd in woensdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. Men kan zo binnenlopen, of vooraf een afspraak maken via het kantoor in Markelo. INiet minder dan 50 kramen met bloemen en aanverwante arti kelen zullen vanmiddag en vanavond (donderdag 17 mei) kleur en fier geven aan de Bloe menmarkt, die gehouden zal worden op en rond de Smidbs- bclt. Ter gelegenheid van de aan komst van de Pieterpadestafet- I te, naar verwachting tussen half vier en vier uur, zal vanmiddag de groep Twinckel uit Laag Keppel de lopers en andere be langstellenden vermaken met een muzikaal optreden. Twinc kel bestaat uit drie mannen en een vrouw, de samen zo'n tien instrumenten bespelen. Voorts speelt er gedurende de bloe menmarkt een draaiorgel, dat een plaatsje krijgt op de Smids- belt. Tenslotte omstreeks half acht wordt een optreden ver wacht van HMV. Zij bieden, ter gelegenheid van het 45 jarig be staan, dat zaterdag gevierd wordt, de Holtense bevolking een verjaardagsgroet aan. Rond half negen zal bij de huifkar, die op de Smidsbelt staat, de prijs uitreiking plaats vinden van de rebus en de kleurwedstrijd, die door de activiteitencommissie van de Holtense Handelsvereni ging is georganiseerd. De jaarlijkse collecte van AVO vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 27 mei. AVO zet zich al meer dan 60 jaar in voor de integratie van de gehandi capten. Dankzij de financiële steun van het publiek is AVO al ja ren in staat om de gehandicapte een menswaardiger bestaan te ge ven door het geven van voorlich ting. het bemiddelen naar werk, het financieel steunen van integra tieprojecten, maar ook financieel steun te geven aan die groep ge handicapten waarvoor wettelijke voorzieningen ontoereikend zijn. De bezorging van het Holtens Nieuwsblad zal in de week van He- melvaartsdag (24 mei) plaatsvin den op vrijdag 25 mei. De inlever- tijden voor tekst (voor dinsdag morgen 08.30 uur) en advertenties (dinsdag 12.00 uur) zijn ongewij- Dames- en herenkapsalon m Voor HEM en HAAR ook zonder afspraak Maandagmiddag en donderdagavond ook GEOPEND. Dorpsstraat 18 Holten. Tel. 6 44 86 Kon het spannender zon dagmiddag daarbij de molen in Dijkerhoek? Vermoedelijk niet. Naar schatting van de politie zo'n vijfduizend be langstellenden geloofden on voorwaardelijk in het doorzet tingsvermogen van de Dijker hoekers en bleven als één man op hun post om de wor ding met hindernissen van de grootste pannekoek te wereld te volgen, 's Avonds even voor acht uur werd hun ge duld beloond. Terwijl de eer ste bezoekers voor de Haven zangers zich al naar de feest tent tent begaven, kon uitein delijk het protocol voor het wereldrecord door wacht meester Toon Beker van de rijkspolitie worden onderte kend en kregen de toeschou wers een flink stuk van de pannenkoek, die ook zonder stroop of suiker na zo'n lange dag uitstekend smaakte. „Een slechte generale betekent meestal een goede uitvoering", verklaarde burgemeester Van Rappard zaterdagmogen optimis tisch tijdens de officiële opening van het feest dat door de hevige re gen niet voor de molen, maar in de tent plaats vond,. Niet wetende dat hij zondagmiddag bijna vijf uur moest wachten voordat hij als eer ste een stukje van de pannekoek kon nemen. Van Rappard prees de gemeenschapszin van de Dijker hoekers, verenigd in de tien Dijker- hoekse verenigingen, die zorg had den gedragen voor de organisatie van het feest. Hij bood de gemeen schap een schaalmodel van de mo len aan, gemaakt door de Holte- naaar W. van Diepen. Dit model krijgt een plaatsje beneden in de molen. De burgemeester was sa men met vrijwel de voltallige ge meenteraad op de fiets naar Dijk erhoek gekomen. De opening werd bijgewoond door alle Dijkerhoe kers, die zich speciaal voor deze ge- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 De pannekoek in al zijn volle omvang. Aan de kanten de 'veegploeg', die met behulp van verlengde vloertrek kers het deeg over de pan verdelen. legenheid in oude klederdracht hadden gestoken. De jeugd liet met een donderend klompgeroffel horen dat ook zij zich voor een dag aan de oude tijd hadden aange past. Samen met de Hoolter Daan- sers hadden zij een aantal dansjes ingestudeerd, die veel applaus oogsten. Op het feestterein kon men oude ambachten bewonderen en was er veel belangstelling voor de oude dorsmolen en de stoom wals. Voor de kinderen was er een ouderwetse draaimolen. Boerenbrulft Er werd veel van verwacht, maar de toeloop voor de boerenbrulfte overtrof toch nog de stoutse ver wachtingen. Het zag letterlijk en fi guurlijk zwart van de mensen in de feesttent. Niet alleen de Dijkerhoe kers kwamen in klederdacht, ook het college van b en w en hun da mes, een aantal raadsleden, maar ook andere Holtenaren waren diep in de mottenballenkist gedoken en kwamen in passende kledij naar de bruiloft. De burgemeester bijvoor beeld in pandjesjas en Gert Jan van 't Holt met een zwierige 'hooge zije'. Marie Rustebiel imponeerde met haar fraaie boeren gewaad. De bruiloft was geheel geënce- neerd door de Dijkerhoekse toneel vereniging DAT, die er bijzonder veel werk van had gemaakt. Voor de bruid was een speciale bruids- kap op de kop getikt en het gehele draaiboek volgde de traditionele gebruiken van honderd jaar gele den. 's Middags was de bruidkoe al op het feestterrein gearriveerd. Anja Bronninkreef en Wilco Vlogt- man speelden overtuigend het aanstaande echtpaar Fenneke He geman en Gerrit-Jan Klein Bal- tink', dat door burgemeester Johan Nikkels op waardige wijze in de echt werden verbonden. Zij waren, voorafgegaan door de brulftneu- gers en de wederzijdse families per antieke koetsen, naar het 'gemeen tehuis' gebracht, waar zij ontvan gen werden door de ambtenaar Een huilende moeder van de bruid ontbrak niet op de boerenbrulfte in Dijkerhoek. van de burgelijke stand, een komi sche rol van Hans Steunenberg. Erik Rensen als onbeholpen stun telende fotograaf maakte er ook iets moois van. Een groot bal met muziek van de Vulcano's besloot het bruilofstfeest. Geduld Het zondagmiddag programma werd geopend met een defile van oude tractoren, die al puffend een rondje door de buurtschap maak ten. Inmiddels waren de voorberei dingen voor het bakken van de grootste pannekoek ter wereld al in volle gang. De pan werd rond twee uur opgewarmd, maar korte tijd later moeaten de branders worden afgezet wegens de regen en werd door moiddel van lappen plastic de pan afgedekt. Toen de laatste druppels waren gevallen werd opnieuw het draaimechanis- me in gang gezet, evenwel te ver geefs. Na een onderzoek, waarvoor directeur Johan Jansen van Nido hoogst persoonlijk het nette pak uittrok en zich in de overal hees, bleek dat de aandrijfas was gebro ken. Bewonderenswaardig rustig werd door het bakteam overleg ge pleegd. Stoppen en op een andere dag verder gaan, kwam daarbij niet ter sprake. „De mensen heb ben vijf gulden betaald om te kij ken naar een wereldrecord, dus was gaan hoe dan ook door", ver klaarde Wim Bannink manmoe dig. De plaatselijke smederij van Broekhuis en Kromdijk bracht uit komst. Daar werden in allerijl acht hulpstukken vervaardigd, die als duwboom fungeerden. Spontaan meldden zich vervolgens een twin tigtal krachtige mannen om de 3200 kilo zware pan rond te draai en. Een extra applausje was er voor de Sploders onder hen. „Men hand- kracht is het toch veel spectacu lairder. Zo krijgen de mensen waar voor hun geld", voegde al duwend Gerrit Rensen ons toe. Nadat de branders opnieuw waren aange stoken, gooide opnieuw een regen bui roet in het eten. De Dijkerhoe kers bleven evenwel geloven in het uiteindelijk slagen. Suggesties om de recordpoging te verplaatsen naar het School-en Volksfeest in juni werd dan ook van de hand ge wezen. Uiteindelijk om 17.10 uur kon bakker Nijkamp de pan gaan invetten, waarna vervolgens het dunne blikijzer, waar normaal T D in Deventer zijn blikken van maakt, kon worden uitgerold op de ingevette plaat. Bijna ging het toen nog fout, toen de eerste beton- trechter met beslag lek bleek te zijn en al zwaaiend in de kettting van de hoogwerker een spoor van beslag op het feestterrein achter liet. Een verdeelploeg onder lei ding van Wim Nijland zorde er voor dat het beslag, bestaande uit 2000 eieren, 650 kg bloem en 750 kg melk, gelijkmatig met behulp van vloertrekkers op de pan werd ver deeld. Inmiddels zorgde een bleek zonnetje voor de nodige verwar mingvan de verkleumde toeschou wers. Al met al nam het bijna een uur in beslag, voordat de boven kant van de pannekoek droog ge noeg was voordat het grote avon tuur van het omkeren van koek met een doorsnede van tien meter en 3 centimeter, kon beginnen. Het Nederlands record was inmiddels al veilig gesteld. Wim Nijland was de dirigent, die er voor zorgde dat de koek keurig met folie en al op een met ijzer gevulde polyester rol werd gewikkeld, die vervolgens - heel voorzichtig door de hoogwer ker aan de andere kant werd neer gelegd. Wonder o wonder lukte dat ook en zo kon om half acht een schorre, maar opgeluchte voorzit ter Markvoort burgemeester Van Rappard een eerste stuk van de pannekoek aanbieden. Het wereld record was gebroken. Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 mei 1990 42ste jaargang no.20 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Kampioenen Het einde van de voetbal competitie is in zicht en de kampioenen konden worden gehuldigd. Een speciaal kampi oensfeestje was er maandag avond op Meermanskamp de vertegenwoordigers van de Holtense scholen streden om de hoogste eer bij het voetbal en handbal. „Dat was nog eens echte sport" verzuchtte tevre den een van de ouders langs de lijn. Expositie Felle kleuren en klare vor men gebruikt de Colombiaan Daniel Leal voor zijn schilde rijen. Zijn expositie in het ge meentehuis werd vrijdag avond geopend in het bijzijn van o.a. vertegenwoordigers van de Holtense Boerendan- sérs, die met het Int. folklor- stisch festival de band tussen Holten en Columbia en de band tussen twee cultuuruitingen hebben gelegd. In tal van huisgezinnen is de spanning om de snijden. Maandag zijn de schoolexamens begonnen en nadert het uur der waarheid met rasse schreden. Achteraf toch te veel lol getrapt en te weinig met het hoofd in de boeken? Hoe het ook afloopt, afgelopen vrijdag werd met een reuze geslaagde stunt afscheid genomen van de schoolperiode. Geheel volgens de traditie had men bij de Scholengemeenschap Holten weer iets uitzonderlijks be dacht, dat tot ver buiten het schoolplein de aandacht trok. Dit keer hadden de eindexamenkandi daten zich laten leiden door het 'boeren karakter' van de school, waarbij tevens met een schuin oog gekeken werd naar de landbouw- protesten van de laatste tijd. Gekleed in overals en met petjes op verzamelden vrijdagmorgen de jongelui zich op de Smidsbelt waar inmiddels de boerenzonen per tractor naar toe waren gereden. Nagestaard door heel wat nieuws gierigen ging het vervolgens in op tocht naar de Haarstraat waar de trekkers pardoes voor de ingangen van de school werden geparkeerd. Het plein voor de school werd met stro bezaaid en er werd een heuse door leerlingenkracht voortge trokken trekkersiep wedstrijd ge organiseerd. Nadat de blokkade was opgeven speelde een op Nor maal gelijkende band, genaamd Lanz Bulldog (een befaamd trac- tormerk) boerenrockmuziek. Ere wie ere toekomt, na afloop werd de rommel keurig door de stunters weer opgeruimd. Met 'mankracht' werden door de eindexamenkandidaten de trekkers voortgetrokken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1